Imm Soan Cau Hoi Midterm

In: English and Literature

Submitted By tranthithanh
Words 1792
Pages 8
The values that distinguished countries from each other could be grouped statistically into four clusters. These four groups became the Hofstede dimensions of national culture: • Power Distance (PDI) • Individualism versus Collectivism (IDV) • Masculinity versus Femininity (MAS) • Uncertainty Avoidance (UAI)
A fifth Dimension was added in 1991 based on research by Michael Bond who conducted an additional international study among students with a survey instrument that was developed together with Chinese employees and managers.
That Dimension, based on Confucian dynamism, is Long-Term Orientation (LTO) and was applied to 23 countries.
In 2010, research by Michael Minkov allowed to extend the number of country scores for this dimension to 93, using recent World Values Survey data from representative samples of national populations.
What about Vietnam?
If we explore the Vietnamese culture through the lens of the 5-D Model, we can get a good overview of the deep drivers of Vietnamese culture relative to other world cultures.

Power distance
This dimension deals with the fact that all individuals in societies are not equal – it expresses the attitude of the culture towards these inequalities amongst us.
Power distance is defined as the extent to which the less powerful members of institutions and organisations within a country expect and accept that power is distributed unequally.

Vietnam scores high on this dimension (score of 70) which means that people accept a hierarchical order in which everybody has a place and which needs no further justification. Hierarchy in an organisation is seen as reflecting inherent inequalities, centralization is popular, subordinates expect to be told what to do and the ideal boss is a benevolent autocrat. Challenges to the leadership are not well-received.

Individualism
The fundamental issue addressed…...

Similar Documents

600 Câu Thành Ngữ, Tục Ngữ Trung – Việt Đối Chiếu

...600 câu thành ngữ, tục ngữ Trung – Việt đối chiếu 1 Anh em khinh trước, làng nước khinh sau 家火不起,野火不来 2 Áo gấm đi đêm 锦衣夜行 3 Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi 食饭不忘种田人 4 Ăn bẩn sông sâu 不干不净、吃了长命 5 Ăn bơ làm biếng, hay ăn lười làm 好逸恶劳 6 Ăn cám trả vàng 吃人一口, 报人一斗;吃人糠皮, 报人黄金 7 Ăn cây táo rào cây sung (cây xoan ) 吃力扒外 8 Ăn có nhai, nói có nghĩ 食须细嚼、言必三思 9 Ăn cơm chúa, múa tối ngày 饱食终日、无所事事 10 Ăn cơm gà gáy, cất binh nửa ngày 鸡啼饱饭、三竿出兵;起个大早、赶个晚集 11 Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng 吃一家饭、管万家事 12 Ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván 过河拆桥 13 Ăn chẳng có khó đến thân 好事无缘,坏事有分 14 Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn 择善而从 15 Ăn độc chốc mép 独食独生疮 16 Ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời 笨口拙舌 17 Ăn mày đòi xôi gấc (ăn trực đòi bánh chưng) 乞丐讨肉粽 18 Ăn miếng trả miếng 以眼还眼、以牙还牙 19 Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng 吃一碗粥、走三里路 20 Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành 天理良心、到处通行 21 Ăn nhạt mới biết thương mèo 落魄方知穷人苦 22 Ăn ốc nói mò; nhắm mắt nói mò 瞎说八道;向壁虚造 23 Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 食果不忘种树人 24 Ăn quàng nói bậy, ăn nói lung tung 信口开河 ;信口雌黄; 胡说八道 25 Ăn vụng đổ vạ cho mèo, vu oan giá họa 屈打成招 26 Ăn xổi ở thì , mổ gà lấy trứng 杀鸡取卵;杀鸡取蛋 27 Ba bà chín chuyện; tam sao thất bản 话经三张嘴,长虫也长腿 28 Bà con xa không bằng láng giềng gần 远亲不如近邻 29 Ba đầu sáu tay 三头六臂 30 Ba mặt một lời 三头对案; 三面一词 31 Ba mươi chưa phải là tết 别言之过早 32 Bán trôn nuôi miệng 皮肉生涯 33 Bát nước đổ đi khó lấy lại 覆水难收 34 Bắn đại bác cũng không tới 八竿子打不着 35 Bằng mặt không bằng lòng 貌合神离 36 Bắt cá hai tay 双手抓鱼 37......

Words: 5240 - Pages: 21

Hoi Everyone

...Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi Hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi...

Words: 275 - Pages: 2

Kich Ban Dai Hoi

...KÒCH BAÛN 1) Chaøo côø. - Kính môøi quyù vò ñaïi bieåu tieán leân vò trí danh döï maø BTC ñaõ daønh cho quyù vò ñeå Ñaïi hoäi ñöôïc tieán haønh. - Kính môøi quyù vò ñöùng leân chænh ñoán trang phuïc ñeå chuaån bò laøm leã chaøo côø. - Taát caû chuù y!ù Höôùng veà quoác kyø, Ñoaøn kyø vaø chaân dung chuû tòch Hoà Chí Minh. - Nghieâm ! Chaøo côø ! Chaøo. - Quoác ca. - Ñoaøn ca. - Trong giôø phuùt thieâng lieâng naøy, chuùng ta daønh moät phuùt maëc nieäm ñeå töôûng nhôù ñeán chuû tòch Hoà Chí Minh vó ñaïi, ngöôøi coù coâng saùng laäp Ñaûng ta, Ñoaøn ta, ngöôøi khai sinh ra nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa; töôûng nhôù ñeán caùc anh huøng lieät só, caùc ñoaøn vieân thanh nieân ñaõ hy sinh cho söï nghieäp giaûi phoùng, baûo veä vaø xaây döïng toå quoác. - Phuùt maëc nieäm baét ñaàu. - Phuùt maëc nieäm ñaõ qua. Leã taát. Kính môøi quyù vò khaùch môøi cuøng caùc ñaïi bieåu an toïa. 2) Tuyeân boá lyù do, giôùi thieäu ÑB: Kính thöa toaøn theå Ñaïi hoäi. - Caên cöù vaøo Höôùng daãn thöïc thöïc hieän ñieàu leä Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh söûa ñoåi taïi Ñaïi hoäi laàn thöù X (thaùng 12/2012) - Caên cöù vaøo Höôùng daãn soá 02 cuûa ñoaøn Thanh vieân veà vieäc toå chöùc Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñoaøn caùc cô sôû tröïc thuoäc. - Vaø nhaèm toång keát, ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän cuûa BCH Ñoaøn Khoa QTKDQT nhieäm kyø VI (2011-2013), ñoàng thôøi xaây döïng chöông trình coâng taùc Ñoaøn vaø phong traøo thanh nieân, baàu ra BCH Ñoaøn khoa QTKDQT nhieäm kyø VII......

Words: 1246 - Pages: 5

Cau Survey

...Every year the CAU Survey is conducted by business students such as me and my colleague and every year we learn how students truly feel about our institution and what we all as a whole need to do to make this a better place for students and staff alike. Conducting the CAU survey was an experience in which we learned our university is still upheld high by a lot but also a letdown to many. The Interactions my colleague and I had with seniors and grads showed us that other majors aren’t as engaging with students as the Business School is with theirs. This notion is disappointing and makes us feel privileged to be in the business school, but also discouraged that my fellow classmates don’t get the best out of this University. Each department needs to meet expectations and even better exceed expectations for each student in every major to have a fulfilling college experience. The surveys give the university the opportunity to receive feedback on the perspective of students and their views and opinions about their experience. It’s very important that the University is achieving their goals as an educational institution, if their doing their jobs and playing their roles as faculty and educators, what they need to improve on, and if they’re as a university making an impact in the community. A sense of involvement was created through this assignment as group members reached out to fellow colleagues, it made members feel identified with the university and that we as students have a...

Words: 495 - Pages: 2

Midterm

...Midterm Paper Many artists base their songs on past experiences in their life. Many of them are happy, sad, controversial, and at times have no meaning to them. One particular artist has many of these themes hidden away in her music. Grimes is a renowned artist known for her Indie music. With her ethereal and ambient sounding tones, it is hard to differentiate actual lyrics and when her voice is actually the rhythm that is being heard in her music. Her song Oblivion is perhaps one of her most understandable when it comes to lyrics. Her song Oblivion has a story, poetic themes, and imagery. Grimes' Oblivion has story engrained in her lyrics. When the song starts, it has an upbeat electronic tempo in the begging. It sounds as though, it would not have any lyrics because of its heaviness. The first line of the song is as if it is an event going on in that moment. It’s almost like a moment in her life which she is recalling. Grimes sings (2012)"And now the walk about, after dark." It is assumed she is walking about at night. The she goes on to say "It’s my point of view", which assumes she has an opinion on walking about at night. It is confirmed when she goes on to say (2012)"If someone could break your neck. Coming up behind you, always coming and you'd never have a clue". That line is very gruesome, so there may be some underlying context to that line. Perhaps Grimes was assaulted at some point in her life or is making a general statement, that it is not safe at night.......

Words: 818 - Pages: 4

Bảng Câu Hỏi

... Thu nhập hàng tháng của bạn trong khoảng nào dưới đây ? * Chỉ đánh dấu một hình ôvan. Dưới 1 triệu đồng Từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng Từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng Từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng Trên 10 triệu đồng http://docs.google.com/forms/d/1NxHIlgXRH4w1Y90mnepSYNAlJXutn4wwZ1XTB96tXDk/edit?c=0&w=1 1/6 Ngày 1 tháng 11 năm 2014 KHẢO SÁT HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG HÀ NỘI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NƯỚC NGỌT CÓ GAS COCA COLA - Googl… 4. Coca Cola là sản phẩm nước ngọt có gas phổ biến nhất trên thị trường ? * Chỉ đánh dấu một hình ôvan. Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý 5. Bạn đã từng tiêu dùng sản phầm Coca Cola chưa ? * Chỉ đánh dấu một hình ôvan. Đã tiêu dùng Chưa tiêu dùng mẫu này. Sau câu hỏi cuối cùng trong mục này, hãy ngừng điền vào biểu 6. Bạn tìm kiếm thông tin về Coca Cola ở đâu ? * Chỉ đánh dấu một hình ôvan. Bản thân dùng thử Bạn bè và người thân giới thiệu Quảng cáo (TV / Radio, sách, báo...) Cửa hàng tạp hóa, siêu thị Mục khác: 7. Thương hiệu Coca cola có phải là một trong những tiêu chí lựa chọn mua của bạn? * Chỉ đánh dấu một hình ôvan. Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Trung lập Phản đối Hoàn toàn phản đối 8. Bạn thường mua Coca Cola ở đâu ? * Chỉ đánh dấu một hình ôvan. Chợ/Siêu thị Đại lý Quán nước Cửa hàng tạp hóa Địa điểm khác http://docs.google.com/forms/d/1NxHIlgXRH4w1Y90mnepSYNAlJXutn4wwZ1XTB96tXDk/edit?c=0&w=1 2/6 Ngày 1 tháng 11 năm 2014 KHẢO SÁT HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG HÀ NỘI ĐỐI VỚI SẢN...

Words: 1263 - Pages: 6

Doanh Nghiệp Xã Hội

...ĐỀ ÁN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI HAPPY SMILE I. Khái quát về đề án 1. Đối tượng trẻ em lang thang Trong thời kỳ xây dựng và đổi mới đất nước, chúng ta đã thu được những thành tựu đáng kể về nhiều mặt kinh tế, xã hội, văn hóa ... góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân. Nhưng bên cạnh, một vấn đề hiện nay đang nhận được sự quan tâm lớn từ Nhà nước và các tổ chức, đó là: Trẻ em lang thang. Chúng ta đều biết rằng, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, là đối tượng cần nhận được sự quan tâm đặc biệt từ gia đình – xã hội, và là thế hệ tương lai của đất nước, nhưng hiện tượng trẻ em lang thang đang có xu hướng gia tăng trong xã hội. Tính đến năm 2013, nước ta có khoảng 24.000 trẻ em lang thang – một con số đáng báo động. Không chỉ dừng lại ở đó, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn còn 1,53 triệu, số trẻ em nghèo khoảng 4,28 triệu – những đối tượng này có nguy cơ cao trở thành trẻ em lang thang trong tương lai. ← Đây là một vấn đề không phải của riêng chính phủ mà cần phải có sự chung tay của toàn cộng đồng trong việc giúp các em có một cuộc sống tốt hơn. Nhà nước đã ban hành hàng loạt các chính sách thể hiện sự quan tâm của mình với đối tượng là trẻ em, nhưng chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề: điều gì khiến các em trở thành trẻ lang thang ( kinh tế ??? Các em phải chật vật với cuộc sống hàng ngày tất cả cũng vì miếng cơm sống qua ngày, nếu chúng ta chỉ hỗ trợ cho các...

Words: 1678 - Pages: 7

Lý Thuyết Lượng Cầu Tài Sản

...Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Kinh tế - Luật Bộ môn : Các Nguyên Lý Tiền Tệ Ngân Hàng và Thị Trường Tài Chính Giảng viên : ThS. Hoàng Thọ Phú ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH CÁC KÊNH ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM THEO THUYẾT LƯỢNG CẦU TÀI SẢN Họ và tên : Thái Thị Thanh Trúc Lớp : K13409C MSSV : K134050631 1. Đầu tư Bất động sản Ưu điểm * Khả năng sinh lợi dài hạn. * Đặc thù của thị trường BĐS Việt Nam trong những năm vừa qua là quá trình đô thị hóa vô cùng mạnh mẽ và sự phát triển của hạ tầng cơ sở tạo nền tảng cho sự tăng trưởng của thị trường trong dài hạn. Khuyết điểm * Cần vốn đầu tư rất lớn, mất nhiều thời gian để thực hiện giao dịch mua bán và đặc biệt, tính thanh khoản của bất động sản là thấp nhất so với các loại hình đầu tư thông thường khác. * Diễn biến thị trường BĐS phức tạp. Từ 2008, thị trường BĐS đã thực sự đi vào giai đoạn suy thoái kéo dài do hệ quả của một thời kỳ BĐS tăng nóng do hoạt động đầu cơ ào ạt. Giá của nhiều BĐS bao gồm cả đất nền và sản phẩm căn hộ thậm chí đã giảm trên 50% so với mức giá thời kỳ đỉnh điểm→rủi ro lớn trong hoạt động đầu cơ dựa trên nguồn vốn vay. * Giá BĐS ở Việt Nam vẫn đang rất cao so với mức thu nhập trung bình của người dân và nguồn cung vẫn còn dư thừa, đặc biệt là đối với sản phẩm chung cư. * Giá BĐS vẫn tương đối cao nên tỷ suất sinh lời thực sự từ hoạt động đầu tư BĐS cho thuê vẫn thấp (3%-6%/năm tùy loại hình bất động sản) trong khi giá trị đầu tư ban đầu rất lớn. *...

Words: 1573 - Pages: 7

Hoi Tuin Tong

...1. Brief history of the brand The Founder of Hoi Tin Tong, Mr. Ng Yiu Ming, in his youth years started off a business "Hoi Tin Ye Mei" selling turtles and wild animals for medicinal purposes and studied Chinese Traditional Medicine and Herbs. Through years of experience he has mastered the knowledge of applying different turtles and herbs to Chinese traditional medicine. Mr. Ng's mother weighed less than 100 pounds during sickness, but after taking Hoi Tin Tong Herbal Jelly consecutively for quite a period of time, her health has improved dramatically and she can eat normally with her weight getting back to about 140 to 150 pounds. Everyone wanted to try this Herbal Turtle Jelly for other health reasons. Since then Mr. Ng opened his first store called, "Hoi Tin Tong" in 1990 on Bowring Street in Jordan to facilitate the large growing demand of this Herbal Turtle Jelly. Because Mr. Ng uses only the finest quality or raw ingredients in his Turtle Jelly, the price is HK$50 a bowl. Customers at first hesitated because of the price; however, after consuming the Turtle Jelly, they felt its worthiness and the benefits to their health. They gain confidence of the turtle jelly and returned for more with their friends. As the demand of the Turtle Jelly grew in Hong Kong, Mr. Ng open a chain of retail stores in Hong Kong, Kowloon, New Territories, Macau and Mainland China. The market has then expanded to Taiwan and North America as well. Mr. Ng is still engaged in......

Words: 860 - Pages: 4

Midterm

...Week 4 : ABC and Budgeting - Midterm ------------------------------------------------- Top of Form Time Remaining: |    | Page:  1  2  | Page 2   1. (TCO A) The following data (in thousands of dollars) have been taken from the accounting records of Larklin Corporation for the just completed year.   |  Sales |  $820 |   |  Purchases of raw materials |  $195 |   |  Direct labor |  $170 |   |  Manufacturing overhead |  $250 |   |  Administrative expenses |  $180 |   |  Selling expenses |  $140 |   |  Raw materials inventory, beginning |  $80 |   |  Raw materials inventory, ending |  $35 |   |  Work in process inventory, beginning |  $65 |   |  Work in process inventory, ending |  $30 |   |  Finished goods inventory, beginning |  $130 |   |  Finished goods inventory, ending |  $165 |  Required: Prepare a Schedule of Cost of Goods Manufactured  statement in the text box below.(Points : 15)        | 2. (TCO F) The Indiana Company manufactures a product that goes through three processing departments.  Information relating to activity in the first department during June is given below:                                                                             Percent completed                                                  Units              Materials            Conversion Work in process, June 1              70,000               65%                  45% Work in process, Jun 30              60,000......

Words: 1051 - Pages: 5

Midterm

...Midterm Paper This semester I have learned some valuable info about myself and the primary piece that I have learned is that I am anxious to begin my career. This stems from the fact that I will graduate with bachelors in December, and I am so anxious to begin my masters program which is the final obstacle that I must pass in order to officially reach my dream. If I was to make any changes it would be to complete my degree in four years right after high school, just to expedite the process, but who’s to say that I would be where I am now if I took that route. What I have learned about others is, that being in a senior filled class like ours many of us have the same anxiety that I have. Most are anxious to begin their respective careers and grow as individuals as they enter the next phase in their lives. As a collegiate basketball assistant coach I look to impact the lives of young males looking to further their academic and athletic aspirations; through instruction and guidance within the sport of basketball. After completing my bachelors degree I am looking to fill a graduate assistant coaching position at the division I level, in order to ensure that meet the desired qualifications requested from aspiring coaches of my stature. In the future I see myself as one of top names in college basketball as an assistant coach. I want to be a valuable and coveted asset to a program, but more importantly to prospective student athletes who are looking to be guided and shaped into......

Words: 466 - Pages: 2

Midterm

...MIDTERM EXAM NAS 364 FEDERAL INDIAN LAW FALL 2015 You have one week to finish this exam. It will be due by e-mail to marlon.sherman@humboldt.edu, no later than 5 PM on Wednesday, October 28. The exam will take the form of a legal memo, in which you brief me on the legal standing of our client, Joe Doe. I have provided some links to forms of legal memos that you might use, and there are other examples online. http://www.law.cuny.edu/legal-writing/students/memorandum/memorandum-3.html http://www.lawandborder.com/Academic/LW/LW--Samples/SampleMemoSTCL.pdf You will need to research the position of the individual whom you are representing. What are the positions regarding each party in this case – that is, The Corporation, John Smith and Joe Doe? To what extent do these individuals’ values reflect their positions toward the issue, toward the plaintiff, toward the tribe and toward the state? Would it make any difference whether this took place in a PL 280 or non-280 state? When you have determined the answers to these questions, begin your legal research and prepare to argue your case in court. You will need to analyze pertinent law as we have done in class, looking for facts, issues and analyses, just as the online memo templates suggest. When you mention a particular case, you must cite it using the following hint: Montana v. United States, 450 U.S. 544 (1981), 546. Remember, your boss is very lazy and hates research and has......

Words: 602 - Pages: 3

Situation of Hoi Tin Tong

...Wong Hoi Mei S128495 BJC4213-L02 Case Study 1-Hoi Tin Tong Situation analysis Hoi Tin Tong (HTT) was established in 1990 in Hong Kong. It has over 80 chains retail stores in Asia market. This shows that it has distinctive market share and strong market brand name in its target market. HTT offers different varieties of products like Herbal drink Series, Chinese Herbal Series, Cooking Sauce Series, and Chinese Herbal Gummy Series and sold through stores, supermarkets, schools, etc. However, compare to HTT, Hung Fook Tong (HFT) has more than 120 stores in China and HK and more than 3000 retail points. Also, it offers over 100 different types of products which is more diverse. Moreover, consumers also perceive HFT and HealthWorks provide health supplement goods and are trendier than HTT. Although Kung Wo To has only 10 stores in Hong Kong, consumers generally regard Kung Wo To is more traditional and products have more medical function than HTT. SWOT For the strengths, First, Hoi Tin Tong clarifies that the test of no turtle shell in its turtle jelly is not credible with the evidence that the Professor of the test withdraw his claim in 2015. After this, Hoi Tin Tong has proved their turtle jellies consist of turtle shell by a DNA test. This implies that Hoi Tin Tong was a victim and being targeted. Second, Hoi Tin Tong has not raised the price of the turtle jelly, this increase the favorability toward HTT of consumers. Also, HTT offers 30% off coupons which is sold in a......

Words: 1043 - Pages: 5

Midterm

...Week 4 : ABC and Budgeting - Midterm Time Remaining: Page: 1 2 Page 2 1. (TCO A) The following data (in thousands of dollars) have been taken from the accounting records of Larklin Corporation for the just completed year. Sales $820 Purchases of raw materials $195 Direct labor $170 Manufacturing overhead $250 Administrative expenses $180 Selling expenses $140 Raw materials inventory, beginning $80 Raw materials inventory, ending $35 Work in process inventory, beginning $65 Work in process inventory, ending $30 Finished goods inventory, beginning $130 Finished goods inventory, ending $165 Required: Prepare a Schedule of Cost of Goods Manufactured statement in the text box below. (Points : 15) 2. (TCO F) The Indiana Company manufactures a product that goes through three processing departments. Information relating to activity in the first department during June is given below: Percent completed Units Materials Conversion Work in process, June 1 70,000 65% 45% Work in process, Jun 30 60,000 75% 65% The department started 290,000 units into production during the month and transferred 300,000 completed units to......

Words: 1049 - Pages: 5

Hoi an

...5 Group: 08 Code: 13f7011273 Hoi An- a nostalgic beauty of Viet Nam [pic] Located in central Quang Nam province, Hoi An ancient town is an Eastern oriental classic captivation. With the strategic location on the banks of the great river, the harmonious combination of Vietnamese culture and Japanese culture and sparkling multi-coloured lanterns, Hoi An today attracts more and more tourists from around the world. Hoi An symbol, the most popular remnant is the Japanese Covered Bridge (Chua Cau or Lai Vien Kieu. Tourists should spend time on visiting Quan Cong Temple, Museum of Culture… Many ancient style - oriented architects come here to have a direct look into the ancient houses of the town. At Hoi An, you will only see many old yellow houses close together in small streets instead of towering buildings or brilliant billboards. The design of the houses shows how local architecture incorporated Japanese and Chinese influences. Moreover, there are roadside trees with the bloom flowers which make visitors calm and relax in a poetic scenery. Hoi An brings to the visitors a distinct romantic beauty. It is not too thoughtful as Hue ancient capital, not too eventful as Lớn market, Ho Chi Minh city. Coming to Hoi An, you will have the opportunity to admire the tiled roof moss green or the lanterns flickering in the dark or the century-old wooden houses with features intricate carving. Especially, try to visit Hoi An on the night of the full......

Words: 563 - Pages: 3

Pista Sertaneja | 11 Comment | Son Mesaj