Free Essay

Asdasdasqweqweqwe

In: Business and Management

Submitted By zelda123
Words 799
Pages 4
Ñýäýâ: "Áàéãóóëëàãà àæ àõóéí íýãæèéí çàãâàð áóþó Îáúåêòûí õîëáîîñûí äèàãðàìì"

Áîäëîãûí äààëãàâàð: Îáúåêòûí õîëáîîñûí äèàãðàìì (ÎÕÄ) áàéãóóëàõ áà ºðãºòãºõ. Entity Relationship Diagram (ERD)

¯ð ä¿í: Òóõàéí ñèñòåìèéí åðºíõèé îéëãîëòûã áàòàòãàæ, äýä ñèñòåì¿¿äèéã òîäîðõîéëæ, ñèñòåìä õýðýãëýãäýæ áóé ºãºãäºë¿¿äèéã ººð õîîðîíäîî óÿëäàà õîëáîîòîéãîîð ä¿ðñëýõ ýíý óòãààðàà ºãºãäºëèéí ñàíãèéí çîõèîí áàéãóóëàëòûí çàãâàð ãàðíà.

Õóãàöàà: 14 õîíîã

Àíõààðàõ ç¿éë¿¿ä: • Ñèñòåìèéíõýý õóâüä þóã îáúåêò áóþó ºãºãäºë ãýæ ¿çýõ • Îáúåêòûã íýð ¿ãýýð íýðëýõ • Îáúåêòûã ÿìàð íýã áè÷èã áàðèìòààð íýðëýõã¿é áàéõ • Íýã ë òîõèîëäîëòîé îáúåêò ¿¿ñãýõã¿é áàéõ • Îáúåêòûí àíõäàã÷ ò¿ëõ¿¿ðèéã òîäîðõîéëîõ (àíõäàã÷ îáúåêò) • 1:1 õîëáîîñ ¿¿ñãýõã¿é áàéõ • N:M õîëáîîñûã ºðãºòãºõ • ªðãºòãºõ ¿åä ºìíº òîäîðõîéëñîí áóñàä àòòðèáóòààñ ãàäíà áóñàä àëüòåðíàòèâ ò¿ëõ¿¿ð, ãàäààä ò¿ëõ¿¿ð, àòòðèáóòûí òºðºë, óðò, õîîñîí òýã óòãà çºâøººðºõ ýñýõèéã çºâ òîäîðõîéëîõ • ÎÕÄ-ä áàéãóóëëàãûí äîòîîä ìýäýýëýëèéã á¿ðýí èëýðõèéëýõ á¿õ îáúåêòóóäûã òîäîðõîéëîõ • Áóñàä ÿìàð íýã îáúåêòòîé õîëáîîã¿é îáúåêò ¿¿ñãýõã¿é áàéõ • Íýã îáúåêò õýò îëîí îáúåêòòîé íýãýí çýðýã õîëáîîñ ¿¿ñãýõã¿é áàéõ • ªãºãäºëèéí äàâõàðäàë ¿¿ñýæ áóé ýñýõèéã ñóäàëæ õýðýâ ºãºãäºëèéí äàâõàðäàë ãàðñàí òîõèîëäîëä àíõäàã÷ áà õàðàêòåðèñòèê îáúåêò ¿¿ñãýõ • Àíõäàã÷ áà õàðàêòåðèñòèê îáúåêò ¿¿ñýæ áàéãàà òîõèîëäîëä ò¿ëõ¿¿ð àòòðèáóòûã çºâ òîäîðõîéëîõ áóþó ÿã ÿìàð ò¿ëõ¿¿ð áàéõ âý, ò¿ëõ¿¿ð àòòðèáóòàä õàðãàëçàõ òîõèîëäîëóóä íü ÿìàð áàéõ âý ãýäãèéã çºâ òîäîðõîéëîõ

Îéëãîëò áà îíîëûí àñóóäàë:

ªãºãäëèéí ñàí ãýäýã íü ººð õîîðîíäîî õîëáîîòîé òîäîðõîé íýã çîðèëãûí äîð íýãäñýí ºãºãäë¿¿äèéí öîãö þì.

Îáúåêò - ñèñòåìä øààðäàãäàõ ºãºãäºë¿¿ä (entity) • Õ¿ì¿¿ñ (áàãø íàð, ýì÷ íàð, îþóòàí …) • Þìñ (òîíîã òºõººðºìæ, á¿òýýãäýõ¿¿í …) • Áàéðëàë (õîò, óëñ, îíãîöíû ìàðøðóò…) • Áàéãóóëëàãà (á¿ëýã, áàã, õàíãàí íèéë¿¿ëýã÷èä) • ¯éë ÿâäàë (òºëáºð, çàõèàëãà, ã¿éöýòãýë …) • Îéëãîëò, òºñººëºë (ä¿ðýì, çààâàð …)
Àòòðèáóò - îáúåêò äàõü ºãºãäëèéã èëýðõèéëýõ øèíæ ÷àíàðûã õýëíý. Æèøýý íü: Õ¿í îáúåêòûí õóâüä • Íýð • Íàñ • Õ¿éñ • … • Õàÿã ãýõ ìýò
Òîõèîëäîë - îáüåêò äîòîðõ òîäîðõîé íýã ºãºãäëèéã õýëíý. Æèøýý íü: Õ¿í îáúåêòûí õóâüä • Íýð (Áàò, Áîëä, Öýöýã …) • Íàñ (23, 48, 56 …) • Õ¿éñ (ýð, ýð, ýì …) • … • Õàÿã (Óëààíáààòàð, Äàðõàí, Ýðäýíýò) ãýõ ìýò

Õîëáîîñ - ¿éë ¿ãýýð íýðëýãäýõ îáúåêò õîîðîíäûí óòãàò õàðèëöàí ¿éë÷ëýë þì. (Relationship)

Õîëáîîñóóä íü: íýã íü íýãòýé (1:1) íýã íü îëîíòîé (1:N) îëîí íü îëîíòîé (N:M) ãýñýí òºðë¿¿ä áàéäàã.

Õîëáîîñûí òºðëèéã òîäîðõîéëîõäîî íýã îáúåêòûí íýã òîõèîëäîëûã àâààä íºãºº îáúåêòûí õè÷íýýí òîõèîëäîëòîé õîëáîãäîæ áàéãààã òîäîðõîéëæ ìºí ýñðýã òîõèîëäîëä ìºí ¿¿íèéã äàâòàíà.

Îáúåêò íü äýä îáüåêòóóäààð èë¿¿ íàðèéâ÷ëàí òîäîðõîéëîãäñîí èåðàðõè ò¿âøèí ¿¿ñãýæ áîëíî.

Холбоосны төрлүүд

|Холбоосны төрөл |Тайлбар |
|0..1 |Zero or one |
|1 |One only |
|0..* |Zero or more |
|1..* |One or more |
|n |Only n (where n > 1) |
|0..n |Zero to n (where n > 1) |
|1..n |One to n (where n > 1) |

Îáúåêòèéí Õîëáîîñûí Äèàãðàìì (ÎÕÄ) ºðãºòãºõ

Îáúåêòûí íýð áà àòòðèáóòûã òîäîðõîéëñîíû äàðàà àíõäàã÷ ò¿ëõ¿¿ð, àëüòåðíàòèâ ò¿ëõ¿¿ð, ãàäààä ò¿ëõ¿¿ð, àòòðèáóòûí òºðºë, àòòðèáóòûí óðò, õîîñîí òýã óòãà çºâøººðºõ ýñýõèéã òîãòîîíî.

Àòòðèáóò: ªãºãäºëèéí öààø çàäðàõã¿é õàìãèéí áàãà íýãæ

Àíõäàã÷ ò¿ëõ¿¿ð: Äàðààõ øèíæ ÷àíàðòàé ò¿ëõ¿¿ð àíõäàã÷ ò¿ëõ¿¿ð áîëíî. • Îáúåêòûí íýã òîõèîëäëûã ¿ë äàâòàãäàõ áàéäëààð òîäîðõîéëæ ÷àäíà. • Òóõàéí íýã òîõèîëäîëä óòãà îëãîãäñîíû äàðàà óòãà íü ººð÷ëºãäºõã¿é • Õîîñîí òýã óòãà çºâøººðºõã¿é

Àëüòåðíàòèâ ò¿ëõ¿¿ð: Àíõäàã÷ ò¿ëõ¿¿ðýýñ ãàäíà èæèë øèíæ ÷àíàðòàé ººð àòòðèáóò áàéâàë òýð íü àëüòåðíàòèâ ò¿ëõ¿¿ð áîëíî.

Ãàäààä ò¿ëõ¿¿ð: Óã îáúåêòòîé õîëáîãäñîí áóñàä îáúåêòûí àíõäàã÷ ò¿ëõ¿¿ð ýíý îáúåêòûí íýã àòòðèáóò áîëæ áàéâàë ýíý íü ãàäààä ò¿ëõ¿¿ð áîëíî.

Òºðºë: Ïðîãðàìì÷èëàëûí õýëýíä õýðýãëýãääýã òºðºë ãýäýã óòãààð õýðýãëýíý. ªãºãäºëèéí ñàí óäèðäàõ ñèñòåìèéí îíöëîãîîñ øàëòãààëæ ÿíç á¿ð áàéæ áîëíî. Æèøýý íü: Paradox 7.0 ºãºãäºëèéí ñàí óäèðäàõ ñèñòåìèéí õóâüä • Alpha - Òýìäýãò • $ (Money) - ̺í㺠• Short - Á¿õýë òîî (-32,768 - 32,767) • Logic - Ëîãèê óòãà • Date - Îãíîî • Long Integer - Á¿õýë òîî (-2147483648 - 2147483647) • Time - Öàã • Memo - Èõ õýìæýýíèé òåêñò ºãºãäºë

Óðò: Àòòðèáóòàä àãóóëàãäàæ áîëîõ õàìãèéí èõ õýìæýýãýýð àòòðèáóòûí óðòûã àâíà. Æèøýý íü: Îáúåêò - Îþóòàí Àòòðèáóò - Íýð Òºðºë - Alpha Óðò - 25 (Õ¿íèé íýðèéã 25 òýìäýãòèéí óðòààð àâ÷ áàéíà.)

Æèøýý: "Öàëèí áîëîâñðóóëàõ ñèñòåì"

Îáúåêòûí õîëáîîñûí äèàãðàìì

Îáúåêòûí õîëáîîñûí äèàãðàììûã ºðãºòãºõ

| |Àòòðèáóò |Àíõäàã÷ ò¿ëõ¿¿ð |Àëüòåðíàòèâ ò¿ëõ¿¿ð |Ãàäààä ò¿ëõ¿¿ð |Анхны óòãà |Òºðºë |Óðò |
| |Àæèë÷íû êîä |X | | | | int | |
| |Îâîã | |X | | | varchar |25 |
| |Íýð | |X | | | varchar |25 |
| |Àëáàí òóøààë | | | | | varchar |45 |
| |Ìýðãýæèë | | | | | varchar |35 |
| |¯íäñýí öàëèí | | | | | Money | |
| |ÍÄÄ-ûí äóãààð | | | | | | |
| |ÝÌÄ-ûí äóãààð | | | | | | |
| |Ïàñïîðòûí ¹ | | | | | | |
| |Ðåãèñòðûí ¹ | | | | | | |
| |Óòàñ | | | |X | | |
| |Àæèë÷íû êîä | | |X | | | |
| | | | | | | | |
|ÖÀËÈÍ| | | | | | | |
| |Îãíîî | | | | |datetime | |
| |Àæèëëàõ õîíîã | | | | | | |
| |Àæèëëàñàí õîíîã | | | | | | |
| |Òàðèôò öàëèí | | | | | | |
| |Íèéò íýìýãäýë | | | | | | |
| |Îëãîâîë çîõèõ | | | | | | |
| |Íèéò ñóóòãàë | | | | | | |
| |Óðüä÷èëãàà | | | | | | |
| |Ãàðò îëãîõ | | | | | | |
|ÍÝÌÝÃ|Àæèë÷íû êîä | | |X | |Integer | |
|ÄÝË | | | | | | | |
| |Îãíîî | | | | |Date | |
| |Èë¿¿ öàã | | | | |$ (Money) | |
| |Íýìýãäýë_1 | | | | |$ (Money) | |
| |Íýìýãäýë_2 | | | | |$ (Money) | |
| |Íýìýãäýë_3 | | | | |$ (Money) | |
| |Íýìýãäýë_4 | | | | |$ (Money) | |
| |Íèéò íýìýãäýë | | | | |$ (Money) | |
| |Àæèë÷íû êîä | | |X | |Integer | |
|ÑÓÓÒÃ| | | | | | | |
|ÀË | | | | | | | |
| |Îãíîî | | | | |Date | |
| |Òýòãýâýð | | | | |$ (Money) | |
| |Òýòãýìæ | | | | |$ (Money) | |
| |Àæèëã¿éäýë | | | | |$ (Money) | |
| |ÝÌÄ | | | | |$ (Money) | |
| |Àøèã | | | | |$ (Money) | |
| |Íèéò ñóóòàë | | | | |$ (Money) | |

-----------------------
ÍÝÌÝÃÄÝ˯¯Ä

ÑÓÓÒÃÀËÓÓÄ

ÖÀËÈÍ

ÀÆÈË×ÈÄ…...

Similar Documents

Galileo Awakened Universe | Lampada Led T15 Retromarcia 30SMD Luci Canbus No Errore W16 Bianco 12V Auto | Meisten gebote