Die Week Wat Alles Verander Het

In: Other Topics

Submitted By kikibothma
Words 2110
Pages 9
DIE WEEK WAT ALLES VERANDER HET

Die meeste Christengelowiges herdenk die gebeure gewoonlik van die Vrydag af. Goeie Vrydag noem hulle dit. Maar in werklikheid het dit oorspronklik reeds die Woensdag gebeur. Nie dat dit soveel saak maak nie, want dit is mos maar net 'n dag waarop ons dieselfde gebeure herdenk. En dit is immers die gebeure waaroor dit alles gaan...

Hierdie week bied volgelinge van Jesus die Christus oor die wêreld net weer die geleentheid en voorreg om saam met ander familielede en ander Christengelowiges stil te word rondom 'n week se gebeure in Jesus se lewe wat elkeen van ons se lewens verander het. Eintlik het dit die totale geskiedenis van die hele wêreld verander, al verstaan sowat twee-derdes van die wêreld se bevolking dit nog nie.

DIE SONDAG

Voor ek met jou gesels oor daardie Woensdag se gebeure, kom ons begin in ons nadenke reeds by die Sondag se gebeure. Palmsondag, soos daarna in die kerklike wêreld verwys word.

Dit was die dag waarvan Lukas 19 en Johannes 12:12 en verder ons vertel. Jesus het Jerusalem, die stad van koning Dawid, binnegery op 'n donkie. Soos voor 'n koning van destyds, het die skare klere en palmtakke voor hom neergegooi om aan Hom eer te betoon as die koning uit die geslag van Dawid. Alles presies soos die profesieë - soos Sag. 9:9 en Dan. 9:25 -27 - eeue tevore voorspel het sou gebeur.

Volgens Eksodus 12 moes die lam vir die Pasga wat later die week gevier sou word, gekies word op die tiende van die eerste maand van die jaar. Volgens die gebruik in Jesus se tyd, was alleenlik lammetjies van Bethlehem geskik geag om as 'n lam vir die Pasgaviering te dien. Daarom, op daardie spesifieke Sondag, is 'n lam wat gebore is in die Bethlehem-distrik gekies en in Jerusalem ingebring van die Olyfberg se kant af deur die Skaappoort. Presies dieselfde pad wat Jesus die betrokke Sondag Jerusalem binnegekom het op Sy…...

Similar Documents

The Global Environmental Tragedy: Hoe Het Emission Trading Scheme de ‘Perfect Storm’ Bestrijdt

...Tragedy: hoe het Emission Trading Scheme de ‘perfect storm’ bestrijdt Advies voor de het DG CLIMA van de Europese Commissie SPM 3530 - Beleid, Economie en Recht Clementien Fabels - 1510762 21 maart 2012 Trefwoorden: CO2-emissie, Emission Trading Scheme, CO2-markt Aantal woorden: The Global Environmental Tragedy: hoe het Emission Trading System de ‘perfect storm’ bestrijdt ------------------------------------------------- Onafhankelijk advies voor de het DG CLIMA van de Europese Commissie Auteur: Clementien Fabels, (milieukundig) adviseur Consumentenbond 1 - Inleiding “The Global Environmental Tragedy can be described as a perfect moral storm. The perfect storm is one where three different storms come together. In climate change three moral problems meet each other: one of global content, one of intergenerational content and one of theoretical content.” (Gardiner, 2011:6). Dit is de filosofie van Stephen Mark Gardiner, ethisch filosoof aan de Oxford University. Hoewel zijn benadering ethisch is, heeft deze direct toepassing op de economische aspecten achter het voeren van beleid met betrekking tot het milieu, in het speciaal met betrekking tot CO2-vervuiling. Gardiner stelt dat er drie problemen zijn die ten grondslag liggen aan de problemen die wij als wereldmaatschappij ervaren bij het bestrijden van de gevolgen van menselijk handelen die een negatieve invloed hebben op het milieu. Het eerste probleem heeft betrekking op het feit dat het......

Words: 4874 - Pages: 20

Recht Week 1

...Inleiding recht Wanneer iemand levenslang krijgt is het echt levenslang. En wordt die absoluut niet eerder vrij gelaten. Tenzij: gratie (koningin) Functies van het recht: Normatieve functie; dat er bepaalde ethische gedragingen rechtsvormen(moord, doodslag, verkrachting) als je die overtreed zijn er regels voor. Geschiloplossende functies: onenigheid met elkaar, je komt er niet uit. Ga je naar de rechter. Oplossende functie. Additionele functie: een aanvullende functie. Onenigheid terwijl er niks op papier staat. Op het moment dat je als partijen niks hebt geregeld en niks op papier staat verval je terug op bepaalde wetten. Instrumentele functie: bijv. als je door roodlicht rijdt, wordt het beboet. Bronnen van het recht: De wet: wetgevers: - regering + statengeneraal(1e en 2e kamer) - regering ( koning , ministers, staatssecretarissen) - minister - provincie (provinciale staten) - gemeente (gemeentelijke verordening) wet in materiële zin: - regering + SG = nationale wetgever, wet in formele zin - regering (koninklijk besluit. Algemene maatregel van bestuur -minister: ministeriële regering (van het hele land) - provincie: provinciale verordening (van provincie) ...

Words: 820 - Pages: 4

Requirement Analysis 'Het Paard'

...Analysis “Het paard 1. Situatieschets 2.1 Probleembeschrijving “Het Paard” is een paardenrijvereniging doe dit jaar haar 50ste verjaardag zal vieren. De vereniging wil haar bedrijf professionaliseren en heeft daarom onze hulp ingeschakeld. Allereerst gaan we het probleem beschrijven en deze verdelen. Het overkoepelende probleem is de onoverzichtelijkheid van de administratie. Het is niet professioneel en dit komt door een aantal factoren. * Er is één penningmeester die de administratie verzorgt. De vereniging is te groot geworden om dit door een individu te laten doen. * De penningmeester is de enige die ook maar enig verstand heeft van de administratie. Nergens staat opgeschreven hoe alles gedaan wordt en niemand anders binnen de organisatie heeft inzicht in de administratie. Dit is gevaarlijk om twee redenen. Allereerst is er niemand die de administratie kan overnemen bij eventueel ziekteverzuim van de penningmeester en niemand die het kan overnemen gelijk als de penningmeester stopt. Ten tweede, dit is misschien nog belangrijker, er is niemand die de penningmeester controleert of hij zijn werk wel goed doet. De penningmeester zou dus kunnen frauderen zonder dat iemand dat door zou hebben. * De administratie wordt bij verschillende programma’s ingevoerd. Dit maakt het boeltje onoverzichtelijk. Hierdoor zullen ook extra administratieve fouten worden gemaakt. * De penningmeester werkt dus met word, excel en het......

Words: 842 - Pages: 4

Die Wêreldbank En Die Imf - Doelstellings En Interaksie

...Inleiding Gestig by die historiese 1944 Bretton Woods Konferensie om die rekonstruksie van die wêreldekonomie na die Tweede Wêreldoorlog (TWO) te fasiliteer, bestaan die Wêreldbank en Internasionale Monetêre Fonds (IMF) vandag nog as twee van die wêreld se magtigste ekonomiese instellings (Alacevich, 2009: 2). Die doelstellings van beide van hierdie twee uiteenlopende instellings, sowel as hulle interaksie en samewerking met mekaar om gesamentlike doelstellings te bereik, sal in die onderstaande opstel bespreek word. Doelstellings van Die Wêreldbank Die bank, oorspronklik genoem die Internasionale Bank vir Rekonstruksie en Ontwikkeling (IBRD), is tot stand gebring om te help met die heropbou van Europa na die TWO en die ontwikkeling van onderontwikkelde lande. Die bank het lenings toegestaan aan regerings van die dag om hulle infrastruktuur te herstel en uit te brei ten einde produktiewe uitset in die ekonomie te kan verhoog (Konkel, 2014: 277). Met die groot bedrae geld wat in 1948 deur die Marshall Plan aan lande verskaf is, was Die Wêreldbank nie nodig vir rekonstruksie nie, en het die bank begin fokus op sy ontwikkelingsdoelstelling deur produksie in onderontwikkelde lande te verhoog. Die konsensus was dat die ekonomiese voordele van verhoogde produksie in onderontwikkelde lande sal afsyfer en armoede sal bekamp (Alacevich, 2009: 2). Die Wêreldbank het deurentyd egter gefokus om “konserwatiewe lenings” toe te staan en het weggeskram van ekonomiese oordragte......

Words: 675 - Pages: 3

Het Geloof in Wetenschappelijke Theorieen

...Het geloof in wetenschappelijke theorieën Een wetenschapper kan in een theorie geloven zonder zeker te weten dat deze theorie waar is. ‘Kwantummechanica is een natuurkundige theorie die het gedrag van materie en energie met interacties van kwanta op atomaire en subatomaire schaal beschrijft. De kwantummechanica doet statistische uitspraken over een reeks van waarnemingen, het gedrag van een individueel elementair deeltje kan alleen in waarschijnlijkheid worden beschreven.’ -Wikipedia.org- Het gedrag van een elementair deeltje is dus niet iets dat met het oog waargenomen kan worden, maar alleen kan worden beschreven door een theorie waarvan de uitspraken zelfs alleen in waarschijnlijkheid kunnen worden gedaan. Toch geloven veel wetenschappers in het feit dat de kwantummechanica juist is en dat het gedrag van elementaire deeltjes te beschrijven is. Kun je zomaar in iets geloven dat je nog nooit gezien hebt? Hoe kan men weten of de theorie van de kwantummechanica juist is  als de beschreven onderdelen nooit echt zijn waargenomen? Is er geen empirisch bewijs nodig om een theorie volledig te kunnen vertrouwen en ook te gebruiken? Ik denk dat een wetenschapper altijd in een theorie kan geloven en deze kan gebruiken zonder zeker te weten dat deze waar is. In hoeverre een wetenschapper een theorie met de waarheid associeert, hangt af van zijn of haar gedachtegang. Op dit gebied is het dat een van de belangrijkste debatten in de wetenschapsfilosofie heeft plaatsgevonden, en zich......

Words: 1562 - Pages: 7

Wat Is Een E Reader?

...Wat is een ereader Waarvoor kan je het gebruiken Voor wie is het vooral bedeold Voordelen en nadelen Dames en heren welkom bij mij presentatie. Ik ga jullie wat bij brengen over de E reader. Waarom nou specifiek dit onderwerp. Nou omdat ik denk en eigenlijk zeker weet dat we in de loop der jaren steeds meer dit product om ons heen zullen zien. 2009 De technologie blijft zich ontwikkelen en uiteraard wil ik dat jullie ook op de hoogte zijn. De punten waar ik over ga vertellen zijn : Wat is een e reader ? Voor welke Doelgroep ? Voor en nadelen van de e reader ? Nou wat is een E reader : een ereader is eigenlijk Een e-reader is een eigenlijk een simpel apparaat waarop je digitale boeken kunt weergeven. Hier een foto van de ereader. De e-reader is een licht apparaat en leest zo eenvoudig als een boek, de batterij gaat ook nog is lang mee en, ook niet onbelangrijk, er gaan zeer veel digitale boeken op. Dit zijn natuurlijk goede eigenschappen, zeker als je met een rugzakje door stad en land trekt. De nieuwste generatie e-readers heeft echter een bijzondere eigenschap waarmee ze zich onderscheiden van telefoons, multimediaspelers en spelcomputers. Er zit op deze e-readers namelijk geen lcd-scherm, maar een speciaal scherm dat gebruik maakt van elektronische inkt. Hierdoor geeft het scherm geen licht, en lijkt het veel meer op een normaal bedrukt blad papier. Dit is rustiger voor de ogen en het vergroot het leesgemak. Voor wie is het bedoeld ? Wat zijn de...

Words: 450 - Pages: 2

Over Het Woord Ik

...Het unieke Ik Taalfilosofie Tom Stoot 3608204 21-03-2011 Al vanaf het begin van de wijsbegeerte hebben mensen zich afgevraagd wat mensen eigenlijk zijn. En wat ze zelf eigenlijk zijn. Ook op taalfilosofisch gebied zijn er hier veel vragen te stellen. Een van die vragen is, of het woord 'ik' een logische eigennaam is, of een uniek bepalende beschrijving. In dit essay zal ik eerst de betekenistheorieën van Frege en Russel uitleggen en die toepassen op het woord 'ik' om te zien hoe ver je daar mee kunt komen. Daarna zal ik mijn eigen theorie over het woord 'ik' uitleggen. Één manier om de vraag over het woord 'ik' op te lossen is met behulp van de betekenistheorie van Frege. Deze stelt dat tekens (bijvoorbeeld namen) niet direct verwijzen naar objecten in de werkelijkheid, die Frege de Bedeutung noemt, maar dat deze verwijzen naar een Sinn. Deze verwijst dan weer naar de objecten in de werkelijkheid, als deze er al zijn. Als we het hebben over roze olifantjes, dan verwijzen we daarmee wel naar een bepaalde beschrijving. Toch bestaan roze olifantjes niet in de werkelijkheid; de Sinn van roze olifantjes verwijst verder nergens naar. Op bijna dezelfde manier werkt het bij beschrijvende of stellende zinnen. De Sinn van een zin is de gedachte die wordt uitgedragen door de uitgesproken zin. De Bedeutung is dan de waarheidswaarde. Ofwel of het overeenkomt met de werkelijkheid. De Sinn kan ook per persoon verschillen, bijvoorbeeld als twee mensen het over dezelfde persoon......

Words: 1595 - Pages: 7

Die Veranderinge in Suid-Afrika Se Kurrikulum Sedert 1994: Die Effek Wat Dit Het Op Onderwysers.

...Titel: Die veranderinge in Suid-Afrika se kurrikulum sedert 1994: die effek wat dit het op onderwysers. Navorsingsprobleem Volgens Leedy (1993:61) vra suksesvolle navorsers hulself gereeld af, waarmee is ek besig en vir watter doeleindes? Dit is belangrik om gedurende die navorsingsproses gefokus te bly op dit wat mens wil bereik. Die hoof doeleinde van my navorsing is om te bepaal watter veranderinge Suid-Afrika se kurrikulum sedert 1994 ondergaan het en watter effek dit op onderwysers het. Suid-Afrika se onderwysstelsel het al baie veranderinge ondergaan (Grobler 2003:34). Sedert 1994 het die Departement van Onderwys gedurig nuwe veranderinge in die kurrikulum en onderwysstelsel gebring. Die onderwysstelsel het ‘n groot skuif gemaak, weg van die ou tradisionele benadering wat gebaseer was op onderwyser-gesentreerde onderrig, na ‘n meer leerder-gesentreerde benadering. Hierdie groot transformasie het nie sonder probleme ontstaan nie. Die drastiese en vinnige kurrikulum veranderinge veroorsaak baie eise en uitdagings vir die opvoeders. Sonder die nodige ondersteuning word daar verwag van opvoeders om hierdie veranderinge en uitdagings te bestuur (Sayed & Jansen, 2001:180). In 1996 het die Departement van Onderwys die hele onderwysstelsel onderstebo gedraai en groot veranderinge aangebring. Tydens die implementering van ‘n nuwe kurrikulum het alles wat effektief gewerk het in die vorige kurrikulum verlore gegaan. Opvoeders was moedeloos en negatief......

Words: 7398 - Pages: 30

Gevallestudie Gesondheidsbevordering

...Bergruimte is ‘n publieke skool wat in een van Johannesburg se voorstede geleë is. Hierdie skool ondervind baie uitdagings en probleme. ‘n Volledige gevallestudie sal oor die skool gegee word en vier hoofprobleme wat in die skool gevind word sal verduidelik word. Daarna sal ‘n voorkeur situasie vanuit ‘n gesondheidsbevorderende perspektief verduidelik word en aksiestappe om by die voorkeur situasie uit te kom sal beskryf word. 2. VOLLEDIGE GEVALLESTUDIE Hoërskool Bergruimte is ‘n publieke hoërskool wat in ‘n voorstad van Johannesburg geleë is. Dit is ‘n groot skool met sowat 1300 leerders en 80 onderwysers (admin- en ander personeel uitgesluit). Die klasse is klein met ongeveer 13-20 leerders per onderwyser. Onderwysers kan dus aandag aan elke leerder in hulle klas gee. Tog bestaan daar baie probleme en uitdagings in Hoërskool Bergruimte. Die skool was ses jaar gelede nog as een van die top 10 (agtste) skole in Gauteng gesien, maar onder leiding van ‘n nuwe hoof het dinge geleidelik begin agteruitgaan en die skool is nou 32ste in die provinsie. Die probleme en uitdagings wat bespreek sal word kan nie almal aan swak leierskap toegeskryf nie, maar dit dra verseker daartoe by. ‘n Groot probleem in die skool is dat onderwysers onder mekaar baklei en daar word baie agter mekaar se rûe gepraat. Daar is onderwysers wat al meer as 25 jaar by die skool skoolhou en hulle wil nie verandering aanvaar nie. Die bestuur van die skool word dus nog op die ou manier gedoen.......

Words: 6322 - Pages: 26

'N Vreemde Geluid in Die Nag

...Gisteraand, terwyl ek heerlik op die rusbank lê en ‘n boek lees, in 'n huis so stil soos 'n graf, was my aandag afgelei deur 'n vreemde geluid in die nag. Dit was 'n harde gedruis soos donderweer of 'n groot vragmotor. Ek was nie seker wat dit was nie, 'n lae, harde gerommel soos wanneer 'n vliegtuig oor die huis vleig, maar in plaas van dat die klank wegraak soos gewoonlik, het dit geklink asof die vliegtuig direk bokant my sweef en toe net dood stil. Dit was vreemd en ek het terug gegaan na lees. 'n Paar minute later, het ek dit weer gehoor ... dieselfde harde gerommel en skielike stilte. Reg, so nou dink ek, dit is regtig vreemd. Ek hardloop toe na die agterdeur, maak dit oop en luister net. Alles was stil, ek hoor net die snelweg se normale swhoosh in die verte, niks ongewoon nie. Teen nou het ek geweet, ek het nie 'n vragmotor of donderweer gehoor nie. Toe begin die rommel weer. Hierdie keer was ek gereed vir dit. Ek kyk in die lug ... en sien ... niks, geen ligte .... niks ... ek hoor net die vreemde geluid in die nag. Vandag het ek gevra of iemand iets vreemds gehoor het gisteraand en twee van my mede-leerders, wat naby my bly, het dit ook gehoor en was net net so stom geslaan soos ek. Hulle beskryf die geluid net soos ek dit gehoor het - vreemd. Miskien is ek net laf en ek is seker daar is 'n eenvoudige verduideliking, reg? Dit is goed om te weet ek is nie alleen nie ... of is dit?...

Words: 271 - Pages: 2

Managen? Wat Een Onzin

...‘Managen? Wat een onzin.’ Van Jos Verveen. Popper en Verveen over een eeuw aan management theorieën. Jos Verveen betoogt in zijn artikel ‘Managen? Wat een onzin’ (Verveen, 2012) in de opinie-rubriek van het NRC dat de management theorieën van de afgelopen periode niet geheel nuttig zijn. Hij beweert in zijn artikel dat management theorieën die in de afgelopen eeuw onbetrouwbaar en vooral nooit daadwerkelijk bewezen zijn. Zo noemt hij als voorbeeld het bonussysteem waarvan de effectiviteit nooit wetenschappelijk bewezen is. Volgens Verveen zijn de management theorieën die in de laatste jaren gevormd zijn niet empirisch bewezen en dus niet betrouwbaar. En ook volgens de ‘philosophy of science’ van Karl Popper (http://plato.stanford.edu/entries/popper/, 2009, a), Oostenrijks-Brits filosoof, zijn veel management theorieën niet betrouwbaar. Hij stelt namelijk dat mensen bij het vormen van theorieën kunnen kiezen uit oneindig veel mogelijkheden. Van al deze theorieën is echter een deel waarvan bewezen kan worden dat ze onjuist zijn. Nu kan men uit de overgebleven theorieën een rationele keuze maken. Dit gebeurt echter niet altijd. Zo verwijst Verveen in zijn stuk naar het bonussysteem dat nog steeds gehanteerd wordt maar in recent onderzoek als nadelig wordt beschouwd. Deze theorie zou volgens Popper onderdeel zijn van de theorieën die niet kloppen en dus niet betrouwbaar zijn. De filosoof stelt daarnaast ook nog eens dat geen enkele theorie als compleet juist kan worden......

Words: 668 - Pages: 3

De Invloed Van Het Wetenschappelijk Model Op de Management Studies.

...De invloed van het wetenschappelijk model op de management studies. De afgelopen jaren zijn er op scholen heel veel theorieën op het gebied van management studies ontwikkeld. Academici verschillen van mening of we management studies wel kunnen verklaren op basis van een wetenschappelijk model. Verder is de vraag in hoeverre deze theorieën wel of niet een negatieve invloed hebben in de praktijk. (Goshal,2005) Volgens Goshal heeft de toepassing van het wetenschappelijk model een negatieve invloed op management studies. Er is een groot verschil tussen de fysieke wetenschappen en de sociale wetenschappen. Als er een bepaalde theorie is in de fysieke wetenschappen verandert dit niet het gedrag binnen dit concept. Bij de sociale wetenschappen kan een foute theorie echter ervoor zorgen dat mensen of organisaties zich toch naar deze theorie gaan gedragen. Als we in een simpel voorbeeld zouden aannemen dat werknemers niet werken als er geen toezicht op ze gehouden word, dan is het aannemelijk dat managers toezicht gaan houden op werknemers, hoe goed of fout deze theorie dan ook mag zijn. (Goshal,2005) In de laatste decennia hebben acadamici business studies gebrobeerd te verklaren aan de hand van een wetenschappelijk model. Ze gaan er vanuit dat alles binnen de business studies vaststaat in bepaalde regels en patronen (determinisme). Dit wil zeggen dat alles uitgelegd kan worden door algemene regels en dat er geen ruimte is voor de vrije wil van een individu.......

Words: 701 - Pages: 3

Titel: Die Onetiese Skandaal Van Telkom

...Titel: Die onetiese skandaal van Telkom Antonie Roets 23381833 10/04/2014 Wves 311 Inhoudsopgawe: P1 Titelblad P2 Inhoudsopgawe P3 Definisie van ‘n skandaal P3 Telkom se onetiese gedrag wat lei to afdankings P3 Die gevolge van wanpraktyke binne Telkom P4 Die morele bestuursmetode wat Telkom tans gebruik P5 Moontlikke oplossings vir die probleme P5 Bronnelys Definisie van ‘n skandaal: ‘n Skandaal is ‘n gebeurtenis wat publieke gevoelens van skok en sterk morele afkeur (vertaal uit CambridgeDictionary 3rd Edition, 2011) Telkom Suid afrika se wanbestuur en onetiese gedrag wat lei tot afdankings Telkom Suid Afrika is ‘n semi staat organisaie wat wel op die JSE gelys is en in die afgelope jare baie opslae gemaak het vir wanbestuur en oorspandeering maar meer onlangs vir onetiese afleggings van werknemers terwyl top bestuurslede “beloon” word met buitensporige salarisse. Die nuwe CEO van Telkom Mnr. Sipho Maseko fokus streng op koste besparings pogings . Mnr. Maseko het met trots aan media 24 bekend gemaak dat 9% van die totale werksmag afgedank is in November 2013 as deel van sy 1 biljoen rand koste besparigs strategie, hierdie aankondiging het ‘n verhoging veroorsaak van bykans 3% per Telkom aandeel op die JSE (www.Media24.com 09 April 2014). Die streng fokus van Mnr. Maseko op koste besparing en groei kom nie lank na die skorsing van Mnr. Jaques Schindehutte voormalige CFO van......

Words: 944 - Pages: 4

Minimum Loon Is Nie Die Antwoord Nie

...MINIMUM LOON IS NIE DIE ANTWOORD NIE Een van die belangrikste doelwitte van enige owerheid is die gelyke verspreiding van inkomste tussen al die mense van ‘n land en die bekamping van werkloosheid. 'n Minimum loon is die laagste uurlikse, daaglikse of maandelikse vergoeding wat werkgewers wettiglik aan werkers moet betaal en ook die laagste loon waarteen werkers hul arbeid kan verkoop. ‘n Minimum loon wat ingestel word, kan ‘n positiewe of negatiewe uitwerking hê. Kontemporêre trekarbeid-uitdagings, geleentheidswerk, hoë vlakke van ongelykheid en 'n vervalling in openbare dienslewering op plaaslike vlak is van die huidige uitdagings wat Suid-Afrikaners in die gesig staar. Bykomend tot hierdie is daar swak lewensomstandighede van die meerderheid van die mense in ons land, gereelde stakings rondom basiese dienste, bv. water en elektrisiteit, en is industriële optrede in die myne en fabrieke alledaags. Die onderliggende oorsaak van baie van hierdie is geïdentifiseer as die gevolg van 'n toenemende koste van lewe, dalende reële lone en die verhoging van verbruiksbesteding. Dit is dit duidelik dat in die nadraai van die mees onlangse krisisse dit die werkers is wat hulself op die slegte kant van die spektrum bevind. Die meeste van die mense in formele indiensneming ervaar feitlik geen verbetering in reële lone tussen 1997 en 2011 nie. Die werklike median-loon van 'n formele......

Words: 1895 - Pages: 8

Wetenschapsleer Artikel 1: de Verschillende Waarheden Achter Het Concept 'Business Model'

...Titel: De verschillende waarheden achter het concept ‘Business Model’ De crisis is langzamerhand aan het wegtrekken, maar juist in crisistijd besteden veel bedrijven extra aandacht aan het concept ‘business model’, om zo winstgevend te kunnen blijven op hun bestaande afzetmarkten (Meer-omzet-in-je-restaurant,2014). Over het concept ‘business model’ is binnen de wetenschap veel onduidelijk. In dit essay wordt besproken welke wetenschappelijke stroming dit concept bekritiseert en waarop deze kritiek is gebaseerd. Ook wordt verklaard waarom andere wetenschappers minder problemen met dit concept hebben. Aan het eind wordt een afweging gemaakt tussen de theorieën en de motieven van beide partijen en wordt duidelijk of het concept ‘business model’ recht van bestaan heeft. Het concept ‘business model’ heeft veel verschillende definities. Voor de duidelijkheid volgt dit essay de definitie dat een business model een model is dat beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, behoud en levert aan haar consumenten (Fasseur,2009). De wetenschappelijke stroming ‘logisch positivisme’ ziet het concept ‘business model’ als problematisch. Deze stroming is van mening dat alles door middel van waarnemingen moet worden vastgelegd, omdat er anders geen sprake is van wetenschap. Zij baseert haar voornaamste kritiek op de correspondentietheorie van de waarheid. Deze kritiek houdt in dat het onduidelijk is of business modellen wel echt bestaan, omdat het niet mogelijk is om een business......

Words: 861 - Pages: 4

Heaven's Trail - Lethal Mind (Japanese Edition) [2018] [320 KBPS][Pradyutvam] | Рассыпая серебро Single | Oldandyoung Gangbang