Good Girl

In: People

Submitted By pupetaglom
Words 471
Pages 2
แนวคิดสังคมนิยม
 การจาแนกแนวคิดสังคมนิยมในสมัยศตวรรษที่ 18 ความหมายของคาว่า สังคมนิยม (Socialism) มีต่างๆ กันดังนี้ คือ  มอริสสัน (Morrison) “สังคมนิยมให้ความสาคัญต่อการมุ่งให้ความสนใจใน เรื่องการให้สิ่งจูงใจต่อสาธารณะชน ที่ดินและการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะไม่มุ่งเพื่อ กาไรของเอกชน”  เบอร์ดรัน (Bertrand Russel) เป็นการสนับสนุนให้มีการค้าที่ดน และทุน ิ เป็นของตัวเองได้

History of Economics Thought

Chapter Six : Socialism

1

รูปแบบของสังคมนิยม
 แบ่งตามวิธีการ
แบ่งตามแนวคิด

History of Economics Thought

Chapter Six : Socialism

2

รูปแบบของสังคมนิยม (ต่อ)
 แบ่งตามวิธีการ ดูจากวิธีการที่ทาให้เกิดสังคมนิยม แบ่งเป็น
 สังคมนิยมแบบประชาธิปไตย ประชาชนมีเสรีภาพในการผลิต เพื่อเข้าสู่สังคมนิยม  สังคมนิยมแบบบังคับหรือคอมมิวนิสต์ รัฐดาเนินการทุกอย่าง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใช้วิธี รุนแรง
History of Economics Thought Chapter Six : Socialism 3

รูปแบบของสังคมนิยม (ต่อ)
 แบ่งตามแนวคิด แนวคิดแบบมาร์กซิสม์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมจะเกิดขึ้นโดยมนุษย์กระทาให้เกิดขึ้นโดยการปฏิวัติ แนวคิดแบบนีโอมาร์กซิสม์ การเปลี่ยนสู่สังคมนิยมไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ มนุษย์ไม่ต้องปฏิวัติ

History of Economics Thought

Chapter Six : Socialism

4

นักเศรษฐศาสตร์คนสาคัญของสังคมนิยม
    คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ค.ศ. 1818 – 1883 โรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen) นายแพทย์วิลเลี่ยม คิง (William King) ชาลส์ ฟูริเออร์ (Charies Fourier)

History of Economics Thought

Chapter Six : Socialism

5

ลักษณะของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  ระยะแรกระหว่าง ค.ศ. 1760 – 1860
 ระยะที่ 2 ระหว่าง ค.ศ. 1860 – 1914

History of Economics Thought

Chapter Six : Socialism

6

ระยะแรกระหว่าง ค.ศ. 1760 – 1860
 อังกฤษเป็นผูนำควำมก้ำวหน้ำในอุตสำหกรรมทอผ้ำ และ ้ อุตสำหกรรมหนัก สินค้ำทีผลิตจะส่งไปขำยอำณำนิคม ่  ควำมก้ำวหน้ำของอุตสำหกรรม ขึ้นกับรำคำสินค้ำ  ภำวะเศรษฐกิจตกต่ำ ใน ค.ศ. 1873 ทำให้กำรปฏิวัติอุตสำหกรรม…...

Similar Documents

Girls

...trying to convince you. The sexiest thing about a girl is confidence. Yeah, you can quote me. *Don't be mad when we hold the door open. Smile and say "thank you." Let us pay for you. Don't "feel bad." We enjoy doing it. It's expected. Smile and say - everybody together now - "thank you." *Kiss us when no one's watching. If you kiss us when you know nobody's looking we'll be more impressed. *You don't have to get dressed up for us. If we're going out with you in the first place, you don't have to feel the need to wear the shortest skirt you have, put on every kind of makeup you own. We like you for WHO you are and not WHAT you are. *Don't flirt with guys when we're not around. We'll find out. Trust us. We have eyes everywhere. And when we find out, we're pissed. Not necessarily with the guys you flirted with, more-so with you. *Don't take everything we say seriously. Sarcasm is a beautiful thing. See the beauty in it. Don't get angry easily. Stop using magazines/media as your bible. *Don't talk about how hot Tom Cruise or Brad Pitt is in front of us. It's boring, and we don't care. You have girlfriends for that. *Whatever happened to the word "handsome"? Why does everything have to be "hot/sexy"? I'd be utterly stunned by a girl who greeted me with "Hey handsome!" instead of "Hey baby/ stud/ cutie/ sexy" or whatever else you can think of. Claiming girls or guys to be "hot" shows immaturity. **Girls, I cannot stress this enough: if you aren't......

Words: 501 - Pages: 3

Rob Is a Good Girl

...Robbie is a goodla dkaldfjlasd asldfjalksdjf sadkfj;alksdj Asd laksjd Asd lasd lasdjlfj as Asdlkj als A dlkajsd a Asdkj laks Sdlkjf asdl Asd lfkjas as;lkdkj Asldkjfaa ‘ asldkjf sdkj ‘aks asldkj f’a alkjad s’lfjk asldkj flajk asdlkfj ‘as a dljka sd lkasd fkjla laskdj ‘as aldjf ‘al alsdjkf aslk aksdjf ‘ alskdjf al adlj fla aldksjf l;a als’dj ‘ alkjd a lkja ‘ adlkj ‘a aj adjf’ alkj a’kdj’ a ljfl’ajs’ alj djflk’ja ‘ alksjd f’ljka kj asdk’j’ asdjf ‘a’ja’ds j laksdjf’j asdkjf ‘lajsd a’skdj f’ajs ‘akjsdf lkjlka jas dflkja a dklja;lsdj adjklfjalsd a’ akjdfkl alk kajsdfja kaljsdflk alksdjf akjdsl klajds;f adjkj aslkd; akds klasjd kljasldfja ; alksdjf klaj aldj alk asdlfkj al;ajds ;lakjd flkj adslkjl akjadslfj lk asdjf j;as dkjf laskdj klajsd lkjas djk akjd aldkjf lja sdkj akjlsdf aksjdf lkja klja dslkj asdkj lkasjd klj as alksjdf aslkdjf la dklfj alksd alksdjf lkajds aldskj asdkjasd flkja sdkfjaldkj aldksjdk dsj kdsj kdjf lajds flkjd flkjsdlkjl ajdslkjs dkajd flkjasd lkajsdfk aklsdjf kasdjf ljasd klasdjf ljasd klajs ajsd kljad kjdj kasdjf ld jd djkdjkdj ljdl kajdla flkjadl fja dfkajd fajdf kjd flakjdf lkdjlakd jfklad jflkjadlskfjalksdjf alkajsd flaksdjflkadjs akldjflkasjdf lajsd lksjd fljas dlkjkdj ljdsl jadsl jdlkj dsj lkdsj klsdjlk jsdfkljsdklfjkldjf kdfjlsd fjdfkj dslkj dkjf lsdj dkjdlf jdlk dfjkldjkdj l jflkd j jdkfj aldksjasdk jaldsfj dkfj asjd lkaj lkajsd kajds flajsd kaj dslfkj aldsj flkj asdlkj alsdkjjsd......

Words: 254 - Pages: 2

Girls

...When the Need to Appease Destroys I started watching Girls in April of 2012, when the pilot episode premiered; the first season was fantastic. “Girls” has none of the cheeriness , and forced punch lines of “2 Broke Girls” or “New Girl”, which also focus on women in their 20’3 “trying to figure out life.” Hannah, Lena Dunham’s character, is not a heroine. She is unpleasant, annoying, selfish and a ‘tamed crazy’ in ways that are only occasionally endearing. Her friends are differently flawed, but equally as irritating at times. Shows that have the same premise as Girls- 20-something year old trying to figure her life out with some help from her friends- feature lead characters that can be described as ‘cute and funny.’ The characters of Girls are funny, but because you laugh at them, not because you laugh with them. The girls of Girls were deeply flawed, but incredibly relatable. The questions asked, the situations that they found themselves in were familiar. The feelings of hopelessness and desperation were familiar, but they were presented in a humorous manner. The show gained popularity as its first season continued and garnered 4 Emmy nominations and 2 Golden Globe wins. As more people began watching the shows, criticism popped up everywhere. One of biggest complaints was that Girls was racist. Girls was racist because there were no black people in the show. This criticism was not without a fault; it was true. However, I had never noticed that because the show wasn’t...

Words: 480 - Pages: 2

Girl

...Girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl Girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl Girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl Girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl Girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl Girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl Girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl Girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl Girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl Girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl Girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl Girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl girl...

Words: 550 - Pages: 3

Girl

...information about them. Pharmacists must understand drug use, clinical effects, and drug composition (chemical, biological, and physical properties). The pharmacist’s role of making actual pharmaceutical agents is dwindling; and it is now a very small role due to pharmaceutical companies who make the drugs for them. Pharmacists are responsible for the accuracy of every prescription, lately they have been relying on pharmacy technicians and aides to assist them; pharmacists delegate tasks and supervise their outcomes. Finally, pharmacists are responsible for maintaining patient medication profiles in order to advise doctors on prescribing new medication. Students who desire pursuing a career in pharmacy should achieve scientific aptitude, have good communication skills, a desire to help others, and conscientiousness. There are two entry-level degrees available for such students: a Bachelor of Science degree (BS) in pharmacy, or a PharmD. The BS takes five years to complete and will be obsolete after 2005. The PharmD is a six year program that makes the pharmacists most knowledgeable on medications and their use. The PharmD degree was designed for students with more laboratory and research experience. Many pharmacists who hold their master’s degree or Ph.D. work in research for drug companies or teach at universities. Pharmacists who own and run their own pharmacy may also obtain their MBA. Pharmacy colleges require two years of general pre-pharmacy education. These classes......

Words: 1809 - Pages: 8

Spice Girls and Girl Power

...Research Essay Proposal Topic: Spice Girls and the normalizing spread of girl power Using Spice Girls as a point of study, I intend to research the spread in American popular culture of the ‘girl power’ phenomenon. It would discuss the nature of the idea (that female appearance and sensuality, and equality need not be mutually exclusive), how the concept relates to perceptions of gender roles and power through the lens of girl culture (for mainly the tween and teen groups) and the ways in which Spice Girls – as a major cultural phenomenon of the 1990s – promoted and normalized the idea. Depending on available information and depending on what the word count will allow, the essay will also look into the origins of the idea within pop (eg. Riot Grrrl, statements by Madonna, etc) and touch upon critiques of the supposed feminist aspects of the girl power movement, linking it to materialistic and consumerist norms of American and western culture. Sources: Primary Spiers, B., Fruchtmann, U., Thompson, B., Fuller, K., and Curtis, J. Spice World: The Spice Girls Movie. Culver City, Calif: Columbia TriStar Home Video, 1998. Lyrics from selected songs from the albums Spice (1996), Spiceworld (1997) and Forever (2000). Assorted interviews will also be identified, quoted and analysed. Secondary Whiteley, S. Women and Popular Music: Sexuality, Identity, and Subjectivity. London: Routledge, 2000. Print. Inness, S. A., Millennium Girls: Today's Girls Around the World. Lanham,......

Words: 259 - Pages: 2

Good Girl

...As a little girl I remember being asked: “Are you a good girl?” This question is asked of little girls starting in very early childhood; it is a question that influences and shapes the minds and behaviors of little girls and begins to socialize them into predetermined gender roles. It also invokes fear and shame in little girls everywhere when they began to contemplate: “what exactly does this question mean?”, “how do I find out what it looks like?”, “who are the judges and by what gauge or yard stick are they measuring this goodness?” The implications of this question can be confusing and unclear. However, what was not confusing and unclear was the insinuation that these “good girls” were the definition of a lady, a lady who sits with her legs closed, uses good manners, dresses modestly, and waits for love and marriage before engaging in sex. Good girls were appealing to boys/men, and would be the girls that were wanted and desired. In "You Men," the poet Sor Juana Ines de la Cruz exposes the sexual double standard that exists between men and women through the use of voice, allusion, gender roles, and the feminist theory. She accurately identifies the inequality that discriminates against women and subjects them to sexual harassment and victimization. 2 In "You Men," Sor Juana Ines de la Cruz uses voice to mock and blame men for perpetuating a sexual double standard. She uses words like “child”, “silly”, and “witless” to communicate that men are immature. She......

Words: 1819 - Pages: 8

Its a Girl

...It's A Girl This documentary caught my attention from the very beginning, when I heard of a woman in India killing eight of her baby girls just because she did not want a daughter, but a son. She would keep getting pregnant in hopes of having a boy. I was in disbelief to see the facial reaction she had as she told her story, without guilt or regret, just no emotion at all. She believes women have the power to give life and the power to take it away. I disagree with that statement because each and every person has a right to live life and existence no matter what gender they are. Sadly, many baby girls are either aborted before birth, killed right after birth, or abandoned. If they live past puberty they become victims of neglect and abuse. I believe this is so unjust, especially me being a mother to a healthy beautiful little girl. I could never neglect or abuse her just because she is a girl, nor would I ever allow anyone else to. But in India, it's very different, the men are in control of the woman, considered property, and forced to have a male child. If a woman did not produce boys or dowry then they would be considered useless and either abused or killed. I understand that men from India have power over their women in this way, but without women or girls how will more boys be produced? In India they believe boys bring strength, blessing, and wealth, while girls bring dowry and burden. They believe families with sons gain wealth and daughters, while families with......

Words: 804 - Pages: 4

Girl

...Luis M. Rojas Professor Jose Rodriguez ENC1102 Composition II February 3, 2015 “Girl” The story "Girl", shows family togetherness and the love of a mothers like raise her daughter in order to teach her how she could carry out the duties when she will be an adult woman. Still, the story shows a complex relation of mother-daughter in this monologue story. Moreover, the story shows a mother, who always is giving orders to her daughter all the time, since the beginning to the end of the story. However, the mother’s character is of the a smart woman, with high command over her daughter, and very worried about to prepare her daughter very well at all household chores. In the story "Girl", stands the character of a smart mother who devotes much of her time to teach her daughter the main activities that she must learn in order to succeed in household chores, as well as the behavior that she should to take on the street, also how to behave as a woman and not a man: for example, when her mother says: “don’t eat fruits on the street”; “on Sundays try walk like a lady and not like the slut you are so bent on becoming”, also she tells her daughter “don’t squat marbles-you are not a boy, you know”(307). Furthermore, the dominant character of the mother is constantly sees reflected through the whole story because of the large amount of commands that she gives to her daughter as a teaching and illustrations in relation to the household chores. For example,......

Words: 564 - Pages: 3

Girls

...functional requisites required for society to work * Considers the behavior of family member’s sociologists * Family is any group of people considered to be related to each other by blood or marriage * A Working definition of family * The Vanier institute definition: * Family is defined as any combination of two or more persons who are bound together over time by ties of mutual consent, birth and or adoption/ placement and who, together assume responsibilities for the following activities * Physical maintenance and care of group members * Additions of new members through procreation or adoption * Socialization of children * Social control of members * Production, consumption and distribution of goods and services * Affective nurturance * Family forms * Nuclear: composed of two parents with biological or adopted children living together * Extended: composed of parents, children, uncles, aunts, grandparents, cousins all living together * Blended, recombined, reconstructed: composed of families were one of the spouses have been divorced or widowed and has remarried and formed a new family from the old or new marriage * Childless: * Lone-parent/ single parent: composed of one parent and child, most often a mother * Cohabitation couples: Family arrangements that resemble other forms without being legalized marriage * Same sex: Families consisting of two parents of the same sex, might possibly......

Words: 1521 - Pages: 7

The Girl

...though of interest, can never be a primary informative and this may, indeed, be beneficial, as we shall hope to see. Little is known about Shakespeare's life and this has given rise to much speculation about his biographical background. It is one of the ironies attendant on the growth of Shakespeare's reputation that even the most diligent scholarship has been able to uncover very little of the background of the poet's personal or public life. However, the poverty of detail has merely spurred his biographers to increased scholarly, inferential, and imaginative activity. (Marder, 1963, p. 156) What is certain, since it is documented through baptism of the children, is that he was married to Anne Hathaway, a fairly well connected Stratford girl, older than himself, when he was eighteen, and they had three children: a daughter, Susanna, and twins, Hamnet and Judith. Despite this, or maybe because of it, he spent the vast majority of his life away from home in London where most of his writing took place. There has been a great deal written about how happy or otherwise the couple might have been, especially since he left Anne nothing in his will except his 'second best bed'. Many have read this as an insult but perhaps a more appropriate reading is that the best bed was for guests and the second best the marriage bed therefore to bequeath this to his wife, far from being an insult, was a love token. Carol Ann Duffy writes of this in her sonnet 'Anne Hathaway': The bed we loved......

Words: 4257 - Pages: 18

Girl

...Facing Poverty With A Rich Girls Habits English 115 01/12/15 Have you ever been so accustomed to living one way almost your entire life, then all of a sudden it all comes to a end within a blink of an eye? Well this young girl once lived in a wealthy part of Korea, She attended the best schools and got chauffeured everywhere she went. She was use to having all the finer things that most children her age didn’t have. It all came to a end when her millionaire father lost everything through bankruptcy. Her father owned a shipping company, mining business, and hotels. After losing all of their businesses she and her family had to downsize their way of living, causing them to move into a much smaller home, the parents had to get jobs that they never imagined getting, and the children had to transfer to different schools. The young girl had to get use to being around children that she wasn’t familiar with and get accustomed to the school and the many different rules. Many of the children at the new school spoke English as their first language, which she wasn’t use to. And the dress code was even different. At her school that she use to attend she had to wear slippers so that the floors wouldn’t get dirty and at the new school graffiti covered the halls, And was taught to bow their heads to teachers at every moment. While at the new school the children wouldn’t even acknowledge the teachers presence. The young girl tried her best to fit in with the rest of the Korean children......

Words: 448 - Pages: 2

The Girl

...The Girl The girl in the black rain coat sat calmly on the newly finished bench waiting for the bus. It was a gray cement bench, with writing on the top, like a tombstone, definitely dedicated to someone whose name she couldn’t quite read. It didn’t matter anyway. It was raining hard enough to see the rain come straight down like elongated bullets. The bus arrived in the rain, spewing water on both sides. The girl in the black rain coat sauntered up the stairs of the Tri City Transit Bus, paid her fare, and found an empty seat on the crowded bus. Despite the rain coat’s unflattering bagginess, it wasn’t hard to tell she was a beautiful woman, drop dead gorgeous by anyone’s standards. Long hair black as a dahlia framed an innocent untanned complexion. The next stop came and its only passenger was quick to notice the girl in the black raincoat’s unusual beauty. Spotting lips as red as her cherry red boots, he approached her seat. Thrown off balance by her beauty, he awkwardly asked, “Excuse me, is anyone sitting here?” “No, feel free.” So he sat down next to her. More caught his eye. He saw a single drop of water running down her face. Or was it a tear, he thought. Noticing her eyes were shiny and wet, he believed he found an opening. “What’s a girl as pretty as you got to cry about?” He asked. She solemnly looked at him. “My boyfriend died, I’m heading to his funeral.” “I’m really sorry for you. Let me know if there’s anything I can do. I’m......

Words: 401 - Pages: 2

Girl

...The relationship between the girl and the mother is controlling, poor bonding, and one sided. Due to the mother being from Jamaica her traditions was instilled in her from her parents, so she attempts to instill those same traditions to her daughter. But, she fails to realize that what was foster in her is different by the time period her daughter lives her life. The girl seem to be annoyed with all the “you must do this, and you must act like this, and don’t sing Calypso in church better yet not on Sunday’s at all” rules of how a Jamaican girl should conduct herself in order to have a good reputation and name around the community. Indeed, the main influences that enforce her mother strict rules are her lower proletarian class structure identity. Its bad enough they are poor (father having to wear khaki jeans for work, suggesting he works in a place with little hierarchy and mobility), but being poor with no class is disgraceful towards their reputation. This mother just cares for her daughter and wants the best for her for when she grows up. This particular situation I can relate to because my mother is from Haiti and raised me in a similar way the mother in the story is trying to raise her daughter. Twenty years old now and I finally realized what my mother was trying to instill in me. She wasn’t trying to be the strictest mother out of all Haitian mothers, but didn’t want me to make the same mistakes that she had made in her country and rather for me to seek my own......

Words: 336 - Pages: 2

Girl

...​Throughout time and throughout the world women have always been viewed differently by society. In many cultures, women have destined roles to fulfill and repercussions to bear if she cannot achieve being that ideal woman. The short story “Girl” by Jamaica Kincaid, consists of an extremely long, single sentence of advice a mother imposes on her young daughter. Believing her daughter is already at risk of an adolescent’s promiscuity, she cautions and reprimands her daughter in order for her to grow up with the appropriate reputation that is expected of her as a woman. With examples of dos and don’ts her mother professes, the mother sends a clear message of what the young girl’s domestic knowledge should encompass. Even though the young girl has not yet reached adolescence, her mother is deeply concerned with her negative behavior and the reputation that she might bring upon herself. ​Being from the island of Antigua and from a poor, small community, it seems as though a woman’s respectability is greatly determined by her reputation. Knowing from experience and even from past generations, the young girl’s mother knows that her daughter must stay far from her adolescent promiscuous instinct and conceal any sort of sexuality in order to gain respect from her community. Throughout the short story her mother emphasizes that her daughter should not become a slut in any manner. She cautions her not to walk like a slut and demonstrates how to hem her dress, which will prevent her......

Words: 1155 - Pages: 5

Die Highligen drei Könige | Loving Pablo | Happy Together S3 Ep.556