Andehit

In: Business and Management

Submitted By anhtuan245494
Words 559
Pages 3
Phụ lục 2

BẢN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN SỰ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM

|I |ĐÁNH GIÁ CỦA CÁ NHÂN TRÊN CƠ SỞ ĐỐI CHIẾU VỚI KHUNG NĂNG LỰC |ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRÊN CƠ SỞ ĐỐI CHIẾU VỚI KHUNG NĂNG LỰC |
| |Năng lực cốt lõi |1 |2 |
|Ghi chú: Quy định các mức điểm: 1. Trung bình – 2. Khá – 3. Tốt – 4. Vượt yêu cầu – 5. Xuất sắc, toàn diện |

|II |ĐÁNH GIÁ VỀ ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CỦA CÁ NHÂN |ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ VỀ ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU |
|1 |Điểm mạnh: (mang tính cá nhân nhưng gắn với các tố chất mong muốn của vị trí được đề xuất bổ |Điểm mạnh: (mang tính cá nhân nhưng gắn với các tố chất mong muốn của vị trí được đề xuất bổ nhiệm) |
| |nhiệm) |Nhất trí với nội dung tự đánh giá của nhân sự. |
| |Có kiến thức và trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu công việc của chức danh đảm nhiệm; nhiệt| |
| |huyết, tận tụy; khả năng chịu áp lực công việc cao; trung thực, minh bạch, ngay thẳng; luôn phấn| |
|…...

Similar Documents

Seven Days: Monday - Thursday (Movie) | Bonobono | Torrents