Financial Management

In: Business and Management

Submitted By cloudyrain
Words 1498
Pages 6
Nghề Quản lý Tài chính: Học nghề từ thuở còn thơ…
Dưới 10 tuổi, các bạn thường chưa được giao tiền để chi tiêu - quản lý. Trên 10 tuổi, các bạn có thể sẽ có cơ hội. Lớn hơn tý nữa, 15 tuổi chẳng hạn - các bạn đã có thể được cha mẹ tin tưởng, giao tiền từ khoản nhỏ đến khoản to hơn: tiền ăn sáng của cá nhân theo tuần- theo tháng, tiền tiêu vặt, tiền đi chợ cho cả nhà… Vậy hãy bắt đầu học cách quản lý nguồn tài chính từ ít ỏi, khiêm tốn - chi tiêu sao cho khỏi cháy túi – đến lớn hơn và phát triển thành số tiền rất lớn sau này hoặc biến đồng tiền có được thành hữu ích với mình. Với các du học sinh, nếu có việc gì cần tiền, bạn phải tự mình giải quyết thay vì trông chờ vào sự hỗ trợ của bố mẹ nơi quê nhà. Do đó để tránh cảnh “giật gấu vá vai” hay tuyệt vọng vì thiếu tiền, bạn phải biết cân đối ngân sách của mình. Bạn cần tự cân đối xem mình có bao nhiêu tiền (trong một tuần/ một tháng…) để tồn tại và học tập tại đất khách và nguồn tiền đó đến từ đâu.

Hãy biết chi tiêu hợp lý

Bài viết này đề cập tới việc quản lý tài chính khi du học và hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn. 1. Vì sao phải lên kế hoạch chi tiêu? Khi đi du học, nếu may mắn bạn được bố mẹ chu cấp hoàn toàn hoặc được nhận học bổng toàn phần. Nếu bạn phải tự lực có nghĩa khoản tiền đó do gia đình bạn đi vay hoặc bố mẹ bạn chỉ đủ khả năng cung cấp một khoản tiền hạn chế, còn lại bạn phải đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng ở nhà. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng phải lên kế hoạch chi tiêu. Kế hoạch chi tiêu là một trong những công cụ giúp bạn tồn tại trên đất khách mà không tuyệt vọng nhớ về cuộc sống được bao bọc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ ở nhà. Bởi vì cuộc sống ở nước ngoài thường đắt đỏ, bạn phải mua sắm nhiều thứ và không thể tìm đâu ra một

khoản tiền “từ trên trời rơi xuống” nếu bạn không học giỏi để có học bổng hoặc không làm thêm nhiều ngày liên tiếp. 2. Chi tiêu có kế hoạch như thế…...

Similar Documents

Financial Management

...Lesson # 1 Financial Management: Introductory Notes and Words Concepts of Finance and Financial Management Financial Management refers to the proper management of finance functions of an enterprise or organization. In other words, financial management is concerned with the financial decision-making and other financial aspects. Thus, financial management involves financial planning, financial organization, financial coordination and control, financial reporting, financial mergers, combinations and acquisitions, insurance and tax management etc. Financial planning is concerned with the act of deciding in advance the financial activities that are essential if the enterprises are to achieve their financial goals and objectives. These financial activities mainly consist of properly estimating financial needs; selecting the proper sources of finances; procuring the requisite funds; proper utilization of the funds and custody and safekeeping of funds. Financial organization is the grouping of the finance functions into various divisions, departments, sections and sub-sections of the enterprises for their proper and efficient performance. That is, financial organization deals with the proper allocation of the finance functions amongst the various financial executives. Financial coordination and control deal with the proper adjustment of the finance function and evaluation of the same in relation to the predetermined standards. Financial reporting is the proper collection and...

Words: 2347 - Pages: 10

Financial Management

...Introduction to Portfolio Management Investing in securities such as shares, debentures, and bonds is profitable as well as exciting. It is indeed rewarding, but involves a great deal of risk and calls for scientific knowledge as well artistic skill. In such investments both rationale and emotional responses are involved. Investing in financial securities is now considered to be one of the best avenues for investing one savings while it is acknowledged to be one of the best avenues for investing one saving while it is acknowledged to be one of the most risky avenues of investment. “It is rare to find investors investing their entire savings in a single security. Instead, they tend to invest in a group of securities. Such a group of securities is called portfolio”. Creation of a portfolio helps to reduce risk, without sacrificing returns. Portfolio management deals with the analysis of individual securities as well as with the theory and practice of optimally combining securities into portfolios. An investor who understands the fundamental principles and analytical aspects of portfolio management has a better chance of success. Portfolio Management An investor considering investment in securities is faced with the problem of choosing from among a large number of securities and how to allocate his funds over this group of securities. Again he is faced with problem of deciding which securities to hold and how much to invest in each. The risk and return characteristics...

Words: 1248 - Pages: 5

Financial Management

...2/12/2014 Print | Financial Management PRINTED BY: drjapneetbajwa@gmail.com. Printing is for personal, private use only. No part of this book may be reproduced or transmitted without publisher's prior permission. Violators will be prosecuted. http://online.vitalsource.com/books/9781308075280/print?from=5&to=39&skip_desktop=true 1/70 2/12/2014 Print | Financial Management http://online.vitalsource.com/books/9781308075280/print?from=5&to=39&skip_desktop=true 2/70 2/12/2014 Print | Financial Management PRINTED BY: drjapneetbajwa@gmail.com. Printing is for personal, private use only. No part of this book may be reproduced or transmitted without publisher's prior permission. Violators will be prosecuted. http://online.vitalsource.com/books/9781308075280/print?from=5&to=39&skip_desktop=true 3/70 2/12/2014 Print | Financial Management http://online.vitalsource.com/books/9781308075280/print?from=5&to=39&skip_desktop=true 4/70 2/12/2014 Print | Financial Management PRINTED BY: drjapneetbajwa@gmail.com. Printing is for personal, private use only. No part of this book may be reproduced or transmitted without publisher's prior permission. Violators will be prosecuted. http://online.vitalsource.com/books/9781308075280/print?from=5&to=39&skip_desktop=true 5/70 2/12/2014 Print | Financial......

Words: 2521 - Pages: 11

Financial Management

...Part A As Moyer, McGuigan and Rao (2007) states that the Objective of Financial Management in a company is to Maximize Shareholder Wealth (MSW), where the market value of the shareholders’ common stock holdings is used to measure the shareholder wealth, and the price at which the stock are traded in the marketplace (New York Stock Exchange) is defined as the market value of a share. Arnold (2008) pointed out that by maximizing the flow of dividends to shareholder through a period of time can maximize shareholder wealth. In another words, a company needs to invest to bring in profits in order to MSW. But before any projects are undertaken, they have to be analyzed to prevent the shareholders wealth being destroyed. As Arnold (2008) states that poor appraisal technique can destroy the shareholder’s wealth. Based on the study manual of the University of Sunderland (2004), the four most commonly used techniques for appraising capital investment projects are listed as below: Payback Method Megginson, Smart and Gitman (2007) mentioned that the Payback Method is the simplest capital budgeting Decision-making tool, and is widely used in small firms. They also said that projects with the shortest Payback Period (PB) are chosen, and PB is defined as the time taken for a given project’s cumulative cash flows to recoup the initial investment. Appendix 1 illustrates the calculation of PB for projects X and Y. The PB for Project X is 2 years and 4 months, and for......

Words: 3036 - Pages: 13

Financial Management

...International Financial Management International financial management is related to the decision related to international business. In the era of globalization it is important to make these financial decisions carefully; this decision has a huge impact in the progress of the company on a long term. Import and export is the main result of globalization. Import and export need not just be the product in finished level; it includes even services as well as technology. In this case there is two way fund flow. The fund which enters the country is inflow, whereas those which move out of the country are outflow. It is therefore important to manage these funds. It is more difficult than managing the funds within the country. Various factors are to be taken into consideration before making decision. These factors were not there in case of domestic industries. The various problems that are there as an added headache in International businesses are, * Investment decision which includes selection of location, mode, type of investment. It is more complex because the new country or zone which is being considered for investment is completely new to the investors. * Policy formation is one of the biggest problems as policy of the parent company might not suit the subsidiary company in another country. Some big companies try to adopt a single policy through out its entire subsidiary this type of policy formation is called centralized policy whereas when companies adopt different......

Words: 409 - Pages: 2

Financial Management

...Multiple choices: 1. The approach focused mainly on the financial problems of corporate enterprise. a. Ignored non-corporate enterprise b. Ignored working capital financing c. External approach d. Ignored routine problems 2. These are those shares, which can be redeemed or repaid to the holders after a lapse of the stipulated period. a. Cumulative preference shares b. Non-cumulative preference shares c. Redeemable preference shares d. Perpetual shares 3. This type of risk arises from changes in environmental regulations, zoning requirements, fees, licenses and most frequently taxes. a. Political risk b. Domestic risk c. International risk d. Industry risk 4. It is the cost of capital that is expected to raise funds to finance a capital budget or investment proposal. a. Future cost b. Specific cost c. Spot cost d. Book cost 5. This concept is helpful in formulating a sound & economical capital structure for a firm. a. Financial performance appraisal b. Investment evaluation c. Designing optimal corporate capital structure d. None of the above Examination Paper of Financial Management IIBM Institute of Business Management 2 6. It is the minimum required rate of return needed to justify the use of capital. a. From investors b. Firms point c. Capital expenditure point d. Cost of capital 7. It arises when there is a conflict of interest among owners, debenture holders and the management. a. Seasonal variation b. Degree of competition c.......

Words: 1545 - Pages: 7

Financial Management

...and principles 4.1 K 4.2 S 5.1 K 5.2 K 5.3 K 5 6 Understand sustainable values 6.1 K 6.2 K Unit aim(s) The aim of this unit is to ensure that learners can apply the skills of literacy and numeracy in their work and gain skills of self-management and time management. Learners will also gain an appreciation of ethical issues and sustainability. 4 Title (and reference number) Level Credit value Learning outcomes The learner will… 1 Understand the principles of processing financial transactions Processing bookkeeping transactions 2 (Level 5 in Scotland) 9 (3 knowledge and 6 skills) Assessment criteria The learner can… Outline the purpose and content of these business documents:  Petty cash voucher  Invoice  Credit note  Remittance advice  Statement of account Explain the purpose and content of the books of prime entry List the ways in which customers may pay an organisation and an organisation may pay its suppliers Explain the accounting equation and how it relates to a double entry bookkeeping system Outline how the books of prime entry integrate with the double entry bookkeeping system Describe the function of a coding system within a double entry bookkeeping system Describe the processing of financial transactions from the books of prime entry into the double entry bookkeeping system Define capital income and capital expenditure Define revenue income and revenue expenditure Explain the difference between settlement, trade and bulk discount......

Words: 10263 - Pages: 42

Financial Management

...Kenya and hold a Bachelor of Commerce Degree-Finance Option at Catholic University of Eastern Africa and currently pursuing an MBA-in Financial Management. In my current work at Unicef Kenya Office, I have been able to use and understand Unicef’s Programme Management System-(ProMs) and SAP, in my daily duties I manage & monitor the administration(support budget) & cross sectoral budgets expenditures, provide financial estimates to the regional office as to our budget requirement needs, processing budget allotments and movement of funds from one item to another, preparation of budget status & progress reports for both the cross sectoral and Support budget from ProMs, monitoring salary budgets requisitions for all the sections staff, preparing journal vouchers to correct inaccurate entries, to transfer funds between different annual work plans & liquidate obligations no longer required after updating the OBO(Outstanding budget obligations) report, assist in collecting, registering & maintaining information on project activities by reviewing reports, reconciling & indicating corrections based on NYHQ statements & also reconciliation of product sales report from the section with Proms. Preparation of monthly Administration(support budget), Cross sectoral budgets, Outstanding Budget Obligations and Private Sector Fund Income (PSFR) management reports. I also manage the unposted vouchers from the Voucher control unit-VCU & external expenditures, managing cost sharing......

Words: 338 - Pages: 2

Financial Management

...Examination Paper of Financial Management IIBM Institute of Business Management Examination Paper MM.100 Financial Management Subject Code-B-103 Section A: Objective Type & Short Questions (30 marks) •This section consists of multiple choice & Short Notes. •Answer all the questions. •Part One carries 1 mark each & Part two carries 5 marks each. Part one: Multiple choices: 1. The approach focused mainly on the financial problems of corporate enterprise. a. Ignored non-corporate enterprise b. Ignored working capital financing c. External approach d. Ignored routine problems 2. These are those shares, which can be redeemed or repaid to the holders after a lapse of the stipulated period. a. Cumulative preference shares b. Non-cumulative preference shares c. Redeemable preference shares d. Perpetual shares 3. This type of risk arises from changes in environmental regulations, zoning requirements, fees, licenses and most frequently taxes. a. Political risk b. Domestic risk c. International risk d. Industry risk 4. It is the cost of capital that is expected to raise funds to finance a capital......

Words: 1601 - Pages: 7

Financial Management

...IIBM Institute of Business Management Financial Management Part one: 1.D 2.C 3.A 4.A 5.C 6.B 7.D 8.A 9.A 10.A Part Two: 1. A process that increases the current net value of business or shareholder capital gains, with the objective of bringing in the highest possible return. The wealth maximization strategy generally involves making sound financial investment decisions which take into consideration any risk factors that would compromise or outweigh the anticipated benefits. 2. Factoring is a financial option for the management of receivables. In simple definition it is the conversion of credit sales into cash.Factoring, a financial institution (factor) buys the accounts receivable of a company (Client) and pays up to 80%(rarely up to90%) of the amount immediately on agreement. Factoring company pays the remaining amount (Balance 20%-finance cost-operating cost) to the client when the customer pays the debt. 3. A financial product sold by financial institutions that is designed to accept and grow funds from an individual and then, upon annuitization, pay out a stream of payments to the individual at a later point in time. 4. The NPV formula solves for the present value of a stream of cash flows, given a discount rate. The IRR on the other hand, solves for a rate of return when setting the NPV equal to zero (0). In other words, the IRR answers the question “what rate of return will I achieve, given the......

Words: 665 - Pages: 3

Financial Management

...Financial Management Student’s Name Institution Business ventures require finances to cater to the needs arising in their economic environment. Every economic activity is largely dependent on finances. Hence, finances are the lifeblood of a business. Therefore, a business’ concerns need funds irrespective of their size. Consequently, companies need to manage this finances and optimize so that profits are realized. This is made possible by employing what is known as financial management. Financial management is a significant element of the overall administration of an organization. It mainly deals with the efficient management of funds in a business. As practiced by organizations, it is referred to as corporate finance. As a significant part of overall management of a company, it is related to various departments such as personnel, production, and marketing. It has a broad scope of a multidimensional managerial approach. The financial management works in close collaboration with economics. Concepts such as macro and microeconomics directly relate to financial management. Macro, Micro, and their related environmental elements are linked closely to functions and duties of managers. Also, economics equations such as value discount and order quantity are involved in financial management. Financial management also works with accounting and its roles is recording financial data for the business. This information assists managers in making informed......

Words: 322 - Pages: 2

Financial Management

... |Financial Management | |[2007 Financial Collapse] | |This report will inform you of how the lack of oversight and management caused the financial collapse and the housing market to plummet. | [pic] TABLE OF CONTENTS Introduction………………………………………………..………… The History…………………………………………………………… Causes………………………………………………………………. The Run Up………………………………………………………… Lehman Brothers………………………………………………… Bank of America…………………………………………………… Fallout……………………………………………………………… Conclusion………………………………………………………… INTRODUCTION In 2007, the United States was in the midst of the largest mortgage and financial crisis since the Great Depression. The impact of the financial collapse caused many Americans to lose their homes and their jobs. Across the country, mortgage delinquencies and foreclosures have hit an all-time recorded high, with 11% of loans currently two or more payments behind. Complicating matters, 24% of borrowers are “underwater,” having mortgage balances greater than the values of their homes. The lack of financial management caused two large investment banks and the largest insurance firm in the world to cripple the Dow Jones Industrial Average by nearly 30% within 2-3 weeks. The financial collapse did not just affect home owners, but many financial firms were now......

Words: 2461 - Pages: 10

Financial Management

...Examination Paper of Financial Management IIBM Institute of Business Management Examination Paper MM.100 Financial Management Subject Code-B-103 Section A: Objective Type & Short Questions (30 marks)      This section consists of multiple choice & Short Notes.  Answer all the questions.  Part One carries 1 mark each & Part two carries 5 marks each. Part one: Multiple choices: 1. The approach focused mainly on the financial problems of corporate enterprise. a. Ignored non-corporate enterprise b. Ignored working capital financing c. External approach d. Ignored routine problems 2. These are those shares, which can be redeemed or repaid to the holders after a lapse of the stipulated period. a. Cumulative preference shares b. Non-cumulative preference shares c. Redeemable preference shares d. Perpetual shares 3. This type of risk arises from changes in environmental regulations, zoning requirements, fees, licenses and most frequently taxes. a. Political risk b. Domestic risk c. International risk d. Industry risk 4. It is the cost of capital that is expected to raise funds to finance a capital budget or investment proposal. a. Future cost b. Specific cost c. Spot cost d. Book cost 5. This concept is helpful in formulating a sound & economical capital structure for a firm. a. Financial performance appraisal b. Investment evaluation c. Designing optimal corporate capital structure d. None of the above 6. It is the minimum......

Words: 1597 - Pages: 7

Financial Management

...Introduction | This is the assignment for the Understanding Financial Management unit. The aim of this unit is to develop understanding of finance within the context of an organisation, as required by a practising or potential middle manager.The task requires you to demonstrate your understanding of finance and the value of recording financial information within the context of your organisation. You are then asked to explain the process of budget setting in the organisation and how budgetary techniques are used to contribute to controlling cost in your own area of operation.If you are not currently working within an organisation, then you may complete this task in relation to an organisation with which you are familiar. This could include experience working in a voluntary capacity.The tasks you need to undertake are:- * read all the questions * complete the learning activities associated with this course * discuss the assignment with your coach at your tutorial * complete any other activities that you need to undertake for your assignment * answer the questions in the spaces provided Here are some tips on completing the assignment, based on submissions from previous students: * make sure you read and answer all the questions! Even the most accomplished writers have fallen down by providing answers that are exceptionally well written – but well off the mark. This is usually because they have not gathered a full understanding of the questions before embarking on...

Words: 3846 - Pages: 16

Financial Management

...Financial Management 1. Google, a leader in Internet information searching, is being challenged by other big names in Internet technology.  Compare and contrast Google’s business model and financial management with Microsoft’s, which launched Bing. Access Google and Microsoft’s annual reports and financial statements at their Websites.  In addition to the text, you may access some other sites and or sources to understand the how to analyze an income statement and a balance sheet. For example, the following sites can provide guidance: 1. Calculate or identify from each company’s most recent annual report the six (6) specific financial ratios listed and provide as an appendix to the paper. 1. Liquidity measurement ratio: * Current ratio Google: 5.6 times Microsoft: 2.9 times 1. Profitability indicator ratios: * Return on assets Google: 15.6% Microsoft: 23.6% * Return on equity * Google: 19.5% * * Microsoft: 44.2% 1. Debt ratio: * Debt Equity ratio Google: 0.08 Microsoft: 0.2 1. Operating performance ratio: Asset turnover ratio Google: 0.6 Microsoft: 0.7 1. Cash flow indicator ratio: * Dividend payout ratio Google – Nil Microsoft- 0.64/2.69 =23.7% 1. Investment valuation ratio: * Price / Earnings ratio Google: 20.3 times Microsoft: 9.5 times 2. Compare and contrast each company’s business......

Words: 870 - Pages: 4

Thám Tử Lừng Danh Conan chap 897 | Adobe Premiere Pro CC 2019 13.0.0 (x64) + Crack [CracksNow] | Die Dornenvögel