Akhlak

In: Religion Topics

Submitted By faredline89
Words 803
Pages 4
Apa itu akhlak?

Menurut bahasa:
Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama daripada perkataan (al-khuluqu) bererti tabiat,kelakuan, perangai, tingkahlaku, matuah, adat kebiasaan, malah ia juga bereti agama itu sendiri.

Menurut istilah:
Antara definasi akhlak menurut istilah ialah: sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan.

Ibn Miskawaih, ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagaikeadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian.

Imam Ghazali radiAllahu anhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syara dan aqal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk.

Pengertian Akhlak menurut Islam

Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Kedua-dua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah. Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya.

Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini, dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut:

Satu ilmu yang membahaskan tata nilai, hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (ridwaanullah).

Manakala akhlak pula…...

Similar Documents

Norma Islam Dalam Ekonomi

...bermakna hemat, penuh perhitungan, rasional, dan mengandung nilai. Secara sederhana dapat kita pahami bahwa ekonomi pada prinsipnya adalah segala daya manusia secara rasional untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan nilai-nilai tertentu, yang dalam islam bersumber dari prinsip – prinsip akidah, akhlak, dan syariah. Nilai – nilai atau ajaran moral dalam Islam tidak bisa dipisahkan dan konsep tauhid, yang merupakan titik sentral ajaran Islam. Dalam bidang ekonomi, tauhid merupakan keyakinan bahwa Allah sebagai pemberi dan pengatur rezeki bagi hamba Nya, pemilik sempurna dari harta yang dititipkan kepada umat manusia.keyakinan ini menimbulkan paradigm baru bagi orang yang beriman bahwa jegiatan usaha harus disandarkan pada nilai-nilai yangtelah ditetapkan dan keyakinan akan adanya pengawasan Allah. Contoh konkret bagi umat Islam dalam berniaga adalah apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Sebelum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, beliau adalah seorang pedagang atau saudagar yang sukses. Keberhasilan beliau dalam berniaga tentunya tidak bisa lepas dari bimbingan Allah SWT dan kemuliaan akhlak yang terpancar dari pribadi beliau. Apabila kita berkaca pada sejarah hidupnya, setidaknya ada tiga akhlak utama yang beliau terapkan dalam berniaga yaitu : shidik, amanah, dan nasihat....

Words: 439 - Pages: 2

Alam Sekitar Menurut Islam

...daripada proses pembangunan ke atas alam sekitar. Oleh itu, mereka berusaha dengan pelbagai kaedah bagi mengawal kualiti alam sekitar daripada terjejas. Namun, walauapapun kaedah atau langkah yang diambil, mereka masih lagi gagal untuk menguruskan alam sekitar dengan berkesan. Apa yang pasti, ini disebabkan gejala “pemencilan pengaruh keagamaan” sebagai salah satu faktor penyumbang kegagalan tersebut. KONSEP ALAM SEKITAR MENURUT ISLAM Menurut Islam, “invironmentalisme” berasaskan kepada ajaran tauhid atau kefahaman kesatuan yang menggabungkan manusia, alam dan tuhan. Agama Islam menjadikan akhlak sebagai teras hubungan antara manusia, alam dan tuhan. Menurut sebuah hadis Rasullulah, misi kerasulannya ialah menyempurnakan akhlak yang mulia. (Zaini Ujang, 1993) Berasaskan dasar itu, sebenarnya sebarang masalah atau pencemaran alam sekitar berpunca daripada kesempurnaan akhlak manusia terhadap dirinya, alam dan tuhan. Konsep manusia sebagai khalifah menunjukkan bahawa alam sekitar ini merupakan hak Allah dan ciptaan-Nya maka manusialah perlu melaksanakan misi dan amanah itu. Di samping itu, alam ini merupakan tanda yang tersirat atau simbol tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR MENURUT ISLAM Manusia mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan alam sekitar kerana manusia dijadikan daripada unsur-unsur alam dan akhirnya akan kembali seperti asal kejadiannya. Unsur alam lain seperti air juga mempunyai hubungan yang sangat......

Words: 1393 - Pages: 6

Konsep Dan Prinsip Pendidikan, Institusi Pendidikan Dan Pengajian

...membentuk tabiat dan sikap seseorang dalam berbagai-bagai aspek kehidupan sama ada rohani, jasmani, akal, akhlak mahupun sosial supaya dapat mengabdikan diri kepada Allah S.W.T. • Al-Shaybani- membina atau membentuk keperibadian yang sempurna dalam berbagai-bagai aspek yang berhubung dengan jasmani, rohani, akal, amalan dan sosial bagi mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. • Khurshid Ahmad- satu latihan ‘aqilah, jasmaniah dan rohaniah bagi melahirkan manusia yang berkebudayaan tinggi yang sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai insane yang baik dan warganegara yang berguna. • Hasan Langgulung- suatu yang merubah dan memindah nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu melalui berbagai-bagai proses dan cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab dan berbakti kepada Allah S.W.T. • Kesimpulan- pendidikan merupakan proses latihan aqliah, jasmaniah, rohaniah dan ijtima’iah (kemasyarakatan) serta akhlaqiah manusia, berdasarkan nilai-nilai Islam (aksiologi Islam) yang bersumberkan al-Qur’an dan al-Sunnah bagi melahirkan manusia yang sempurna dan bertakwa. Matlamat Pendidikan -Membentuk serta mengembangkan aspek-aspek kesempurnaan manusia yang mencakupi fizikal, rohani, mental dan sosial menurut pembentukan rabbani bagi melahirkan insan kamil. -al-Sunnah- menggariskan tujuan tersebut. -al-Ghazali- untuk mengisi fikiran kanak-kanak dengan ilmu dan memupuk watak akhlak yang murni. -ibn Khaldun- menyedia dan membangun manusia kea rah kehidupan yang baik dan......

Words: 663 - Pages: 3

Sejarah

... | | |Malaysia | | | | | |-Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia | | | | |untuk mengurangkan gejala sosial. (5m) | | | | |-Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi | | | | |cabaran di atas. (5m) | | | |Menghayati nilai murni/ iktibar |Akhlak yang mulia dapat membentuk warganegara |10 markah | | |patriotisme dalam kehidupan |yang baik | | | | | | | | | |-Sebagai pelajarr bagaimanakah anda dapat | | | | |mengaplikasikan nilai murni dalam kehidupan | | | | |seharian. | ......

Words: 708 - Pages: 3

Titas

...1.Mengapakah islam berhubungkait dengan unsur unsur keagamaan seperti aqidah,syariah dan akhlak? Sila sokong hujah anda dengan contoh dan peristiwa yang sesuai [ 8m] Islam adalah Ad-Din yang diturunkan oleh Allah S.w.T melalui perantaraan nabi Muhammad S.A.W. Islam adalah satu cara hidup yang lengkap merangkumi semua aspek hidup manusia . Pengertian islam dari segi syarak ialah mentauhidkan Allah S.W.T patuh dan tunduk kepada Allah serta berimandengan ajaran yang dibawa oleh para rasul yang diutuskan Allah S.W.T . Islam merangkumi aspek akidah, syariah dan akhlak yang semuanya telah dihuraikan oleh Rasullullah S.A.W semasa hayat baginda dan di ikuti oleh para sahabat serta umat islam. Islam berhubungkait dengan unsur-unsur keagamaan seperti akidah, syariah dan akhlak kerana ianya merupakan asas tamadun islam. Akidah merupakan dasar terpenting dalam islam. Akidah dalam islam merupakan kepercayaan atau keimanan kepada hakikat dan nilai nilai mutlak, tetap dan kukuh dalam jiwa seorang muslim. Asas-asas akidah islam terbahagi kepada enam perkara iaitu Beriman kepada Allah S.W.T, beriman kepada Malaikat, Beriman kepada Kitab-kitab, beriman kepada Rasul-rasul beriman kepada Hari akhirat dan beriman kepada Qadha’ dan Qadar. Akidah islam melahirkan seorang yang yakin kepada Allah Yang Maha Esa dan keyakinan itulah yang menggerakkan seluruh tingkah lakunya percakapannya dan gerak gerinya untuk mencari keredhaan Allah S.W.T. Akidah islam akhirnya melahirkan manusia yang sanggup......

Words: 905 - Pages: 4

A Book

... a. Pengertian akhlak dalam menuntut ilmu Secara istilah, pengertian akhlak juga berarti sifat yang ada dalam diri seseorang untuk berbuat baik maupun berbuat buruk, bagus maupun jelek. Sedangkan secara terminologi, kata akhlak dapat diartikan sebagai salah satu tingkah laku seseorang untuk mendapatkan dorongan atau keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang tersebut secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. Akhlak juga dapat diartikan sebagai cerminan diri sesorang atau sebagai tolak ukur kadar keimanan seseorang. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Alloh SWT. Alloh memberikan keistimewaan berupa rahmat fisik dan rohani yang sebaiknya dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan dan mengamalkannya. Seperti dalam firman alloh SWT dalam surat at-tin ayat 4: Laqot kholaknalinsana fii akhsani taqwim. ‘’sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya’’ Maka dapat disimpulkan bahwa akhlak menuntut ilmu adalah sikap dan adab yang harus dilakukan ketika kita menuntut ilmu. Apabila dalam menuntut ilmu tidak menggunakan tata krama maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat untuk diri kita. Sehingga apabila kita tidak bisa memanfaatkan ilmu, kita tidak dapat mewariskan suatu ilmu kepada generasi penerus kita. BEBERAPA ADAB MENUNTUT ILMU 1. Mengikhlaskan niat karena Allah ta’âlâ. 2. Berdoa kepada Allah ta’âlâ supaya mendapatkan taufiq dalam menuntut ilmu. 3. Bersemangat (antusias) untuk melakukan perjalanan dalam...

Words: 323 - Pages: 2

Shalatku

...1. Shalat yang benar akan termanifestasikan dalam kebaikan akhlak Sabda Rasulullah saw: “Tak melakukan shalat orang-orang yang shalatnya tak menghindarkannya dari kekejian dan kemungkaran.” Shalat yang tak memiliki sifat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar tak memiliki nilai sebagai shalat yang benar, sehingga ia tertolak, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang lain: “Ada kalanya seseorang shalat terus-menerus selama 50 tahun, namun Allah tak menerima satu pun dari shalatnya.” Pendeknya, shalat yang benar akan membersihkan hati. Dan, dari hati yang bersih, tak akan keluar kecuali hal-hal yang bersih dan baik. Tapi, lebih dari itu, aturan syariat (baca: fiqih) yang terkait dengan syarat sah shalat juga telah memperkecil atau bahkan (seharusnya) menutup sama sekali kemungkinan pelaku shalat melakukan keburukan dan kejahatan. Termasuk di dalamnya, keharusan pakaian dan tempat shalat—bahkan makanan yang kita makan—didapat secara halal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. menyatakan, “Seorang laki-laki berdoa (habis-habisan) hingga pakaiannya lusuh dan rambutnya berantakan. Tapi, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya sementara apa yang dipakainya berasal dari yang haram dan yang dimakannya juga berasal dari yang haram?” Secara logis, tak mungkin juga seseorang melakukan shalat (dengan benar), tapi pada saat yang sama masih melakukankekejian dan kemungkaran. Shalat yang benar tentu dilambari keimanan kepada Allah Swt., yang menjadi “objek” pe-nyembahan kita dalam ibadah...

Words: 2698 - Pages: 11

Etika Bisnis

...2014 A. Latar Belakang Sejarah Agama menunjukkan bahwa kebehagiaan yang ingin dicapai dengan menjalankan syariah agama itu hanya dapat terlaksana dengan adanya akhlak yang baik. Kepercayaan yang hanya berbentuk pengetahuan tentang keesaan Tuhan, ibadah yang dilakukan hanya sebagai formalitas belaka, muamalah yang hanya merupakan peraturan yang tertuang dalam kitab saja, semua itu bukanlah merupakan jaminan untuk tercapainya kebahagiaan tersebut. Timbulnya kesadaran akhlak dan pendirian manusia terhadap-Nya adalah pangkalan yang menetukan corak hidup manusia. Akhlak, atau moral, atau susila adalah pola tindakan yang didasarkan atas nilai mutlak kebaikan. Hidup susila dan tiap-tiap perbuatan susila adalah jawaban yang tepat terhadap kesadaran akhlak, sebaliknya hidup yang tidak bersusila dan tiap-tiap pelanggaran kesusilaan adalah menentang kesadaran itu. Adapun arti etika dari segi istilah, telah dikemukakan para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Menurut para ulama’ etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Kesadaran akhlak adalah kesadaran manusia tentang dirinya sendiri, dimana manusia melihat atau merasakan diri sendiri sebagai berhadapan dengan baik dan buruk. Disitulah membedakan halal dan......

Words: 523 - Pages: 3

Sumbangan Pendidikan Dalam Memperkasakan Tamadun Bangsa : Perspektif Islam

...Islam karya Ahmad Munawar Ismail dan Noranizah Yusuf, pendidikan adalah aspek yang boleh membentuk nilai-nilai moral dan mampu juga membangkit kemusyikilan dalam kalangan masyarakat. Hal ini berbeza dalam pendidikan Islam, kewujudan kitab-kitab suci seperti Al-Quran, Al-Sunnah dan Hadith bukan digunakan untuk keimanan sahaja tetapi untuk mendidik dan memupuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam sesebuah masyarakat. Pendidikan dari perspektif Islam merupakan sesuatu ajaran yang luas skopnya, bersifat holistik, dan tidak sememangnya tegar atau sempit ajarannya yang difahami oleh sesetengah orang. Tambahan pula, pengajaran pendidikan Islam juga bertujuan untuk memantapkan pemikiran dan pandangan seseorang individu terhadap ajarannya serta akhlak masyarakat berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Jika umat Islam gagal menerapkan pendidikan Islam berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka umat Islam tersebut mampu terjebak dalam lembah kehinaan. Jurnal ini juga telah memberi beberapa konsep,falsafah dan objektif pendidikan Islam. Antaranya ialah, pendidikan Islam adalah pendidikan yang falsafah dan tujuan serta teori-teorinya dibangun untuk melaksanakan praktik pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis Nabi (H.M Chabib Thoha, 1996:3). Jika ditelusuri, Al-Quran dan Al-Sunnah telah memainkan peranannya dalam memperkasakan tamadun ummah. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing dan......

Words: 743 - Pages: 3

Hubungan Antara China Dengan Melayu Di Malaysia Dari Aspek Ekonomi Dan Politik

... Wujudnya kerjasama ekonomi dalam bentuk perdagangan dua hala melalui tiga sistem pada zaman itu, iaitu perdagangan antara raja (dalam bentuk persembahan ufti dan balasan anugerah pelbagai barang berharga), perdagangan antara kerajaan berdasarkan kontrak penjualan barangan tertentu hanya kepada Kerajaan China dengan harga yang menguntungkan Melaka, dan perdagangan awam dalam kalangan masyarakat umum. Dalam Tamadun-tamadun tradisional, kegiatan ekonomi berlaku dalam konteks 'Moral Semesta' (Moral Universe). Dengan sebab itu wujud konsep hak-hak kehidupan dalam ajaran Buddhisme sebagaimana yang termaktub dalam eight fold path. Dalam ajaran Islam, prinsip yang berkaitan dengan halal dan haram mempunyai hubungan yang rapat dengan persoalan akhlak. Hakikat ini menjelaskan bahawa wujud kegiatan ekonomi yang boleh mempertingkatkan tahap moral manusia sebagaimana juga wujud kegiatan ekonomi yang boleh merosakkan moral manusia. Konsep 'wang', 'laba', 'ganjaran', 'pasaran' dan sebagainya sangat dipengaruhi oleh pertimbangan­pertimbangan moral. Bagaimanapun, kenyataan ini bukanlah bermakna tidak terdapat penipuan, rasuah atau bentuk-bentuk penyelewengan yang lain seperti dalam kegiatan ekonomi moden. Perkara yang membezakan ekonomi Tamadun tradisional dari ekonomi zaman moden adalah kayu pengukurnya. Dalam bidang ekonomi, keadilan dan sikap berpatutan merupakan dua nilai yang penting. Kedua-dua nilai ini khasnya merujuk kepada pengagihan kekayaan secara adil saksama dan pekerjaan......

Words: 1177 - Pages: 5

Peranan Remaja Dalam Membentuk Sahsiah Diri Yang Terpuji.

.... PERANAN REMAJA DALAM MEMBENTUK SAHSIAH DIRI YANG TERPUJI Membentuk akhlak dan sahsiah remaja menurut Islam adalah merupakan kewajipan semua pihak, bermula dari ibu bapa, pendidik, masyarakat, pemimpin dan yang lebih penting adalah diri remaja itu sendiri. Berdasarkan anggaran bilangan remaja yang mewakili lebih daripada separuh rakyat Malaysia hari ini, ternyata usaha pembentukan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Satu modul yang lengkap dan terbaik perlu diasaskan bagi memastikan pembentukan remaja Islam adalah menepati arahan Allah SWT dan Rasul SAW. Syariat Islam yang telah diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW telahpun lengkap sebagai satu cara hidup dan sekaligus sebagai panduan untuk merencanakan hidup remaja secara baik dan berkesan. Akhlak remaja mencerminkan dimana tahap kemajuan pribadi sesuatu umat. Oleh yang demikian pembentukan akhlak remaja perlu dilandaskan kepada nilai-nilai murni menurut kacamata Islam. Kesilapan dalam membiarkan remaja memilih sendiri arah tuju mengikut pandangan mereka sahaja boleh menghancurkan generasi akan datang. Islam bukanlah agama berbentuk lambang semata-mata tetapi Islam adalah sebagai satu cara hidup yang telahpun sempurna. Islam didatangkan dengan etika yang mesti dipatuhi oleh semua golongan. Bersifat warak dari melakukan perkara-perkara syubhat. Seorang muslim mestilah menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang haram dan berjaga-jaga daripada melakukan perkara yang syubhat. Remaja mestilah menutup......

Words: 1852 - Pages: 8

Gejala Sosial

...PENGENALAN KERUNTUHAN AKHLAK MORAL Keruntuhan akhlak di kalangan belia remaja semakin menjadi-jadi di negara kita ini terutamanya belia remaja Islam Melayu.Seks bebas, mat rempit, pembuangan bayi, penagihan dadah dan sebagainya lagi cukup sinonim dengan anak-anak muda zaman sekarang bahkan remaja bawah umur juga seringkali dikaitkan bersama.Ianya terbukti di dada-dada akhbar yang sentiasa melaporkan berkaitan dengan isu belia remaja ini. Apabila masalah keruntuhan akhlak remaja ini dibincangkan secara umum, persoalan yang sering kali menimbulkan tanda tanya kepada seluruh individu yang terlibat ialah siapa yang harus dipersalahkan dan mengapa perkara ini berlaku?? Masalah gejala sosial timbul kerana longgarnya ikatan akidah Islamiah remaja Islam zaman sekarang. Kelonggaran ini berpunca daripada ketidakfahaman mereka terhadap hakikat akidah Islamiah atau tidak mempunyai kesedaran akan tuntutan akidah Islamiah dan keimanan yang tidak cukup kuat untuk menggerakkan mereka melakukan amal ma’ruf nahi mungkar. Adalah menjadi perkara biasa seseorang itu mempunyai perasaan ingin tahu dan ingin mencuba sesuatu perkara yang baru.Perasaan sebegitu sebenarnya adalah baik jika mengikut syariat, namun yang menjadi masalah apabila mereka tiada panduan daripada orang-orang yang sepatutnya seperti ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan mereka. Jadi perasaan ini akan membuatkan mereka akan lakukan apa sahaja yang diinginkan tanpa memikirkan baik atau buruknya perkara......

Words: 417 - Pages: 2

Bahasa

...personaliti yang tidak diingini. Pembelajaran pemerhatian sangat bernilai bagi menerangkan tingkah laku manusia yang kompleks. Sebagai contohnya, media sangat berpengaruh terhadap pendidikan, tingkah laku dan keperibadian anak. Televisyen misalnya merupakan satu contoh alat yang banyak mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak. Banyak tingkah laku yang tidak sopan dan agresif ditiru melalui model di dalam TV. Dalam ledakan teknologi industri dan media, kanakkanak mudah sahaja dipengaruhi oleh ejen sosialisasi seperti media. Jurnal Hadhari. Peranan artis melalui media massa juga dikenal pasti mempunyai pengaruh terhadap proses pembentukan akhlak di kalangan remaja dan pelajar di sekolah. Para artis dianggap sebagai ikon dan fenomena sosial yang boleh menarik minat remaja mempunyai peranan dan sumbangan terhadap proses pembentukan akhlak di kalangan remaja dengan cara menyemaikan nilai positif dan adab ketimuran melalui persembahan dan cara hidup mereka. Sebaliknya, kelakuan dan penglibatan artis dalam gejala sosial memberikan implikasi negatif terhadap psikologi, persepsi dan perlakuan peminat dan anggota masyarakat. Secara kesimpulannya, hasil daripada perbincangan dapat disimpulkan bahawa faktor persekitaran sosial terutama media massa memainkan peranan yang cukup penting dalam pembentukan jati diri individu. Hal ini sekaligus mengisyaratkan bahawa urusan mengembangkan potensi dan pendidikan bukan hanya terletak dalam konteks persekolahan semata-mata, malah perlu......

Words: 442 - Pages: 2

Addeen

...dan berbau vi. Tanah keras mcm tembikar vii. Tanah bumi viii. Menjadikan bntuk rupa Proses kejadian zuriat adam i. Kejadian janin dalam perut ibu ii. Pati yg hina iii. Berperingkat-peringkat iv. Dalam perut ibu 3 peringkat v. Cipta dari nutfah vi. Dari mani,alaqah,mudghah,tulang, daging,satu ciptaan lain. * Uslam didatgkan kpd mnsia utk memelihara mnsia spaya kekal dlm tahap keinsanan atau kemanusiaannya. UNSUR ROHANI * jasmani mmpnyai tunntutan atau kprluan ssutu dgn tabiat jasmaninya iaitu: makan,minum,tidur dan sbgainya.. * rohani mmpnyai tuntutan atau kprluan yg ssuai dgn tabiat rohaninya iaitu berpunca drpada tanah.ianya jga brpnca drpd alam ktnggian dan alam kekudusan iaitu terangkum pda akidah akhlak dan pengabdian..ataua yg tersimpul dlm ISLAM. MAKSUD AGAMA * KAMUS: kprcayaan kpda ssuatu bnda yg dipuja dan dianggap berkuasa mcm dewa. * KAMUS: kprcayaan kpd tuhan,agama dnsbahkan kpd islam iaitu brmksd kprcayaan kpd tuhan allah dan sifat serta kekuasaanya.agama langit. * DARI SUDUT BAHASA: * Anti kerosakan * Bukan benda * Tata cara hubungan mnsia dgn raja atau pemrintah * Peraturan hbngn mnsia sesama mnsia * Upacra hbngn mnsia dgn dewa2 * Kprcayaan atau kyakinan trhadap ketuhanan Agama dari bahasa ARAB: disebut sbgai DEEN.AD DEEN brmksd cara hdup yg tlah dtntukan oleh allah.prkataan deen (dlm bntuk nakirah ) bla dgabungkan dgn prkatan allah, AL HAQ ia bermksud AGAMA YG BENAR. ISTILAH AGAMA: (4 CIRI......

Words: 340 - Pages: 2

Sinopsis Seindah Sakura

...adalah anak saudara Datuk Walid. Bermulalah kehidupan Shakira yang penuh dengan derita, terpaksa berhadapan dengan Anida. Sementara itu orang gaji Datuk Walid sangat sukakan Shakira dan teringin hendak menyatukan Shakira dengan Cikgu Airil. Tetapi hasrat nya tidak kesampaian kerana siapa lah dia di dalam rumah Datuk Walid. Sewaktu cuti persekolahan, Shakira menyatakan hasrat untuk menziarah Rosmah di penjara Pulau Pinang. Anida mula mengatur rancangan jahatnya untuk menfitnah Shakira. Di bilik hotel, Anida sengaja menukar kunci bilik dengan cikgu Airil. Shakira difitnah berkelakuan sumbang. Cikgu Airil tidak dapat menahan rasa marahnya lalu menghantar Shakira ke rumah pemulihan akhlak tanpa sebarang soal. Shakira akur, mungkin ini hikmahnya, kerana dia berasa tenang berada di rumah pemulihan akhlak. Cikgu Airil pergi dengan hati yang kesal, dan pergi membawa diri ke kota London untuk melanjutkan pelajaran dan bertekad tidak akan pulang. Shakira pula, selesai SPM, dia telah dipinang Datuk Walid, dan dia terpaksa menerimanya. Ada lagi adegan2 suspen. Shakira diceraikan, Shakira kahwin dgn Roni yang memukul dan menipunya, Shakira menguruskan syarikat yang ditinggalkan Datuk Walid. Datuk Walid sebenarnya memadukan Syakira dengan Nadrah. Anida yang hilang arah, moral dan menjadi gadis sosial di kota London. Anida akhirnya berkahwin dengan Cikgu Airil demi Datuk Walid. Datuk Walid pengsan dihari pelancaran Novel Shakira, dan menemui ajal sehari selepas itu akibat perbuatan......

Words: 673 - Pages: 3

Tape 1, Side A | Posicionamento do satélite do dispositivo de seguimento do perseguidor de GPS do tempo real de GF-07 o mini mini | Unternehmen Rentnerkommune (1)