Bonifacio

In: Historical Events

Submitted By crystalgail
Words 493
Pages 2
“Punitin ang sedula!” Hindi lingid sa kaalaman nating mga Pilipino ang linyang ito at kung kanino nga bang bibig bumitaw ang mga salitang ito. Marinig pa lamang natin ang tatlong salitang ito, ang isa sa mga pambansang bayani na si Andres Bonifacio na agad ang unang papasok sa ating isipan, ang nagtayo ng Kataas-taasan, Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan o mas kilala natin sa tawag na KKK; ang halos ibuwis ang kanyang buong buhay sa organisasyong ito upang maipanalo lamang ang pagkamit ng kalayaan ng ating bayan laban sa mga mapang-aping espanyol.
Ngunit noong ika-29 ng Hulyo, 2013, sa aking panunuod ng dulang pinamagatang “Ang Paglilitis ni Andres Bonifacio”, hindi ko mapigilan ang pagtulo ng aking mga luha at ang pagkirot ng aking puso. Marami akong napagtatantong mga bagay. Isa na rito, ang mga napakaraming bagay na isinakripisyong ni Andres Bonifacio alang-alang sa kapwa niya Pilipino. Ngunit sa kabila ng mga bagay na ito, hindi natin pinahalagahan ang isa sa ating mga pambansang bayani. Una, ayon sa aking nalalaman, ang pagkapanalo ni Emilio Aguinaldo mula sa eleksiyong naganap sa Tejeros ay hindi patas para sa kampo ni Bonifacio. Nagkaroon ng dayaan sa nasabing kaganapan at siya ay jinudge agad ng kapwa niya mga rebolusyonaryo na mangmang at walang pinag-aralan. Hindi siya binigyan ng pagkakataong pamunuan ang Rebolusyonaryong pamahalaan/gobyerno. Pangalawa, hindi binigyan pasasalamat ang kanyang mga ginawang sakripisyo, bagkus siya ay hinatulan at nilitis gayoong siya ay walang ginagawang masama. Ayon nga sa palabas, “Ang tanging naging kasalanan lamang ni Bonfacio ay ang labis-labis na pagmamahal sa Rebolusyon”.
Ang dula ay hindi lamang nakapokus kay Andres Bonifacio. Ito rin ay nagpapakita ng mga gawi at mindset ng mga Pilipino. Kaagad nakaagaw ng aking atensyon ang pagkakawatak-watak ng bayan mula pa lamang noon. Imbes na maging solido…...

Similar Documents

Emilio Aguinaldo

...Talambuhay ni Andres Bonifacio Si Andres Bonifacio ay ipinanganak noong ika-30 ng Nobyembre, 1863. Ang kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Nakatapos siya sa mababang paaralan ni Guillermo Osmenia ng Cebu at sa gulang na 14, ang kanyang mga magulang ay namatay at napilitan siyang huminto sa pag-aaral upang alagaan ang mga nakababata niyang kapatid na babae and lalaki. Bilang hanap-buhay, inatasan niya ang kanyang mga kapatid na tulungan siya sa paggawa ng kahoy na baston at papel na pamaypay na kanyang itininda sa lansangan. Dahil siya ay marunong magbasa at sumulat, siya ay naging isang kawani ng Kumpaniyang "Fleeming and Company", isang kumpaniya na nagtitinda ng rattan at iba pang mga paninda. Dahil siya ay masipag, siya ay ginawang ahente. Subalit ang kanyang kinikita ay hindi pa rin sapat na pang-suporta sa kanyang mga naulilang kapatid. Lumipat siya sa kumpaniyang "Fressell and Company" bilang ahente. Ipinakita niya ang bukod tanging determinasiyon at sipag kaya naging matatag siya sa kanyang trabaho Dinagdagan niya ang kanyang kakulangan sa pag-aaral sa pamagitan ng pagbabasa at sariling pag-aaral. Kasama sa sa mga kakaunting aklat na kanyang binasa ay ang mga nobela ni Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo, Ang mga buhay ng Pangulo, Ang "Les Miserables" ni Victor Hugo (na isinalin niya sa Tagalog), Ang pagkasira ng Palmyra at Himagsikang Pranses. Nakapagsulat din siya ng mga artikulo at mga tula, isa na dito ang......

Words: 666 - Pages: 3

Bonifacio Savings Loans Association

...Case Analysis Case: BONIFACIO SAVINGS AND LOANS ASSOCIATION The Bonifacio Savings and Loan Association (BSLA) in its consultative meeting for the year decided to embark on a one year deposit campaign program. Dubbed as BSLA’s “Employee Motivation Program (EMP)”, the deposit campaign is aimed to increase deposit levels which was BSLA’s traditional source of funds. Mr. Danilo Lagman, VP for operations, was chosen as overall program coordinator. After a month of preparation, Mr. Lagman and his staff is ready to launch the EMP. Under the guidelines, bank officers and employees were given account credits for every account turn in. Points were based on the operating balance and their average balances thereafter. The participants were divided into teams, with one branch/division representing one team. To monitor progress of the EMP, solicited clients surrendered introductory cards given to them by the EMP participants. Passbook/deposits certificates were then marked with the EMP logo. As an added incentive, aside from individual bonuses specific credit levels reached, special bonuses were given to teams if group targets were met. Personal and team award credits earned were summarized and distributed at the end of each month within the deposit campaign period. The more award credits earned, the more expensive the merchandise that can be redeemed. The list of prizes included calculators, watches, living room, and microwave ovens, and others. Mr. Panganiban head of the......

Words: 315 - Pages: 2

Andres Bonifacio Reaction Paper

...“Reaction Paper About Andres Bonifacio” When a film is described as poetic, it is often taken as a compliment. However, when a film is described as theatrical, it is seen as a critique, scathing at that. What makes poetry the better spouse to cinema? Isn’t cinema but a visual and aural interplay of poetry and theater to begin with? Theater provides the cornerstones: the narrative, the milieu, the setting and the characters. Poetry, on the other hand, more than the façade and the flourishes, provides the requisite subtlety in the execution, the minute gestures that accentuate a character, that last five seconds of absolute silence before a cut, the symbols, the verses, the rhymes, and rhythms. This is purely hypothetical. But if films are judged based on a balance where theatricality is measured with poetry, and the former outweighs the latter by a large margin, does it mean that the film is better off staged than filmed? Of course, cinema, contrary to common misconception, is vaster than the trite and absolutely baseless hypothesis that was just forwarded. For that reason, cinema should and cannot be caged to what is merely “cinematic” because the term “cinematic” itself is already enigmatic, subjective in its very definition and has something more to do with how the recorded moving pictures are treated and utilized to express rather than how these pictures are moved and later on recorded. That being said, for all the accusations of supposed theatricality, Mario......

Words: 770 - Pages: 4

Shortcut Methods of Multiplication

...different faces of heroes we know who stands out among the rest? Is it Rizal or is Bonifacio of better identity? Would it be Aguinaldo or Mabini? If there is a need to place someone as national hero then who should we pick between those huge names? It is always said in many cultures that the pen is mightier than the sword, the blood of academic scholars are better than that blood of warriors, wars are not won in the battlefield, it’s pure politics. The name Jose Rizal and Andres Bonifacio are some of the well-known personalities that have been mentioned in the annals of Philippine history. The exemplary deeds that they had done for our country; in order to achieve freedom from the hands of the Spanish colonizers is worth to be remembered specially by the present generation. Indeed, their heroism is well done. Apparently, there are some students, faculty, leftist, writers, critics and even we perhaps questioned the credibility of Rizal when he got the title of being our “Philippine National Hero” why not Bonifacio which results to the existence of pro-Bonifacio and anti-Rizal or pro-Rizal and anti-Bonifacio. The comparison of these two personalities and made endless debate of who should be our national hero is much discussed in the environment of academe. Jose Rizal and Andres Bonifacio opted for different courses of action.  Rizal fought against the friars with the use of his pen. Bonifacio advocated for revolution. According to author Renato Constantino, the......

Words: 867 - Pages: 4

Revolution

...REVOLUTION : FIRST PHASE Rizal and the Revolution : * In June 1896 Andres Bonifacio commanded Dr. Pio Valenzuela to go to Dapitan to comfer with Rizal * June 21 , the ship cast anchor at the part of Dapitan in the afternoon. * He then related the founding of the katipunan and its aims , among which was to overthrow Spanish Authority. Preparations for the Struggle : * Andres Bonifacio ordered the manufacture of Bolos to be distributed to the member of the society. * Interview with Admiral Kanimura * Andres Bonifacio ordered Tito Miguel and Roman who are working in the Maestranza Ramos to steal rifles and pistols. Spanish Suspicion Aroused : * Rumors or such Nocturnal meeting reached Manila , and the Spanish Population particularly the friars , became jittery. * From Batangas a rumor circulated that there were a secret gatherings and that rifles and ammunition from Hongkong and Yokohama were being landed. * In 1895 , Governor-General Ramon Blanco banished all the prominent men of Malolos , as well as those of Taal , Batangas in 1986 * On June 20 , 1896 , a recollect friar in Cavite denounced the alleged existence of a group of men who met at banquets to toast the victory of Cuban Rebels against spaniards. * Another rumor had it that there were some 17,000 rebels in the town of San Juan del Monte , Jan Felepi Neri , San Pedro Makati , Pasig and San Caimito. Discovery of the Katipunan : * The misunderstanding......

Words: 1973 - Pages: 8

Bonifacio Saving and Loan Association

...Ang Bonifacio Savings at Loan Association (BSLA) sa kanyang huling buwanang pakonsulta pulong para sa taon nagpasya upang sumakay sa bapor sa isang isang-taon na programa na deposito kampanya. Naka-dub bilang "pagganyak Employee Program (EMP)" BSLA, ang deposito kampanya na naglalayong upang taasan ang deposit mga antas na kung saan ay BSLA'a tradisyonal na pinagmulan ng mga pondo. Mr Danillo Lagman , VP para sa mga pagpapatakbo , ay pinili bilang pangkalahatang coordinator programa . Pagkatapos ng isang buwan ng paghahanda , Mr Lagman at ang kanyang mga tauhan ay handa na upang ilunsad ang EMP . Sa ilalim ng mga alituntunin , mga opisyal ng bangko at mga empleyado ay naibigay na award credits para sa bawat account naka- in puntos ay batay sa balanse ng pagbubukas at ang kanilang mga average na balanse pagkatapos. Ang mga kalahok ay nahahati sa mga koponan , na may isang branch / division na kumakatawan sa isa koponan . Upang subaybayan ang progreso ng EMP , hihingin kliyente surrendered panguna card na ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng EMP ' kalahok. Passbooks / deposit certificate ay pagkatapos na minarkahan ng ang logo ng EMP . Bilang karagdagang insentibo , bukod sa mga indibidwal na mga bonus Naabot tukoy na mga antas ng credit , mga espesyal na mga bonus na ibinibigay sa mga koponan kung tina-target ng grupo ay natugunan . Credits award Personal na koponan Nagkamit ay summarized at ipinamamahagi sa dulo ng bawat buwan sa loob ng deposito panahon ng kampanya . Ang......

Words: 366 - Pages: 2

Asgard

...Reaction paper (El Presidente 2012) “El Presidente” movie brought into life the story of the first president of the Republic of the Philippines, Gen. Emilio Aguinaldo. It is not a film for all Filipinos but only for those who have high regard to Philippine Independence. If you are Andres Bonifacio fanatic, this is not for you. Members of the Bonifacio clan might be of total outrage right now for the film has put Bonifacio in somewhat a ‘bad light. Directed by Mark Meily, “El Presidente” offers a beautiful journey back to history with great action scenes and cinematography. The lines, in Filipino, Spanish, and English are well-thought. Casting big names in Philippine showbiz like Cesar Montano, Christopher De Leon, Allan Paule, Sid Lucero, and Joko Diaz, among others was a good move as they portrayed their roles excellently. Montano‘s portrayal as Bonifacio is believable and is deserving of his Metro Manila Film Festival Best Supporting Actor award though those who have watched him portrayed Jose Rizal might have a hard time picturing him as Bonifacio. Having comedian Bayani Agbayani in the cast is okay, just that his mustache looks funny. The same goes with the other cast who wear funny looking mustaches. The lead actor, George ‘E.R Ejercito’ Estregan, Jr., portrayed Aguinaldo’s character very well though it is hard to believe that it was really him portraying the lead for the film he produced. There’s nothing wrong with that if it’s just for the sake of arts or even if......

Words: 1304 - Pages: 6

Cases of Absenteeism Among Grade Vi-Bonifacio Pupils of Central Malamote Elementary School: Basis for Strategic Intervention Plan

...Title: Cases of Absenteeism among Grade VI-Bonifacio Pupils of Central Malamote Elementary School: Basis for Strategic Intervention Plan Proponent: Marivic J. Ampac INTRODUCTION The active presence of children and their embedding of knowledge and skills in the classroom become important issues once they get enrolled in a school. The central characteristics of meaningful access to school education is sustained and active participation of children in teaching-learning process and classroom activities (Lewin, 2007). It has been found that students who attend school regularly score higher in their achievement test, rather than their peers, who remain frequently absent. Today the low attendance is rampant across the country, or what we called absenteeism, the habitual or chronic absences of the pupils from the class. It may affect in different aspects: in terms of personal, emotional and social perspective. Linda L. Williams (2001) further stated that student who skip school a lot miss out on the opportunity to gain quality education. Students with excessive absences may feel disconnected from academics and believed that activities which reduces chances to discover passion, gain recognition for the talent and develop their skills outside the classroom. Disconnected pupils lack accountability that can lead behavioral issues. Advisers really worry for these pupils because we knew they were the pupils who need development and transformation through education, specifically...

Words: 1649 - Pages: 7

Andres Bonifcio

...Talambuhay ni Andres Bonifacio Si Andrés Bonifacio ay isáng tunay na Pilipino na ipinanganak noong ika-30 ng Noviembre 1863 sa isang bahay na pawid sa puok sa harap ng himpilan ngayón ng tren (ferrocarril, railroad) sa daang Azcárraga (Claro M. Recto avenue ngayon), sa Tondó, Manila. Ang kanyang amá ay si Santiago Bonifacio, na ang hanap-buhay ay mananahi (sastré, tailor). Ang kanyang ina naman ay si Catalina de Castro. Mga taal na taga-Maynilà. Ang kanyang mga magulang ay mga taong dukha kaya siya naman ay isang taong mahirap.  Nagkaroon siya ng 4 kapatid, sina Ciriaco, Procopio, Petrona at Troadio. Ang 2 una at ang huli ay patay na. Ang babae ay buhay pa (nuong 1922), asawa ng nasirang bayani, si Teodoro Plata, na isá sa mga masikhay (matalik, malapit) na kasama ni Andrés Bonifacio. Siya ay nag-aral sa paaralan ng isang guro, si Guillermo Osmeña, sa pook ng Meisik, Binundok (Binondo ngayon), Manila. Datapwa nang siya ay tumutuntong na sa ika-14 taon, namatay ang kanyang mga magulang at dahil dito, naputol ang kanyang pag-aaral. Siya nuon ay maalam nang bumasa at sumulat ng wikang sarili (Tagalog) at Castila. Upang siya ay mabuhay, sampu ng kanyang mga kapatid, binatak ang sariling buto at siya ay naglako ng mga tungkod (bastones, walking sticks) at mga pamaypay na papel na ginagawa niya sa luob ng kanilang bahay. Gayon din ang ginawang hanap-buhay ng kanyang mga kapatid.  Nang si Bonifacio'y nakapagsanay na sa pagsulat, siya ay pumasok na utusan sa......

Words: 619 - Pages: 3

Hehe

...Bonifacio: Ang Unang Pangulo Flashback: On July 3, 1892, Dr. Jose Rizal brings together La Liga Filipina, a peaceful reform movement that aims to unite all Filipinos and give them one voice. One of its members is Andres Bonifacio, who is currently supporting his siblings, as both their parents died due to illness. Rizal is later arrested after the Spanish authorities uncover the organization. Bonifacio then decides to form the Katipunan to lead a revolution against the Spanish colonizers. With the help of his friend Teodoro Plata, he meets Gregoria de Jesús, who is also known as Oriang. Their relationship develops, and they finally marry after Oriang’s parents give their approval. Recruiting additional katipuneros continues the following day; one of their recruits is a mayor named Emilio Aguinaldo. In the present, the museum curator decides to guide the students towards the truth about Bonifacio, to enlighten them amidst the wrong historical information in their textbooks. Back in the past, the Katipunan starts publishing the newspaper “Ang Kalayaan” through the printing press of the Diario de Manila. They distribute the paper to their fellow countrymen to further expand the organization. Spanish authorities then begin to grow wary of anti-government activities. Oriang gives birth to their first child who later dies early due to smallpox. Meanwhile, a katipunero named Teodoro Patiño reveals the Katipunan to his wife, who is a nun. His wife persuades him to tell the parish......

Words: 503 - Pages: 3

Andres Bonifacio

...Life of ANDRES BONIFACIO (1863-1897) Was born on November 30, 1863, his parents Catalina de Castro and Santiago Bonifacio. The proud parents named the boy Andres, after St. Andrew the apostle, the patron saint of Manila. Andres had three brothers and two sisters. Their names were Ciriaco, Procopio, Esperidiona, Troadio, and Maxima. Young Andres learned to read and write alphabet in Tagalog and Spanish from CATON, or primer book, given to him by an aunt. Later he went to school in Meisic. His teacher was Guillermo Osmena, a schoolmaster from Cebu. At the age of 18, his mother died due to tuberculosis then his father a year later. Andres gave up his studies to work full time. At first he was a BODEGUERO (warehouse keeper) in a mosaic tile factory in Sta. mesa in Sampaloc. Later he got a job as a clerk. After that he bought tar and ties as an agent for the English firm of J.M. Fleming & Company in Binondo. Although he never finished high school, Andres Bonifacio was very Smart. He knew Spanish and spoke a little English, which he learned while working for the Fleming Company. He read foreign novels, as well as books about the French Revolution, politics, law, and religion. Books opened his mind to new worlds. Andres learned that common people had right and that freedom was a valuable to have. The Philippines had been a colony ruled by Spain since the sixteenth century. But the Filipino people did not have the same rights as the Spaniards. Inspired by new Ideas,......

Words: 1275 - Pages: 6

Bonifacio

...José Bonifácio de Andrada: Hidden Founding Father of Brazil Every country had its challenges when it came to fighting for independence. "Brazil's nineteenth-century experience, not only retained a monarchical form of government while every other independent country in Latin America became republic, but declared independence while keeping the Portuguese royal family on the throne." (Levine, xiv) Though Brazil was an exception because there was no war of independence but there was chaotic mess. One important leader who helped create the monarchy and guided the first emperors of Brazil went by the name of Jose Bonifacio de Andrada e Silva. Before he was considered one of the founding fathers in Brazil he was, “a Brazilian-born statesman and natural scientist” (Encyclopedia of World Biography) Bonifacio was in a well position in society because he went to school in São Paulo, Brazil then received his higher education in Portugal in the University of Coimbra. Jose Bonifacio graduated and obtained a degree in philosophy and law. He was very prominent in science and governmental issues. Soon after he graduated from the university, Bonifacio was involved in a scientific mission involving, “mining, mineralogy, and chemistry in Paris and mining in Saxony.” (Encyclopedia) He was well known in Portuguese government because, “The survey took 10 years and gained him a reputation as a natural scientist of note.” (Encyclopedia of World Biography) Through his good reputations, Bonifacio......

Words: 994 - Pages: 4

The Fort Bonifacio Global City

...John Paul Sindol MBA G21 CASE 2: FORT BONIFACIO GLOBAL CITY I. Point of View The ING Barings hired as the consultant of Metro Pacific Corporaion for overcoming the immense encounter of the company. The firms is on detailed study based on the concept of intellectual services, managerial consultants or even strategic consultancy is highly appreciated. II. Objective a. To be able to identify factors (TOWS-driven) in which the company can exploit to stimulate maintainable improvement; b. To be able to know the effective utilization of these factors (TOWS-driven) through the help of strategic planning; c. And, to be able to help solve the company’s problem through the utilization of the concepts of Strategic Planning. III. Problem How will the MPC pay its short term debts without letting go the “crown jewel”-The fort Bonifacio of the company? IV. Ares of Consideration A. Company Back Ground MPC was a diverse corporation that, one time or another held stakes in telecommunications (Smart Communications, Inc/ PLDT), real estate (Landco Pacific Corporation/Pacific Plaza Towers, Inc.), transportation ( Negros Navigation Co., Inc), consumer products ( such as Metro Bottled Water), and others (1st eBank). MPC created their subsidiary project facilitator, the Bonifacio Land Corporation (BLC). The company won the highest bidding of Fort Bonifacio as the country’s choicest portion of prime real estate. They acquire the......

Words: 1148 - Pages: 5

Bonifacio Loans and Savings Association

...REPUBLIC OF THE PHILIPPINES NATIONAL CAPITAL JUDICIAL REGION REGIONAL TRIAL COURT Branch 260 - Paranaque City       RENZ XAVIER V. LEGASPI                          Petitioner,     -versus-                         Civil Case No. _____________  For: Declaration of Nullity of Marriage     LISETTE BANCOSTA-LEGASPI                                                    Respondent. X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X     PETITION             COMES NOW, Petitioner, RENZ XAVIER V. LEGASPI, by counsel and unto this Honorable Court, respectfully states and alleges THAT –     I. THE PARTIES   (1)           Petitioner RENZ XAVIER LEGASPI is of legal age, married to the respondent, and with residence and postal address at 056 Loma, Amadeo, Cavite 4119.  For purposes of this Petition, he may be served with pleadings and other court processes at her counsel’s law office at Suite 104 Helfenstein Holding Corp. (HHC) Building, Victoria corner Basco Sts., Intramuros, Manila.    (2)           Respondent is likewise of legal age, Filipino citizen, married to the Petitioner and with residence and postal address at Blk 4 lot 17 Phase E Windward Hills Subdivision Dasmariñas, Cavite she may be served with summons, pleadings and other court processes.   II. THE FACTS and CAUSE OF ACTION   (3)           The respondent and petitioner met...

Words: 2424 - Pages: 10

Qerewrtery

...patriots Andrés Bonifacio, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, and others on the night of July 7, when Filipino writer José Rizal was to be banished to Dapitan. Initially, the Katipunan was a secret organization until its discovery in 1896 that led to the outbreak of the Philippine Revolution. Being a secret organization, its members were subjected to the utmost secrecy and were expected to abide with the rules established by the society. Aspirant applicants were given standard initiation rites to become members of the society. At first, membership in the Katipunan was only open to male Filipinos; later, women were accepted in the society. The Katipunan had its own publication, Kalayaan (Liberty) that had its first and last print on March 1896. Revolutionary ideals and works flourished within the society, and Philippine literature were expanded by some of its prominent members. In planning the revolution, Bonifacio contacted Rizal for his full-fledged support for the Katipunan in exchange for a promise of rescuing Rizal from his detainment. On May 1896, a delegation was sent to the Emperor of Japan to solicit funds and military arms. The Katipunan's existence was revealed to the Spanish authorities after a member named Teodoro Patiño confessed the Katipunan's illegal activities to his sister, and finally to the mother portress of MandaluyongOrphanage. Seven days after the Spanish authorities learned of the existence of the secret society, on August 26, 1896, Bonifacio and his men......

Words: 4195 - Pages: 17

Virtual DJ Pro v8.0.1957. | Ben 10 Alien Force Season 1 (13) | Shazam Encore v8.0.1-170808 APK