Cac Phuong Phap Dinh Luong

In: Other Topics

Submitted By tainy26
Words 12472
Pages 50
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 2011-2013

Phương pháp nghiên cứu Bài đọc

Thiết kế nghiên cứu… - 2nd ed. Ch.9: Các phương pháp định lượng

Chương 9

Các phương pháp định lượng
Đối với nhiều người viết đề xuất nghiên cứu, trong tất cả các phần được thảo luận cho đến giờ, phần phương pháp là phần cụ thể nhất. Chương này trình bày các bước then chốt trong việc thiết kế một phương pháp định lượng cho một đề xuất nghiên cứu, với tiêu điểm cụ thể là phương pháp điều tra khảo sát và thí nghiệm để tìm hiểu thông tin. Các mô hình này phản ánh các nhận định tri thức khác nhau như đã thảo luận trong chương 1. Ví dụ, nhận định tri thức theo thuyết tất định cho rằng việc xem xét các mối quan hệ giữa các biến là trọng tâm để trả lời các giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu thông qua các cuộc điều tra khảo sát và thí nghiệm. Rút gọn thành một tập hợp các biến số nhất định, kiểm soát chặt chẽ thông qua thiết kế hay phân tích thống kê, sẽ giúp mang lại các thước đo hay các quan sát để kiểm định một lý thuyết. Ta sẽ thu được số liệu khách quan từ các quan sát và đo lường thí nghiệm. Giá trị và độ tin cậy của các thước đo thu được bằng các công cụ thu thập dữ liệu, các tiêu chuẩn bổ sung để đưa ra nhận định tri thức, sẽ dẫn đến những lý giải có ý nghĩa về dữ liệu. Khi liên hệ các giả định này và các qui trình thực hiện, thảo luận này sẽ không xử lý các phương pháp nghiên cứu định lượng một cách tường tận. Có một số sách giáo khoa chi tiết và xuất sắc trình bày thông tin về nghiên cứu điều tra khảo sát (ví dụ như của Babbie, 1990, 2001; Fink, 1995; Salant & Dillman, 1994). Về các qui trình thí nghiệm, một số sách giáo khoa truyền thống (như của D. T. Campbell & Stanley, 1963; Cook & Campbell, 1979) cũng như một số sách mới hơn, mở rộng những ý tưởng trình bày ở đây (ví dụ như sách của Bausell, 1994; Boruch, 1998; Keppel, 1991; Lipsey, 1990; Reichardt & Mark,…...

Similar Documents

Rào Cản Truyền Thông Và Biện Pháp Cải Tiến Thực Trạng Này Tại Các Trường Mầm Non

...biện pháp cải tiến thực trạng này tại các trường mầm non Ths. Lê Bá Lộc Khoa Quản lý Giáo dục Trường Cán bộ QLGD Tp.Hồ Chí Minh Thông tin, truyền thông có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý của người Hiệu trưởng trường học nói chung, trường mầm non nói riêng. Nó là công cụ, phương tiện để Hiệu trưởng thực hiện các chức năng quản lý nhà trường. Bất kỳ một nhà trường nào cũng tồn tại và thực hiện mối liên hệ giữa ba hệ thống: hệ thống quản lý (chủ thể quản lý: đưa ra các quyết định quản lý), hệ thống bị quản lý (đối tượng quản lý: thực hiện các quyết định quản lý), hệ thống thông tin (làm cầu nối giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý). Truyền thông là quá trình trao đổi những thông tin và chia sẻ những ý tưởng, cảm giác, thái độ với người khác từ đó làm nảy sinh ra những mức độ thông hiểu giữa hai hay nhiều người. Nói cách khác, truyền thông là sự di chuyển thông tin từ người này sang người khác bằng cách sử dụng các ký hiệu ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ. Truyền thông phụ thuộc vào sự kết hợp các yếu tố ngữ cảnh, văn hóa, môi trường. Trong quá trình truyền thông có rất nhiều trở ngại làm cho thông tin bị sai lạc, mất mát, giảm hiệu quả, thậm chí gây phản tác dụng. Những trở ngại này được gọi là nhiễu hay rào cản. Trong công tác quản lý trường học cũng xuất hiện những rào cản đòi hỏi nhà quản lý phải nhận biết và tìm cách khắc phục để nâng cao hiệu quả quản lý toàn diện các hoạt động của nhà trường. Thực tế hiện nay tại các......

Words: 1401 - Pages: 6

Cac Loai Hinh

...SO SÁNH ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 Loạ i Hình Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty cổ phần Công ty hợp danh Doanh nghiệp tư nhân Từ hai thành viên trở lên So sánh Công ty TNHH có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó: Khái - Thành viên có Niệm & thể là tổ chức, cá Đặc nhân (ít nhất là Điểm hai) nhưng số lượng thành viên không vượt quá năm mươi người. - Trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các Một thành viên Công ty TNHH 1 thành viên là: - Công ty do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. - Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: - Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. - Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa - Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ Công ty hợp danh là doanh nghiệp : - Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty (thành viên hợp danh), có thể có thành viên góp vốn. - Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. - Chủ sở hữu duy nhất của DNTN là một cá nhân hoặc 1 đơn vị kinh......

Words: 1685 - Pages: 7

Cac Loai Lc

...I. CÁC LOẠI L/C CĂN BẢN 1. L/C có thể hủy ngang (Revocable letter of credit): 1. Khái niệm: L/C có thể hủy ngang là loại L/C mà người mở (nhà nhập khẩu) có quyền đề nghị NHPH sửa đổi hoặc hủy bỏ mà không cần có sự chấp thuận và thông báo trước cho người thụ hưởng. L/C hủy ngang nói lên khả năng đơn phương hủy bỏ L/C đang còn hiệu lực vào bất cứ thời điểm nào mà không cần sự đồng ý của tất cả các bên liên quan. Tuy nhiên, khi hàng hóa đã được giao, ngân hàng mới thông báo sửa đổi hay hủy bỏ thì lệnh này không có giá trị nghĩa là NHPH vẫn phải thanh toán như đã cam kết. Theo UCP 400, một L/C không ghi cụ thể là loại gì thì được hiểu là L/C hủy ngang. Nhưng theo điều 10 UCP 600: “Trừ khi có qui định khác tại Điều 38, tín dụng không thể sửa đổi và cũng không thể hủy bỏ mà không có sự thỏa thuận của Ngân hàng phát hành, ngân hàng xác nhận (nếu có) và người thụ hưởng”. 1.2 Lợi thế, rủi ro của các bên tham gia: Với loại L/C này quyền lợi của người xuất khẩu không được đảm bảo, nó chứa đựng nhiều sự rủi ro cho người bán vì việc sửa chữa và hủy bỏ có thể xảy ra khi mà hàng hóa đang trên đường vận chuyển và việc trước khi việc thanh toán được thực hiện. Còn đối với người mua việc sử dụng L/C này tạo sự linh hoạt cho hoạt động kinh doanh của mình, khi những điều kiện thị trường bất lợi thì người mua có thể sửa đổi hoặc hủy bỏ mà không cần thông báo cho người bán. 1.3.Trường hợp áp dụng: Vì những đặc điểm trên nên L/C này ít được sử dụng trong thực......

Words: 11087 - Pages: 45

Triet Hoc Dong Phuong

...Chương IV I. Lẽ nhất quán trong tư tưởng Đông phương Tư tưởng Đông phương cho rằng mọi sư vật có liên quan với nhau, chằng chịt dính liền như một sợi dây cột chặt mọi sự vật trên đời. Quan niệm nhất quán ấy của người Đông phương khiến họ không chấp nhận sự phân chia sự vật thành từng khu vực riêng biệt. Tương tự về vấn đề triết học, họ không phân chia như Tây phương thành bốn bộ môn biệt lập là: Siêu hình học (Metaphysic), Tâm lý học (Psychology), Luận lý học (Logic) và Đạo đức học ( Moral). Đông phương tư tưởng cho rằng "tất cả đều có hai mặt, tất cả đều chứa mâu thuẫn, tất cả những chân lý nói ra được chỉ là những thứ chân lý phiến diện mà thôi...". Cho nên những tư tưởng một chiều, được phân loại kỹ lưỡng, như là tư tưởng siêu hình / đạo đức, vũ trụ / nhân sinh / tri thức quan v.v đều là những gì người Đông phương thụ lãnh sau này của Tây phương triết học. Thí dụ điển hình cho cái học nhất quán: quyên sách tối cổ dùng làm căn bản cho mọi tư tưởng văn hoá Trung Hoa là quyển Dịch Kinh. Kinh Dịch là một quyển sách gồm cả triết học, tâm lý, luân lý, đạo đức, bói toán, y học, xã hội, chính trị, tu thân, trị nước, thiên văn, địa lý,v.v... nên ta muốn dùng nó về khía cạnh nào cũng được. Tất cả là một, như các bộ phận tâm, can, tỳ, phế, thận trong một cơ thể sống vậy. Không có bộ phận nào mà không liên lạc mật thiết với các bộ phận khác. Thảy đều là một. II. Thuyết tri hành trong tư tưởng Đông phương ...

Words: 307 - Pages: 2

Kinh Te Luong

...thể ảnh hưởng tới các hoạt động thương mại, trong khi những hoạt động này có thể ảnh hưởng tới cung và cầu tiền và vì thế sẽ ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái. 2. Thay đổi trong lãi suất huy dong tác động đến đầu tư chứng khoán, kéo theo sự thay đổi của cung và cầu tiền. Vì vậy trong bài tập này chúng ta lựa chọn biến độc lập là lãi suất để tìm hiểu liệu nó ảnh hưởng thế nào đến tỷ giá hối đoái. 3. Tài khoản vãng lai (còn gọi là cán cân vãng lai) trong cán cân thanh toán của một quốc gia ghi chép những giao dịch về hàng hóa và dịch vụ giữa người cư trú trong nước với người cư trú ngoài nước. Những giao dịch dẫn tới sự thanh toán của người cư trú trong nước cho người cư trú ngoài nước được ghi vào bên "nợ" (theo truyền thống kế toán sẽ được ghi bằng mực đỏ). Còn những giao dịch dẫn tới sự thanh toán của người cư trú ngoài nước cho người cư trú trong nước được ghi vào bên "có" (ghi bằng mực đen). Thặng dư tài khoản vãng lai xảy ra khi bên có lớn hơn bên nợ. Baharumshaha và Masih (2005) đã cho thấy mối liên hệ giữa tài khoản vãng lai và tỷ giá hối đoái. Khi đưa thêm nhân tố tài khoản vãng lai vào mô hình xác định tỷ giá hối đoái thì mức độ giải thích của mô hình tăng lên đáng kể. 4. Chuyển giao ròng là các khoản giao dịch đơn phương, thường bao gồm các khoản quà tặng, chuyển tiền tư nhân, các khoản đóng góp của tổ chức kinh tế, các khoản viện trợ, xóa nợ. 5. Dự trữ ngoại hối nhà nước, thường gọi tắt là dự trữ ngoại hối hoặc dự trữ ngoại tệ là lượng ngoại tệ mà ngân......

Words: 3375 - Pages: 14

Ngung Kho Khan Va Giai Phap Luyen Nghe Tieng Anh

...NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP TRONG VIỆC HỌC KĨ NĂNG NGHE TIẾNG ANH Ở NHÀ CỦA SINH VIÊN NĂM 2, KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH, ĐHNN - ĐHQG HÀ NỘI Vũ Tuyết Linh - 09 E5 Khoa Sư phạm tiếng Anh GV hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Việt Hương 1. Đặt vấn đề Trong quá trình học tiếng Anh, người học luôn gặp phải những khó khăn liên quan đến cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong bốn kĩ năng đó, nhiều người học thường gặp nhiều khó khăn với kĩ năng nghe. Có nhiều nguyên nhân làm người học nhận thấy khó khăn, một trong những nguyên nhân đó là trong quá trình học kĩ năng nghe tiếng anh ở trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, kĩ năng nghe thường không được chú trọng.Các sinh viên năm hai khoa sư phạm tiếng anh cũng gặp nhiều khó khăn trong việc học nghe. Do vậy, các bài kiểm tra kĩ năng nghe tiếng anh giữa kì và cuối kì, điểm kĩ năng nghe Tiếng Anh thường thấp hơn điểm của các kĩ năng nói, đọc và viết. Chính vì lẽ đó, nghiên cứu này được thực hiện với mục đích tìm hiểu những khó khăn trong quá trình học nghe ở nhà của sinh viên năm hai trường ĐH Ngoại ngữ và những giải pháp mà họ đã dùng để cải thiện kĩ năng nghe. Hơn thế nữa, nghiên cứu này được thực hiện sẽ rất hữu ích cho giáo viên, cũng như các bạn sinh viên trong việc tìm ra một phương pháp hiệu quả cho việc học nghe và tham khảo những phương pháp nghe hiệu quả mà sinh viên khác đã áp dụng thành công. 2. Cơ sở lí luận 2.1. Định nghĩa về kĩ năng nghe ...

Words: 2195 - Pages: 9

Nang Luong Tam Linh Can Sach

...NĂNG LƯỢNG SẠCH Năng lượng sạch quyết định chất lượng sống. Năng lượng vũ trụ là cái bí ẩn nhất của thiên nhiên, với muôn vàn băng tần làn sóng xấu và tốt. Năng lượng sạch đến từ đâu ?          Để có một cái nhìn sâu xa về năng lượng cội nguồn sự sống, đâu có đơn giản. Đời người quá ngắn ngủi, cặp mắt bé nhỏ muốn nhìn xa chiều dài vũ trụ cần phải đi hết 15 tỷ năm tốc độ ánh sáng. Ngay trong dải Ngân Hà có hành tinh chúng ta đang sống, để đi tới vùng biên của dải Ngân hà, phải đi một chặng đường dài 90.000 năm tốc độ ánh sáng, bằng 10 triệu đời người liên tiếp. Khoa học chưa thể thực hiện được chuyến du hành đến ba ngôi sao gần nhất, để máy móc nghiên cứu đo đạc. Còn hàng tỷ ngôi sao khác trong dải Ngân hà. Mà vũ trụ có tới 3.000 dải Ngân Hà tương đương. Sự rộng lớn của vũ trụ đến mức trí tuệ không hình dung nổi phải bao nhiêu triệu triệu đoàn phi hành gia liên tiếp mới đi hết chiều dài vũ trụ.             Máy móc là con mắt của tư duy khoa học, nơi nào máy móc không thể thực hiện cuộc khảo sát, thì tư duy khoa học không phát triển, không hiểu hết hoạt động vi tế của Thiên nhiên. Điều này rất rõ ràng với các số liệu thu thập của WMAP với độ chính xác cao đã cho thấy :  Những kiến thức khoa học đã biết chiếm 4% vũ trụ, còn lại là bí ẩn chưa biết (22% vật chất tối và 74% năng lượng tối-dak energy). Dù biết rằng năng lượng vi tế tràn ngập khắp vũ trụ, chiếm gần ba phần tư thành phần vũ trụ, nhưng các nhà khoa học chưa chắc chắn nó là cái gì, nó hoạt động ra sao? Họ tạm......

Words: 2984 - Pages: 12

Nang Luong Tam Linh Can Sach

...NĂNG LƯỢNG SẠCH Năng lượng sạch quyết định chất lượng sống. Năng lượng vũ trụ là cái bí ẩn nhất của thiên nhiên, với muôn vàn băng tần làn sóng xấu và tốt. Năng lượng sạch đến từ đâu ?          Để có một cái nhìn sâu xa về năng lượng cội nguồn sự sống, đâu có đơn giản. Đời người quá ngắn ngủi, cặp mắt bé nhỏ muốn nhìn xa chiều dài vũ trụ cần phải đi hết 15 tỷ năm tốc độ ánh sáng. Ngay trong dải Ngân Hà có hành tinh chúng ta đang sống, để đi tới vùng biên của dải Ngân hà, phải đi một chặng đường dài 90.000 năm tốc độ ánh sáng, bằng 10 triệu đời người liên tiếp. Khoa học chưa thể thực hiện được chuyến du hành đến ba ngôi sao gần nhất, để máy móc nghiên cứu đo đạc. Còn hàng tỷ ngôi sao khác trong dải Ngân hà. Mà vũ trụ có tới 3.000 dải Ngân Hà tương đương. Sự rộng lớn của vũ trụ đến mức trí tuệ không hình dung nổi phải bao nhiêu triệu triệu đoàn phi hành gia liên tiếp mới đi hết chiều dài vũ trụ.             Máy móc là con mắt của tư duy khoa học, nơi nào máy móc không thể thực hiện cuộc khảo sát, thì tư duy khoa học không phát triển, không hiểu hết hoạt động vi tế của Thiên nhiên. Điều này rất rõ ràng với các số liệu thu thập của WMAP với độ chính xác cao đã cho thấy :  Những kiến thức khoa học đã biết chiếm 4% vũ trụ, còn lại là bí ẩn chưa biết (22% vật chất tối và 74% năng lượng tối-dak energy). Dù biết rằng năng lượng vi tế tràn ngập khắp vũ trụ, chiếm gần ba phần tư thành phần vũ trụ, nhưng các nhà khoa học chưa chắc chắn nó là cái gì, nó hoạt động ra sao? Họ tạm......

Words: 2984 - Pages: 12

Sơ LượC Về CáC Thế Hệ Shinkansen

...Phần 1 – Lịch sử tổng quát về Shinkansen 1. Sự ra đời của Shinkansen 2. Phương Tây vào cuộc chạy đua tốc độ 3. Shinkansen có thật sự an toàn không? Phần 2 – Những kỹ thuật quan trọng của đoạn đường ray cho Shinkansen 1. Đoạn đường ray phân nhánh chế tạo đặc biệt khó 2. Hệ thống chống sét tốt nhất thế giới Phần 3 – Các thế hệ Shinkansen của Nhật (được sản xuất từ 1964 đến hiện tại) 1. JR Tokai, JR miền Tây Nhật Bản và JR Kyushu 2. JR miền Đông Nhật Bản Phần 4 – N700 series NOZOMI và E5 series HAYABUSA 1. Đầu tàu 2. Bộ phận unit, động cơ 3. Thân tàu 4. E5 series với Granclass Phần 5 – Linear Chuo Shinkansen – Phương tiện giao thông tương lai của nhân loại 1. Sự tồn tại thầm lặng của tàu maglev tại Nhật 2. Linear Shinkansen đối đầu với Transrapid 3. Tại sao Nhật vẫn gọi tàu maglev của họ là Shinkansen? 4. Chi phí xây dựng và lợi ích Kết ------------------------------------------------- Shinkansen – Niềm tự hào của châu Á trong ngành công nghiệp đường sắt thế giới (Phần 1) April 14, 2012 aikoku2027 Phần 1 – Lịch sử tổng quát về Shinkansen Trước khi viết bài này, tôi còn nhớ lại khoảng thời điểm nữa đầu thập niên 90 thế kỷ trước, tại Sài Gòn lúc bấy giờ có bán các loại tập vở (con nai?) cho học sinh mà bìa phía sau in các loại tàu cao tốc của thế giới. Thời đó tôi chỉ có thể nhìn những tấm hình đó cùng các con số về tốc độ của nó mà mơ tưởng một ngày nào đó mình sẽ được ngồi lên các con tàu cao tốc đó. Do hoàn cảnh may mắn mà ít lâu sau tôi được du......

Words: 18426 - Pages: 74

NghiêN CứU ThựC NghiệM Và NghiêN CứU DâN TộC HọC: Hai PhươNg PháP Cơ BảN Trong NgôN Ngữ HọC ứNg DụNg

...Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 24 (2008) 12-21 Nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu dân tộc học: hai phương pháp cơ bản trong ngôn ngữ học ứng dụng Lê Hùng Tiến* Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 23 tháng 03 năm 2008 Tóm tắt. Bài viết là một trong những nỗ lực bàn về các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng (NNHƯD), chủ yếu tập trung vào hai phương pháp chính là phương pháp thực nghiệm và phương pháp dân tộc học và những vấn đề liên quan tới nghiên cứu NNHƯD tại Việt Nam. Nội dung bài tập trung vào một số vấn đề: - Một số vấn đề về lý luận cơ bản trong nghiên cứu NNHƯD. - Hai phương pháp cơ bản trong nghiên cứu NNHƯD: nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu dân tộc học. - Các khái niệm, kỹ thuật cơ bản và sự khác nhau giữa hai phương pháp nghiên cứu NNHƯD - Một số vấn đề về thực tiễn nghiên cứu NNHƯD ở Việt Nam. nghĩa hẹp hơn chỉ phân ngành nghiên cứu việc dạy và học ngoại ngữ. Hiện tại ở trong nước việc nghiên cứu NNHƯD cũng đang phát triển phục vụ trực tiếp cho việc ứng dụng ngôn ngữ vào các mục đích thực tiễn như dạy và học ngoại ngữ, dịch thuật, pháp y, điều trị học, v.v... Tuy nhiên trong các nghiên cứu nói trên phần nhiều vẫn còn ở tình trạng manh mún và thiếu phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu phù hợp, dẫn tới tình trạng các kết quả nghiên cứu mang tính ứng dụng thấp chưa đóng góp nhiều cho lý luận hoặc phục vụ hiệu quả cho thực tiễn ở......

Words: 5266 - Pages: 22

ChuyêN đề VăN Hóa ứNg Xử VớI Phap LuậT

...VĂN HÓA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY NHÌN TỪ MỐI QUAN HỆ VỚI VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG Chủ nhiệm đề tài: TS. LÊ THỊ HỒNG VÂN TP. HCM - 2010 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 5 2. Lịch sử vấn đề 7 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài 8 4. Mục tiêu của đề tài 9 5. Phương pháp nghiên cứu 9 6. Dự kiến sản phẩm nghiên cứu của đề tài và khả năng ứng dụng 10 7. Cấu trúc của công trình nghiên cứu 11 CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VĂN HÓA – VĂN HÓA PHÁP LUẬT VÀ THỰC TRẠNG VĂN HÓA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY 12 1.1. Khái niệm về văn hóa và văn hóa pháp luật 12 1.1.1. Giới thuyết về khái niệm về văn hóa 12 1.1.1.1. Khái niệm văn hóa 12 1.1.1.2. Đặc trưng và biểu hiện của văn hóa 15 1.1.1.3. Vai trò của văn hóa đối với sự phát triển 18 1.1.2. Giới thuyết về văn hóa pháp luật 19 1.1.2.1. Khái niệm văn hóa pháp luật 19 1.1.2.2. Biểu hiện của văn hóa pháp luật 22 1.2. Thực trạng của văn hóa pháp luật Việt Nam hiện nay 24 1.2.1. Ý thức và hành vi ứng xử không thượng tôn pháp luật 26 1.2.1.1. Vi phạm trong lĩnh vực giao thông 26 1.2.1.2. Vi phạm trong quản lý xây dựng 31 1.2.1.3. Vi phạm trong bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm 34 1.2.1.4. Sự gia tăng các hành vi bạo lực và ứng xử “luật rừng” 41 1.2.2. Tính hiệu lực của các thiết chế thực thi pháp luật và văn bản pháp luật 50 1.2.2.1. Thực trạng chất lượng của bộ máy công quyền 50 1.2.2.2. Thực trạng về chất lượng xét......

Words: 66119 - Pages: 265

Quan Ly Chat Luong

...8.1 Tầm quan trọng của quản lý chất lượng dự án Hầu hết mọi người đã nghe câu chuyện cười về cách xe sẽ làm việc nếu họ theo một lịch sử phát triển tương tự như của máy tính. Một trò đùa Internet nổi tiếng diễn ra như sau: Tại triển lãm máy tính COMDEX, Bill Gates, người sáng lập và Giám đốc điều hành của tập đoàn Microsoft, đã tuyên bố: "Nếu General Motors đã bắt kịp với công nghệ như các ngành công nghiệp máy tính, tất cả chúng ta sẽ được lái xe $ 25 xe đó có 1.000 dặm với một gallon." Đáp lại với ý kiến của Gates, General Motors đã cho rằng: "Nếu GM đã phát triển công nghệ như Microsoft, tất cả chúng ta sẽ được lái xe ô tô với các đặc điểm sau: * Không có lý do gì chiếc xe của bạn sẽ hỏng hai lần một ngày. * Mỗi lần họ sơn lại những vạch kẻ trên đường, bạn sẽ phải mua một xe hơi mới. * Macintosh sẽ tạo một chiếc xe chạy năng lượng mặt trời, đáng tin cậy, chạy nhanh hơn năm lần, dễ lái hơn hai lần, nhưng sẽ chạy trên chỉ năm phần trăm của những con đường. * Ghế ngồi mới sẽ được thiết kế phù hợp với tất cả mọi người * Hệ thống túi khí sẽ nói "Bạn có chắc chắn?" Trước khi đi. * Thỉnh thoảng, không có lý do nào, xe của bạn sẽ khóa và từ chối không cho bạn cho đến khi bạn đồng thời nhấc tay nắm cửa, xoay chìa khóa, và nắm lấy các ăng-ten radio. Hầu hết mọi người chấp nhận sự chất lượng kém từ nhiều sản phẩm CNTT. Vì vậy, sẽ ra sao nếu máy tính của bạn bị treo một vài lần một tháng? Chỉ cần chắc chắn rằng bạn sao lưu dữ liệu của bạn. Vậy sẽ ra sao nếu...

Words: 6253 - Pages: 26

Bi Bi

...Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý TS. Phạm Cảnh Huy Khoa Kinh tế và quản lý – ĐHBKHN Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 1 Nội dung  Mục tiêu học phần: Phương pháp định lượng trong quản lý giúp cho học viên hiểu và vận dụng được các phương pháp định lượng trong việc ra các quyết định trong quản lý bằng việc ứng dụng những mô hình và các công cụ toán học. Ngoài ra còn cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để thực hiện các phân tích định lượng và đánh giá các kết quả từ phân tích định lượng. Thêm nữa môn học còn giúp học viên giải quyết được các bài toán thực tế nhờ công cụ Máy tính để có được một quyết định tốt nhất trong quản lý.  Nội dung tóm tắt học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về phân tích định lượng, ứng dụng phân tích hồi qui trong các nghiên cứu định lượng, cùng những kiến thức cơ bản về lý thuyết toán tối ưu áp dụng trong hoạt động kinh doanh cũng như trong phân tích ra quyết định. Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 2 Nội dung Tài liệu tham khảo:  Anderson Sweeney Williams, Study guide for Quantitative methods for business, Thomson South-Western 2001  Anderson Sweeney Williams, An introduction to Management Science, Quantitative Approaches to Decision Making, Thomson South-Western 2003  Frederick S.Hillier, Introduction to Operations Reasearch, McGraw-Hill 2001  Damodar N.Gujarati, Basic Econometrics, McGraw-Hill 2004  TS. Phạm Cảnh Huy, Bài giảng kinh tế lượng, Nhà xuất bản......

Words: 20418 - Pages: 82

Erp-Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp

...TIẾT HỌC PHẦN I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 1. Thông tin chung - Tên học phần: HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP - Mã học phần: HTTT4283 - Số tín chỉ: 3 - Học phần: ▪ Bắt buộc: ( ▪ Tự chọn: - Các mã học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Nguyên lý kế toán, Quản trị học, Hệ thống thông tin quản lý 2. Mục tiêu của học phần Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về một hệ thống ERP, những thách thức đối với doanh nghiệp để triển khai thành công ERP. Thông qua đó, sinh viên có thể nhận thấy được tầm quan trọng của ERP trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh cũng như trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh & đem lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp. 3. Tóm tắt nội dung học phần Học phần Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tập trung vào những nội dung cơ bản sau: - ERP là gì? Các thành phần cơ bản của ERP? - Các bước để triển khai ERP? - Các doanh nghiệp nên tái cấu trúc các tiến trình kinh doanh như thế nào để phù hợp với hệ thống ERP? - Các thành phần của các module hỗ trợ hoạt động bán hàng và marketing, kế toán & tài chính, Sản xuất và quản lý vật tư, quản trị nhân lực trong hệ thống ERP - Các yếu tố rủi ro trong quản lý các dự án ERP - Các chiến lược được sử dụng để tối thiểu hóa các yếu tố rủi ro trong triển khai ERP - Sự khác nhau giữa các dự án ERP thành công & không thành công - ERP và những thuận lợi của nó trong hoạt động quản lý chuỗi......

Words: 3201 - Pages: 13

Phap Luan Cong

...đạo Pháp Luân Đại Pháp 1. Trạm phụ đạo Pháp Luân Đại Pháp tại đâu cũng là các tổ chức có tính quần chúng chuyên nhất tổ chức thực tu phụ đạo tu luyện; kiên quyết không thành tổ chức kinh tế cũng như [không dùng] phương pháp quản lý cơ cấu hành chính. Không giữ tiền, vật, không có hoạt động trị bệnh. [Áp dụng phương pháp] quản lý lơi lỏng. 2. Trạm trưởng tổng trạm của Pháp Luân Đại Pháp cũng như các nhân viên công tác cần phải là những người thực tu chuyên nhất chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 3. Khi hoằng dương Pháp Luân Đại Pháp cần phải chiểu theo tư tưởng và hàm nghĩa trong Đại Pháp mà truyền; không được lấy quan điểm cá nhân hay phương pháp của công pháp khác mà truyền như là điều của Pháp Luân Đại Pháp, [nếu không sẽ] làm người tu luyện dẫn đến những suy nghĩ không đúng đắn. 4. Tổng trạm các nơi đều tuân thủ pháp luật quốc gia, không can thiệp đến chính trị; đề cao tâm tính người tu luyện là thực chất của tu luyện. 5. Trạm phụ đạo các nơi [nếu] có điều kiện cần phải liên hệ giao lưu tương hỗ, thúc đẩy những người tu luyện Đại Pháp đề cao toàn thể. Không cho phép có tư tưởng cục bộ bài ngoại; độ nhân không phân biệt địa phương, nhân chủng; đâu đâu cũng thể hiện tâm tính của đệ tử chân tu; [hễ] tu Đại Pháp thì đều là đệ tử đồng môn. 6. Kiên quyết phản đối các hành vi phá hoại nội dung của Đại Pháp; bất kể đệ tử nào cũng không được lấy điều mà ở tầng thấp của mình, chỗ [mình] thấy được, nghe được, cảm thụ ngộ được mà giảng nói như là nội dung của Pháp Luân Đại Pháp,......

Words: 1383 - Pages: 6

eXtraction | Imagine Dragons | 77 Sunset Strip