Akcje

In: Business and Management

Submitted By dlaczegoja
Words 564
Pages 3
AKCJE
1. Akcja za rok będzie warta 50 zł. Przewidujesz, że wypłacona na koniec roku dywidenda wyniesie 10 zł. Jeśli wymagana stopa zwrotu z inwestycji wynosi 15%, to jaka jest obecna cena akcji?
2. Inwestor spodziewa się dywidendy w kwocie 1,80 zł na akcję, której wartość pod koniec roku osiągnie 36 zł, żądając 10% stopy zwrotu od inwestycji. Jaka jest obecnie wartość akcji?
3. Spółka wypłaca co roku 10 zł dywidendy na akcję. Dokonaj wyceny akcji, jeśli oczekujesz 10% stopy zwrotu z inwestycji.
4. Oblicz wartość akcji, jeśli inwestor planuje osiągnąć stopę zwrotu na poziomie 12%, a płacona dywidenda jest równa 86 zł.
5. Spółka akcyjna wypłaciła 50 zł dywidendy na akcję. Według założeń dywidenda ma wzrastać corocznie o 3%. Ile będzie warta akcja, jeśli stopa zwrotu będzie na poziomie 10%?
6. Oblicz wartość akcji spółki, która zamierza zwiększać dywidendę w tempie 5% rocznie dla inwestora, który planuje osiągnąć 15% stopę zwrotu z inwestycji w akcje tej spółki. Ostatnia wypłacona dywidenda miała wartość 54 zł na akcję.
7. Spółka wypłaciła 3 zł dywidendy na akcję. Cena rynkowa jednej akcji tej spółki wynosi 39,75zł. Wymagana przez inwestorów stopa zwrotu wynosi 14% rocznie. Jaka powinna być roczna stopa wzrostu dywidendy (do nieskończoności), przy założeniu modelu Gordona?
8. Wypłacono 3 zł dywidendy od akcji. Oczekuje się również, że dywidenda z roku na rok będzie rosła o 10%. Inwestor wymaga, aby inwestycja przynosiła mu 12%. Wyznacz, ile jest warta 1 akcja tej spółki?
9. Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 7 zł. W chwili obecnej akcje spółki wyceniane są zgodnie z modelem Gordona na 84 zł. Przy jakim poziomie wymaganej stopy zwrotu inwestorowi opłaca się nabyć akcje spółki ABC, jeżeli przewiduje się, że dywidenda będzie stale wzrastała w tempie 3% rocznie?
10. Ustal wielkość dywidendy przypadającej na akcję jaka będzie wypłacona za 5 lat, jeśli…...

Similar Documents

Investment Risk in Mtf Trading Platforms

...finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku. Ustawa wyróżnia dwie formy organizacji obrotu papierami wartościowymi: rynek regulowany i Alternatywny System obrotu. Rynek regulowany, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi może funkcjonować w formie giełdy, w szczególności giełdy papierów wartościowych, lub w formie rynku pozagiełdowego. W praktyce na dzień sporządzania niniejszej opinii w Polsce funkcjonuje jedna giełda papierów wartościowych - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW S.A.) oraz jeden rynek pozagiełdowy - BondSpot S.A. (dawniej Centralna Tabela Ofert S.A.). Obrót akcjami jest jednak praktycznie w 100% skoncentrowany na GPW S.A. (na dzień sporządzania opinii na rynku BondSpot S.A. notowane były akcje czterech spółek, a obrót nimi miał charakter śladowy). Alternatywny system obrotu jest to natomiast organizowany przez firmę inwestycyjną lub podmiot prowadzący rynek regulowany, wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z określonymi zasadami. Jedyny alternatywny system obrotu (ASO) funkcjonujący w chwili obecnej w Polsce to rynek NewConnect, którego organizatorem jest GPW S.A. Plany uruchomienia w najbliższej przyszłości własnego ASO zgłasza również BondSpot S.A. jednak według deklaracji władz firmy ma być to rynek obrotu instrumentami dłużnymi, a więc pozostający poza ramami zainteresowania niniejszego......

Words: 7509 - Pages: 31

Kreacja Postaci Protagonisty W Kinie Czarnym

...Anegdota głosi, że tytuł filmu powstał w budce telefonicznej. Producenci naciskali przez telefon Wellesa, który wyciągał od nich rzekomo pieniądze na realizacje bliżej nieokreślonego dzieła z Ritą Hayworth, a tak naprawdę specjalnie przeciągał przedprodukcję, angażując się w działania grupy teatralnej w Bostonie. Decydenci zaczęli się domagać chociażby tytułu filmu, który ma powstać. Poirytowany reżyser rozejrzał się po budce telefonicznej, w której akurat leżała książka o tytule "Dama z Szanghaju". Po raz kolejny zignorujmy jednak znaczenie, jakie filmowi nadaje podpis Orsona Wellesa i popatrzmy na to od samej podstawy, tak jak wcześniej - wizualnej. Statek przepływający pod mostem i pokazany chwilę potem Central Park umiejscawiają akcję w Nowym Jorku. Słyszymy też charakterystyczny, męski głos. Rozpoczyna się narracja z offu, trwająca przez większość sceny. Kobieta nie zostaje tu subtelnie wprowadzona – od razu widzimy, że to o nią będzie rozgrywana ta partia. Posągowo piękna, krótko ścięta blondynka w zwiewnej sukience podkreślającej biust. Po chwili materializuje się narrator – mężczyzna około lat trzydziestu, w marynarce, chodzący po parku. Z jego wypowiedzi niediegetycznych odgadujemy jego charakter – refleksyjny i gorzki. Mężczyzna podchodzi do małego powozu, którym podróżuje dama i częstuje ją ostatnim papierosem. Mimo, że sama nie pali, zabiera papierosa, obdarzając wędrowca uśmiechem. Miękkie, delikatne przejście wprowadza nas w nową sytuację – bohater znajduje......

Words: 2903 - Pages: 12

Ssss

...siły roboczej. Takie zmiany mogą wynikać ze zmiany technologii albo z ogólnego pragnienia podwyższenia jakości siły roboczej. Potrzebne mogą być, więc programy szkoleniowe i nowe kryteria doboru. Organizacja może również zdecydować o poprawie wyników osiąganych przez jej pracowników. W tym przypadku może wprowadzić nowy system wynagrodzeń lub szkolenie oparte na wynikach. Zmiany organizacyjne mogą się również koncentrować na sposobie postrzegania i oczekiwaniach. Pracownicy mogą mieć poczucie, że wysokość ich płac i premii nie jest taka, jaka powinna być. Z kolei kierownictwo może mieć dowody na to, że płace w firmie są konkurencyjne, a systemy premiowania są nawet korzystniejsze niż gdzie indziej. W takiej sytuacji kierownictwo może podjąć akcję uświadamiającą siłę roboczą o względnej wartości otrzymywanych przez nią dochodów i innych świadczeń w porównaniu z systemami zachęt w innych miejscowych organizacjach. Zmiany mogą być również ukierunkowane na postawy i wartości pracowników. W wielu współczesnych organizacjach menadżerowie próbują odchodzić od przyjaznych stosunków z robotnikami i zastępować je stosunkami współpracy. Mimo to jednak postawy i wartości mogą być elementem, który zmienić najtrudniej. Tą dziedziną zajmuje się osobny kierunek – doskonalenie organizacji (dosłownie: rozwój organizacji, organization davelopment – OD). Lider zmiany Dlaczego liderzy są cenni:           Podnoszą prawdopodobieństwo sukcesu i redukują ryzyko porażki projektu......

Words: 1771 - Pages: 8

Paper 1

...aktywów oraz dochodu z cesji akcji/udziałów. Wzory do obliczania podatku dochodowego od osób prawnych dla różnych form dochodu pasywnego uzyskiwanego przez przedsiębiorstwa zagraniczne oraz niezwiązanego z ich instytucjami chińskimi zostały przedstawione poniżej: Dochód uzyskany jako dochód z dywidend, odsetek, najmu lub tantiem z Chin: Należny podatek dochodowy od osób prawnych = dochód x obowiązująca stawka podatku dochodowego od osób prawnych Dochód uzyskany z cesji aktywów w Chinach: Należny podatek dochodowy od osób prawnych = (dochód – wartość netto aktywów) x obowiązująca stawka podatku dochodowego od osób prawnych Dochód uzyskany z cesji akcji/udziałów w Chinach: Należny podatek dochodowy od osób prawnych = (dochód – koszt inwestycji w akcje/udziały x obowiązująca stawka podatku dochodowego od osób prawnych Aktualna obowiązująca stawka podatku dochodowego od osób prawnych dla dochodu pasywnego przedsiębiorstwa zagranicznego wynosi 10%. Może ona być obniżona, jeśli przedsiębiorstwo zagraniczne jest zlokalizowane w kraju, który czerpie korzyści z uprzywilejowanego traktowania na podstawie umowy podatkowej (wykaz takich umów znajduje się w Załączniku C). Aby przedsiębiorstwo zagraniczne mogło uzyskać korzyści na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, winno wystąpić z odpowiednim wnioskiem i uzyskać zgodę biura podatkowego płatnika podatku. 3.2. Dochód aktywny przedsiębiorstwa zagranicznego Jeśli przedsiębiorstwo zagraniczne uzyska dochód aktywny......

Words: 6965 - Pages: 28

The Poo

...wyłączenie panelu TouchPad. ##HelpTopicID=23 Kliknięcie tej opcji powoduje włączenie lub wyłączenie przycisków panelu TouchPad. ##HelpTopicID=24 Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyłączenie panelu TouchPad i/lub wodzika, gdy jest podłączona zewnętrzna mysz USB. ##HelpTopicID=25 (główny przycisk myszy) Aby zmienić przypisaną akcje wykonywaną po naciśnięciu lewego przycisku, kliknij strzałkę w dół na liście rozwijanej w celu wyświetlenia opcji. Wybierz odpowiednią akcję. ##HelpTopicID=26 Aby zmienić przypisaną akcje wykonywaną po naciśnięciu obu przycisków, kliknij strzałkę w dół na liście rozwijanej w celu wyświetlenia opcji. Wybierz odpowiednią akcję. ##HelpTopicID=27 Aby zmienić przypisaną akcje wykonywaną po naciśnięciu środkowego przycisku, kliknij strzałkę w dół na liście rozwijanej w celu wyświetlenia opcji. Wybierz odpowiednią akcję. ##HelpTopicID=28 (pomocniczy przycisk myszy) Aby zmienić przypisaną akcje wykonywaną po naciśnięciu prawego przycisku, kliknij strzałkę w dół na liście rozwijanej w celu wyświetlenia opcji. Wybierz odpowiednią akcję. ##HelpTopicID=29 Lista rozwijana zawiera następujące akcje, które można przypisać do przycisków: Kliknij: jednokrotne kliknięcie lewego przycisku myszy. Menu skrótów: jednokrotne kliknięcie prawego przycisku myszy powodujące wyświetlenie menu skrótów. Kliknij dwukrotnie: dwukrotne kliknięcie lewego przycisku myszy. Kliknij środkowy przycisk: jednokrotne kliknięcie środkowego przycisku......

Words: 91595 - Pages: 367

Pojęcie I Uwarunkowania Otrzymania Zdolności Kredytowej

...dotychczasowych zobowiązań umożliwia przyzananie kredytobiorcy leprzego scoringu kredytowego (lepszej oceny) i otrzymanie finansowania na korzystniejszych warunkach cenowych. Wielkość zadłużenia. Kredytodawcy poszukują kredytobiorców, których dochody przekraczają wymagania harmonogramu płatności. Wielkość długu jest ograniczona przez dostępne środki. Kredytodawcy preferują dłużników, którzy utrzymują bezpieczny stosunek długu do kapitału3. Wysokość kredytu. Kredytodawcy preferują duże kredyty, ponieważ ich koszty administracyjne zmniejszają się proporcjonalnie do wysokości kredytu. Jednak z uwagi na ograniczenia prawne i praktyczne należy dywersyfikować ryzyko kredytowe poprzez rozdrobnienie akcji kredytowej i wielosc dłużników lub wspólne akcje kredytowe przy uczestnictwie innych kredytodawców (konsorcja). Uczestniczący kredytodawcy muszą mieć odpowiednie środki, aby podołać dużym wnioskom kredytowym4. 3 Gwizdała J., Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011. 4 Gostomski E., Jestem nowy: vademecum wiedzy o bankowości, Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji, Poznań 2009. Częstotliwość pożyczki. Klienci, którzy często korzystają z pożyczek budują sobie z czasem reputację, która bezpośrednio wpływa na ich zdolność do zabezpieczenia długu na korzystnych warunkach. Długość zaangażowania. Kredytodawcy uważają, że ryzyko kredytowe przedsiębiorcy rośnie wraz wraz ze wzrostem horyzontu czasowego zadłużenia. Aby......

Words: 851 - Pages: 4

Abcabcabc

...gotówkę w kasie oraz depozyty płatne na żądanie. (KSR 1)   MSR   7   –   środki   pieniężne   składają   się   z   gotówki   w   kasie   oraz  depozytów  płatnych  na  żądanie       ekwiwalenty środków pieniężnych (KSR 1) – aktywa pieniężne, nie zaliczane do środków pieniężnych, oraz inne aktywa finansowe, które charakteryzują się: - wysokim stopniem płynności, - nieznacznym ryzykiem utraty wartości, - krótkim terminem płatności lub wymagalności. MSR 7 – są to krótkoterminowe inwestycje o dłużej płynności, łatwo wymienialne na znane kwoty środków pieniężnych oraz narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. Akcje  są  wyłączane  z  ekwiwalentów  środków   pieniężnych.  Wyjątek  mogą  stanowić  akcje   uprzywilejowane,  posiadające  krótki  termin   wykupu,  który  jest  określony.     Kredyty  bankowe  uważa  się  zazwyczaj  za  działalność   finansową.  Jednak  kredyty  w  rachunku  bieżącym,  płatne  na   żądanie,  są  zaliczane  do  pozycji  środków  pieniężnych  i  ich   ekwiwalentów         Płynność – zdolność składników aktywów do szybkiego przekształcenia w pieniądz lub stopień, w jakim podmiot gospodarczy dysponuje gotówką bądź zdobywa ją w krótkim czasie przez sprzedaż aktywów Potrzeby informacyjne dla oceny płynności   finansowej......

Words: 3998 - Pages: 16

Ognisty Lod

...jednocześnie. Rosyjski statek omal nie staranował amerykańskiego. Austin zobaczył na pokładzie uzbrojonych ludzi Pietrowa. Połączył się z nim i ostrzegł, że wlepi mu mandat za nieostrożną jazdę. Tym razem nie zamierzał ustąpić. Do międzynarodowego incydentu nie doszło tylko dlatego, że zjawiły się statki z kraju, z którego pochodził samolot. Kiedy Amerykanie i Rosjanie odpływali w przeciwnych kierunkach, Austin pożegnał Piętrowa przez radio. - Na razie, Iwan. Do następnego spotkania. Arogancki Jankes wkurzał Pietrowa. - Módl się, żeby do tego nie doszło - odparł ostrzegawczo. - Żaden z nas nie będzie zadowolony z wyniku. Osiem miesięcy później jego przewidywania sprawdziły się. W czasach zimnej wojny Stany Zjednoczone prowadziły ryzykowną akcję szpiegowską. Kiedy po latach ujawniono tajemnicę, pewien pisarz nazwał ją blefem ślepca, niebezpieczną grą paru odważnych dowódców i załóg okrętów podwodnych. Zapuszczali się na odległość kilku kilometrów od brzegów rosyjskich, żeby zbierać informacje wywiadowcze. Jeden z planów zakładał zainstalowanie podsłuchu elektronicznego na podwodnych kablach telefonicznych. W spartańskiej klitce biurowej w Moskwie Pietrow zapalił cienkie cygaro hawańskie. Wypuścił dym z ust i cofnął się pamięcią o lata. Zobaczył poranną mgłę, unoszącą się nad ciemną, zimną powierzchnią Morza Barentsa. I swój statek, prujący fale z pełną szybkością. Był w Moskwie, próbując zdobyć fundusze na nowy sprzęt. I wówczas zadzwonił jeden z asystentów Pietrowa.......

Words: 86356 - Pages: 346

Sktypt

...2007 była, że niskie jest prawdopodobieństwo porażki. CDO spadły, więc trzeba było sprzedawać coś innego, żeby pokryć ich koszty. Sprzedawano więc płynne MBSy, ale one były coraz mniej warte, bo wszyscy zaczęli je wyprzedawać. Zatrzymał to Fed skupując MBSy z rynku. 2. Stabilizowanie inflacji automatyzm waluty - inflacja krajowa sprowadza się do inflacji w innych krajach. (jeżeli jeden kraj ma wyższą inflację, to staje się mniej konkureancyjny => BK kupują mniej złota od eksportarów, a więcej sprzedają importerom => pogarsza się bilans handlowy => rezerwy złota w BC maleją => spadek podaży pieniądza => obniżenie inflacji. bilanse handlowe były równe bo banki zbierały nadwyżki handlowe i udzielały z nich kredytów/kupowały akcje krajom, które miały deficyty. A stabilne ceny utrzymały się dzięki zbiegowi okoliczności :) Wielki kryzys! Przedtem wierzono w samoregulację gospodarki i znajomośc jej mechanizmów przez wszystkich uczestników. to dlaczego były cykle koniunkturalne? Wicksell: odchylanie się wysokośći stopy procentowej (r) od jej naturalnego poziomu (który sprzyja utrzymywaniu się równowagi na rynku kap. (S=I) przy pełnym zatrudnieniu). Czynnikiem mogącym odchylić wysokość r od naturalnego poziomu był np. duży wzrost rezerw walutowych (złota) w BC => wzrost podaży płynnych rezerw w systeme bankowym => obniżenie rynkowych r = > wzrost popytu na dobra inwestycyjne => ożywienie koniunktury => wzrost inflacji(ożywienie koniunktury) => spadek......

Words: 8184 - Pages: 33

Spółka Wielobranżowa Eltors

...Sektor rozwija się dynamicznie. Do głównych konkurentów firmy „ELTROS” Sp. z.o.o należą m.in.: „MIKAMA”, „Huta Zawiercie”, „Huta Cedlera”, „Huta Częstochowa”. Należy zauważyć, że największym konkurentem jest „MIKAMA” S.A. w Sosnowcu. Potencjał konkurencji zlokalizowany jest w 4 obszarach kraju. Rys.1 Źródło: dane uzyskane w Spółce „ELTROS” Firma nasza reprezentuje branżę, w której występuje dość silna walka konkurencyjna. Przykładem może być fakt, iż od lat 90-tych wiele istotnych firm, takich, jak „MIKAMA”, „Huta Częstochowa”, „Huta Cedlera” walczą zarówno o wzrost jak i podział rynku. Ceny, innowacje produktowe (nowe gatunki walcówki), wzornictwo (nowe kształty i obróbki), rozwój handlu zagranicą, usprawnienia sieci dystrybucji, akcje promujące nasze towary, walka o klienta – to stałe elementy gry. Każda „wpadka”, (jak np. spóźniona reakcja na rozwój konkurencji, fatalna partia śrub z gwintem, które to zaproponowano do handlu w firmie „Huta Zawiercie”), czy też marazm marketingowy (Huta Częstochowa), są wykorzystywane bezlitośnie przez konkurencję. Dzięki temu nasza firma „ELTROS” zwiększyła sprzedaż o 20 %, podczas gdy nasi najwięksi konkurenci „MIKAMA” tylko o 16 %. Istotnym czynnikiem i jednocześnie atutem konkurencyjnym firmy „ELTROS” jest jakość i dość atrakcyjna cena oferowanych produktów. |Porównanie obowiązujących cen na walcówkę gładką w firmach : | |„ELTROS” i „MIKAMA” ......

Words: 3448 - Pages: 14

Triage X [Non Censuré] | Hero Mask | Filmové kvízy