Contracte

In: Business and Management

Submitted By andris
Words 804
Pages 4
Principalele diferen␣e dintre contractele normale ␣i cele de eBusiness
Identificare Încrederea în eBusiness depinde în mare m␣sur␣ de abilitatea utilizatorului de a recunoa␣te ␣i a fi convins de identitatea partenerilor de afaceri, persoanelor, întreprinderilor, institu␣iilor, serviciilor ␣i aplica␣iilor, precum ␣i de structurile fizice ␣i produsele dintr-un mediu virtual de afaceri. Autentificarea ␣i certificarea se refer␣ la confirmarea identit␣␣ii, autorit␣␣i ␣i responsabilit␣␣ii unei entit␣␣i care solicit␣ sau furnizeaz␣ servicii, produse sau informa␣ii. Procedurile impun ca entitatea s␣ prezint, spre validare, dovezi precum cele codificate în aplica␣ie, într-un dispozitiv electronic, sau biologice. Separat de probarea identit␣␣ii, dovezile validate trebuie utilizate pentru confirmarea autenticit␣␣ii unei anumite ac␣iuni sau unui anumit con␣inut electronic precum comunic␣ri ␣i contracte comerciale semnate, asigurând transparen␣a tranzac␣iilor comerciale ␣i respect␣rii responsabilit␣␣ilor asumate.
Comunicare comercial␣ O comunitate de afaceri interna␣ional␣ este format␣ dintr-o multitudine de juc␣tori, to␣i ac␣ionând în interesul func␣ionalit␣␣ii ␣i obiectivelor lor strategice. Ce leag␣ aceast␣ comunitate sunt informa␣iile schimbate între juc␣tori, prin informare, ini␣iere, îndrumare ␣i verificare. Digitalizarea fluxului de informa␣ii d-␣a dezvoltat timp de decenii, dar înc␣ este limitat la procesele ␣i documenta␣ia interne ale unei organiza␣ii sau unui cerc restrâns de parteneri de afaceri.
De␣i tot mai multe procese comerciale devin legate de ICT, acestea urmeaz␣ în mare m␣sur␣ aceea␣i coreografie ca anterior. Schimb␣rile constau în principal în comunicare, canalizarea ␣i procesarea informa␣iilor. Una dintre problemele societ␣␣ilor legate de trecerea la eBusiness const␣ în faptul c␣ fluxul de informa␣ii este cumva „„ascuns”” în sistemele ICT…...

Similar Documents

Business to Business Marketing

... |dosarul de personal: | | | | |cv – uri | | | | |scrisori de intenţie | | | | |fişe post | | | | |contracte de muncă | | |3 |IDENTITATEA VIZUALĂ A IS |SIGLĂ |12. 03.2012 | | | |PAGINA CU ANTET | | | | |SLOGAN | | |4 |ÎNFIINȚAREA CU SUCCES A IS |ÎNREGISTRARE UVT/FSE (acte de......

Words: 293 - Pages: 2

Droit de L'Expatriation République Tchèque

...Tchèque Capitale : Prague Population : 10 millions d’habitants Adhésion UE : 1er mai 2004 Contrat de travail  Relation employeur/employé naît à la signature du contrat de travail. Obligatoirement par écrit. • • • Type de travail Lieu Date Les employés doivent être informés de leurs obligations et droits : • • • • Durée des congés Délai de préavis Durée hebdomadaire du travail … République Tchèque - Janvier 2013 Fin de la relation de travail, licenciement  Plusieurs solutions : • L’employeur et le salarié conviennent par écrit d’une date précise. • Résiliation par écrit de la part de l’employeur/salarié . • Résiliation pendant la période d’essai de la part de l’employeur/salarié. • A l’expiration du contrat de travail contracté pour une période déterminée.  Préavis de 2 mois  Indemnités de licenciement, employé ayant travaillé : < 1 an = 1 mois de salaire < 2 ans = 2 mois > 2 ans = 3 mois  Travailleur étranger : Si un contrat de travail est toujours en cours, celui-ci prend fin à l’expiration de la validité de son autorisation de séjour. République Tchèque - Janvier 2013 Travail : Durée légale, salaires, heures supplémentaires Règle générale HEURES DE TRAVAIL Exceptions 37,5 : Travail sous terre, relais de 3 équipes 38,75 : Relais de 2 équipes 30 : Employés - 18ans Durée de travail maximale hebdomadaire 40 heures SALAIRES Minimum brut : 1,86€/h (47,64 Couronnes) soit 310€/mois Moyen brut : 1017 € (26 000 Couronnes) Plafond Rémunération......

Words: 590 - Pages: 3

Internal Environment of Tarom

...Transporturilor. Your Topic Goes Here ‡ MISIUNE ³Suntem aici pentru ca oamenii din România sã beneficieze în permanen ã de calitatea superioarã i de promptitudinea serviciilor care exceleazã la capitolul performan ã i fiabilitate.´ Firma de transporturi aeriene TAROM i i propune satisfacerea nevoilor clien ilor de a c l tori în toate zonele lumii, intr-o manier rapid , confortabil i sigur , prin asigurarea de zboruri spre toate destina iile. OBIECTIVE de transporturi aeriene interne i interna ionale de c l tori, de bagaje, de m rfuri i po t ,prin curse regulate i charter, precum i alte presta ii legate de executarea transportului aerian, scop în care stabile te politica de trafic, tarife i dotare, incheie i execut conven ii i contracte cu parteneri din ar i str in tate. Obiectul principal de activitate al companiei TAROM este efectuarea Obiective: ‡ Compania TAROM î i dore te s ating performan e cât mai ridicate folosind la maxim capacit ile i preg tirea unui personal foarte dinamic. Consolidarea loialitã ii clientelei prin îmbunãtã irea permanentã a calitã ii i promptitudinii serviciilor oferite Cre terea profitului de aproape opt milioane de euro i venituri de peste 300 de milioane. Introducerea unor noi curse c tre destina ii rentabile, pentru ca pe fondul liberei circula ii a persoanelor Tarom s profite de traficul aerian în cre tere i s - i gestioneze eficient cursele. Reintroducerea zborurilor transatlantice ‡ ‡......

Words: 1068 - Pages: 5

Fisa

...excesive, dar si in sistemul medical unde spitalele trebuie sa-si doteze angajatii cu halate. Resursele necesare pentru a deschide o astfel de afacere sunt reduse, cel putin pentru inceput. Aici putem include: o hala , masini de cusut, materiale textile si materii prime, masini de distributie si forta de munca(croitorese) care sa realizeze echipamentele. Pentru inceput vor fi angajate 20 de croitorese care sa asigure realizarea productiei estimate. Resursele financiare pentru o astfel de investitie se ridica la aproximativ 7000 euro. Sectia de croitorie va avea ca avantaj competitiv materialele de calitate care sa reziste in conditii de maxima utilizare si pretul competitiv , sub pretul pietei , asfelt incat sa reuseasca sa incheie contracte stabile. Pretul unei manusi va fi de 15 lei , iar un halat va costa 150 ron. Productia estimata va fi de 260 prod/luna, impartindu-se in mod egal , 130 de halate si 130 manusi. Din calcule rezulta ca un profit de 21450 ron , din care efectuam cheltuielile aferente, cu salariile si alte cheltuieli fixe. Se estimeaza o profitabilitate de succes a firmei de 80% , avand in vedere cererea destul de mare si constanta de echipamente de protectie a muncii, legea obligand firmele care presteaza diverse activitati sa puna la dispozitia angajatilor astfel de echipamente....

Words: 415 - Pages: 2

Esential in Pornirea Unei Afaceri

...lichidare, ceilalţi parteneri trebuie să satisfacă cererile creditorilor, folosind pentru aceasta chiar bunurile personale, dacă este necesar. Există posibilitatea de a limita răspunderea unor parteneri prin stabilirea unui parteneriat limitat, în care unii dintre parteneri sunt numiţi parteneri generali, iar ceilalţi parteneri limitaţi. Partenerii generali dispun de toate drepturile şi poartă toate responsabilităţile, exact ca într-un parteneriat obişnuit. Partenerii limitaţi însă au o expunere limitată la risc; ei nu pot fi personal răspunzători de nesatisfacerea cererilor creditorilor, dar ei nu au drept de a interveni în modul în care afacerea este condusă. III. Corporaţia Corporaţia este o persoană juridică, ce poate încheia contracte şi poate avea bunuri în proprietate, este separată şi distinctă faţă de proprietarii sau managerii săi. Această separaţie conferă corporaţiei trei avantaje majore: a. are o viaţă nelimitată - poate continua să existe după ce primii proprietari sau manageri nu mai sunt în viaţă; b. proprietatea poate fi divizată în părţi de capital social, care poartă numele de acţiuni şi care au posibilitatea de transfer mult mai mare decât părţile sociale într-un parteneriat; c. este prevăzută cu răspundere limitată. Pentru a ilustra acest concept al răspunderii limitate, să presupunem că s-au investit de către o persoană fizică X, 10.000 $ într-un parteneriat, iar acesta a dat faliment şi trebuie plătită o datorie de 1 milion $. Deoarece, în......

Words: 2150 - Pages: 9

Cargill Rm

...exemplu, in cazul in care compania Cargill are un parteneriat cu o companie care foloseste orzul/ovazul in producerea propriilor produse (de exemplu produse de panificatie, dulciuri), iar livrarea din partea Cargill a fost intarziata si produsele neconforme, partenerul este indreptatit sa refuse primirea acestei comenzi, iar imaginea Cargill este afectata.  Frauda interna - se referă la activiti ilegale cear putea avea loc in cadrul companiei Cargill Agriculture, ca de exemplu: ­ Castigarea licitatiilor cu anumiti furnizori sau intocmirea contractelor cu anumiti clienti, oferind conditii preferentiale, preturi sub cele ale pietei; De exemplu, in cazul ingredientelor pentru producerea de alimente si bauturi, ar putea fi incheiate eronat contracte preferentiale, in dauna unor oferte mai bune. ­ Furtul de produse din depozite; ca de exemplu in cazul in care din magaziile de cereale sau din cardul fermelor detinute dispar animale/saci cu cereale. ­ Modificarea documentelor care ar putea atesta conformitatea, calitatea produselor; Aceasta este un risc major, mai ales in cadrul comercializarii produselor agricole, intrucat ar afecta in mod serios credibilitatea companiei pe piata.  Frauda externa–se refera la actiuni care ar putea aduce prejudicii companiei, atat in buna functionare a activitatilor de business, cat si in a dauna imaginii si integritatii companiei ­ riscul de copiere a produselor sau serviciilor/ riscul de furt al know-howului– avand in vedere faptul ca aceasta......

Words: 13707 - Pages: 55

Contractul de Locatiune

...sancţiunea nulităţii, chiria trebuie să fie sinceră şi serioasă. Dacă chiria a fost prevăzută fictiv sau lucrul a fost închiriat în schimbul unei sume derizorii, contractul nu mai este o locaţiune ci un comodat, dacă condiţiile acestui contract au fost îndeplinite şi lucrul a fost predat. În Capitolul V din Titlul IX destinat contractelor speciale, noul Cod civil reglementează locaţiunea bunurilor mobile şi imo- bile destinate închirierii, precum şi locaţiunea bunurilor agricole, care poartă denumirea de arendare. Dispoziţiile generale ale Secţiunii 1 din Capitolul V privind contractul de locaţiune sunt aplicabile, în mod corespunzător, în- chirierii locuinţelor şi arendării, dacă sunt compatibile cu regulile particulare pentru aceste contracte (art. 1778 C. civ.). Contractul de închiriere a locuinţei constituie o varietate a contractului de locaţiune, al cărui obiect material îl constituie locuinţa. Legea nr. 114/1996, principalul act normativ în această materie, care cuprinde reglementări speciale referitoare la închi- rierea locuinţelor în general şi la închirierea unor categorii spe- ciale de locuinţe, se completează în temeiul art. 72 din Legea nr. 114/1996, cu dispoziţiile Codului civil referitoare la contractul de locaţiune, care reprezintă dreptul comun privind închirierea. De asemenea, Legea nr. 114/1996 se completează în temeiul art. 71 al acesteia, cu dispoziţiile din legile speciale, potrivit că- rora locatorul sau chiriaşul beneficiază de drepturile mai......

Words: 7150 - Pages: 29

Emprunts Obligataires

...EMPRUNTS OBLIGATAIRES Notions de base - Un emprunt obligataire est un emprunt contracté par une organisation (société, association, collectivité locale, Etat) dont la caractéristique principale est : le montant emprunté est fractionné en plusieurs parties égales réparties entre plusieurs prêteurs. - Chacune de ces parties est appelée une obligation, et chaque prêteur est appelé un souscripteur. Un souscripteur peut prêter un montant correspondant à plusieurs obligations. - Chaque obligation détenue par un souscripteur constitue un titre négociable sur un marché boursier appelé un marché obligataire (marché primaire, marché secondaire, marché gris). - On dit qu’il y a émission d’un emprunt obligataire lorsque le prêteur définit les caractéristiques de l’emprunt : date de début de l’emprunt, montant de chaque obligation, nombre d’obligations, taux d’intérêt de l’emprunt, modalité de remboursement, etc. Cette émission fait l’objet d’une note d’opération qui doit être publiée au BALO (bulletin des annonces légales obligatoires). Le marché français compte actuellement près de 500 emprunts obligataires émis par le secteur public/semi-public et près de 1 000 emprunts obligataires émis par le secteur privé. - Il existe différents types d’emprunts obligataires : - les obligations à taux fixe : leur taux est constant - les obligations à taux flottant : leur taux est calculé à partir d’un taux du marché qui fluctue au cours du temps - les obligations indexées : leur taux est indexé sur......

Words: 1018 - Pages: 5

Plan de Afaceri

...de livrare și plată Vom lucra cu mai mulți furnizori pentru produsele de cafea, bauturi răcoritoare și băuturi alcolice. Vom lucra pe baza unor contracte de furnizare mărfuri și în funcție de volume, vom negocia termene de plată între 15 și 90 de zile. ------------------------------------------------- Planul managerial se referă, în special la managementul resurselor umane în cadrul organizaţiei. Calitatea personalului firmei se concretizează în nivelul de instruire, atitudini, sisteme de valori, comportamente, etc. Personalul este singura resursă în cadrul unei firme care are capacitatea de a-şi mări valoarea odată cu trecerea timpului. Prin planul managerial se prezintă structura de personal (numărul de angajaţi şi CV-ul lor). Personal * Număr de angați necesari * Costuri de personal Societatea va avea personalul următor: * Un director general (proprietarul afacerii, responsabil de achiziții, dezvoltarea businessului, marketing) * Un manager (1700 ron) * 2 barmani (2*1200 ron) * 2 ospătari (2*1000 ron) * Un contabil (500 ron) Organizare, management * Activități care trebuie acoperite(achiziții, marketing,vânzări, contabilitate, etc.) * Activități care urmează să fie externalizate (contabilitate,IT, PR,etc.) Managerul se va ocupa de plăți, achiziții, negociere contracte și termene de plată, iar contabilul se va ocupa cu contabilitatea(facturi, chitanțe, registru de casă,......

Words: 1412 - Pages: 6

Atitudinile Și Comportamentele de Igienă Dentare Ale Românilor

...stomatologice care sunt decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) sunt reduse și incomplete. Doar 16% dintre respondenți declară că au beneficiat de tratamente stomatologice compensate de CNAS, iar 52% dintre cei chestionați nu au auzit că acest tip de tratamente pot fi decontate de stat. ”Finanțarea asistenței stomatologice prin sistemul social de asigurări de sănătate din România este precară, total insuficientă și demotivantă pentru medici”, afirmă prof. univ. dr. Radu Câmpian, președintele Colegiului Medicilor Dentiști Cluj și precizează, la nivelul județului Cluj, a reușit să suplimenteze numărul de contracte oferite de către Casa Județeană pentru Asigurări de Sănătate (CJAS) Cluj în baza unei înțelegeri cu aceasta. Totuși, spune dr. Radu Câmpian, numărul de contracte încheiate nu a crescut, ca urmare a gradului redus de atractivitate a acestor contracte pentru medicii dentiști. Calea Turzii 150, 400495 Cluj Napoca, Tel. 0364.860.001, Fax 0364.860.003, www.ires.com.ro, office@ires.com.ro CLUJ STAREA DE SĂNĂTATE DENTARĂ A ROMÂNILOR. COMPORTAMENTE DE IGIENĂ DENTARĂ Peste jumătate dintre români apreciază că au o stare de sănătate dentară bună și foarte bună (55%), dar 26% recunosc că au o stare de sănătate orală proastă și foarte proastă. Gradul de utilizare a produselor și soluțiilor de curățare și întreținere a dinților și cavității bucale este destul de scăzut. Doar 18% dintre respondenți folosesc spray de gură, 32% utilizează dușul bucal,......

Words: 1353 - Pages: 6

Esquema

...dret civil o en el dret laboral, ja que hi ha elements que el dret considera que no poden ser objecte de pacte entre les parts (igualtat entre els cònjuges; vacances; drets dels consumidors) o bé que han de formar-ne sempre part per tal de donar major seguretat a aquestes relacions, protegir els interessos de les parts i els seus efectes envers tercers. Aquesta llibertat de creació i de configuració juridifica la relació però no serveix per a sortir-ne sense cap mena de procediment o conseqüència jurídica. Seguim tenint llibertat per prendre la decisió de sortir de la relació jurídica però ja no per a fer-ho al marge del 1 IDPE 2015 Esquema Tema 1 Marc-R. Lloveras dret. (sortim del matrimoni per divorci; sortim d’un contracte complint-lo o pagant per l’incompliment...). 2. Aplicació amb caràcter defectiu de les normes: si els particulars no han previst la solució al problema s’aplica la prevista per la llei. Però fixeu-vos com es dóna preferència a allò que hagi previst el particular o a allò que hagin pactat entre ells. Exemple SUCCESSIONS: 1. Testament com a model per organitzar la successió (modificable en el contingut tot i tenir una sèrie de requisits obligatoris i tipus fixats per la llei: només és vàlid el testament previst per la llei); 2. Aplicació de la successió intestada quan no hi ha testament (en defecte de pacte, en defecte de previsió de successió prevista per la persona), 3. i a més existència de drets obligatoris –la......

Words: 6856 - Pages: 28

Studiu de Caz Nike

...televiziune pe care se proiectează spoturi Nike. Anul 1997 a reprezentat un an extraordinar  din punct de vedere al sportului feminin, începând cu medaliile olimpice de aur cucerite de echipele Statelor Unite de fotbal, baschet şi softball. Nike a fost implicată în sponsorizarea tuturor acestor sportivi. În 1972 doar o fată din 30 era implicată în sport la vârsta şcolară. Astăzi, acest procent a crescut la 20%. În 1996 Nike a investit 15 mil. USD pentru comunicarea directă cu publicul ţintă feminin. Folosind imaginea unor sportive precum tenismenele Mary Pierce şi Monica Seles şi voleibalista Gabrielle Reece. În 1997 interesul Nike în sportul feminin a cunoscut o reorientare incluzânsd sponsorizarea WNBA şi contracte de sponsorizare cu jucătoare precum Lisa Leslie şi Rebecca Lobo. Cu un buget de marketing de peste 250 mil. USD Nike ajunge la clienţi oriunde în lume prin intermediul manifestărilor precum Hoop Heroes, în cadrul cărora Michael Jordan, Charles Barkley şi alţi sportivi promovează baschetul în locuri precum Shanghai, Melbourne şi Seoul. În Marea Britanie Nike a demarat extinderea unui Customer Service Center, în vreme ce în Brazilia a semnat un parteneriat cu Federaţia Braziliană de Fotbal pentru sponsorizarea echipei naţionale de fotbal....

Words: 970 - Pages: 4

InsolvèNcies I Deutors

...financera de reconegut prestigi. No és deduïble si és avalat per una entitat. No hauria de fer una provisió de morositat perquè hi ha un aval darrere. No té sentit fer-la. Per això, la fiscalitat ajusta. 4) Client D, per import de 22.000€ d’un client que es troba en concurs de creditors. Si existeix la resolució judicial del concurs de creditors, la despesa és totalment deduïble. 5) Client E, per import de 6.000€. Es tracta de l’Ajuntament de la localitat on la societat té la seva seu social. El venciment de la factura és de mitjans de 2013. Crèdits deguts per entitats públiques mai són deduïbles. 6) Client F, per import de 25.000€ d’un deutor assegurat amb una entitat de crèdit i caució. Crèdits garantits mitjançant contractes de crèdit i caució mai són deduïbles. Tenint en compte que només un d’ells és deduïble, tindrem un ajust extra-comptable positiu de 106.000€ (=60.000+5.000+10.000+6.000+25.000). CLIENTS | SALDO | A. COMPT. | A. FISCAL | AJUSTAMENT | A | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | B | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | C | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | D | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | E | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | F | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | En el cas de tots menys el D, estem reduint la despesa i.e. incrementant resultat. 2. INTENSA MOROSITAT, S.A. 31/12/2015 1) Client A, manté la mateixa situació de morositat. Com ja han passat 6 mesos del venciment, podem deduir. 2) Client B, en data 31/07/2015 ha......

Words: 1005 - Pages: 5

Project Oriented University

...oameni in cadrul proiectului,reprezintă criteriul principal de identificare a acestora. Cei cinci stakeholderi principali din cadrul fiecărui proiect sunt:managerii de proiect, echipa de proiect, managementul functional al proiectului, sponsorul şi clientul. Colaboratorii: n cadrul unui proiect de acest gen, colaboratorii au de asemenea o importan ă deosebita pentru că de ei depinde desfăşurarea în condi ii optime a tuturor activită ilor din cadrul hotelului şi a centrului de recuperare şi tratament. n această categorie intră firmele care se ocupă de aprovizionarea hotelului, agen iile de turism care ofera pachete turistice în statiune şi încheie contracte cu hotelul. O reac ie negativă previzibilă în cazul colaboratorilor ar putea fi constituită de posibila retragere a colaborarii unora dintre ei, de anularea unor contracte ca rezultat al unor eventuale neîntelegeri ce pot aparea pe parcursul desfăşurării contractelor de colaborare. Investitorii în acest proiect au cele mai mari aşteptări.Ei preconizează perfec iunea.O comunicare impecabilă între toate păr ile implicate, o utilizare eficientă a fondurilor alocate, fie ca ele apar in în totalitate acestor investitori,fie ca sunt fonduri alocate de către Uniunea Europeana ori fonduri ob inute prin parteneriat public-privat. O posibila reac ie negativă a investitorilor ar putea deveni un dezastru pentru proiect, retragerea investitorilor insemn nd implicit stoparea fondurilor şi deci oprirea......

Words: 3478 - Pages: 14

Compta

...Actif : c'est ce que l'entreprise possède (Immobilisations, stocks, créances clients, trésorerie positive)Passif : c'est ce qu'elle doit à ses actionnaires (capital) aux organismes financiers (emprunts), les dettes qu'elle a contracté auprès de ses fournisseurs par exemple et éventuellement les découverts bancaires.Charges : ce sont ses dépenses (Achats de matières, frais de personnel, etc....) Je n'aborde pas le problème des amortissements qui sont des charges non "payéesé.Produits : ce sont ces recettes (Ventes de matériels, de prestations, produits financiers) idem que pour les charges, je ne parlerai pas des produits non encaissées comme les reprises de provisions.Un avoir : c'est le contraire d'une facture. Exemple : vous avez trop facturé, vous faites un avoir pour ramener le montant de la facture initiale à ce qu'il aurait dû être. bien évidemment la dette est la somme dargent que lentreprise doit à un fournisseur et doit la régler, tandis que la créance est la somme dargent que lentreprise doit recevoir auprès de son client une dette est une somme à verser à un ou plusieurs fournisseurs alors qu'une créance est une somme à encaisser par l'entreprise au près de ses clients. la dette est inscrit au passif du bilan alors que la créance est inscrite à l'actif du bilan La prestation de service est la réalisation, contre rémunération, d'un service public ou non, par une société privée ou d'économie mixte, voire par une collectivitéLorsque l’on parle d’un prestataire......

Words: 599 - Pages: 3

Pro Evolution Soccer 2015 Update v1.03-RELOADED | Welcome To The Ballroom S01E24 Welcome To The Ballroom WEB h264-PLUTONiUM [eztv] | Blandings