Jgv Xgm

In: Other Topics

Submitted By yoyo12456
Words 3333
Pages 14
Active Adult 55+ Classes
ACTIVE ADULT CONTACTS & CLASS LOCATIONS COMMUNITY CENTER 125 E. Commonwealth Ave., 480-782-2727 Shaun Bishop, 480-782-2730 | shaun.bishop@chandleraz.gov SENIOR CENTER 202 E. Boston St., 480-782-2720 Nancy Jackson, 480-782-2722 | nancy.jackson@chandleraz.gov Eliza Haws, 480-782-2741 | eliza.haws@chandleraz.gov SNEDIGAR RECREATION CENTER 4500 S. Basha Rd. (East of Alma School Rd., South of Ocotillo Rd.) Susan Richardson, 480-782-2641 | susan.richardson@chandleraz.gov TUMBLEWEED RECREATION CENTER 745 E. Germann Rd., 480-782-2900 Jackie Garrett, 480-782-2907 | jackie.garrett@chandleraz.gov

Arts and Culture

All class fees are paid during the registration process. All instructor and supply fees must be paid to your instructor at the first class. DIGITAL CAMERA CLASS Picasa3 class is designed for the beginner and includes basic photography, saving, editing, uploading, downloading, and deleting photos. General information on camera care, features, and using the owner’s manual will be presented. The following items are required for class: computer skills, digital camera, cable, and owner’s manual. Instructor: M. Johnson & L. Holmes Instructor fee: $0 Supply fee: $15 Location: Senior Center, Computer Lab Resident fee: $28 Non-resident fee: $38 418SC.154 Th 9/4-9/25 1-3 p.m. 55 yrs+ 419SC.124 M 10/20-11/10 1-3 p.m. 55 yrs+ EMAIL/INTERNET Do you want to “send email” and “surf the internet”? This is the class for you! Search topics of interest on the World Wide Web and organize information by using bookmarks and favorites. Learn how to set-up email accounts; make travel reservations; online shopping and create a personal address/contact book. Understand sending, receiving, replying, forwarding, and attachments. Instructor: M. Johnson & L. Holmes Instructor fee: $0 Supply fee: $15 Location: Senior Center, Computer Lab Resident fee: $28 Non-resident…...

Similar Documents

Study

...KweZvi eB|] †h evZv‡m ey‡bvnuv‡mi SuvK †f‡O hvq †R‡Ui cvLv `yg‡o †k‡l AvQvo gv‡i b`xi cvwb k~‡b¨ Zz‡j †`q Qwo‡q byB‡q †`q †UwjMÖv‡di _vg¸‡jv‡K| †mB ce‡bi Kv‡Q Avgvi GB wgbwZ wZô nvIqv, wZô gnvcÖZvckvjx, Mwie gvwSi cv‡ji `wo wQu‡o Kx jvf? Kx myL e‡jv Muywo‡q w`‡q Pvwli wf‡U? †e¸b cvZvi evmv wQu‡o UzbUzwb‡`i D‡ë †d‡j `ytLx gv‡qi fv‡Zi nuvwo †n †`eZv, e‡jv †Zvgvi Kx Avb›`, Kx gRv cvI eveyB cvwLi Ni Dwo‡q? ivgvq‡Y c‡owQ hvi KxwZ©Mv_v †mB gnvexi nbygv‡bi wcZv Zzwg? Kvwj`v‡mi †gN`~‡Z hvi K_v Av‡Q ZzwgB bvwK †mB `qvjy †g‡Ni mv_x? Z‡e Ggb wbVzi †Kb n‡j evZvm Dwo‡q wb‡j Mwie Pvwli N‡ii LyuwU wKš—y hviv †jvK VwK‡q cÖvmv` M‡o Zv‡`i †Kv‡bv BU Lmv‡Z cvi‡j bv‡Zv| gva¨wgK evsjv mvwnZ¨ 241 nvq‡i K‡Zv mywePv‡ii Mí ïwb, ZzwgB bvwK evnb ivRv †mv‡jgv‡bi hvi Z‡jvqvi AZ¨vPvixi KvU‡Zv gv_v AnwgKvi AÆvwjKv ¸uwo‡q w`‡Zv| Kwe‡`i GK gnvb ivRv iex›`ªbv_ †Zvgvi Kv‡Q `uvwo‡qwQ‡jb Ki‡Rv‡o hv cyiv‡bv ﮋ giv, A`iKvwi Kvj‡ev‡k‡Li GKwU dzu‡q Dwo‡q w`‡Z| aŸsm hw` Ki‡e Z‡e, †kv‡bv Zzdvb aŸsm K‡iv we‡f`Kvix ciMvQv‡`i c‡ii kª‡g Mo‡Q hviv g¯— `vjvb evowZ Zv‡`i evnv`ywi ¸uwo‡q †d‡jv| kãv_© I UxKv : ey‡bvnuvmÑ †h nvum M„ncvwjZ bq, e‡b _v‡K; †RUÑ `ª“ZMwZ m¤úbœ D‡ovRvnvR; †UwjMÖvdÑ ms‡K‡Zi mvnv‡h¨ `~‡i e³e¨ †cÖi‡Yi Rb¨ e¨eüZ hš¿| 1837 wLªóv‡ã AvaywbK GB hš¿ we`y¨‡Zi mvnv‡h¨ cwiPvwjZ nq| (GLb G ai‡bi hš¿ Avi e¨envi nq bv|); wZôÑ w¯’i nI; ivgvqYÑ c„w_exi PviwU RvZ gnvKv‡e¨i GKwU| iPwqZvÑ evj¥xwK; gnvexi nbygvbÑ ivgvq‡Y exi nbygv‡bi exiZ¡c~Y© eû K‡g©i K_v D‡j−L Av‡Q| ivgvq‡Yv³ nbygvb‡K gnvexi nbygvb ejv nq|......

Words: 129173 - Pages: 517

Bahinbaichi Gani

...½¶mZ, Zhr KaOdm¶mbo _mZ Zhr åhZZmamZ§ åhZ Ho$br OmZZmambo A¸$b Ambr 19 19. Zm‘ OnVm OnVm Zm_ OnVm OnVm "Oo Oo am_H¥$îU har' Amßnm _hmamO Jobo Jobo AmO XodmKar Ogm nwÌy "am_Xmg' AmZ gyZ "grVm_mB©' Vgm bmoH$mdar Ord _Zt XwOm^md Zht Cä¶m Jm§dmMo H¡$dmar Iao am_mMo nwOmar Amßnm _hmamO Jobo gmoS>rgZr XodmKar Am§gy bmoH$mMo J¶mbo Oem nmdgmÀ¶m gar Amßnm _hmamO Jobo Jobo AmO XodmKat AmßnmOtMr X¶m_m¶m {H$Vr nma Zht ˶mbo Vwåhr BMmam BMmam "~mdOrÀ¶m g_mYrbo For More Aanandrutu : http://aanandrutu.com/ & 20 ~{hUm~mBªMr JmUr VwH$mam_, _wº$m OZm' _argZr ao OJbo AmVm§ H$g§ åhZy Var Amßnm _hmamO _obo? {H$Vr ^OZ {H$V©Z am_Zm_mMr bhoa Ho$b§ am_mM§ _§Xra g§V bmoH$mM§ _mhoa am_ bjy_Z grVm ~gdbo ao _§Xrat ˶mbo gmoݶmMm H$¶g OmJm g§J_adar Xagmb Xhm {Xgm ¶oVmo CÀN>mdmbo ^a dmhZmdh} ~ergZr ¶oVr Xhm AdVma Xmhr gaVm dhZ§ Ambr EH$mXer _moR>r _§J gdmabm aW Pmbr Jm§dm_§Yr XmQ>r Mma ’$moS>bo Zma¶ Aao, Mmhu MmH$mdar gìè¶m _¶m§Vbo ’w$b§ MT>dbo aWmdar añ˶mda ernS>ë¶m bmImo nmݶmÀ¶m KmJar aW Mmbo KS>mKS>m bmJo MmH$mbo _moJar gìè¶m ~OmamMo Ho$¶o _m¶m aWmMr dmZJr KamoKat EonVtV {_¶o n¡emMr H$mZJr 21 & AmZ§XF$Vy For More Aanandrutu : http://aanandrutu.com/ AmZ§XF$Vy bmoH$ Ambo Xg©Zmbo bmoH$ Pw§S>çmda Pw§S>çm aWmnwT>Vr Mmbë¶m {H$Vr ^OZmÀ¶m qXS>çm Á¶m§Zt Ho$br H$mVuH$sbo "O¶Jm§dmMr' n§T>ar Amßnm _hmamO Jobo Jobo åhZy§ H$g Var? ~{hUm~mBªMr JmUr 20. ‘ÀN>mB© ¶mo e§H$mgya ‘mê$Zr _ÀN>mB© ¶mo e§H$mgya _méZr Mmhu doX bmB©¶o & ~«÷mgr gwI Ho$br¶o & Vw¶m ê$nmMr Wmoar H$m¶ dUy© ¶o &......

Words: 10709 - Pages: 43

A Guide to Forensic Accounting Investigation

...following example, 3.64 million pesos was paid to Juanita Sanchez (in bold). After reviewing the employee master file, forensic accounting investigators discovered that Ms. Sanchez was not an employee of the company. Through discussions with employees, it became clear that she was an official for the government, and the money paid to her was a bribe to keep the plant operating in a residential neighborhood. This raised Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) concerns for the client and triggered additional review for FCPA transactions. It should be noted that payments to individuals do not neces- Data Mining in Action 407 Payee per Disbursement Records Total Supermercado de Dos Hermanos Ucb de Mexico S.A. de C.V. Juanita Sanchez XGM, Inc. Juan Carlos Rodriguez Elena Ma. Clatona TRASPASO 116-123 Canal Vanessa Marcales TRASPASO 113-18 Borchemex S.A. Domingo Luis Ramirez Juan Rodriguez 111-20 COMPRA DE 100,000 DLLS Alexiant Mexico, S.A. de C.V. E XHIBIT 20.3 S ORT BY $102,347,555 $6,225,555 $3,640,000 $3,400,929 $1,590,000 $1,262,901 $1,140,000 $1,138,353 $1,100,000 $1,069,119 $1,018,885 $991,730 $952,000 $923,042 D ESCENDING -D OLLAR O RDER sarily mean either that those individuals work at the company or that the payments are improper. However, identification of certain individuals receiving large aggregate payments usually raises a potential red flag for the forensic accounting investigator. Subsequent procedures would be to flag these payments for......

Words: 246885 - Pages: 988

Kiyamoter Alamot Bangla Ebook

...Bmjvg Qvov evKx mg¯— gZev` wgwU‡q w`‡eb| GRb¨B wZwb L„óvb a‡g©i cÖwZK wn‡m‡e e¨eüZ µzkwPý †f‡½ †dj‡eb, ïKi nZ¨v K‡i †dj‡eb, Bû`x-L„óvb‡`i KvQ †_‡K wRh&qv 1 - Be‡b gvRvn, Aa¨vqt wKZveyj wdZvb| mnxûj Rv‡g Avm& mvMxi, nv`xQ bs- 13833| wKqvg‡Zi AvjvgZ................. www.salafibd.wordpress.com... 104 MÖnY cÖZ¨vL¨vb Ki‡eb| Bmjvg A_ev nZ¨v Qvov Ab¨ wKQy MÖnY Ki‡eb bv| †gvUK_v GB kixqZ‡K bZzbfv‡e ms¯‹vi Kivi R‡b¨ Ges me©‡kl bexi Av`k©‡K ev¯—evqb Kivi Rb¨ wZwb c„w_ex‡Z AvMgY Ki‡eb|1 4) Cmv (Avt)Gi mgqKv‡j myL-kvwš— I wbivcËvt mnxn nv`xQ ‡_‡K Rvbv hvq ‡h, Cmv (Avt)Gi mgqKv‡j e¨vcK myLkvwš—, wbivcËv I eiKZ weivR Ki‡e| Avj­vn iveŸyj Avjvgxb Zuvi ev›`v‡`i‡K G mg¯— wRwbl Øviv m¤§vwbZ Ki‡eb| gvby‡l-gvby‡l wnsmvwe‡Øl D‡V hv‡e Ges mKj gvbyl Kv‡jgv‡q ZvBwq¨ev Z_v Bmjv‡gi Dci GKwÎZ n‡q hv‡e| bex (mvj­vj­vû AvjvBwn Iqv mvj­vg) e‡jbt ‫ﻴﺐ‬‫ـﻠ‬ ‫ ﺍﻟ‬  ‫ـ‬‫ﻘﹾﺴِﻄﹰﺎ ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎﻣ‬‫ﺇﹺﻣ‬‫ﻟﹰﺎ ﻭ‬‫ﺪ‬‫ﺎ ﻋ‬‫ﻜﹶﻤ‬‫ﻲ ﺣ‬‫ﺘ‬ ‫ﻲ ﹸ‬‫ﻠﹶﺎﻡ ﻓ‬ ‫ ﺍﻟ‬‫ﻪ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ ﻋ‬‫ﻢ‬‫ﻳ‬‫ﺮ‬‫ ﻣ‬ ‫ﻰ ﺍﺑ‬‫ﻴﺴ‬‫ ﹸﻮ ﹸ ﻋ‬‫ﻓﹶﻴ‬ ‫ﺪﻕ ﺼ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺃﻣ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻜﻥ‬ ‫ﺗ ﻊ ﺸ ﺀ‬ ُ ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ـﺤ‬ ‫ ﺍﻟ‬ ‫ﻓﹶ‬‫ﺮ‬‫ﲑﹴ ﻭ‬‫ﻌ‬‫ﻟﹶﺎ ﺑ‬‫ ﻭ‬‫ﺎﺓ‬‫ﻠﹶﻰ ﺷ‬‫ﻰ ﻋ‬‫ﻌ‬‫ﺴ‬ ‫ﻗﹶﺔﹶ ﻓﹶﻠﹶﺎ‬‫ﺪ‬ ‫ ﺍﻟ‬  ‫ﺘ‬‫ﻳ‬‫ﺔﹶ ﻭ‬‫ﻳ‬‫ ﺍﻟﹾﺠﹺﺰ‬ ‫ﻀ‬‫ ﻭﻳ‬‫ﺰﹺﻳﺮ‬‫ﻨ‬‫ ﺍﻟﹾﺨ‬ ‫ﺬﹾﺑ‬‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺮﻙ ﺼ‬ ‫ ﻊ‬ ‫ﺢ‬ ‫ﻴ ﻀﺮﻩ ﺗ ﺮ‬  ‫ﻔ‬‫ ﻭ‬   ‫ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗ‬‫ﺔ‬‫ﻲ ﺍﻟﹾﺤ‬‫ﻲ ﻓ‬‫ ﻓ‬ ‫ﺪ‬‫ ﻳ‬ ‫ﻴ‬‫ﻟ‬‫ﻞﹶ ﺍﻟﹾﻮ‬‫ﺧ‬‫ﺪ‬ ‫ﻰ‬‫ ﺣ‬‫ﺔ‬‫ﻤ‬ ‫ ﹸ ﹸ ﱢ ﺫﹶﺍﺕ‬‫ﻤ‬  ‫ﺰ‬‫ﻨ‬‫ ﻭ‬ ‫ﺎ ﹸ‬‫ﺒ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻭ‬ ‫ﺪ ﻩ‬ ‫ﺣ ﺘ ﻳ‬ ‫ﺘ ﻏﺾ ﺗ ﻉ ﺣ ﺔ ﻛﻞ‬ ‫ﺎ‬‫ﻠﹾﻢﹺ ﻛﹶﻤ‬ ‫ ﺍﻟ‬‫ﻦ‬‫......

Words: 53137 - Pages: 213

There Once Was a Young Wild Pony

...izq izr izs izt izu izv izw izx izy izz jaa jab jac jad jae jaf jag jah jai jaj jak jal jam jan jao jap jaq jar jas jat jau jav jaw jax jay jaz jba jbb jbc jbd jbe jbf jbg jbh jbi jbj jbk jbl jbm jbn jbo jbp jbq jbr jbs jbt jbu jbv jbw jbx jby jbz jca jcb jcc jcd jce jcf jcg jch jci jcj jck jcl jcm jcn jco jcp jcq jcr jcs jct jcu jcv jcw jcx jcy jcz jda jdb jdc jdd jde jdf jdg jdh jdi jdj jdk jdl jdm jdn jdo jdp jdq jdr jds jdt jdu jdv jdw jdx jdy jdz jea jeb jec jed jee jef jeg jeh jei jej jek jel jem jen jeo jep jeq jer jes jet jeu jev jew jex jey jez jfa jfb jfc jfd jfe jff jfg jfh jfi jfj jfk jfl jfm jfn jfo jfp jfq jfr jfs jft jfu jfv jfw jfx jfy jfz jga jgb jgc jgd jge jgf jgg jgh jgi jgj jgk jgl jgm jgn jgo jgp jgq jgr jgs jgt jgu jgv jgw jgx jgy jgz jha jhb jhc jhd jhe jhf jhg jhh jhi jhj jhk jhl jhm jhn jho jhp jhq jhr jhs jht jhu jhv jhw jhx jhy jhz jia jib jic jid jie jif jig jih jii jij jik jil jim jin jio jip jiq jir jis jit jiu jiv jiw jix jiy jiz jja jjb jjc jjd jje jjf jjg jjh jji jjj jjk jjl jjm jjn jjo jjp jjq jjr jjs jjt jju jjv jjw jjx jjy jjz jka jkb jkc jkd jke jkf jkg jkh jki jkj jkk jkl jkm jkn jko jkp jkq jkr jks jkt jku jkv jkw jkx jky jkz jla jlb jlc jld jle jlf jlg jlh jli jlj jlk jll jlm jln jlo jlp jlq jlr jls jlt jlu jlv jlw jlx jly jlz jma jmb jmc jmd jme jmf jmg jmh jmi jmj jmk jml jmm jmn jmo jmp jmq jmr jms jmt jmu jmv jmw jmx jmy jmz jna jnb jnc jnd jne jnf jng jnh jni jnj jnk jnl jnm jnn jno jnp jnq jnr jns jnt jnu jnv jnw jnx jny jnz joa......

Words: 29642 - Pages: 119

Eleven Media Journal

...toif;rsm; toif; tm*sifwD;em; O½ka*G; b&mZD;vf yg&ma*G; yD½l; udkvHbD,m bkdvpfAD;,m; yxr 'kwd, (14)Budrf (12)Budrf (14)Budrf (6)Budrf (8)Budrf (11)Budrf (2)Budrf (5)Budrf (2)Budrf (1)Budrf (1)Budrf (1)Budrf (1)Budrf 'DESpfpyg;toif;&JY taetxm;ut awmfav;pdw0ifpm;p&maumif;aeygw,f/Ny;D f cJw&moDujyocJwpyg;&JajcpGr;f aMumifvnf; U UJ U UJ Y U tm;vHk;u txifBuD;av;pm;aeMuygw,f/ olwrmtvGeaumif;wJpzr&ovd?k ab;vf? hkd S f U k YGJ I dS Aef'gAwf? rdk'&pfwdkhvdk urÇmhtqifUupm;o rm;awGuyiqixm;ygw,f/ 'DawmU vuf&dS kd kd f kd f upm;orm;tiftm;pkudk urÇmhtqifUupm; orm;(2)OD;? (3)OD;avmuf xyfjznfUEdkifcJU&if pyg;[m y&D;rD;,m;vd*zvm;udpeac: Ekipr;f f k d f d f G &Swtoif;awGxrmawmif ygvmEdiygw,f/ d UJ J S k f 'gayr,fU pyg;vdktoif;rsdK;awGu t oif;tiftm;Bu;D xGm;vmrIetwlupm;orm; hJ aumif;awGu0i;f Ny;D trJzsuovdk tzsuc& kd dk f f H wJtajctaeawGuvnf;&ifqiae&ygw,f/ U kd kd f olwdkhvdktoif;rsdK;awGu upm;orm;wpfOD; OD;xGef;awmufvmNyDqdkwmeJh y&D;rD;,m;vd*f xdyfwef;toif;BuD;awGu r&ruac: zdkhBudK; pm;awmUwmygy/ toif;Bu;D awG[mwpfcsuf J ckw?f ESpcsujf ywfqovd?k ud,toif;vnf; f kd k Uf wu,fawmU pyg;vdktoif;rsdK;awGu tawmfav;oem;p&maumif;ygw,f/ ol wdkh[m txufra&muf? atmufra&mufeJh trSm;vkyfvdkhvnf;r&wJUtaetxm;yg/ t oif;uupm;orm;wpfOD;udktoif;BuD;awG &efu umuG,Eizvpmwd;k ay;&if tjcm;u f kd f hkd pm;orm;awG&JYtaetxm;udkvnf; xnfU wGuf&? tm;vHk;udk wdk;ay;NyD;rS toif;u vd'fpf,lEdkufwuf bmjzpfcJUovJ/ e,l;um q,fua&m? Ny;D awmU vGecw(3)ESpavmuf f UJ UJ f ueJhawmifrwlawmUwJU tufpwGefADvmwkdh&JY......

Words: 22913 - Pages: 92

Assignment

...palar4aU'UdN'sraqrunu aq+ dq:e1o,(o1 's^ IAtrD,61 raquram1,g0OZ 6 €ua5 ' '9167 dyn{ 97 uo Iqq'roJ-suosea*71rcd-srolotu-Ieraua8 /g/ggg7/uroo'>loopnouora'.&\Mr\ / /:d+*l q8no.rqf palar4eJ 'aJnlrEJ JoJ srJosea5 :sJolotrAl IeJauaD zrOOT loollng Jnuouof,g ' tT-ZT.'dd'€I'ou 2g'Io^'ssaulsng ;o adocs aruoq salrJp d+snpur o+rrv, ,600Z H ,srlJn) Ol1z'Zldey41 parcrzr rurr{'N dcfdnD[ueq-solelstu -*3-tS-EO-Ogg7/so1ne/dauou/ruot'depolesn'zvvvu,r / /d++rl ruor1 pa^er.qa5 'AVCIOI ygn 'doldnqueq ol pepear{ sI hlC suosear uales ,7 awnl,600Z S ,d+te) uEaqqrJEJ ',srsrJJ JrurouoJa ' 'OI0Z'f,1n{ gI uo u4r{'9Z1EZgZ / U / L0 600Z / /sar,ro1s/szvrau/ne.lau.rq€.1v\Mm slxa ,I ID MeN, ,W dpl 600Z s,r,raN q8no,rql palar4ar dcldnr4ueq JgV sof,uarolau .asruap s/trAJD lnoqu lq8norq leql uor1e^ouur pue s8urnes lsoJ ur ssaf,Jns snoruJoua ,srolrpduroJ slr Jo aJnIreJ s,trAIC sp.rlr lr Jaqlaqm asdpue dgecrlrr3 ;1sed uaplo8 qr ure8al o1 3urd4 uer{^ luorFuor luarua8euuru s,WD lq8gr sa8ualpqc luarua8eueru pue puorlerado leq^ 'dlus;aurvro luaurura.rro8 dlpo[eur e r{rIM 'ry3 .V (;a1ptus) rvrau aq+ Jo alels lsatq aq+ ssnrsl6l .g .Z 'asdpue dlpcqrr3 2uo4ecrldde uorlJalord ,(cldnrlueq Fnlua^a pue s,IAtrC 01 aurlf,ap palnqr4uoJ leq+ srolJEJ IEuralxa pue Iuurelur ar{} ere^ }eqM .T suollsanb luetuaSEuEw puu ssaursn8 u! sasu] uo a/aprn8lensrzr-e-urg-;o-ge;-aq1/a,orarueur;/Bo1q7*orifr?1r1;ilff)ffrT q8norqt pa^arr+ar ,appC IEnsrA V......

Words: 5142 - Pages: 21

Prayer Method

...Kiv Ges †Kvbiƒc AvKvi, mv`„k¨, weK…wZ I wejywß BZ¨vw`i Avkª‡q bv wM‡q, Zuvi gn‡Z¡i mv‡_ mvgÄm¨c~Y© nq, Ggbfv‡e †m ¸YivwRi cÖwZ wek¦vm ¯’vcb Kiv| Bikv` n‡q‡Q: َ ُ ْ َ َ ْ ُْ َ َْ ّ َ) ( ِ ُ ِ ِ A_©: ÒAvi Avj−vni i‡q‡Q my›`iZg bvgmg~n| myZivs †Zvgiv Zuv‡K †mme bv‡gB WvK|Ó [m~iv Avj Avivd, AvqvZ: 180] Avj−vn ZvAvjv Av‡iv e‡jb: (ُ ِ َ ُ ِ  ََُ ٌ ْ َ ْ َ ِِ ِ َ َْ ) 5 Monir Hossain Bari A_©: ÒZuvi gZ wKQz †bB Avi wZwb me©‡kªvZv I me©`óv|Ó ª (m~iv Avk ïiv, AvqvZ:11) myZivs Kv‡jgv‡q Òjv- Bjvnv Bj−vj−vûÓ D³ wZb cÖKvi ZvInx‡`i ¯^xKv‡ivw³‡K kvwgj K‡i| AZGe †h e¨w³ GB Kv‡jgv mg¨Kiƒ‡c Abyaveb K‡i Zvi `vwe gyZvweK Avgj Kij, A_©vr wkiK eR©b Ges GKZ¡ev‡` wek¦vm K‡i jv Bjvnv Bj−vû gynv¤§v`yi ivm~jyj−vn D”PviY Kij Ges †m Abyhvqx Avgj Kij †mB cÖK…Z gymjgvb e‡j cwiMwYZ n‡e| Avi †h e¨w³ Aš—‡i wek¦vm bv †i‡L †Kej evwn¨Kfv‡e gy‡L D”PviY Kij, mv‡_ evwn¨K Avgj¸‡jvI K‡i †Mj, †m cÖK…Z gymjgvb bq, †m eis gybvwdK| Avi †h e¨w³ GB Kv‡jgv gy‡L D”PviY K‡i Zvi `vwei wecixZ Avgj Kij, †m Kvwdi, hw`I †m †gŠwLKfv‡e GB Kv‡jgv evi evi D”PviY K‡i P‡j, ZeyI| Ògynv¤§` mvj−vj−vû AvjvBwn Iqv mvj−vg Avj−vn †cÖwiZ ivm~jÓ- G K_vi mv¶¨ cÖ`v‡bi Zvrch© nj, gynv¤§` mvj−vj−vû AvjvBwn Iqv mvj−vg Avj−vni wbKU n‡Z †h wimvjvZ (evZ©v) wb‡q G‡m‡Qb Zvi Dci Cgvb I wek¦vm ¯’vcb Kiv| A_©vr Zuvi AvbxZ wewa-weav‡bi AvbyMZ¨ Kiv I wb‡lavewj †_‡K weiZ _vKv Ges mKj KvR Zuvi cÖ`wk©Z c×wZ †gvZv‡eK Kiv| Bikv` n‡q‡Q: ٌ ُ َ َ ْ ُْ ُ َْ َ ٌ َ ْ َ َ َْ َ ٌ َ ْ ُ ُ َ ْ ٌ َُ ْ ُ َ ْ ََ) (ٌ ِ  ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ A_©: Òwbðq †Zvgv‡`i wbR‡`i ga¨......

Words: 8517 - Pages: 35

Guardianes de Oz | AriannaSecret 2 bg vids | Linge de lit pour bébés