Hello

In: Computers and Technology

Submitted By dwendee
Words 483
Pages 2
KABANATA III
DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

1. Disenyo ng Pananaliksik
Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa ayon sa disenyo ng pamamaraang deskriptib-analitik na pananaliksik. Tinangkang ilarawan at suriin sa pag-aaral na ito ang damdamin, at reaksyon ng mga respondente ayon sa damdamin, pananaw at kaalaman ng mga mag-aaral ng University of Asia and the Pacific hingil sa pisikal na pagdidisiplina sa mga bata.

2. Mga respondente
Ang mga piniling respondente sa pag-aaral na ito ay mga mag-aaral sa unang taon ng University of Asia and the Pacific sa ikalawang semestre ng taong-akademiko 2012-2013.
Dahil sa wala gaanong kakilala ang mananaliksik sa ibang kurso ng nasabing unibersidad, kinuha nila ang karamihan sa mga respondente mula sa estudyanteng kumukuha ng kursong EM o Entrepreneurial Management at ilan mula sa MScM o Master of Science in Management mula sa unang taon. Sumakatwid, 96% ng respondent ay nanggaling sa EM at 4% naman ay galling sa MScM sa pamamagitan ng random sampling upang magkaroon ng pantay na representasyon. Sa kabuuan, may 100 na respondente ang pag-aaral na ito. Pansinin ang kasunod na talahanayan.

Talahanayan 1
Distribusyon ng mga Respondente sa EM at MScM

Kurso | Respondente | EM | 96 | MScM | 4 | Kabuuang dami | 100 |

Pinili ng mga mananaliksik ang mga respondente sa EM at MScm sapagkat sila ang pinakamalapit na mga tao sa mga mananaliksik at upang magkaroon ng pantay na representasyon ang bawat kurso.

3. Instrumentong Pampananaliksik
Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng pagsasarbey. Ang mga mananaliksik ay naghanda ng isang sarbey-kwestyoneyr na naglalayong makapangalap ng mga datos upang masuri ang damdamin, papanaw at kaalaman hingil sa pisikal na pagdidisiplina sa mga bata ng mga respondente. Nagsagawa rin ng pangangalap ng mga impormasyon ang mga mananaliksik sa iba’t-ibang…...

Similar Documents

Hello

...Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you?...

Words: 1513 - Pages: 7

Hello

...Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello......

Words: 1240 - Pages: 5

Hello

...Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello ......

Words: 298 - Pages: 2

Hello

...Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello......

Words: 360 - Pages: 2

Hello

...Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hel......

Words: 361 - Pages: 2

Hello

...Hey hi hello First use Hello, with that spelling, was used in publications as early as 1833. These include an 1833 American book called The Sketches and Eccentricities of Col. David Crockett, of West Tennessee,[2] which was reprinted that same year in The London Literary Gazette.[3] The word was extensively used in literature by the 1860s.[4] Etymology According to the Oxford English Dictionary, hello is an alteration of hallo, hollo,[5] which came from Old High German "halâ, holâ, emphatic imperative of halôn, holôn to fetch, used especially in hailing a ferryman."[6] It also connects the development of hello to the influence of an earlier form, holla, whose origin is in the French holà (roughly, 'whoa there!', from French là 'there').[7] As in addition to hello, halloo,[8] hallo, hollo, hullo and (rarely) hillo also exist as variants or related words, the word can be spelt using any of all five vowels.[citation needed] Telephone The use of hello as a telephone greeting has been credited to Thomas Edison; according to one source, he expressed his surprise with a misheard Hullo.[9] Alexander Graham Bell initially used Ahoy (as used on ships) as a telephone greeting.[10][11] However, in 1877, Edison wrote to T.B.A. David, the president of the Central District and Printing Telegraph Company of Pittsburgh: Friend David, I do not think we shall need a call bell as Hello! can be heard 10 to 20 feet away. What you think? Edison - P.S. first cost of sender & receiver......

Words: 288 - Pages: 2

Hello

...Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hell......

Words: 333 - Pages: 2

Hello

...Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello......

Words: 384 - Pages: 2

Hello

...Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world......

Words: 290 - Pages: 2

Hello

...Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello......

Words: 667 - Pages: 3

Hello

...hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello......

Words: 260 - Pages: 2

Hello

...Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello...

Words: 306 - Pages: 2

Hello

...Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello......

Words: 308 - Pages: 2

Hello

...Hello. Skdjfhkd skjedfhwkeihf weijfo iej r oliejr oihe o ljfoijwefwlejhflkhl ksdhjfohefl f f f f f ff f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f Jkhgfaegiu 2cpujr v Ri p3r v43ri pvo4t rvip4ujtoih4oithj ovi4tujh3oi4ujt v 4ihrjoi4jh tvoi43thuo4utjhoi4ujtroi rijgf lq I qo3i4ht oq 34 43rj34 tqj4toi4jflajernolifj 4 rtqlerjq rt q4t Qiuwh3r jriejn rjroemn eojr eorj jf ek iej eojf oiej p u32rj q erj vnurunfumql v ijrfnid r r r r r r r r r r rr Rhqikh4r rjh r 3 rrjru the the the the the the th e e beb ebe be be be be be be gebe bebe eb ebeb c ehy vjbnfbn kqwheruh werbkqer43r\\\\ Thast is all she wrote . Sejhkjehf c rhfieu oihef Just writin ghtis gortri vhjr hqrkth ijto3ihjt Hrfiuhrtnufjrtui frjfurn fhfurnvir fhello hello heloo hello hello hello hello Ejhue r r rh curnfur rjru rthe thet the the the theht eht a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a...

Words: 252 - Pages: 2

Hello

...Hello, it's me I was wondering if after all these years you'd like to meet To go over everything They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be When we were younger and free I've forgotten how it felt before the world fell at our feet There's such a difference between us And a million miles Hello from the other side I must've called a thousand times To tell you I'm sorry for everything that I've done But when I call you never seem to be home Hello from the outside At least I can say that I've tried To tell you I'm sorry for breaking your heart But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart Anymore Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry I hope that you're well Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us Are running out of time So hello from the other side I must've called a thousand times To tell you I'm sorry for everything that I've done But when I call you never seem to be home Hello from the outside At least I can say that I've tried To tell you I'm sorry for breaking your heart But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart Anymore, ooooohh Anymore, ooooohh Anymore, ooooohh Anymore, anymore Hello from the other side I must've called a thousand times To tell you I'm sorry......

Words: 319 - Pages: 2

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | Ant-Man.and.the.Wasp.German.DL.AC3.Dubbed.720p.BluRay.x264-PsO | Kang Ho-dong