Ethics

In: Business and Management

Submitted By scars13
Words 1252
Pages 6
การบริหารความขัดแย้ง

ความขัดแย้งมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก ด้วยเส้นแบ่งเขตแดนและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันเป็นบ่อเกิดของพลังที่สร้างสรรค์หรือการนำไปสู่ชนวนของความทุกข์กระทั่งความตายที่รุนแรงได้ ด้วยเหตุนี้ โดยธรรมชาติของความขัดแย้งมันไม่ใช่ทั้งสิ่งที่ดีหรือเลว ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่คุณไม่อาจคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากสิ่ง 2 สิ่งหรือมากกว่าของ ( บุคคล กลุ่ม องค์การ )ในสถานการณ์ที่รู้สึกได้ว่ามีการต่อต้านหรือขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกันระหว่างบุคคล กลุ่มหรือองค์การ ซึ่งเป็นมิติที่หลากหลายและเกิดขึ้นเป็นประจำในองค์การ ความขัดแย้งมีองค์ประกอบ 3 ขั้น คือ ความพยายามที่จะอยู่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง การคุมเชิงกันอยู่เพื่อให้อีกฝ่ายหมดกำลังหรือหมดหนทางและแต่ละฝ่ายต่างบรรลุข้อตกลงบางอย่างจนนำไปสู่ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ลักษณะของพฤติกรรมต่างๆในการตอบสนองต่อความขัดแย้ง คือ การรวมตัวกันเป็นกลุ่ม การมีน้ำใจช่วยเหลือกัน การมีอิทธิพลครอบงำ การหลีกเลี่ยงและการตกลงประนีประนอมยอมความกันทั้งสองฝ่าย และเป็นแรงผลักดันด้วยขอบเขตความสนใจของตนต่อตัวตนเอง บุคคลอื่นๆรวมทั้งหมดที่กล่าวมา ด้วยเหตุนี้ ถ้ามีเวลาสำหรับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งเรามีความเกี่ยวข้องสูงโดยตนเองและบุคคลอื่น ๆ แล้ว อาจจะทำให้เกิดความชอบมากกว่าในการร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น

ความหมายของความขัดแย้ง • สถานการณ์ซึ่งอยู่ในเงื่อนไข การปฏิบัติหรือเป้าหมายสำหรับผู้มีส่วนร่วมที่แตกต่าง การ
ต่อต้านหรือขัดกันซึ่งมีอยู่แต่แรก ( Smith, 1966, 511) • สถานการณ์หรือลักษณะอย่างน้อยที่สุดระหว่างกลุ่มพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงถึง
คุณลักษณะเฉพาะ โดยการสังเกตเห็นความแตกต่างที่ประเมินค่าเป็นลบ ผลลัพธ์นี้เกิดบ่อยในลักษณะอารมณ์ในแง่ลบ และพฤติกรรมซึ่งมีเจตนาเพื่อที่จะเอาชนะฝ่ายที่เป็นปรปักษ์ (Katz & Lawyer,1993, P7) • ลักษณะปรกติความถี่ในการร่วมมือกันและการสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ
ของความสัมพันธ์ในสังคม และปัจจัยทั้งหมดของระบบการแข่งขัน ความขัดแย้งหยั่งรากลึกลงในความต้องการของมนุษย์ และ บ่อยครั้งที่มีความต้องการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมหลัก ๆ…...

Similar Documents

Ethics

...Some years ago, sociologist Raymond Baumhart asked business people, "What does ethics mean to you?" Among their replies were the following: "Ethics has to do with what my feelings tell me is right or wrong." "Ethics has to do with my religious beliefs." "Being ethical is doing what the law requires." "Ethics consists of the standards of behavior our society accepts." "I don't know what the word means." These replies might be typical of our own. The meaning of "ethics" is hard to pin down, and the views many people have about ethics are shaky. Like Baumhart's first respondent, many people tend to equate ethics with their feelings. But being ethical is clearly not a matter of following one's feelings. A person following his or her feelings may recoil from doing what is right. In fact, feelings frequently deviate from what is ethical. Nor should one identify ethics with religion. Most religions, of course, advocate high ethical standards. Yet if ethics were confined to religion, then ethics would apply only to religious people. But ethics applies as much to the behavior of the atheist as to that of the saint. Religion can set high ethical standards and can provide intense motivations for ethical behavior. Ethics, however, cannot be confined to religion nor is it the same as religion. Being ethical is also not the same as following the law. The law often incorporates ethical standards to which most citizens subscribe. But laws, like feelings...

Words: 653 - Pages: 3

Ethics

...Ethics MGT 498 November, 2012 Ethics Edward O Wilson, an American biologist and theorist proposed that in the end, success or failure will come down to an ethical decision; one on which those now will be judged for generations to come (ThinkExist, 2012). Organizations require members to adhere to the established guidelines and ethics to maintain compliance with internal and external directives. The ability of the company to remain profitable without sacrificing ethics is a competitive advantage that will ensure consumer loyalty and enhance its reputation. Additionally, ethical decision-making contributes to a company’s fulfillment of corporate social responsibility. This analysis will describe how ethics and social responsibility influence the development of a strategic plan. Furthermore, it will provide an example of an unethical action and present an alternative method for handling the situation. Influence of Ethics The Free Dictionary.com (2012), defines ethics as a set of principles of right conduct or standards governing the conduct of a person or the members of a profession (Ethics). Although many believe that ethics and business cannot exist simultaneously, the cost of unethical behavior in organizations is unacceptable. According to Wheelen and Hunger (2010), a survey by the Ethics Resource Center of 1,324 employees of 747 U.S. companies found that 48% of employees surveyed said that they had engaged in one or more unethical and/or illegal actions during the...

Words: 940 - Pages: 4

Ethics

...Drucker (1981), he takes us through a journey of evolution of Business Ethics and represents several controversial positions. While explaining the ethics in Western Culture he states that there was agreement on the following statement: “There are only one ethics, one set of rules of morality, one code, that of individual behavior in which the same rules apply to everyone alike” (Drucker, 1981, Page 19). He discusses the examples of "a poor mother", "nepotism in China" and "paid extortion" to articulated the impact of social, economical and cultural norms on implementing this on everyone. He considers practices of questionable morality under different circumstances as ethical. Casuistry (Drucker, 1981, Page 22) was the first attempt to think about social responsibility and embed it in a set of distinctive ethics for people in power. According to Drucker, ethics for people in social responsibility is a cross-benefit calculation involving demand of individual conscience and position. For then, demand of ethics can be excepted if actions result in benefit for other people. Drucker then moves on to introduce The Ethics of Prudence (Drucker, 1981, Page 27) as other major tradition in the West. He proposes that Ethics of Prudence appropriate to a society of organizations. Prudence, the consciousness not to do the wrong thing will enable the leader to exhibit a role model behavior. According to Drucker, Ethics of Prudence do not spell out the “right” behavior, but wrong behavior......

Words: 2217 - Pages: 9

Ethics

...Ethics is a very big issue that involves diverse views and beliefs. Ethics has become more widespread with the public in today’s business world. There are three main theories of ethics. The first is the virtue theory which is all based around good quality ethics and sometimes simplified into being character based ethics. The next theory is the utilitarianism theory which is best described as the group theory. The third theory is the deontological theory. These are the three basic ethics theories of today. Virtue ethics describes the character of a moral instrument as a source of power for ethical behavior. A person's character is the entirety of their personality. Character qualities can be good, bad or somewhere in between. They can be commendable or not. The worthy characteristics are called virtues. Utilitarianism is an ethical way of life in which the happiness of the greatest number of people in the society is considered the maximum good. According to utilitarianism the moral worth of an action is determined by its resulting outcome. There is debate over how much thought should be given to actual consequences, potential consequences and planned consequences. Deontological ethics is an approach that focuses on the right or wrong of an action itself contrasting the rightness or wrongness of the penalty of those actions. These three ethical theories address ethics and morality with some similarities and some differences. One of the major differences between virtue theory...

Words: 522 - Pages: 3

Ethics

...Names for Theory | Real-world Example | Workplace Example | Duty-based Ethics | Regardless of consequences, certain moral principles are binding, focusing on duty rather than results or moral obligation over what the individual would prefer to do (Treviño & Nelson, 2007, Ch. 4).In ethics, deontological ethics, or deontology (Greek: deon meaning obligation or duty), is a theory holding that decisions should be made solely or primarily by considering one's duties and the rights of others. Some systems are based on biblical or tenets from sacred. | Deontology, pluralism, moral rights, rights-basedCategorical imperativeGolden rule | C * I believe people should be able to eat sand because it is the right thing to do. | It is my duty to follow through with instructions my boss gives me, even if I do not agree with the concept. It is my moral obligation to respect authority figures. | Consequence-based Ethics | A consequence-based approach to ethics gives priority to the value, outcome of a decision we attach to the results of an action. Where the end justifies the means as the main determining factor if an action is being ethical or not. Williams, (1998) said it best it is a theory of “good states of affairs”. (para 1)“In ethics, telos also comes from Greek, this meaning end or purpose. “Many ethicists call this type of ethical approach goal-based, because the people who practice this type of ethics approach believe there is an intricate design to the universe, and......

Words: 1554 - Pages: 7

Ethic

...1 Virtue Theory, Utilitarianism, and Deontological Ethics. Judith Glowinski ETH/316 - 4/16/2013 MARY CARTER 2 When comparing the similarities and differences between virtue theory, utilitarianism, and deontology we find that they all deal with how one judge’s morality and ethics. These theories all include judging in different aspects, whether it is in the moment, what happens after, or over a lifetime. The ethics and morality behind these theories all deal with what is right, or what is best for the present, then separate paths as the theories work toward the future. With virtue ethics a person strives for excellence performing duties, and acquiring traits that others would admire. With utilitarianism a person makes a decision based on the best results, and what is best for the most amounts of people. With deontology a person makes a decision depending on what he or she thinks is morally correct, not necessarily based on the best results for the people, but more for the wellbeing of that person. The similarities between the three theories all deal with results. These theories all work toward the best result depending on what someone believes the best result may be. Many people will take different sides when it comes to a decision that benefits either the present or future, whether a person’s decision is the best for the moment or best for the future is what differentiates these theories. Putting the best interest of the team before one’s personal......

Words: 645 - Pages: 3

Ethics

...Shanice Naidoo 212538675 Ethics 101: Essay African ethics and its characteristics This essay seeks to explain what African ethics is as well as its characteristics. In order for that to be done, we must first explain what African ethics is and the foundations upon which it is built. African ethics refers to the values, codes of conduct and laws that govern the moral conduct of people within a given society. African ethics as a whole tends to place its focus on mankind. In this essay paper, we will also seek to explain the concept of Ubuntu, which is a concept that is strongly embedded in African ethics. African ethics is founded on three main concepts, firstly, God; followed by the community and lastly human dignity. According to the norms of African ethics, God is the pivotal focus in one’s life. Africans believe that God is the only one that can judge man because he has created it. They believe that humans should behave in a loving and forgiving manner because God loves and forgives them. It is held that any troubles that people encounter, such as, bad health; natural disasters etc., are not of God but rather of the devil or evil spirits ‘Satan’. Community in African ethics refers to the society as a whole or a certain group of people that one belongs to. The central focus here is the welfare and interests of each member of the community rather than that of the individual. They hold the view that being a member of the community by nature; the individual is......

Words: 1045 - Pages: 5

Ethics

...Running head: Ethics and the College Student 1 The Ethics and College Student Title Page: BY MAURICE M. OWENS ABSTRACT The purpose of this paper is to see the college students’ view of ethics. There was enough evidence to say that college students’ perceive ethics instruction, and those who teach it, to be relevant and beneficial in shaping their own ethical behaviors. Students’ attitudes towards cheating is measured by their perception of cheating in high school, college, and non-major classes. The use of technology has an impact on college ethics since it is easier to cheat in online/hybrid classes and when some kind of technology is used in a course. College students believe that they are living in an ethical campus environment, where their faculty members are mostly ethical in nature and that it is never to late to learn about ethics in college. The Ethics and College Student Title Page: 2 Ethics is truly and important asset within today’s society, there are so many ways you can define ethics. I will say that to me ethics is about your upbringing, starting from the day you were born. Ethics will keep together and organization or it will dismantle and organization, you must enforce structure and guidelines. There are three strong principles when we talk about students and ethics. I call this (R, A, O) Responsibility, Accountability and Ownership. Students must be Responsible and withhold the obligations and the integrity of the school in......

Words: 1052 - Pages: 5

Ethics

...Kathleen F. Brochu Manage Principles Dr. M. Miller Research Paper “Ethics” Should Ethics be taught in the Corporate Environment? By Kathleen Brochu Table of Contents Cover Page Title: “Ethics” Should ethics be taught in the corporate environment? By: Kathleen Brochu Introduction What is Ethics? Can ethics be taught? Whose responsibility is it? Body Meaning of Ethics How one learns ethics How to promote ethics in the work place Conclusion Higher production rates Caring Employees Improved Companies relationships Today’s business environment is not only fast-paced, but also highly competitive. In order to keep pace and stay ahead, possession of several key work ethics is a plus for achieving a successful career. Holding key traits such as attendance, character, teamwork, appearance, and attitude add value to both you as a person and your company. Successful careers come in many flavors, but work ethics are a main ingredient in most recipes for success. Ethics are not born in a vacuum. Ethics are more like a jigsaw puzzle that is thrown together over time, that when complete makes up who you are and what you believe. From our earliest days of life, we start to learn from those around us. These learned behaviors add to the traits that we are already born with and help to shape us into the person we will become. As part of this learning process, we develop what will become our norms. Norms are our......

Words: 1184 - Pages: 5

Ethics

...Ethics Essay ETH/316 May 21, 2014 University of Phoenix Ethics Essay This week's reading assignment covered many aspects of ethics. In this written assignment, we are asked to compare the similarities and differences between three types of ethical behavior, virtue, utilitarianism, and deontological ethics. To understand the three separate ethic behaviors, I must first define them. Virtue ethics deals with a person’s character, their inward behavior. If a person’s character is good, then so are his or her choices and actions. A person should always strive for excellence in everything that they do. Virtue ethics is not team-based; it’s all about the good of a particular person and how he or she think and act on a daily basis. An example of virtue ethics is, me being in line at the grocery store, the person ahead of me does not have enough money to complete his purchase, so I pay the difference to help him out. Utilitarianism ethics is different from virtue ethics because it promotes the greatest amount of good to a group. Utilitarianism is not individually based, it is more people based. Best described when a person sacrifices a little, in order to get more in return. A personal example of utilitarianism could be the time I was babysitting my niece and two nephews. Instead of me watching basketball on the television, I allowed them to watch a children’s movie in order to gain peace and quiet throughout the house. I gave up the television for the greater...

Words: 450 - Pages: 2

Ethics

...Ethics Kellie Jackson Arthur Murphy Ethics Utilitarianism - Utilitarianism is the ethical doctrine that the moral worth of an action is solely determined by its contribution to overall utility. It is thus a form of consequentialism, meaning that the moral worth of an action is determined by its outcome—the ends justify the means. Utility — the good to be maximized — has been defined by various thinkers as happiness or pleasure (versus suffering or pain), though preference utilitarian’s like Peter Singer define it as the satisfaction of preferences. (David 2008) Deontology - Deontological ethics or deontology meaning 'obligation' or 'duty') is an approach to ethics that focuses on the rightness or wrongness of actions themselves, as opposed to the rightness or wrongness of the consequences of those actions. It is sometimes described as "duty" or "obligation" based ethics, because deontologists believe that ethical rules "bind you to your duty". (Kant 1785) Deontological ethics is commonly contrasted with consequentialist or teleological ethical theories, according to which the rightness of an action is determined by its consequences. Virtue Ethics - Virtue ethics is a branch of moral philosophy that emphasizes character, rather than rules or consequences, as the key element of ethical thinking. In the West virtue ethics was the prevailing approach to ethical thinking in the ancient and medieval periods. The tradition suffered an eclipse during the early modern......

Words: 797 - Pages: 4

Ethics

...Running Head: Business Ethics Main Title: The Cultural Dimensions of Business Ethic Monroe College Contents Rationale 3 Introduction 3 Some Factors which may Influence Business Ethics 3 How Peoples Action can Affect Business Ethics 4 How Structure Affects Business ethics 4 How Culture, Norms and Laws Affect Business Ethics 5 Unethical Practices and How They May Affect a Business 5 Recommendations 7 Conclusion 8 Sources 10 Rationale The purpose of this paper is to discuss and address cultural aspects of business ethics. It will also examine how these cultural aspects may affect businesses and shape societies view on these organizations. Recommendations will also be made for example, on the aspect of setting companies policy while taking morals and ethical matters into consideration. Introduction Ethics is a huge area of interest, study and debate. According to Dictionary.com, Ethics is a body of moral principles or values governing or distinctive of a particular culture or group. Business ethics can be described as the behavior that a business adheres to in its daily interactions with society .The ethical standards of a business can be examined by looking into the firm’s human rights policy, its regulations of bribery and corruption, and its execution and compliance of its codes of ethics. The ethical standards of business can vary significantly depending on the country it is headquartered in. These standards apply not......

Words: 2043 - Pages: 9

Ethics

..."Building a code of ethics to make a strong organization has many requirements to make it successful, organized, and valued."-Vivek Wadhwa. One main concept an organization needs to have to drive its success is a code of ethics. Having a code of ethics will manage an organization throughout its expansion and outset. The code of ethics will guide and teach the organization stay on board to its vision, plans, and goals but doing it in a manner or alignment that will protect the organization and its employees. Serving in the military, working in human resource, has introduced and taught a code of ethics for its organization which has many requirements to make it successful, organized, and valued. Working for the military has ethical fundamentals that help address or solve issues and situations that happen. Being in the military there is a certain look that soldiers must represent; this includes the proper uniform attire, attitude, and behaviors. If a soldier goes against what is expected of him or her there are different approaches and regulations that must be considered. For instance, when a soldier violates the law in his or her workplace like lying on documents or stealing, the outcome is an article15 and chances of getting promoted. The code of ethics for the military offers information on reporting suspected violations in reference to enforcement of the provisions of joint ethics. Having a code of ethics in the military keeps soldiers, as well as their families,......

Words: 853 - Pages: 4

Ethics

... Computer Ethics By Brenda B. Covert |    | | 1     Ethics is a short, two-syllable word of six letters that affects every segment of our lives. Ethics is a moral code involving a clear understanding of right and wrong. Another word for ethics is values. When people talk about ethics, they may be focused on one specific area, such as business, medical, political, environmental, religious, or personal ethics. Today we are going to focus on another important area of ethics: computer ethics.   2     If you have good computer ethics, you won't try to harass or hurt people with your computer, and you won't commit crimes such as information theft or virus creation. The problem that often arises when some of us are on a computer is that we don't see the harm in snooping in another person's private information or trying to figure out their passwords. It seems smart to copy and paste information into a school report and pretend that we wrote it. (Even if the information were public property --which most of it isn't-- that would be dishonest.) The crimes committed with hacking or gaming scams may not seem harmful because the victims lack faces. Flaming (aiming abusive, insulting messages at another person online) seems risk-free since we are anonymous. Indulging in obscenities and other offensive behavior online might feel empowering simply because no one knows who we really are. No one is going to come knocking on the door and demand a physical confrontation. However, every one of...

Words: 1135 - Pages: 5

Ethics

...Ethics - Wikipedia, the free encyclopediaen.wikipedia.org/wiki/EthicsCached - SimilarShare Shared on Google+. View the post. You +1'd this publicly. Undo Ethics, also known as moral philosophy, is a branch of philosophy that involves systematizing, defending, and recommending concepts of right and wrong ... Business ethics - Professional ethics - Medical ethics - Deontological ethicsEthics | Define Ethics at Dictionary.comdictionary.reference.com/browse/ethicsCached - SimilarShare Shared on Google+. View the post. You +1'd this publicly. Undo (used with a singular or plural verb) a system of moral principles: the ethics of a culture. 2. the rules of conduct recognized in respect to a particular class of ... Bioethics - Metaethics - Situation ethics - Ethics of the fathersEthics Resource Centerwww.ethics.org/Cached - SimilarShare Shared on Google+. View the post. You +1'd this publicly. Undo A nonprofit organization working to be a catalyst in fostering ethical practices in individuals and institutions through programs and publications in business and ... What is Ethics?www.scu.edu/ethics/practicing/decision/whatisethics.htmlCached - SimilarShare Shared on Google+. View the post. You +1'd this publicly. Undo A discussion of both what ethics is and what ethics is not. Ethics Updates Home Page. Moral theory; relativism; pluralism ...ethics.sandiego.edu/Cached - SimilarShare Shared on Google+. View the post. You +1'd this publicly. Undo Ethics Updates......

Words: 558 - Pages: 3

Vigilante Diaries (2016) | L'Oreal Colour Riche Shine Lipstick Splendid Blackberry | Tenali Rama