Işletme

In: Business and Management

Submitted By fatmadogan
Words 351
Pages 2
GEOTHERMAL ENERGY

Energy is a vital force powering business, manufacturing and trans- portation of goods and services to serve the world ecenomies. There are a lot of energy sources that people can use from the world. In this point, We have a question about energy sources. Are energy sources completely consumed or finished? The answer is that some are yes, but others are no. Some of them are renewable but others are not. Renewable energy is energy generated from natural resources such as sunlight, wind, rain, tides and geothermal heat which are naturall replenished. As we said before, one of them is geothermal energy source. Geothermal comes from underground. It is the energy that exist in nature as a result of heat from the Earth's core. The Earth's core lies nearly 6000 km below the surface and holds tempratures that near 5000 santigrat degree. These extreme tempratures are enough to heat the rock surroundinf the core ( colled the mantle ) and couse the rockmm to melt. Melted rock in the mantle is colled magma. The liquid magma has a lower density than the solid rock around it, so it tends to move upwards the Earth's surface. The majority of the time, magma stays underneath the Earth's surface and heats up the rock and pockets of water that it comes in contact with. Sometimes the magma actually finds its way through the Earth's crust and vents trough volcanoes as lava. Most often, humans have not used geothermal energy from magma directly; humans have spent much time exploiting the water tables that are heated by the magma. These water sources are very often vented the surface by cracks in the crust called fissures. Once the heated water has reached the surface, humans have put it to a variety of uses. A couple of wonderful…...

Similar Documents

Entellektüel Sermaye

...anlamışlar ve böylece stratejik çabalarını somut varlıkların yönetiminden soyut, genelde gizli, entellektüel varlıklarının yönetilmesine doğru kaydırmışlardır. İşletmeler üç tip sermaye kullanarak çalışmalarını sürdürürler. Bunlar: · Fiziksel Sermaye ( fabrika, teçhizat, stoklar vb.) · Finansal Sermaye ( nakit, yatırımlar, alacaklar vb.) · Entellektüel Sermaye Burada entellektüel sermayeyi sadece patentler, entelektüel mülkiyet hakları, telif hakları gibi soyut varlıklar şeklinde tanımlamak yeterli değildir. Entellektüel sermaye, “daha yüksek değerli varlıklar üretmek için şekillendirilmiş, elde edilmiş ve güçlendirilmiş entellektüel maddedir.” Klein ve Prusak (1994). Entellektüel sermayenin yönetilmesinin temeli, bilginin (hammadde) işletme örgütü için değerli bir şeye (bilgi ürünü) dönüştürülmesini yönlendirmektir. Bireyin bilgi ve yeteneği, “dönüştürülmeden” ve “güçlendirilmeden” de ruhsal anlamda birey için bir değer yaratabilir, ama böylece yararlanılmamış, gizli bir organizasyonel kaynak olarak kalmış olur. Bireyin bilgisi kullanılmaya ve organizasyonel değeri yaratmak için paylaşılmaya bir kez başlandığı zaman, bu katma değer “ürün” artık entellektüel sermayenin bir parçası haline gelir. (Bayazıtlı, 2000) Entellektüel sermaye hakkındaki akıl karışıklığı onun veri, enformasyon, bilgi, entelektüel varlık ve entelektüel mülkiyet gibi terimlerden olan farklılıkları konusundadır. Bu terimleri şu şekilde tanımlayabiliriz: Veri: Yapılan işlemlerin belli......

Words: 2361 - Pages: 10

Introduction Law and Ethic

...100250237 Meslek Yüksekokulu Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) (Bk.312) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Giyim Üretim Teknolojisi İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kooperatifçilik Makine Makine (İÖ) (Bk.312) Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Sondaj Teknolojisi Sondaj Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Besni Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgi Yönetimi Bilgi Yönetimi (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) İşletme Yönetimi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) İşletme Yönetimi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) Kahta Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Harita ve Kadastro Laborant ve Veteriner......

Words: 335158 - Pages: 1341

My Business Job

...saatine göre belirlenen bir değerdir. Bu değerler işletme durumu olarak ifade edilmektedir. 1.İşletme Durumu : Daha çok konutlarda sitem hiç söndürülmeden sürekli yanmakla berber geceleri genellikle ateş azaltılmaktadır. Bu tip mahaller  için ZD değeri yedi (%7) alınır.  2.İşleme Durumu : Bu sistemler günlük 10 saat süre ile tamamen söndürülmektedir. Bu tip işletmede ZD değeri on beş (%15) ile yirmi (%20) değerleri arasında değişmektedir. 3.İşletme Durumu:  Bu sistemler günlük 14 saat ve üzerinde bir süre ile tamamen söndürülmektedir. Bu tip işletmede ZD değeri on beş (%15) ile otuz (%30) değerleri arasında değişmektedir. Bu değerlerin hepsi bir araya getirilmiştir ve Çizelge 2.8 de verilmiştir. Bu değerle konutlarda hepsi için yedi (%7) değeri alındığından pek sorun olmamaktadır fakat diğer işletmelerde meydana gelen değişim değerlerinden dolay bir seçim yapılabilesi için bir kriter belirlenmiş ve bun göre çizelge hazırlanmıştır. Çizelgenin üst kısmındaki D değeri hesabı için aşağıdaki formül kullanılmıştır.    Bu formülde kullanılan değişkenler        :Artırımsız ısı kaybı (W)       :Isı kaybı hesabı yapılacak hacmin çevreleyen tüm alanı       : İç dış sıcaklık farkı       D: ZD artırımında kullanılan katsayı örneğimiz de bizim binamız konut olduğu için bu artırım değeri hiçbir işleme gerek kalmadan %7 olarak alınabilir. Fakat bizim örneğimiz ikinci işletme olsaydı bu değer  %15 olurken üçüncü işletme durumunda %20 olmaktadır. Örneğimiz de......

Words: 2388 - Pages: 10

Mr.Boran Izkut

... T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı [pic] Tedarik Zinciri Yönetimi - 1 Hazırlayan Boran İZKUT 2507120092 1. Giriş Bu çalışma Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans programında alınan dersler ve bu dersler için hazırlanan ödevleri kapsamaktadır. Literatür taraması yapılarak hazırlanan bu çalışmanın işletme süreçlerindeki temel kavramlara ışık tutması hedeflenmiştir. 2012 – 2013 Güz döneminde 4 ders alınmıştır. Bu dört ders ve dersi veren öğretim görevlileri aşağıdaki gibidir. |Ders Adı |Öğretim Görevlisi | |Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi İlkeleri |Prof.Dr. Murat ERDAL | |Tedarik Zinciri Yönetiminde Modelleme |Doç.Dr. Enis SINIKSARAN | |Pazarlama Yönetimi |Prof.Dr. Emrah ERDAL | |Sözleşme Hukuku |Dr. Burcu OĞUZTÜRK | 2. Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi İlkeleri Tedarik Yönetimi Enstitüsü’ne ( ISM ) göre satınalma, gerekli malzeme, hizmet ve ekipmanın temin edilmesinden sorumlu, organizasyonun temel bir fonksiyonu şeklinde tanımlanmıştır.[1] Satınalmanın 7 Doğrusu • Doğru malzeme, ürün......

Words: 10189 - Pages: 41

Müşteri

...imajı ve dağıtım stratejisi (mağaza yeri seçimi, toptancı ve perakendeci seçimi vb.) ile tüketicilere bilinçli ya da bilinçsiz olarak böyle bir mesajı iletebilmektedir. Pazarlama İletişiminin Tanımı ve Kapsamı Pazarlama iletişimi, bir mal ya da hizmetin pazarlanması sırasında kullanılan tüm iletişim fonksiyonları için kullanılan genel bir ifadedir. Pazarlama iletişimini, firmalar ile olası müşterileri arasında gerçekleştirilen fikir ve anlam alışverişi olarak tanımlamak da mümkündür. Ancak, geleneksel pazarlamada iletişimin daha çok 'tek yönlü' olduğu görülmektedir. Şöyle ki; iletişimi başlatan taraf çoğunlukla işletmenin kendisidir ve tüketicide farkındalık yaratmak veya satın alma dürtüsü uyandırmak için oluşturulan mesajlar, işletme (veya onun ajansları) tarafından tasarlanmaktadır. Oysa ki, günümüzün müşteri odaklı işletmeleri, müşterileri ya da potansiyel alıcıları ile bir diyalog geliştirmek için müşteri tarafından başlatılan ve işletmenin de yanıt vermesini gerektiren çift yönlü iletişime ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle, işletmeler tüketicilerine mesaj verdikleri kadar tüketicilerden gelen mesajları da algılamaya çalışmaktadırlar. Pazarlama iletişimi sürecinde, işletmelerin, hedef pazarı bilgilendirmeye, ikna etmeye, kendilerini onlara hatırlatmaya çalışırken `gönderici'; hedef pazara uygun mesajlar geliştirmek, mesajlarını değişen durumlara adapte etmek ve aniden ortaya çıkan iletişim olanaklarını görebilmek için onları anlamaya çalışırken de......

Words: 9849 - Pages: 40

Knowledge Management

...ile uğraşan kişilere ‘bilgi bilimici’ denilmektedir. Bilgi bilimciler, “bilgi ile toplumu bir araya getiren ve bilginin en yaygın ve isabetli biçimde kullanımını gerçekleştiren insan gücüdür” (Başkent Üniversitesi, 2002, slayt 9). Temelini bilgi biliminden alan ve bilgi işleri ile uğraşan kişiler de “bilgi bilimci” olarak adlandırılmaktadır. Bilgi bilimciler, özünde bilginin her türlü profesyonel boyutu ile ilgilendiklerinden dolayı daha geniş anlamda “bilgi profesyoneli” şeklinde de tanımlanmaktadırlar. Ancak bilgi profesyonelleri bilgi işlerini daha ziyade kütüphanecilik bilimi bağlamında gerçekleştiren kişilerdir. Yani, bilgi profesyonelleri, “bilginin sağlanması, düzenlenmesi, saklanması, depolanması ve iletilmesi için herhangi bir işletme içerisinde veya daha geniş olarak ulusal bağlamda gerekli sistemleri tasarlayan kişilerdir (Feather ve Sturges, 2003, s. 286). Bilgi bilimi disiplininin daha iyi anlaşılması için bilgi işleri ile ilgili diğer bilim dallarının isimleri ve tanımları verilerek; karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bilgi bilimcilerinin; bilgi profesyoneli, bilgi yöneticisi, kayıt yöneticisi, enformasyon yöneticisi ve arşivci gibi unvanlarla karıştırılmaması için temelini bilgi bilimine dayandıran disiplinlerin tanımlanması şartı vardır. Ayrıca, bilgi bilimi disiplini içerisindeki bilgi bilimcilerin iş tanımlarının yapılması, bu disiplinin karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği takdirde daha iyi anlaşılacağını bize göstermektedir. 2.2.......

Words: 5610 - Pages: 23

Kağıt Fabrikalarında Elektrik Mühendisliği Ve Verimlilik

...KUVVET KABLOLARI 70 BÖLÜM 9 MCC’LER 72 BÖLÜM 10 ELEKTRONİK CİHAZLAR 78 BÖLÜM 11 KOMPAK ŞALTERLER 81 BÖLÜM 12 TOPRAK KAÇAK KORUMA CİHAZLARI 84 BÖLÜM 13 SİGORTALAR 87 BÖLÜM 14 MOTORLAR 91 BÖLÜM 15 AYDINLATMA 97 BÖLÜM 16 FİŞLER, PRİZLER, KONNEKTÖRLER SEYYAR BAĞLANTI ELEMANLARI 100 BÖLÜM 17 ELEKTRİKLİ SEYYAR CİHAZLAR 104 BÖLÜM 18 TESTLER VE TEST YÖNTEMLERİ 107 BÖLÜM 19 UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA KOŞULLARI ALTINDA YAPILAN BAKIMLAR 128 BÖLÜM 20 BAKIM AMACIYLA ENERJİNİN KESİLMESİ VE PERSONELİN CAN GÜVENLİĞİ 142 BÖLÜM 21 KABLO TAVALARI VE BUSBARLAR 146 BÖLÜM 22 KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI 149 İkinci kısım 155 BÖLÜM 1 GİRİŞ 157 BÖLÜM 2 ENDÜSTRİYEL ELEKTRİĞİN DAĞITIMI İÇİN REHBER 161 5/448 BÖLÜM 3 ELEKTRİK SİSTEMİNDE KAPASİTEYE BAĞLI TASARIM VE İŞLETME SORUNLARI 183 BÖLÜM 4 SİSTEM MÜHENDİSLİK ETÜDLERİ 203 BÖLÜM 5 ENERJİ KALİTESİ 208 BÖLÜM 6 FABRİKA STANDARTLARI VE STANDARTLARIN OLUŞTURULMASI 230 BÖLÜM 7 ELEKTRİK İŞLERİNDE YATIRIM DÖNEMİ VE SONRASI SÜREÇLER 242 BÖLÜM 8 ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK 262 BÖLÜM 9 TOPRAKLAMA 267 BÖLÜM 10 YÜKSEK FREKANS TOPRAKLAMASI, REFERANS TOPRAKLAMASI VE TOPRAKLAMA TESİSAT HATALARI 289 BÖLÜM 11 STATİK ELEKTRİK VE KORUNMA 297 BÖLÜM 12 AYDINLATMA 302 BÖLÜM 13 MOTORLAR 311 BÖLÜM 14 ELEKTRİK BÖLÜMÜNDE VERİ DENETİMİ 362 BÖLÜM 15 ARIZALAR VE KORUNMA 365 BÖLÜM 16 TİTREŞİM ANALİZİ 385 BÖLÜM 17 KURUTMA KISMINDA TAHRİK GÜÇLERİ VE MOMENTLER 389 BÖLÜM 18 TRAFOLARDAN YAYILAN ISILAR 401 EKLER Ek. 1 Elektrikte temel emniyet bilgileri 405 Ek. 2 Elektrik montaj......

Words: 85848 - Pages: 344

Atekpc

...çok hızlı olması gerekiyordu. __________________________________________________________________________________ Profesör F.Warren, McFarlan, Georgia Eyaleti Üniversitesi Profesörü Mark Keil ve John Hupp (MSIS 2007) bu dosyayı hazırlamıştır. Bazı detaylar değiştirilmiştir. HBS dosyaları yalnızca sınıf tartışmaları için geliştirilmiştir. Dosyalar tasdik, ilk veri kaynakları, etkili tanımlar ya da etkisiz yönetim olarak tebliğ edilemez. Strider çantasını kapattı ve asansöre doğru ilerledi. IT üst yönetim ekibi uzun yıllardır onunla birlikteydi. Kendinden emindi ve ekibini de bu yeni PMO için heveslerini kırmadan doğru yola sevk edebileceğini düşündü. Fakat bu yeterli olacak mıydı? Strider için ödeme neredeyse aynı sıradaydı- stratejik işletme talimatları IT kaynaklarıyla birlikte sıralanıyordu ve bu PMO’nun özelliğiydi. Bu değişen zamanlarda, AtekPC’de yanlışlar için küçük de olsa bir tolerans vardı. Endüstrinin Arkaplanı PC endüstrisi büyük bir maliyet baskısıyla karşı karşıyaydı ve konsolidasyon sürecinden geçiyordu. Kar marjları düştüğünde, PC imalatçıları maliyet azaltma stratejileri başlattılar, bunu yapmaktaki amaçları tedarik zincirinin etkinliğini daha da arttırmak ve aynı zamanda dağıtımın maliyetini düşürmekti. Güncel bir gazete makalesine göre: En son alınan mali sonuçlara göre PC imalatçıları satışlarda ve karlılıkta bir yavaşlama göstermektedir. Şirketler ve tüketiciler uzun zamandır PClerinin maliyeti önlemek ve ekipmanlarını bir üst modele geçirmek için......

Words: 5539 - Pages: 23

Yeni Ürün

...gereksinim duyulur.çağımız büyük teknolojik gelişmelerle dolu olmasına rağmen, tamamen yeni ürün meydana getirmek çok güç ve riskli bir iştir. 2- İşletme için yeni, Pazar için yeni olmayan ürün; pazarda var olan bir ürün yeni bir marka adı altında pazara sunulur. Bu tip mallar genellikle teknolojik yenilikler neticesinde pazara çıkarlar. Bir işletmeci teknolojik yenilik sonucu bir ürünü pazara sunduğunda diğer işletmecilerde benzer yada ikame ürünler geliştirmek zorunda kalırlar. Örneğin Rowenta’nın ıslak-kuru elektrik süpürgesine karşı Simtel’in elektronik kontrollü süpürge çıkarması gibi. 3- Başka ülkelerde üretilmekte olan bir malın uyarlanarak pazara sunulması; bu mal pazarın durumuna göre ya aynen gereksinimlere uydurularak, pazara sunulur. Ülkemizde sıkca kullanılan bir yöntemdir. Bu durum özellikle elektronik sanayiimde göze çarpmaktadır: Beko, Profilo, Sony vs. 4- İşletmenin değişiklik yaparak pazara sunduğu ürün; ürünün fiziki şeklinde ( tasarım, renk, boyut, ambalaj... ) yada içeriğinde yapılacak küçük değişikliklerle pazara yeni ürünolarak sunulması. İşletmeler yeni ürün üretmek yerine bu yolu tercih ederler. 2.2 YENİ ÜRÜN ÜRETMENİN NEDENLERİ Tüketici tercihlerinin sürekli değiştiği bir ortamda, bir ürünün sürekli satılması imkansızdır. Ayrıca gelişen teknoloji ve yoğun rekabet koşulları altında, yeni ürün üretmemek işletme açısından son derece riskli bir tutumdur. Ürünlerin pazara sunulduktan sonra önemlerini yitirmeleri sebebi şu üç nedenle......

Words: 7959 - Pages: 32

Case St

...Whirlpool şirketi, 13 milyar $’ın üzerindeki yıllık satışları, 68,000 çalışanı ve tüm dünyada 50 adet üretim ve teknoloji araştırma merkezi ile dünyanın önde gelen temel ev aletleri üreticisi ve satıcısıdır. Son on yılda, kendisini, bölgesel üretim ve ticaret-odaklı işletmeden küresel tüketiciyanlısı bir işletme haline dönüştürmüştür. Yıllık faaliyet raporunda belirtildiği gibi, şirketin büyüme stratejisi yenilikçi ürünler sunmak, markalarına yönelik müşteri sadakatini güçlendirmek, küresel adımlarını genişletmek, dağıtım kanallarını güçlendirmek, onlara yenilerini eklemek ve uygun bulunan yerlerde, şirketin yenilikçi küresel ürün sunmasını artıracak stratejik yatırımlar ve girişimler gerçekleştirmektir. Bu stratejinin başarıyla uygulanması, Whirlpool’un şirket markasının tanınmasını sağlarken aynı zamanda farklı pazarlarlarda yer alan bir çok ürün grubu için marka kimliğini ve marka değerini geliştirmesi ile mümkündür. Marka varlıklarının merkezi yaratım, yönetim ve dağıtımı; marka yönetimi programları, pazarlama kampanyaları ve ticari müşteriler ile yürütülen ortak promosyon faaliyetleri, bu amaç doğrultusuna kritik bir önem taşır. Bu örnek olay çalışması, Whirlpool’un tüm işletme markalarını destekleyen yaratıcı ve üretim hizmetleri sağlayan bir iç kuruluş olan Creative Works grubu içerisinde dijital değer yönetimi (DAM-Digital Asset Management) altyapısının işletmeye etkisini ve uygulamasını anlatmaktadır. Bu başarı hikâyesi, pazarda hızını artırmak, marka tutarlılığını......

Words: 7794 - Pages: 32

Cheeng

...ARAS Kimya Mühendisi Uyruğu : T.C Doğum Yeri | Tarihi : Kırşehir | 10.06.1992 Medeni Durum : Bekar Sürücü Belgesi : Sürücü belgem bulunmamaktadır. İLETİŞİM BİLGİLERİ Tel. : (0538 411 89 09) e- mail : fatmaaras537@gmail.com Adres : Yavuztürk Mah.Karadeniz Cad.Fildişi Sok.No:98/1 Üsküdar/İstanbul Ulaşılamadığında Aranacak Kişi | Tel. : Durmuş ARAS |(05345104940) ÖĞRENİM BİLGİLERİ Yüksek lisans(2015-) : İstanbul Teknik Üniversitesi,Kimya Mühendisliği Lisans(2010-2014) : Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Lise(2006-2010) : Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi, Fen Bilimleri STAJ TECRÜBELERİ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş ( İşletme Stajı| 1 ay ) Boya prosesine ait ekipmanların incelenmesi, gerekli madde ve enerji denkliklerinin oluşturulmasıyla başlayan stajım ; işletme tarafından verilen projenin araştırılması ile devam edip üst yönetime yaptığım proje sunumumla tamamlanmıştır. İbrahim Ethem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş (Laboratuvar Stajı | 1 ay ) Kalite kontrol laboratuvarında başlayan ve sonrasında hammadde laboratuvarında da çalışma imkanı bulduğum stajım ; gelen numunelerin kalitatif ve kantitatif analizlerinin yapılması, sonuçların kaydedilmesi ayrıca yorumlanması şeklinde gerçekleşmiştir. YABANCI DİL BİLGİLERİ İngilizce : B2 ( Öğrenildiği Yer : MEB Kurumları, Akın Dil Eğitim Merkezi ) Arapça : A1 (Öğrenildiği Yer : İSMEK ) Almanca : A2 (Öğrenildiği Yer : MEB Kurumları,İSMEK,İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu......

Words: 344 - Pages: 2

Kesici

...aşındırma ve oksidasyon tesiri yüksek olduğundan, kontakların direnci zaman içinde yükselmektedir. " Kontak direnci , şalterin ömrü boyunca değişmez. "SF6 gazlı kesicilerde, arkın etkisiyle zaman içinde SF6 gazında ayrışım maddeleri oluşmaktadır. Bunların temizlenmesi şarttır. Temizleme işlemi ise, zor ve masraflıdır. Kesici kutubunun sökülmesi icab eder; bu iş de normal olarak sadece kesicinin fabrikasında yapılabilir. " "Vakum kesiciler bakımsızdır. Ömrü boyunca bakım gerektirmez. Sadece 5-10 senede bir mekanizmanın belirli noktalarının yağlanması yeterlidir. " "Normal olarak SF6 kesiciler, tiplerine göre: - Nominal işletme akımını 2.000 - 10.000 defa, - Nominal kısa devre akımını 10-50 defa açabilirler. Mekanik işletme ömrü 3.000 açma/kapama civarındadır. " "Normal olarak vakum kesiciler, tiplerine göre: - Nominal işletme akımını 10.000 - 30.000 defa, - Nominal kısa devre akımını 30-100 defa açabilir. Vakumlu kesicinin mekanik ömrü 10.000 açma / kapama işlemidir " Elektrik arkını söndürmek için tükettiği enerji vakum tiplerine göre daha yüksektir ve mekanizmaya iletilen çalıştırma gücü çok daha fazladır. "Elektrik arkını söndürmek için tükettiği enerji SF6 tiplerine göre daha düşüktür ve mekanizmaya iletilen çalıştırma gücü çok daha düşüktür. Böylelikle kontakların ve ark hücresinin ömrü uzun olmakta; daha yüksek akımlar, daha sık olarak kesilebilmektedir. " SF6 kesicinin bir kutbundaki parça sayısı 50'den fazla olup ömrü daha......

Words: 334 - Pages: 2

Deloitte

...sağlıyor.Ayrıca bu kişilerin kişisel ve profesyonel gelişimine yardımcı oluyor. Vakfa ait genel bilgiler Misyon Türk iş dünyasına yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, global vizyona sahip, lider insan kaynağı yetiştirilmesine destek vermek amacıyla yetenekli öğrencilere burs vermek ve eğitim kurumları kurmak Vizyon Türkiye’ye ve Türk iş dünyasına değer katacak insanlar yetiştirmek Hedeflerimiz Başarılı fakat maddi olanaklardan yoksun gençlerin işletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında, yüksek öğrenim seviyesindeki eğitim ve öğretimlerini desteklemek için burs vermek, * İşletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında öğretim kurumlarına yardımcı olmak (yükseköğretim birimleri kurmak, araştırma birimlerini desteklemek, eğitim, konferans, seminer gibi yatırımlarını desteklemek vb.), * Diğer eğitim kurumlarıyla işbirliği halinde veya kendi başına işletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında öğrenim kurumları kurmak ve işletmek, * Yeni öğrenim iş modelleri yaratmak (örnek: inovasyon ve liderlik enstitüsü), * İşletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında araştırmalar ve yayınlar yapmak, yaptırmak, söz konusu yayın ve araştırmalara destek vermek, * Vakfın vizyon ve hedeflerine uygun projeleri desteklemek. Deloitte Cares adlı sosyal sorumluluk grubu aracılığıyla LÖSEV ile ortak projeler gerçekleştirmektedir .Şirketin 25. Yılına özel ilkokul öğrencileri için kütüphane yaptırılmıştır.Her sene kütüphaneler haftası için resim yarışması ve ödül töreni......

Words: 470 - Pages: 2

Mainetti Hanger Company

...kullanılmıştır.Bu lambaları kullanmak yönetimle ilgili bölümlerin olduğu odalarda doğru karardır.Çünkü kullanma ömrü çok düşük ve ışık etkinliği düşük olmasına karşı kullanım kolaylığı ,düşük maliyet ve yapay aydınlatmaya ara sıra başvurulduğu için uygundur.Ancak üretimin yapıldığı yerde kullanılmaması gerekliydi.Çünkü alt katta güneş ışığından yararlanılamıyor ve aydınlatılacak alan çok büyüktür.Odanın boyu büyük boyutludur, yüksek tavanlıdır ve aydınlatılma için odaya dağılımı iyi bir şekilde yapılmış ,az sayıda güçlü civa buharlı lamba kullanılınabilirdi.Ayrıca üretimde çok titiz bir şekilde renkleri birbirinden ayırt etmeye gerek olmadığından floresanlı lambalarda kullanılınabilinirdi. İşletmenin soğuğa ve sıcağa karşı aldığı önlemler: İşletme kuzey-güney doğrultusunda kurulmuş. Önü kuzeye arkasın güneye bakmaktadır.Beylikdüzü konumu itibarıyla çok rüzgar alan ve soğuk olan bir bölgedir.Çok sert rüzgarı vardır bu yüzden mal kabul bölümü ve depodaki malın taşıması için kurulan rampalar güneye yerleştirilmiştir. (Ayrıca bu alan rüzgarı önlemek amacıyla plastik koruyucularla çevrilmiştir. (İşletmenin ısıtma sistemi yerden ısıtmalıdır.Maliyeti yüksek olsa da iyi bir seçimdir.Bürolardaki ortalama sıcaklık 20 C dır.Bu da iyi bir değerdir.Üretimin yapıldığı yer de çok soğuk olmadıkça ısıtılmamaktadır.Çünkü enjeksiyon makineleri ışıma yoluyla ısı yaymaktadır. (Işıma yoluyla yayılan ısıyı önlemek için herhangi bir yöntem kullanılmamıştır.Yansıtma katsayısı yüksek......

Words: 1377 - Pages: 6

Fgedsg

...HAFTA: YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KİTAPLAR - Yönetim ve Organizasyon - Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar Prof. Dr. Nurullah Genç, 2005 Seçkin Yayıncılık - Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, Eylül 2003 - Dilaver Tergilimoğlu, İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık - Üretim ve Strateji – Üretim ve Hizmet Stratejilerinin Yönetimi Erkan Bayraktar, 2007 Çağlayan Kitapevi INTERNET MAKALELERİ - Yönetim ve Organizasyon, Prof. Dr. Celil Koparal, İnan Özalp, Mehmet Şahin, Anadolu Üniversitesi http://books.google.com.tr/books?hl=tr&id=2Pg-swn6L3wC&dq=%22%C3%96zalp%22+%22Y%C3%B6netim+ve+organizasyon%22&printsec=frontcover&source=web&ots=5WxWCh1ShC&sig=W6NyzQA7qWXEWTvCCRNNMOEpUM&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result INTERNET SİTELERİ - Yönetim, Abdulkadir Dursunoğlu http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=559 - Business Week http://www.businessweek.com.tr/general/default.asp - Capital www.capital.com.tr 1. HAFTA: KLASİK YÖNETİM TEORİLERİ KİTAPLAR - Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, Eylül 2003 - Dilaver Tergilimoğlu, İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık - Yönetim ve Organizasyon - Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar Prof. Dr. Nurullah Genç, 2005 Seçkin Yayıncılık - Üretim ve Strateji – Üretim ve Hizmet......

Words: 2251 - Pages: 10

Watch movie | Download | The Island (2018) BluRay 720p 950MB