Hoi an

In: Other Topics

Submitted By Ningoann
Words 563
Pages 3
Name: Ha Phuong Thao WRITING 5
Group: 08
Code: 13f7011273

Hoi An- a nostalgic beauty of Viet Nam

[pic]

Located in central Quang Nam province, Hoi An ancient town is an Eastern oriental classic captivation. With the strategic location on the banks of the great river, the harmonious combination of Vietnamese culture and Japanese culture and sparkling multi-coloured lanterns, Hoi An today attracts more and more tourists from around the world. Hoi An symbol, the most popular remnant is the Japanese Covered Bridge (Chua Cau or Lai Vien Kieu. Tourists should spend time on visiting Quan Cong Temple, Museum of Culture… Many ancient style - oriented architects come here to have a direct look into the ancient houses of the town. At Hoi An, you will only see many old yellow houses close together in small streets instead of towering buildings or brilliant billboards. The design of the houses shows how local architecture incorporated Japanese and Chinese influences. Moreover, there are roadside trees with the bloom flowers which make visitors calm and relax in a poetic scenery. Hoi An brings to the visitors a distinct romantic beauty. It is not too thoughtful as Hue ancient capital, not too eventful as Lớn market, Ho Chi Minh city. Coming to Hoi An, you will have the opportunity to admire the tiled roof moss green or the lanterns flickering in the dark or the century-old wooden houses with features intricate carving. Especially, try to visit Hoi An on the night of the full moon – the town is lit up with thousands of lanterns, locals dress up in traditional costumes, and music and dance shows are performed throughout the old town... Moreover, you could try sitting on the rented boat and dropping flower garlands and coloured lanterns. I think it would be an unforgetted memory. Today, Hoi An is also…...

Similar Documents

Hoc Hoi

...An organisation in your area, uses 'self-directed training' and asks all managers to ask themselve the question: ' where do i expect to be in 2 years?' . The training programme gives all employees the opportunity to direct their careers. THE ROLE OF THE MANAGER What does a manager do? A manager manages the work and manages the people doing the work. According to the Fair Labor Standards Act, what makes an employee a manager is that he or she directs the work of others and exercises independent judgment. The Fair Labor Standards Act describes an executive as an employee with the primary duty of managing the enterprise in which the employee is employed or of a customarily recognized department or subdivision thereof; customarily and regularly directing the work of two or more other employees; and having the authority to hire or fire other employees or having particular weight given to suggestions and recommendations as to the hiring, firing, advancement, promotion, or any other change of status of other employees. An employee in an administrative position has as his or her primary duty the performance of office or non manual work directly related to the management or general business operations of the employer or the employer’s customers. The employee’s primary duty includes the exercise of discretion and independent judgment with respect to matters of significance. The most common management tasks involve managing individual performance, instructing subordinates, planning......

Words: 739 - Pages: 3

Hoi Everyone

...Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi...

Words: 275 - Pages: 2

Different Type of Friend

...sau đây: I . Câu hỏi 1.Định nghĩa: Câu hỏi là loại câu có mục đích chính là tìm kiếm thông tin chưa biết chưa hiểu. Câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Tuy nhiên có những loại câu có hình thức là câu hỏi nhưng mục đích không tương ứng. 2. Phân loại: Theo mục đích phát ngôn có thể phân câu hỏi thành hai loại sau: -Câu hỏi chính danh: câu hỏi dùng đúng nghĩa , đúng mục đích là để tìm kiếm thông tin và cần trả lời thông tin đó. Nói cụ thể hơn, câu hỏi chính danh là câu hỏi có đặc điểm: Người hỏi không biết câu trả lời hoặc là người hỏi muốn biết câu trả lời và hướng tới người đối thoại để nhận được thông tin chưa biết đó.  - Câu hỏi phi chính danh: Câu hỏi dùng với các mục đích khác có trong giao tiếp và tư duy hết sức đa dạng. Câu hỏi chính danh là bộ phận cốt lõi của các loại câu hỏi trong mọi ngôn ngữ. Trọng tâm chính của phần đối chiếu ở bài nghiên cứu này chủ yếu dừng lại ở cấu trúc –ngữ ngĩa câu hỏi chính danh. II. Phân loại câu hỏi Việt-Anh 1. Phân loại câu hỏi tiếng Việt Khi phân tích nhận diện câu hỏi, các nhà Việt ngữ học căn cứ vào nghĩa và cấu trúc đã phân ra hai kiểu loại: -Câu hỏi lựa chọn  -Câu hỏi không lựa chọn a. Câu hỏi lựa chọn Định nghĩa: “Câu hỏi lựa chọn là kiểu câu hỏi trong đó có các khả năng lựa chọn, tức là các điểm mốc đánh dấu phạm vi dao động bấp bênh trong nhạn thức của người nói, cũng đươc biểu hiện trên bề mặt câu.” Phân loại:  Câu hỏi lựa chọn có 3 tiểu loại nhỏ: -Câu hỏi lựa chọn cấu......

Words: 7170 - Pages: 29

Imm Soan Cau Hoi Midterm

...The values that distinguished countries from each other could be grouped statistically into four clusters. These four groups became the Hofstede dimensions of national culture: • Power Distance (PDI) • Individualism versus Collectivism (IDV) • Masculinity versus Femininity (MAS) • Uncertainty Avoidance (UAI) A fifth Dimension was added in 1991 based on research by Michael Bond who conducted an additional international study among students with a survey instrument that was developed together with Chinese employees and managers. That Dimension, based on Confucian dynamism, is Long-Term Orientation (LTO) and was applied to 23 countries. In 2010, research by Michael Minkov allowed to extend the number of country scores for this dimension to 93, using recent World Values Survey data from representative samples of national populations. What about Vietnam? If we explore the Vietnamese culture through the lens of the 5-D Model, we can get a good overview of the deep drivers of Vietnamese culture relative to other world cultures. Power distance This dimension deals with the fact that all individuals in societies are not equal – it expresses the attitude of the culture towards these inequalities amongst us. Power distance is defined as the extent to which the less powerful members of institutions and organisations within a country expect and accept that power is distributed unequally. Vietnam scores high on this dimension (score of 70) which means that......

Words: 1792 - Pages: 8

Kich Ban Dai Hoi

...KÒCH BAÛN 1) Chaøo côø. - Kính môøi quyù vò ñaïi bieåu tieán leân vò trí danh döï maø BTC ñaõ daønh cho quyù vò ñeå Ñaïi hoäi ñöôïc tieán haønh. - Kính môøi quyù vò ñöùng leân chænh ñoán trang phuïc ñeå chuaån bò laøm leã chaøo côø. - Taát caû chuù y!ù Höôùng veà quoác kyø, Ñoaøn kyø vaø chaân dung chuû tòch Hoà Chí Minh. - Nghieâm ! Chaøo côø ! Chaøo. - Quoác ca. - Ñoaøn ca. - Trong giôø phuùt thieâng lieâng naøy, chuùng ta daønh moät phuùt maëc nieäm ñeå töôûng nhôù ñeán chuû tòch Hoà Chí Minh vó ñaïi, ngöôøi coù coâng saùng laäp Ñaûng ta, Ñoaøn ta, ngöôøi khai sinh ra nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa; töôûng nhôù ñeán caùc anh huøng lieät só, caùc ñoaøn vieân thanh nieân ñaõ hy sinh cho söï nghieäp giaûi phoùng, baûo veä vaø xaây döïng toå quoác. - Phuùt maëc nieäm baét ñaàu. - Phuùt maëc nieäm ñaõ qua. Leã taát. Kính môøi quyù vò khaùch môøi cuøng caùc ñaïi bieåu an toïa. 2) Tuyeân boá lyù do, giôùi thieäu ÑB: Kính thöa toaøn theå Ñaïi hoäi. - Caên cöù vaøo Höôùng daãn thöïc thöïc hieän ñieàu leä Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh söûa ñoåi taïi Ñaïi hoäi laàn thöù X (thaùng 12/2012) - Caên cöù vaøo Höôùng daãn soá 02 cuûa ñoaøn Thanh vieân veà vieäc toå chöùc Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñoaøn caùc cô sôû tröïc thuoäc. - Vaø nhaèm toång keát, ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän cuûa BCH Ñoaøn Khoa QTKDQT nhieäm kyø VI (2011-2013), ñoàng thôøi xaây döïng chöông trình coâng taùc Ñoaøn vaø phong traøo thanh nieân, baàu ra BCH Ñoaøn khoa QTKDQT nhieäm kyø VII......

Words: 1246 - Pages: 5

The Meaning of Environmental Issues

...Hoi F F F F Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f Hoi F F F F F F F F F F F F F f F F F F F F F F F f...

Words: 360 - Pages: 2

Afdasd

...|HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH | | |BCH TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG | | |CƠ SỞ II TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | | |*** | | |Số: /HD-BCH | | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm HƯỚNG DẪN V/v thực hiện bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và cấp chi hội năm học 2013 – 2014 --- I. ĐỐI TƯỢNG Tất cả các Hội viên, sinh viên các khóa K50, K51, K52 đang theo học tại trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh. II. TIÊU CHUẨN BÌNH CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP CHI HỘI 1. Đạo đức tốt Sinh viên bắt buộc đạt các tiêu chuẩn sau: - Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. - Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú, nơi công cộng. - Có lối sống văn hóa, văn minh. - Điểm rèn luyện năm học 2013 – 2014 đạt từ 70 điểm trở......

Words: 2714 - Pages: 11

Bảng Câu Hỏi

...Thu nhập hàng tháng của bạn trong khoảng nào dưới đây ? * Chỉ đánh dấu một hình ôvan. Dưới 1 triệu đồng Từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng Từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng Từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng Trên 10 triệu đồng http://docs.google.com/forms/d/1NxHIlgXRH4w1Y90mnepSYNAlJXutn4wwZ1XTB96tXDk/edit?c=0&w=1 1/6 Ngày 1 tháng 11 năm 2014 KHẢO SÁT HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG HÀ NỘI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NƯỚC NGỌT CÓ GAS COCA COLA - Googl… 4. Coca Cola là sản phẩm nước ngọt có gas phổ biến nhất trên thị trường ? * Chỉ đánh dấu một hình ôvan. Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý 5. Bạn đã từng tiêu dùng sản phầm Coca Cola chưa ? * Chỉ đánh dấu một hình ôvan. Đã tiêu dùng Chưa tiêu dùng mẫu này. Sau câu hỏi cuối cùng trong mục này, hãy ngừng điền vào biểu 6. Bạn tìm kiếm thông tin về Coca Cola ở đâu ? * Chỉ đánh dấu một hình ôvan. Bản thân dùng thử Bạn bè và người thân giới thiệu Quảng cáo (TV / Radio, sách, báo...) Cửa hàng tạp hóa, siêu thị Mục khác: 7. Thương hiệu Coca cola có phải là một trong những tiêu chí lựa chọn mua của bạn? * Chỉ đánh dấu một hình ôvan. Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Trung lập Phản đối Hoàn toàn phản đối 8. Bạn thường mua Coca Cola ở đâu ? * Chỉ đánh dấu một hình ôvan. Chợ/Siêu thị Đại lý Quán nước Cửa hàng tạp hóa Địa điểm khác http://docs.google.com/forms/d/1NxHIlgXRH4w1Y90mnepSYNAlJXutn4wwZ1XTB96tXDk/edit?c=0&w=1 2/6 Ngày 1 tháng 11 năm 2014 KHẢO SÁT HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG HÀ NỘI ĐỐI VỚI SẢN......

Words: 1263 - Pages: 6

Doanh Nghiệp Xã Hội

...ĐỀ ÁN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI HAPPY SMILE I. Khái quát về đề án 1. Đối tượng trẻ em lang thang Trong thời kỳ xây dựng và đổi mới đất nước, chúng ta đã thu được những thành tựu đáng kể về nhiều mặt kinh tế, xã hội, văn hóa ... góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân. Nhưng bên cạnh, một vấn đề hiện nay đang nhận được sự quan tâm lớn từ Nhà nước và các tổ chức, đó là: Trẻ em lang thang. Chúng ta đều biết rằng, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, là đối tượng cần nhận được sự quan tâm đặc biệt từ gia đình – xã hội, và là thế hệ tương lai của đất nước, nhưng hiện tượng trẻ em lang thang đang có xu hướng gia tăng trong xã hội. Tính đến năm 2013, nước ta có khoảng 24.000 trẻ em lang thang – một con số đáng báo động. Không chỉ dừng lại ở đó, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn còn 1,53 triệu, số trẻ em nghèo khoảng 4,28 triệu – những đối tượng này có nguy cơ cao trở thành trẻ em lang thang trong tương lai. ← Đây là một vấn đề không phải của riêng chính phủ mà cần phải có sự chung tay của toàn cộng đồng trong việc giúp các em có một cuộc sống tốt hơn. Nhà nước đã ban hành hàng loạt các chính sách thể hiện sự quan tâm của mình với đối tượng là trẻ em, nhưng chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề: điều gì khiến các em trở thành trẻ lang thang ( kinh tế ??? Các em phải chật vật với cuộc sống hàng ngày tất cả cũng vì miếng cơm sống qua ngày, nếu chúng ta chỉ hỗ trợ cho các...

Words: 1678 - Pages: 7

Hoi Tuin Tong

...1. Brief history of the brand The Founder of Hoi Tin Tong, Mr. Ng Yiu Ming, in his youth years started off a business "Hoi Tin Ye Mei" selling turtles and wild animals for medicinal purposes and studied Chinese Traditional Medicine and Herbs. Through years of experience he has mastered the knowledge of applying different turtles and herbs to Chinese traditional medicine. Mr. Ng's mother weighed less than 100 pounds during sickness, but after taking Hoi Tin Tong Herbal Jelly consecutively for quite a period of time, her health has improved dramatically and she can eat normally with her weight getting back to about 140 to 150 pounds. Everyone wanted to try this Herbal Turtle Jelly for other health reasons. Since then Mr. Ng opened his first store called, "Hoi Tin Tong" in 1990 on Bowring Street in Jordan to facilitate the large growing demand of this Herbal Turtle Jelly. Because Mr. Ng uses only the finest quality or raw ingredients in his Turtle Jelly, the price is HK$50 a bowl. Customers at first hesitated because of the price; however, after consuming the Turtle Jelly, they felt its worthiness and the benefits to their health. They gain confidence of the turtle jelly and returned for more with their friends. As the demand of the Turtle Jelly grew in Hong Kong, Mr. Ng open a chain of retail stores in Hong Kong, Kowloon, New Territories, Macau and Mainland China. The market has then expanded to Taiwan and North America as well. Mr. Ng is still engaged in......

Words: 860 - Pages: 4

HỏI Con 5s

...Part 1 Introduction 1.1 What is an operating system 1.2 History of operating systems 1.3 Computer hardware review 1.4 The operating system zoo 1.5 Operating system concepts 1.6 System calls 1.7 Operating System Structure 1 1.1 What is an operating system 2 What is An Operating System A modern computer consists of: • • • • • One or more processors Main memory Disks Printers Various input/output devices Managing all these components requires a layer of software – the operating system 3 What is an Operating System 4 The Operating System as an Extended Machine - Hides the messy details which must be performed - Presents user with a virtual machine, easier to use 5 The Operating System as a Resource Manager • • • Allow multiple programs to run at the same time Manage and protect memory, I/O devices, and other resources Includes multiplexing (sharing) resources in two different ways: • In time • In space 6 1.2 History of Operating Systems 7 History of Operating Systems • First generation 1945 - 1955 – vacuum tubes, plug boards • Second generation 1955 - 1965 – transistors, batch systems • Third generation 1965 – 1980 – ICs and multiprogramming • Fourth generation 1980 – present – personal computers 8 History of Operating Systems First generation 1945 - 1955 • Computers:ENIAC, UNIVAC… • Operating System: No OS, • Machine Language: plugboards • Single group: designed, built,......

Words: 2601 - Pages: 11

Situation of Hoi Tin Tong

...Wong Hoi Mei S128495 BJC4213-L02 Case Study 1-Hoi Tin Tong Situation analysis Hoi Tin Tong (HTT) was established in 1990 in Hong Kong. It has over 80 chains retail stores in Asia market. This shows that it has distinctive market share and strong market brand name in its target market. HTT offers different varieties of products like Herbal drink Series, Chinese Herbal Series, Cooking Sauce Series, and Chinese Herbal Gummy Series and sold through stores, supermarkets, schools, etc. However, compare to HTT, Hung Fook Tong (HFT) has more than 120 stores in China and HK and more than 3000 retail points. Also, it offers over 100 different types of products which is more diverse. Moreover, consumers also perceive HFT and HealthWorks provide health supplement goods and are trendier than HTT. Although Kung Wo To has only 10 stores in Hong Kong, consumers generally regard Kung Wo To is more traditional and products have more medical function than HTT. SWOT For the strengths, First, Hoi Tin Tong clarifies that the test of no turtle shell in its turtle jelly is not credible with the evidence that the Professor of the test withdraw his claim in 2015. After this, Hoi Tin Tong has proved their turtle jellies consist of turtle shell by a DNA test. This implies that Hoi Tin Tong was a victim and being targeted. Second, Hoi Tin Tong has not raised the price of the turtle jelly, this increase the favorability toward HTT of consumers. Also, HTT offers 30% off coupons which is sold in a......

Words: 1043 - Pages: 5

Hoi Hoi Hoi Paper Time

...Free Response Questions Austin Howe Pd. 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1: (C): Two factors that might have accounted for the rapid decline in the mortality rate in Idustria between 1855 and 1895 consist of hygenic improvements and and a potential improvement in water supply. Personal hygeine, a notion imposed by what could have been a slight improvement in medical education, likely reduced the deaths via disease, whereas water supply to all denizens could have reduced dehydration sickness and improved the overal morale of the public as well as their personal health. 1855 through 1950's birth rate grew from exponential in stature to diminished gradually due to the educational opportunities provided to women at the time. Contraceptive methods were relatively devoid at the time and sex education was demonized by public morality just as female education was limited and impeded by public ideals, making the birth rates rather slow to fall. (E): During the 1980's, the emergence of a serious immune system disease known as AIDS began to run to among the denizens of the US. Along with it came increased mortality rates, albeit not drastic rises in death, but apparent none-the-less. AIDs caused quite a stir in the population due to the fact that it exposed weakness in the human body to other diseases, such as influenza, which would then come to kill them. So in a sense, it was as if AIDS opened a window for......

Words: 571 - Pages: 3

Thao Minh

... CHUYÊN ĐỀ 6 NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN, TOÀN CẦU HOÁ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM (Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2013) Phần 1 NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM I. KHÁI QUÁT VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Theo C. Mác, kinh tế thị trường là một giai đoạn phát triển tất yếu của lịch sử mà bất cứ nền kinh tế nào cũng phải trải qua để đạt tới nấc thang cao hơn trên con đường phát triển và nền kinh tế TBCN chính là nền kinh tế thị trường phát triển đến trình độ phổ biến và hoàn chỉnh. Nấc thang cao hơn chính là nền kinh tế cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là nền kinh tế XHCN. Để chuyển lên nấc thang này, nền kinh tế thị trường phải phát triển hết mức, phải trở thành phổ biến trong đời sống kinh tế - xã hội. Đây là một kết luận lý luận quan trọng. Nó khái quát quá trình phát triển của lịch sử nhân loại, trong đó, kinh tế thị trường được xác định là một nấc thang tất yếu, mang tính phổ biến. Tính phổ biến của kinh tế thị trường thể hiện ở cấu trúc khung chung cho mọi nền kinh tế thị trường. 1. Những yếu tố cơ bản của kinh tế thị trường Kinh tế thị trường nói chung bao hàm những yếu tố chủ yếu cơ bản như sau: Thứ nhất, độc lập của các chủ thể trong nền kinh tế Nền kinh tế thị trường đòi hỏi sự tồn tại của các chủ thể kinh tế độc lập dưới nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Các chủ thể này hoàn toàn động lập, tự chủ trong việc quyết định:......

Words: 28509 - Pages: 115

Tu Tuong

...1. Đặt vấn đề Chúng ta đã biết rằng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là bài học lớn, xuyên suốt quá trình các mạng Việt Nam, là con đường đúng đắn mà Đảng và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chính trị đặc sắc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và bao trùm trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đặc sắc ấy thể hiện nhất quán mục tiêu của con đường cách mạng mà Người đã lựa chọn. Nó vừa đáp ứng được yêu cầu của dân tộc và khát vọng của quần chúng nhân dân giành lấy độc lập, tự do, hạnh phúc và giải phóng cuộc đời lầm than, đói khổ dưới ách thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai. Tư tưởng ấy đã đưa dân tộc ta đến độc lập, tự do, hai miền Bắc – Nam thống nhất và ngày nay đó là nguồn sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng Việt Nam xã hội chủ nghĩa: dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội phản ánh tính triệt để cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó đặt vấn đề giải phóng con người, hạnh phúc của con người ở mục tiêu cao nhất của sự nghiệp cách mạng. Lựa chọn con đường cách mạng vô sản là sự thống nhất giữa điều kiện khách quan với nhận thức và hoạt động chủ quan của Hồ Chí Minh. Đó là sự gặp gỡ của thời đại và Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là đóng góp to lớn nhất của Người với thời đại, đặc biệt là đối với các nước thuộc địa và phụ thuộc. Đi theo con đường cách mạng vô sản, cách mạng giải phóng dân tộc khỏi ách nô dịch của chủ......

Words: 4808 - Pages: 20

Domestic na Kanojo chap 132 | Thám Tử Lừng Danh Conan chap 447 | Princess Hours Korea (Cantonese) - 宮Princess Hours Korea (Cantonese)