Kağıt Fabrikalarında Elektrik Mühendisliği Ve Verimlilik

In: Business and Management

Submitted By peeceng
Words 85848
Pages 344
KAĞIT FABRİKALARINDA

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
VE

VERİMLİLİK

1/448

2/448

Genişletilmiş ikinci baskı için önsöz
Kitabın birinci baskısı “Koruyucu Eklektrik Bakımı” ismini taşımaktaydı. İnternet ortamında oldukça revaçta olan bu kitap tüm fabrikalar için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Özellikle bu alanda Türkçe kaynak bulunmaması kitaba olan talebi arttırmaktadır. İkinci kısım ise tasarım kriterlerine ayrılmıştır. Koruyucu bakım yanında, tasarım kriterlerinin bilinmesi ve arızaların oluşum mekanizmalarının öğrenilmesi, güvenilir fabrikalar kurulmasına ve dolayısıyla verimliliğe katkı sağlayacaktır. Verimlilik, elektrikte koruyucu bakım, kaliteli sistem tasarımı, iyi projelendirme ve montajla doğrudan ilgilidir. Bu kitap işte böyle bir amaç için, kağıt fabrikalarının daha verimli çalışabilmesi için yazılmıştır. Kağıt fabrikalarının temel ihtiyaçlarından olan mühendislik uygulama bilgisi açığı aslında Türkiye’deki tüm sanayi kuruluşlarının ortak sorunudur. SEKA’nın kapanmasından sonra kağıt fabrikaları için bilgi birikimine katkı sağlayacak hiç bir kurum kalmamış oldu. Özel sektörde üretilen bilgiler, fabrikaların içe kapanmaları nedeniyle paylaşılamaz duruma geldi. Oysa fabrikalar arasında sinerji sağlanarak sağlıklı bilgilerin paylaşılması, kağıt sanayii için verimliliğe katkı sağlayacaktır. Üniversitelerde araştırma yapan bazı araştırmacıların, kağıt fabrikaları hakkında kaynak arayışları sorunun derinliğini göstermektedir. Bu kitap okyanus olmaktan çok kendi çapında bir damla olmayı hedeflemektedir. Bu damlanın, başka damlalarla buluşması, sonuca olumlu katkı sağlayacaktır. Özellikle mühendisler arası doküman paylaşımı bilgi birikimini olumlu yönde etkileyecektir. Aslında daha yukarıda ve geniş bir platformda, kurumsal bir oluşuma ihtiyaç bulunmasına rağmen, bu tür bir girişimin öncelikle maddi kaynağa ihtiyacı olacaktır. Belki de bir “Kağıt…...

Similar Documents

Introduction Law and Ethic

...2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 16 Temmuz 2012 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel Kurulunun 10.05.2012 tarih ve 2012.10.564 sayýlý kararý ve 17.05.2012 tarih ve 2012.11.623 sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. ÖSYS’ye baþvuran adaylar kýlavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiþ sayýlýrlar. Sýnav/yerleþtirme ile ilgili her türlü açýklama, baþvuru ve sýnav/yerleþtirme sonuçlarýnýn adaylara duyurulmasý, Baþkanlýðýn Ýnternet sayfasýndan yapýlýr. Ýnternet sayfasýndaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara teblið hükmündedir. Tercih Hizmeti Ücreti Tercih Süresi Yeni Þifre Edinme Ücreti : : : 3,00 TL 23 Temmuz - 3 Aðustos 2012 2,00 TL 2012-2013 Öðretim Yýlý Yükseköðretim Programlarýna Kayýt Tarihleri: 3-7 Eylül 2012 DÝKKAT ! Tercih yapmayan, tercihi geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ve ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine, baþka bir ad altýnda, herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý 06538 Bilkent-ANKARA Adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHDB) 06538 Bilkent-ANKARA Telefon Numarasý: (312) 298 80 50 (Çok Hatlý Santral) ÖSYM......

Words: 335158 - Pages: 1341

Demografický Vývoj Japonska Ve 21. Století

...Demografický vývoj Japonska ve 21. století (seminární práce) * Obsah Úvod 2 1. Počet a struktura obyvatelstva 3 2. Geografické rozmístění 5 3. Migrace 6 4. Vývojové trendy a hrozby 7 4.1. Stárnutí populace 8 4.2. Migrační politika 9 4.3. Penzijní reforma 10 Závěr 12 Zdroje: 13 * Úvod Jedna z nejrozvinutějších zemí světa, která fascinuje svou kulturou vzniklou jako následek dlouhé doby izolace od okolního světa. Země, na jejíž území byly ke konci Druhé světové války svrženy atomové pumy, a která ačkoli vzešla z války jako poražena, dokázala se rychle zregenerovat a nastartovala svou ekonomiku tempem, které permanentně dosahovalo dvouciferných hodnot. Ale také země, která celá 90. léta prožívala „ztracenou dekádu“ a stabilní růst, kterého dosáhla teprve s příchodem nového tisíciletí, byl opět narušen světovou ekonomickou krizi – to je Japonsko. První dvě kapitoly této práce se zabývají stavem japonské společnosti z hlediska počtu a geografického rozmístění obyvatel. Třetí kapitola se zabývá mezinárodní migrací, a blíže se zaměřuje na cizince v Japonsku, včetně legálních opatření japonské vlády. Závěrečná kapitola poukazuje na hrozby, kterým tato země čelí v současnosti a letmo nastiňuje možnosti dalšího vývoje. Konkrétní témata, které v seminární práci blíže identifikuji jsou stárnoucí populace, imigrační politika a také penzijní reforma, popřípadě změny v dosavadním penzijním systému. Cílem této seminární práce je přiblížit stav japonské......

Words: 3639 - Pages: 15

Management & Organization

...AREL Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı Ders: Yönetim ve Organizasyon Konu: Neo-Klasik Yönetim Düşüncesinin Yönetim Faaliyetlerine Katkısı Sunulan: Prof. Dr. Mümin Ertürk Sunan: Tanju Özdeniz 115600122 26/11/2012 NEO-KLASİK YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN YÖNETİM FAALİYETLERİNE KATKISI Yönetim, insanın var olduğu ilk günlerden beri var olan bir kavram olmakla beraber, bu kavram ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında bilimsel olarak ele alınmaya başlanmış ve 1880 ‘li yıllarda “Klasik Yönetim Yaklaşımı” ortaya çıkmıştır. “Klasik Yönetim Yaklaşımı” teorisi, bir süre için örgütlerin ihtiyaçlarını karşılamış olmakla beraber çok geçmeden günün ihtiyaçlarına yetersiz kalmaya başlamıştır. Şirketlerin çok hızlı bir şekilde büyümeye başlamaları, şirket birleşmeleri, 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin yarattığı problemler, sendikaların büyümeleri ve baskıları, işsizlik, ailelerin içerisinde düştükleri yaşam güçlükleri, devlet kontrol ve sınırlamaları, klasik yönetim düşüncesinin yetersizliğini örgüt yöneticilerine iyice hissettirmeye başlamıştır. Klasik yönetim düşüncesinin en yüksek düzeye çıkmış olduğu 1930’lu yıllarda yeni bir akım oluşmaya başlamış ve bu akım “Neo-Klasik Yönetim Anlayışı” olarak isimlendirilmiştir. Bu anlayışın esasını “insan ilişklileri” oluşturmaktadır. Bu dönemde, Western Elektrik şirketinin “Hawthorne” tesislerinde Kasım 1924 yılında başlayan ve literatürde “Hawthorne Araştırmaları” olarak......

Words: 892 - Pages: 4

Machine Theory

...s4 r2 5 s3 s5 r5 y M 6 1 q s6 m6 x P Şekilde bir eksantrik pres gösterilmiştir. a) (Kağıt üzerinde) Bu makinanın kısıt denklemlerini elde edip, bilgisayarda kinematik çözümleme gerçekleştirmek için gereken hazırlığı yapınız, b) (Kağıt üzerinde) Öbür uzuvların ağırlıklarını göz ardı edip 6 no.lu uzvunkini hesaba katarak, P presleme kuvvetini karşılamak için 2 no.lu uzva uygulanması gereken M momentinin hesaplanması problemini q’ye bağlı olarak formüle ediniz. c) (Bilgisayarda, kinematik çözümleme programı yardımıyla) Yukarıdaki hazırlığınızdan yararlanarak, M momentinin, presleme işleminin gerçekleştiği 202,5o≤q≤225o aralığında q ile değişimini grafik olarak elde ediniz. (Programın bütünü değil fakat kısıt denklemlerinin ve statik probleminin tanımlandığı, sayısal verilerin girildiği ve kuvvet grafiğinin elde edildiği kesimleri ödevde verilmeli.) r11=100 cm, r12=60 cm, r2=25 cm, r3=80 m, r4=100 cm, r5=100 cm, P=20.000 N, m6=250 kg SORU 2 (Makina hareketinin benzetimi/simülasyonu) 4 c s3 2 M e 3 s4 F 1 Uzuv kütleleri m2=m, m3=2m ve m4=3m olarak bilinen ve 2 no.lu uzvu e eksantrikliğine sahip r yarıçaplı bir dairesel diskten ibaret olan şekildeki makina, 3-4 kayar mafsalıyla 1-4 kayar yatağına etkiyen c katsayılı viskoz sürtünme kuvvetleriyle bir elektrik motorunun 2 no.lu uzva uyguladığı M(  ) önüne alarak; a) (Kağıt üzerinde) Makinanın Eksergian hareket denklemini elde ediniz, b) (Bilgisayarda) m=15 kg, r=80 cm, e=10 cm,......

Words: 432 - Pages: 2

Kırsal Kalkınma

...TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.Ş. KALKINMA TEOR LER VE MODERN KALKINMA BANKACILIĞI UYGULAMALARI Hazırlayanlar Leyla DOLUN (Kd. Uzman) A. Hakan AT K (Kd. Uzman) GA-06-08-09 EKONOM K VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ekim, 2006 ANKARA ISBN 975-7406-85-6 © Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Leyla DOLUN (Kd. Uzman) A. Hakan AT K (Kd. Uzman) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü zmir cad. No: 35, Kızılay / ANKARA Tel: (0312) 417 92 00 Fax: (0312) 417 01 47 www.tkb.com.tr Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. matbaasında çoğaltılmıştır. Ç NDEK LER Sf. No S U N U Ş .......................................................................................................................1 G R Ş ..........................................................................................................................2 BÖLÜM 1........................................................................................................................5 1. BÜYÜME - KALKINMA TEOR LER ...........................................................................5 1.1. YAPISAL DEĞ Ş M ESAS ALAN TEOR LER ......................................................5 1.2. DOĞRUSAL BÜYÜME AŞAMALARI MODELLER N ESAS ALAN TEOR LER ....8 1.3. ULUSLARARASI BAĞIMLILIK TEOR LER ........................................................10 1.4. NEO-KLAS K SERBEST P YASA TEOR LER ...................................................10 1.5. ÇSEL ETKENLERE BAĞLI KALKINMA TEOR LER...

Words: 20823 - Pages: 84

Asasasa

...gözlenmesi, işletmenin içinde bulunduğu sektör ve yan sanayilerle ilişkileri konusunda çalışmalar yaptım. Bu genel amaç çerçevesinde yeterli inceleme yaptıktan sonra işletmenin üretim faaliyetleri, kapasitesi, maliyet muhasebesi bilgileri ışığında kalite anlayışının üretime etkilerini rapor ettim. İşletmede bir ürünün hammadde aşamasından fabrikadan ayrılana kadar geçirdiği işlemleri gösteren bir süreç diyagramı hazırladım. Bu araştırmalarla birlikte işletme işleyişinin kavranması ve analizinde endüstri mühendisliği bakış açısını görmeyi amaçladım. 1.KURULUŞA AİT GENEL BİLGİLER 1.1 Adı Arçelik A.Ş. Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi 1.2 Kuruluş Tarihi Ocak 1992 yılında proje çalışmalarına başlanan Ankara Bulaşık Marinası İşletmesinin temeli, 22.09.1992 tarihinde atılmıştır. İşletme 1 yıldan daha az sürede imalata başlayarak 15.09.1993 tarihinde montaj bandında ilk deneme üretiminden sonra Çayırova işletmesinde bulunan Bulaşık Makinesi ile ilgili teçhizatın da Ankara işletmesine transfer edilmesi ile birlikte 20.10.1993 tarihinde seri üretime başlamıştır. Böylece bulaşık marinalarının tamamı Ankara işletmesinde üretilir hale getirilmiştir. 1.3 Kuruluşun Tarihçesi Arçelik, 1955 yılında Vehbi Koç ve Lütfi Doruk tarafından Sütlüce’de kurulmuştur. Türk Beyaz Eşya Sektöründe ilklerin öncüsü olan Arçelik 1959'da ilk çamaşır makinesini, 1960 ise ilk buzdolabını üretmiştir. 1968 yılında Çayırova tesislerine taşınmış, 1970'li ve 1980'li yıllarda ürün çeşidini hızla......

Words: 853 - Pages: 4

Godot Ve Beklemek

...Godot ve Beklemek - Oya İşeri Gever Birbirlerine takma isimleriyle seslenen iki avare, kır yolunda, kuru, yapraksız bir ağacın dibinde buluşurlar. Godot’nun gelmesini beklemektedirler. “Zaman öldürmek” için oradan buradan -en sıklıkla Godot’dan- konuşur, geçmişlerini yâd eder, birbirlerine şakalar yapar, bir şeyler yerler. Beklemekten sıkılınca kendilerini asmaya kalkarlar ancak kimin önce öleceğine bir türlü karar veremezler; zaten ipleri de yoktur. Bazen ayrılmayı düşünürler ama ne cesaretleri vardır ne de birbirlerinden başka kimseleri. Davetsiz misafirleri peyda olur; tanrı rolü oynayan Pozzo ve kölesi Lucky ile iletişim kurmaya çalışırlar. Bir ara çıkıp gelen Çocuk, Godot’nun o gün değil, ertesi gün mutlaka geleceğini haber verir. Ne var ki Godot hiç gelmeyecektir. Bunu bile bile, Godot gelip onları kurtaracakmış gibi bekleyip dururlar. Godot’yu Beklerken’i bu çerçevede izleyen / okuyan biri “boşuna zaman öldürdüğü, yılın derbisi ya da Muhteşem Yüzyıl’ı izlemediği için hayıflanacaktır. Lakin alt metinlerinde gezinilmeyen bir “absürt” eser insan için elbette zaman kaybıdır. Beckett absürdizmi eserlerinde kendi ve dış dünya arasındaki uyumsuzluğu anlamlandıramama, zaman ve mekânda sıkışmışlık, eyleme geçme-geçememe arasındaki tutsaklık, insan ilişkilerindeki tekdüzelik ve yozluk, işlevini yitirmiş dil yüzünden yüzeysel kurulan iletişim, olay örgüsünün “saçma” hatta fizik kurallarına aykırı oluşu, vs ile verir… Çünkü Beckett der ki: “Bu dünyanın anlamı olduğu bizim......

Words: 2830 - Pages: 12

Efficiency Management

...T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye’nin Verimlilik Merkezi Yayın No: 716 Verimlilik ve Kalite Yönetimi: Modüler Program CİLT 2 Editörler Joseph PROKOPENKO ve Klaus NORTH Uluslararası Çalışma Örgütü Cenevre Asya Verimlilik Örgütü Tokyo Telif Hakkı Uluslararası Çalışma Örgütüne aittir, 1996 İlk baskı 1996 İkinci baskı 1997 Bu Modüler Program ILO/APO ortak yayınıdır. Türkçe Çeviri Telif Hakkı © 2011 Verimlilik Genel Müdürlüğü Gerekli izin alınarak çevrilmiş ve çoğaltılmıştır. Takım Numarası: 978 - 975 - 440 - 376 - 3 ISBN: 978 - 975 - 440 - 378 - 7 (2. Cilt) Birleşmiş Milletler uygulamasıyla uyumlu ILO ve APO yayınlarında kullanılan isimler, ve bunların içinde yer alan materyallerin sunumu, herhangi bir ülkenin, alanın ya da bölgenin veya makamlarının hukuki statüsüyle ilgili olarak veya sınırlarının çizilmesiyle ilgili olarak Uluslararası Çalışma Örgütü ve Asya Verimlilik Örgütü adına herhangi bir fikrin ifadesini ima etmez. Çalışmalarda ve diğer katkılarda ifade edilen fikirlerin sorumluluğu, sadece yazarlarına aittir ve yayınlanması, bunların içinde ifade edilen fikirlerin Uluslararası Çalışma Örgütü ve Asya Verimlilik Örgütü tarafından onaylandığını göstermez. Firmaların adlarına ve ticari ürünlerle işlemlere yapılan atıflar, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Asya Verimlilik Örgütü tarafından onaylandıklarını ima etmez, ve belirli bir firmanın, ticari ürünün ya da işlemin belirtilmemesi, herhangi bir onaylamama işareti......

Words: 147666 - Pages: 591

Para Ve Balık

...ancak fiyatların ve ödenen ücretlerin artmasından ötürü ülkenin servet varlığında herhangi bir etkiye yol açmayacaktır. Smith'e göre paranın değeri de öbür malların değeri gibi ölçülür.Değer emeğe bağlıdır.Malın da paranın da değeri ona harcanan emeğe bağlıdır. Bu sebeplerden dolayı emek mübadele değerinin gerçek ölçütüdür.Yani sonuç olarak malların mübadele edilmesi aynı zamanda emeğin mübadele edilmesi anlamına gelmektedir.Emek değeri kendine eşit emek değeri ile değiştirilecektir.Bu bakımdan bakıldığında gerçekten mübadele edilen altın,gümüş,para,döviz değil emektir.Güçlükle elde edilen mallar pahalı,az emek harcanarak üretilen mallar ise daha ucuz olur. TÜRKİYE'NİN DÜNYA BALIKÇILIK ÜRETİMİNDEKİ YERİ Türkiye su ürünleri üretiminde dünya klasmanında 228 ülke arasında 33. sırada yer alıyor. Avcılıkta 30., yetiştiricilikte ise 180 ülke arasında 24. sırada. 2011 yılında su ürünleri avcılığından 514 bin 755 ton, yetiştiriciliğindense 188 bin 790 ton üretim yapılmış. Türkiye, son yıllarda balıkçılık sektöründe dünya piyasasında hak ettiği yeri almaya başlamış. Hem deniz avcılığı hem de kültür balıkçılığında dünya lideri olmak için büyük çaba sarf ediyor. Özellikle levrek piyasasında 47 bin tonluk pazar payıyla lider olan Türkiye, çipurada ikinci, gökkuşağı alabalığında ise üçüncü sırada. Dünyada yılda üretilen yaklaşık 120 bin ton levreğin yüzde 40'ından fazlası Türkiye'de yetiştiriliyor. Bunun yaklaşık 15 bin tonu da İtalya başta olmak üzere Yunanistan, İspanya ve......

Words: 366 - Pages: 2

Ataerki Ve Birikim

...hareket, barış hareketi ve diğerleri) içerisinde etki alanı en geniş olan ve hakkında en çok tartışılan, muhtemelen Kadın Kurtuluş Hareketidir. Varlığıyla bile insanları kışkırtmaya yetiyor. “Ekoloji sorunu”, “barış meselesi” üzerine soğukkanlı bir entelektüel ya da politik söylem yürütülebilir. Oysa “kadın sorunu”, istisnasız, erkeklerin ve birçok kadının aşırı duygusal tepki göstermesine yol açar. Bu sorun her bir birey açısından hassas bir konudur. Bunun nedeni; kadın hareketinin diğer hareketler gibi taleplerini devlet ve kapitalistler gibi bir dış etkene ya da dış düşmana yöneltmeyip, bizzat en yakın insani ilişki içindeki insanlara, kadın-erkek ilişkisine bu ilişkileri değiştirme anlayışı ile yöneltmesidir. Dolayısıyla, savaşım ortak çıkarlara ya da politik hedeflere sahip belirli gruplarla bir dış düşman arasında değil, kadınların ve erkeklerin içerisinde ve kadınlarla erkekler arasında yaşanır. Her insan, er yada geç, taraf tutmaya mecbur bırakılır. Ve burada taraf tutmak; kendi içimizden bir şeyin kopup ayrılması, kimliğimiz olduğunu sandığımız şeyin ufalanıp dağılması ve yeniden yaratılmak zorunda olması anlamına gelir. Bu süreç sancılı yaşanır. Pek çok erkek ve kadın uzak durmak için çaba gösterir; çünkü eğer yaşadığımız toplumlardaki kadın-erkek ilişkisinin hakiki doğasının farkına varmamıza izin verirsek, paranın, iktidar oyunlarının ve açgözlülüğün egemen olduğu soğuk ve acımasız dünyadaki huzur ve uyumun son adası da yok olacaktır. Üstelik erkekler ve kadınlar,......

Words: 15873 - Pages: 64

Engineering

...absolutely summable absorb, to absorbant absorbing state absorption cross-section absorption loss absorption modulation absorption absorption spectrum absorption trap absorptive attenuator abstract abstract symbol abstract syntax tree abstraction AC AC/DC converter accelerate, to accelerated test accelerating relay acceleration of gravity sonsal dağılım önsel dağılım almaşık akım darbesi yarıda kalan bağlantı kısa numarayla arama olağandışı sonlanma sapınç olağandışı son olağandışı yansıma olağandışı son durdurma dizisi (bitirmeden) durdurmak yarıda kalan bağlantı makina dilindeki kod, mutlak kod mutlak gecikme mutlak hata mutlak ölçüm hatası makina dilindeki komut, mutlak komut mutlak ölçü aleti mutlak basınç bir dizgenin mutlak kararlılığı elektrik birimlerinin mutlak sistemi mutlak değer aygıtı mutlak kararlı dizge mutlak toplanır soğurmak soğurgan soğurucu durum etkin soğurma alanı soğurum yitimi enerji soğurum kiplenimi soğurulma, soğurum soğurum izgesi soğurum tuzağı soğurgan zayıflatıcı 1) öz; 2) soyut soyut simge soyut sözdizim ağacı soyutlama almaşık akım, AA AA/DA çevirici ivmelendirmek, hızlandırmak ivdirilmiş sınama, hızlandırılmış test ivme bağlağı, ivme rölesi yerçekimi ivmesi accelerator accelerometer acceptable level of risk acceptable mean life acceptable quality level acceptance boundary acceptance criteria acceptance acceptance probability acceptance sampling acceptor acceptor level accesibility access authorization access barred access category access......

Words: 38690 - Pages: 155

Sơ LượC Về CáC Thế Hệ Shinkansen

...CHÚ Ý 1. Tôi không hề sở hữu bài viết này. Tất cả những gì tôi làm là tập hợp những bài viết của tác giả aikoku2027 lại và trình bày dưới dạng file văn bản. Vì vậy nếu ai có nhu cầu lấy thông tin từ bài viết thì yêu cầu trích nguồn đầy đủ. Link wordpress nơi tác giả dùng để đăng bài: http://aikoku2027.wordpress.com/ 2. Đôi nét về tác giả: “Tôi chỉ làm việc trong công ty liên quan tới phần mềm thôi, chứ không phải nhà báo. Công việc nhiều lúc bận rộn nên không thể tập trung viết. Chỉ là tình cờ tham gia vào trang Tinh Tế của VN và có trò chuyện một ít với mọi người, và nhận ra rằng có quá nhiều bạn dựa vào những thông tin sai lệch được dịch lại từ báo nước ngoài rồi tranh luận với nhau. Nên trang blog này chỉ viết những đề tài mà ít khi được viết hay dịch lại cho người Việt tại VN đọc để có thêm 1 số thông tin hữu ích.” – Trích reply của tác giả trong http://aikoku2027.wordpress.com/2013/05/23/thong-bao-tam-ngung/ Minamoto Shizuka MỤC LỤC Phần 1 – Lịch sử tổng quát về Shinkansen 1. Sự ra đời của Shinkansen 2. Phương Tây vào cuộc chạy đua tốc độ 3. Shinkansen có thật sự an toàn không? Phần 2 – Những kỹ thuật quan trọng của đoạn đường ray cho Shinkansen 1. Đoạn đường ray phân nhánh chế tạo đặc biệt khó 2. Hệ thống chống sét tốt nhất thế giới Phần 3 – Các thế hệ Shinkansen của Nhật (được sản xuất từ 1964 đến hiện tại) 1. JR Tokai, JR miền Tây Nhật Bản và JR Kyushu 2. JR miền Đông Nhật Bản Phần 4 – N700 series NOZOMI và E5 series HAYABUSA 1. Đầu tàu 2. Bộ...

Words: 18426 - Pages: 74

50 Sự ThậT BạN Chưa Bao Giờ BiếT Về Michael

...1. Album solo đầu tiên của anh ấy là Got To Be There. 2. Khi anh ấy còn nhỏ, anh ấy thường được cho tiền tiêu vặt $5/tuần và phần lớn nó được tiêu vào những đồ dùng vẽ tranh. 3. Khi Michael sử dụng giai điệu của Paul McCarney, "Girlfriend," cho album Off The Wall, nó đã lần đầu tiên có năm đĩa đơn được phát hành trong cùng một album ở Anh. 4. Khi được hỏi rằng sau này anh ấy sẽ rời khỏi nhóm Jacksons hay không, anh trả lời, "Tôi muốn tiếp tục phát triển. Đối với tôi, tội lỗi lớn nhất chính là được trao tặng một tài năng, bởi vì đó thực sự là một món quà của Chúa, nhận lấy nó, nhưng không phải cứ giữ chặt nó mà phải biết phát triển nó, đó là tội lỗi lớn nhất trên thế giới." 5. Michael đã học khóa diễn xuất của Katharine Hepburn. 6. Đôi khi Michael hay đùa trên sân khấu, "Khi chúng tôi mới bắt đầu, tôi nhỏ, dễ thương, và đẹp trai. Bây giờ tôi lớn, dễ thương, và đẹp trai." 7. Michael và chị mình LaToya, người đã thu âm một đĩa đơn cùng với anh ấy, đã từng xem nhau như bạn nhảy giống Fred Astaire và Ginger Rogers. 8. Một trong những lí do Michael giữ được thân hình thon thả là do, "Tất cả những gì tôi ăn vào, tôi sẽ mất hết khi ở trên sân khấu.” 9. Michael đứng thứ 5 trong 6 người con trai của gia đình Jackson. 10. Những bức thư thiếu tế nhị từ fan làm anh ấy ghê tởm. 11. Anh ấy rất thích đọc. 12. Michael thắng giải Image Award vào năm 1980 cho Nam diễn viên xuất sắc nhất của "The Wiz." Cũng vào buổi tối đó, anh ấy và chị mình giành giải nhóm nhạc...

Words: 989 - Pages: 4

Sosyal Bilimlerde AraşTıRma YöNtemleri: Sorunlar Ve çöZüMler

...Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Sorunlar ve Çözümler Research Metods in Social Sciences: Problems and Solutions Prof. Dr. İrfan Erdoğan Bu yazıda ortaya konulanlar asla bir şeyleri eleştirme olarak veya negatifi vurgulama olarak nitelenmesin; bu yazı “bir şeylerin ne olduğunu” anlama üzerine inşa edilmiştir; bir şeylerin kötülenmesi değil. Fenomenin ne olduğunu anlama, onun taşıdığı ve taşımadığı özellikleri ilişkisel varlığı içinde ele alarak bilmeye çalışmadır. Yazımızda öncelikle en temel bilgiler ve en ciddi sorunlar üzerinde durulacak ve ardından, genel olarak bir araştırmanın (makalenin veya tezin) tasarımı, uygulaması, analizi ve sonuçlandırılmasının çizgisel sürecinin izlendiği temel sıraya göre; • başlık • ele alınan konunun gerekçelendirilmesi (giriş) • konuyla ilgili datanın/enformasyonun/bilginin toplanması ve analizi (yöntem) • analizden geçerek bulguların ve sonuçların (gerekiyorsa önerilerin) sunulması ile ilgili yaygın sorunlar ve çözümlere değinilecektir. Çözümler sorunların nedenleriyle bağıntılıdır, dolayısıyla giderilmesi de bu nedenlerin bir şekilde ortadan kaldırılmasıyla, etkisiz duruma düşürülmesiyle veya etkisinin en düşük seviyeye getirilmesiyle sağlanabilir. Temel Bilgiler Sosyal bilimlerde araştırma yöntemi, incelemek için ele alınan bir konuda, yapılan bir tasarımda “neyin nasıl yapılacağı, uygulanacağı ve analiz edileceği” ile ilgilidir. Dolayısıyla yöntem, araştırma tasarımının zorunlu ve bütünleşik bir......

Words: 6247 - Pages: 25

Một Số Bài Của Bác Hồ Về Dân Chủ

...Một số bài của Bác Hồ về Dân Chủ, CNTB, XHCN, CNCS Quốc Long 22-10-2010, 05:00 Đây là những bài viết sưu tầm của Bác Hồ từ các tờ báo cũ, các audio cũ còn lưu giữ trong các viện bảo tàng, đúc kết và tổng hợp lại thành Hồ Chí Minh toàn tập gồm 9 tập dày cộm được xuất bản và tái bản nhiều lần. Bộ tài liệu quý báu này được đưa lên báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam vào năm 2003. Thời gian qua Vichoco hay chơi trò cắt xén, giấu đầu cắt đuôi, trích dẫn và xuyên tạc các câu nói của Bác Hồ nhưng lại giấu nhẹm đi thời điểm, bối cảnh lịch sử, chính trị, nguyên văn bài viết, bài nói của Bác, lợi dụng một số câu nói của Bác để trang trí và hậu thuẫn cho những quan điểm phản động của họ và để mọi người hiểu sai về Bác. Cá nhân mình đã đọc hết Hồ Chí Minh toàn tập cách đây 3 năm, càng ngưỡng mộ và khâm phục tầm nhìn của Tư tưởng Hồ Chí Minh bao nhiêu thì càng khinh rẻ bọn phản động bấy nhiêu trước những trò bịp bợm gian xảo của chúng. Mình xin được copy & paste đóng góp vào box tài liệu này góp phần giúp nhiều người hiểu rõ hơn về tư tưởng của Bác Hồ, biết để mà cảnh giác với những trò lừa đảo của bọn phản động, Vichoco. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường VN hiện nay vì ko muốn sa đà vào chủ nghĩa sùng bái cá nhân nên ko cho học trò học thuộc nguyên văn các bài viết, bài nói của Bác Hồ, mà chỉ tổng kết lại những gì tinh hoa nhất, cô đọng nhất và tổng quát nhất để dạy. Việc này cũng vô hình trung làm cho những người, những bạn trẻ chưa đọc các tác phẩm......

Words: 18699 - Pages: 75

СКАЧАТЬ: / подробнее | Capítulo Anterior | Хеви-метал