Lucrare Disertatie

In: Other Topics

Submitted By pinetena
Words 11975
Pages 48
Introducere

În contextul internațional actual distribuția este influențată, ca orice alt proces economic, de procesul de globalizare, de care orice manager trebuie să țină cont în momentul alegerii unei strategii de distribuție. Companiile multinaționale au o pondere tot mai mare în cifra realizată în străinătate, fapt ce se datorează dezvoltării internaționalizării firmelor de distribuție după anul 1990. Centrul și estul Europei au devenit piețe intens căutate de marile companii, în scopul dezvoltării unei rețele de distribuție. Lucrarea de fața are ca obiectiv propunerea unei strategii de distribuție internațională pentru firma Romstal Imex S.R.L. Această propunere s-a realizat în contextul extinderii firmei pe piața Poloniei. Metodele utilizate sunt reprezentate de studierea strategiilor de distribuție la nivel internațional prin revizia literaturii de specialitate și de elaborarea unui studiu de caz pentru investigarea procesului de extindere a Grupului Romstal pe piața Poloniei. Rezultatul cercetării îl constituie elaborarea unei propuneri de strategie de distribuție internațională prin deschiderea de filiale și reprezentanțe în Polonia și prin dezvoltarea unui sistem de francize.

Capitolul 1 : Distribuţia internațională: abordări teoretice

1.1 Conceptul de distribuție

Distribuţia este noţiunea pe care o întâlnim și în literatura universală, ce defineşte "totalitatea proceselor economice si tehnico-organizatorice privind dirijarea si transmiterea fluxului de bunuri si servicii de la producător la consumator, în condiţii de eficienţă maxima". (Malcomete, 1994) Distribuţia acoperă o mare diversitate de activități şi operatiuni şi arată cum pot fi gestionate relaţiile ce apar între intreprinderi în dubla lor calitate de producator şi consumator, pentru…...

Similar Documents

Audit in Limba Romana

...speciale - Serviciile conexe – care cuprind: • Misiuni de examen limitat al situatiiilor financiare • Misiuni de verificare pe baza de proceduri convenite • Misiuni de compilare a informatiilor financiare Auditul financiar se poate efectua de : o un auditor autorizat (statutar) extern si independent, membru al C.A.F.R. iar acesta este „auditul statutar”; o o persoana oarecare (noi speram ca pregatita in acest scop), care este angajata respectivei entitati (deci nu este independenta), nu este membra C.A.F.R. decat intamplator (si deci mai putin supusa restrictiilor de profesionalitate). Acestia sunt cei care efectueaza auditul public intern, auditul intern al entitatilor economice sau orice alta lucrare ce-i catalogata in reglementarile respectivei persoane juridice ca „lucrare de audit”. Acesta fiind “auditul nestatutar”. Directiva 2006/43/CE din17 mai 2006 a Parlamentului European dar si Ordonanta de Urgenta nr.90 din 24 iunie 2008 ,la art.1 definesc auditul statutar ca reprezentand „ auditul situatiilor financiare anuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate, asa cum este prevazut de legislatia comunitara,transpusa in reglementarile nationale”. Orice definiție a auditului statutar trebuie să țină cont de nevoile și așteptările utilizatorilor, în măsura în care acestea sunt rezonabile, precum și de capacitatea auditorului statutar de a răspunde la aceste nevoi și așteptări. Publicul se așteaptă ca auditorul statutar să joace un rol în......

Words: 5493 - Pages: 22

Living States

...Scopul studiului reiese din formularea problemei pe care studentul şi-a propus s-o cerceteze. Sarcinile (obiectivele) propuse vor reieşi din titlurile capitolelor şi paragrafelor întocmite şi se recomandă a fi indicate pe puncte (1, 2, 3 etc.) ori printr-o linie de pauză [- -]. 4. Baza metodologică a cercetării ştiinţifice. În cazul dat, este necesar să se indice suportul teoretico-metodologic al investigaţiei date, adică principiile, metodele, tehnicile şi procedeele de cercetare, utilizate de student la scrierea tezei, arătând cum acestea îşi găsesc reflectare la problematica discutată. Rezultatele obţinute. Studentul va evidenţia originalitatea în tratarea problemei respective, subliniind prin ce se deosebeşte această lucrare de altele la tema dată, care este aportul concret, original, personal al autorului investigaţiei. Totodată, se va specifica semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei de licenţă. Volumul şi structura tezei. Autorul trebuie să prezinte pe scurt structura lucrării (numărul de capitole, conţinutul lor rezumativ) şi volumul ei (numărul de pagini). După Introducere urmează partea de fond a lucrării care constituie conţinutul propriu-zis al tezei de licenţă divizat pe capitole (compartimente). Fiecare capitol poate fi împărţit în două-trei paragrafe (se recomandă ca teza să includă două-trei capitole). Conţinutul propriu-zis al tezei trebuie să aibă un nucleu, acesta fiind redat prin contribuţia......

Words: 6609 - Pages: 27

Hidrocentrala Portile de Fier

...pentru ecluzarea în ambele sensuri. Sistemul Porţile de Fier I este una din cele mai mari construcţii hidrotehnice din Europa şi cea mai mare de pe Dunăre. Hidrocentrala, de asemenea, este o măreţie arhitectonică şi tehnologică, cu numeroase elemente originale şi spectaculoase: barajul deversor (lung de 441 m, lat de 55 m), care a zăgăzuit apele fluviului ridicându-le cu 30 m; podul de peste coronamentul barajului, care mijloceşte un nou drum european; ecluzele cu giganticele porţi şi avantposturi aval şi amonte pentru transbordarea navelor; sala turbinelor Kaplan şi întreaga încrengătură de coloşi din pântecele şi de pe terasele cetăţii. Porţile de Fier I, la o simplă evaluare, este cea mai impetuoasă şi mai costisitoare lucrare din toate timpurile pentru România. Numai pe malul românesc au lucrat peste 10.000 de oameni în cei aproape 8 ani cât a durat lucrarea (1964-1972). Lacul de acumulare cu un volum de peste 2200 milioane mc se întinde de la baraj până la confluenţa cu râul Tisa. Lacul cuprinde în principal zona Defileului Dunării, cel mai mare defileu din Europa, cuprins între localităţile Baziaş şi Orşova.     Zona Porţile de Fier are un bogat potenţial arheologic, istoric şi turistic. Pentru protejarea habitatului natural deosebit, regiunea defileului Dunării a fost inclusă în Parcul Natural Porţile de Fier.     Regiunea Defileului Dunării reprezintă una din cele mai pitoreşti şi atractive zone turistice, atat prin frumuseţile......

Words: 898 - Pages: 4

Bugetarea in Publicitate

...1. Definitii. Moduri de remunerare a unei agentii de publicitate 2. Elaborarea business plan-ului pentru o agentie de publicitate 3. Perspective ale publicitatii 1. Definitii. Moduri de remunerare a unei agentii de publicitate Probabil ca intrebarea cea mai frecventa care apare este cum este platita o agentie de publiciate. Cum face bani o agentie de publicitate? Pentru ca din ce face bani o agentie de publicitate, stim deja! Printre modalitatile si instrumentele prin care este platita o agentie de publicitate enumeram: Estimarea de cost reprezinta documentul prin care agentia de publicitate calculeaza costurile implicate de realizarea unei lucrari, inainte ca aceasta sa inceapa efectiv a fi executata. Costurile implicate intr-o lucrare sint de doua feluri: - costuri externe care sint calculate pe baza ofertelor primite de la diversi furnizori - costuri interne care sint calculate potrivit sistemului de “ora de agentie” In momentul in care estimarea de cost este aprobata de client, agentia poate incepe derularea proiectului. Ora de agentie este unitatea de masura care cuantifica activitatea depusa de personalul agentiei de publicitate in scopul realizarii unui proiect, reprezentind media costurilor implicate de acesta. Fiecare angajat ocupa o anumita pozitie si are responsabilitati diferite in cadrul unui proiect, implicit in cadrul agentiei. Ca urmare, ratele orare interne care stau la baza costurilor estimative interne sunt diferite si se calculeaza in functie......

Words: 1862 - Pages: 8

Orient Objected Programming in Romanian

...fi utilă tuturor celor care vor să înveţe să programeze orientat pe obiecte, în general şi în C++, în particular. Este bine ca cel care citeşte această lucrare să nu fie începător în programare şi, mai mult, este trebuie să aibă cunoştiinte avansate despre limbajul C. Anumite concepte generale cum ar fi constante, variabile, funcţii, tipuri numerice, caractere, string-uri, pointeri, tablouri etc. se consideră cunoscute. Lucrarea este structurată pe două părţi. În prima parte se prezintă elementele introduse odată cu apariţia limbajului C++, care nu existau în C şi care nu au neaparat legatură cu programarea orientată pe obiecte. În partea a doua este facută o prezentare teoretică a programarii orientate pe obiecte, introducand şi conceptele POO. După această scurtă prezentare pur teoretică se prezintă programarea orientată pe obiecte din C++. Tot aici sunt prezentate şi o parte din clasele care se instalează odată cu mediul de programare (clase pentru lucrul cu fluxuri, clasa complex etc.). La fiecare capitol, sunt date exemple sugestive, care ilustrează din punct de vedere practic elemente de noutate. Este bine ca aceste exemple să fie înţelese şi, acolo unde este nevoie, să fie scrise şi rulate de către cititor. Programele din această carte nu conţin erori, deoarece ele au fost întâi testate şi abia apoi introduse în lucrare. În general, tot ceea ce este prezentat în această carte (teorie şi aplicatii) este recunoscut atât de compilatorul C++ al firmei Borland, cât şi de......

Words: 1337 - Pages: 6

Waterfront

...Il fenomeno waterfront inizia nelle città industriali del nord america intorno al 1930 per risp alla grande crisi post industriale. L’industrializzazione, spesso poco rispettosa dell’ambiente, una volta cessata aveva lasciato spazi dimessi e degradati spesso in pieno centro. L’esaurirsi degli spazi post industriali e la necessità di realizzare nuove infrastrutture viarie hanno determinato la necessità di rivisitazione dei waterfront. Le città non hanno con il mare un atteggiamento univoco: il mare può essere visto cm una risorsa, un occasione da cui lucrare una rendita di posizione o un accidente geografico. L’estensione ottimale dell’intervento varia da caso a caso: si passa da interventi che interessano una fascia limitata di tessuto urbano prospiciente all’acqua ad un intervento complessivo che coinvolge l’insieme di sistemi urbani nello stesso tratto funzionale di costa. In qst ultimo caso si parla di sistema metropolitano costiero, caratterizzato da un tessuto urbano ininterrotto e da un ente governativo unico; è un sistema unico ed eterogeneo, in cui elemento solido e liquido si intrecciano. Si arriva poi a un sistema locale di porti qnd attività che potrebbero essere svolte dalla stesso porto xk inerenti allo stesso bacino di utenza vengono trasferite in più siti x creare un sistema sinergico che ripartisce le attività rispetto alle loro funzioni. SEPARATEZZA CITTà PORTO: diversificazione funzionale in ambito statico, il porto diventa un luogo di produzione......

Words: 648 - Pages: 3

International

...UNIVERSITATEA BUCURESTI FACULTATEA ADMINSTRATIE SI AFACERI SPECIALIZAREA MARKETING RECENZIE TEMA Emoțiile în comportamentul consumatorilor: o abordare ierarhică Profesor Emanuela Avram Student Dumitru Denisa Mihaela BUCURESTI 2014 Emoțiile în comportamentul consumatorilor: o abordare ierarhică Abstract .În această lucrare , este prezentat faptul că cercetarea evidentiază diferite fluxuri ce pot fi integrate într-un model de emotii de consum ierarhic . Sunt impărtite astfel in trei mari niveluri ,nivelul superordinat, nivelul subordonat ,constă in emotii specifice , bazate pe Richins " ( Richins , Marsha L.Măsurarea emoțiilor în experiența de consum . J. consum. Res 24 ( 2 ) ( 1997) 127-146 ) Emoții de consum stabilite (CES) , și ca un nivel intermediar , ne-am propus patru emoții de bază pozitive și patru negative. Noi am efectuat cu succes un test preliminar pe acest model implicand emotiile superioare si cele de bază pentru diferite tipuri de produse alimentare . Rezultatele sugereaza ca emotiile de bază ofera mai multe informații despre sentimentele consumatorilor. Cuvinte cheie Emoțiile consumatorilor; Ierarhia de emoții; emotiile pozitive si negative afectează; Emoțiile de bază; emoții specific Autori Fleur J.M. Laros, Jan-Benedict E.M. Steenkamp Sursa Journal of Business Research 58 (2005) 1437– 1445 Introducere După o lungă perioadă in care se considera ca deciziile luate de consumatori erau raționale si bazate pe atributele...

Words: 1005 - Pages: 5

Viziunea Unui Lider

...Israelului. Pavel a spus despre el că ”a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu”. Cred că aceste cuvinte ar trebui să descrie orice mare conducător. Neemia deasemenea a fost un om care a primit din partea lui Dumnezeu viziunea de a rezidi zidurile Ierusalimului. După câteva zile de plâns, post și rugăciune, pentru Neemia viziunea din partea lui Dumnezeu a fost clară. Cu toate că împlinirea acestei viziuni nu era ușoară, procesul de reconstrucție s-a desfășurat sub amenințările continue ale lui Sanbalat, Tobia, a arabilor, amoniților și asdodienilor. Cu toate acestea Neemia stă ferm și nu uita viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. El o împărtășește cu restul iudeilor și împreuna duc la bun sfârșit aceasta lucrare. Neemia era conștient că aceasta viziune a fost un primită din partea lui Dumnezeu - ”ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim” (Neemia 2:12) - lucru care îi dă putere și încredere în această viziune. Nu pot să nu amintesc printre vizionarii Sfintelor Scripturi de apostoli. Isus alege doisprezece persoane cărora le împărtășește viziunea Lui și care mai târziu fac din ea viziunea lor personală. Simon după întalnirea cu Isus poartă numele Petru, un nume care are o însemnătate deosebită și care vine cu o viziune și mai deosebită. Isus îi spune ”Și Eu îți spun: tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea” (Matei 16:18). Petru duce mai departe această viziune și chiar moare pentru ea.......

Words: 3107 - Pages: 13

Project

...COMPUNERILE ŞCOLARE Compunerea şcolară se defineşte, în mod generic, ca o lucrare scrisă, pe o temă liber aleasă ori propusă de un profesor sau impusă de manual, respectând regula celor trei unităţi (introducere, cuprins şi încheiere sau ipoteză, demonstraţie, concluzie – în cazul compunerii argumentative) şi realizată după un plan prestabilit. După regulile psihopedagogiei, formarea deprinderilor de a compune vizează: • nivelul dezvoltarii fizice (antrenarea continua a simturilor), • nivelul dezvoltarii intelectuale (deprinderea de a povesti evenimente sau intamplari in ordine logica, de a identifica asemanari - deosebiri), • dezvoltarea socio – afectiva (relatia individ – grup, acceptarea celorlalti membri ai grupului), • nivelul dezvoltarii psihologice (spiritul ludic). Exprimarea corecta, orala si scrisa – obiectiv important al procesului de invatamant – mai ales în clasele gimnaziale – constituie unul din instrumentele de baza ale muncii intelectuale, fata de care nu poate fi conceputa dezvoltarea intelectuala viitoare a elevilor. Ca si in cazul invatarii celorlalte instrumente ale muncii intelectuale - a cititului, a scrisului, a calcului aritmetic - capacitatea de exprimare se formeaza si se perfectioneaza prin solicitarea efortului intelectual al elevilor. Compunerile realizeaza pe de o parte o sinteza a ceea ce invata elevii la disciplina Limba si literatura romana, iar pe de alta parte, ele constituie cel mai potrivit prilej de valorificare a......

Words: 1839 - Pages: 8

Structura Anului Universitar Uaic

...Semestrul al II - lea 20 februarie – 3 iunie 4 iunie -17 iunie 18 iunie – 1 iulie 2 iulie – 1 octombrie 14 săptămâni: activitate didactică 1 săptămână liberă în perioada sărbătorilor de Paşti. 2 săptămâni: evaluare 2 săptămâni: Practică de specialitate. Situaţia şcolară pentru anul universitar 2011 - 2012 se va încheia la data de 8 iulie. Vacanţa de vară În perioada 2 -8 iulie, fiecare facultate organizează o sesiune pentru reexaminări în vederea promovării sau măririi notei Semestrul al II-lea pentru anii terminali 20 februarie – 3 iunie 4 iunie -17 iunie 18 iunie – 1 iulie 14 săptămâni: activitate didactică 1 săptămână liberă în perioada sărbătorilor de Paşti. 2 săptămâni: evaluare 2 săptămâni: definitivarea lucrării de licenţă/disertaţie; Înscrierile pentru examenul de finalizare a studiilor se vor efectua în ultima săptămână din acest interval. In aceasta perioada fiecare facultate organizează, timp de o săptămână, o sesiune pentru reexaminări în vederea promovării sau măririi notei. Susţinerea examenului de finalizare a studiilor 2 iulie – 8 iulie RECTOR, Prof. univ. dr. Vasile IŞAN ...

Words: 270 - Pages: 2

Drepturi Vivile

...UNIVERSITATEA „DANUBIUS“ DIN GALAŢI DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ FACULTATEA DE DREPT DREPT CIVIL. DREPTURI REALE Anul II, semestrul I IOAN APOSTU Editura Universitară Danubius, Galaţi 2011 © Toate drepturile pentru această lucrare sunt rezervate autorului. Reproducerea ei integrală sau fragmentară este interzisă. Editura Universitară „Danubius” este recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (cod 111/2006) ISBN 978-606-533-130-3 Tipografia Zigotto Galaţi Tel.: 0236.477171 Drept civil. Drepturi reale 2 CUPRINS 1. Patrimoniul Noţiuni generale 8 Caracterele juridice ale patrimoniului 9 Funcţiile patrimoniului 11 Drepturi reale şi drepturi de creanţă 13 Obiectivele specifice unităţii de învăţare Rezumat 17 Teste de autoevaluare 18 Bibliografie minimală 18 2. Proprietatea, dezmembrămintele şi apărarea dreptului de proprietate Proprietatea 20 Dezmembrămintele dreptului de proprietate 55 Apărarea dreptului de proprietate prin acţiunea în revendicare 63 Obiectivele specifice unităţii de învăţare Rezumat 70 Teste de autoevaluare 71 Lucrare de verificare 71 Bibliografie minimală 73 Drept civil. Drepturi reale 3 3. Posesia Noţiuni generale 75 Dobândirea, dovada şi pierderea posesiei 77 Calităţile şi viciile posesiei 78 Efecte posesiei 83 Obiectivele specifice unităţii de învăţare Rezumat 95 Teste de autoevaluare 95 Bibliografie minimală 96 4. Modurile de......

Words: 5325 - Pages: 22

Aristotel

...conducerea şcolii îi succede Theofrast, cel mai important discipol al său. Vastul sistem filosofic şi ştiinţific conceput de Aristotel, uimitor prin diversitate (logică, teologie, politică, estetică, fizică, astronomie, zoologie etc.) şi profunzime, a stat la baza gândirii medievale creştine şi islamice şi a fost axul culturii Occidentului până la sfârşitul secolului al XVII-lea. Din cele peste 150 de lucrări care îi sunt atribuite, s-au pastrat 47. Ca şi magistrul său, Aristotel a scris foarte mult, iar scrierile sale au ca şi autorul o istorie interesantă. Ele au fost redescoperite treptat, dintre care Poetica abia în perioada Renaşterii, deci unele dintre ele pot rămîne necunoscute şi pînă în present. Politica (Greacă: Πολιτικα) este o lucrare de filozofie politică a lui Aristotel. Este a doua jumătate a unui tratat, prima fiind Etica. Cele opt cărţi ale Politicii, despre care nu se ştie dacă n-au fost redactate în momente diferite ale vieţii lui Aristotel, tratează în general comunitatea politică şi instituţiile sale. Aristotel se interesează de politică în calitate de naturalist, observator care descrie, compară şi clasifică cetăţile pe care le cunoaşte identificând trăsăturile care le sunt comune. Aristotel este de parere ca intrucât Binele suprem se află dincolo de bunurile particulare, omul trebuie să se mulţumească cu obţinerea a ce e mai bine posibil şi să nu pornească în căutarea unui absolut iluzoriu. Fericirea rezidă, în ultimă instanţă, în activitate.......

Words: 699 - Pages: 3

Nasterea Tragediei

...Nasterea tragediei “Nasterea tragediei din spiritul muzicii” este o lucrare scrisa in anul 1872 de catre Friedrich Nietzsche.In aceasta lucrare autorul expune teoria dramatica. Ulterior a fost republicata in anul 1886 ca “Nasterea tragediei”. Nietzsche ii dedica aceasta lucrare lui Richard Wagner. In debutul lucrarii, autorul sustine ca evolutia artei este strans legata de dualismul apolinic-dionisiac. Viziunea lui Nietzsche se extinde asupra intregii culturi si creatii artistice a Greciei, apolinicul si dionisiacul fiind cei doi poli intre care oscileaza intreaga spiritualitate elina.Acesta vede in cele doua zeitati ale artei grecesti, Apollo si Dionysos reflectarea unui urias contrast intre doua universuri artistice distincte. Apollo este zeul luminii, al contemplatiei senine, rationale si al imaginilor subiective din lumea de aparenta a visului, sub influenta sa aflandu-se artele plastice iar Dionysos este zeul extazului impulsiv al betiei, in timpul careia izbucnesc necontrolate fortele promordiale ale vietii, fiind asociat muzicii si dansului .Imbinarea acestor doua elemente intr-o forma de arta a dat nastere tragediei. Nietzsche a gasit in tragedia clasica ateniana o forma de arta care a depasit pesimismul si negativismul dintr-o lume lipsita de sens. Autorul discuta istoria formei tragice si introduce o impartire intre dionisiac si apolinic. Nieztsche cauta sa explice esenta apolinicului si dionisiacului prin referire la procesele psihice ale visului si......

Words: 1301 - Pages: 6

Licenta Publicitate in Social Media

...ar fi potrivita unui student la Jurnalism, care activeaza in domeniul online de mai bine de un an de zile, daca nu o Licenta care sa trateze subiectul "Publicitate in Social Media"? Da este o tema nu numai de actualitate, ci mai mult o nebuloasa pentru profesorii mei din facultate care imi vor fi comisie examinatoare si eu va trebui "per fortza" sa ii elucidez cu privire la acest fenomen despre care au auzit probabil citind un articol online din presa nationala sau internationala de IT sau Social Media- asta in cazul in care au dat peste asa ceva! Un ajutor de nadejde va fi echipa silkweb din care fac parte si mai mult decat atat, indicatiile profi date de Cosmin! Cum am gandit eu schema pentru licenta? Ca orice lucrare scolareasca definitiile se impun in mod obligatoriu, alaturi de exemple si modalitati de Publicitate in Social Media dintre cele mai edificatoare! In cele 5 capitole ale lucrarii, voi vorbi despre revolutia retelelor de socializare, felul in care Social Media a schimbat perceptia si caracteristicile consumatorilor si un aspect mai putin discutat ar fi problema in care Social Media respecta normele de drept al Comunicarii! Prezentarea unor situatii reale de firme sau companii care datorita fenomenului de publicitate in Social Media au reusit sa isi dezvolte sectorul de vanzari in mediul online! Munca mea de teren pe acest subiect va fi un studiu de caz al Companiei Internationale Quickmobile! In cei 7 ani de activitate impliniti de......

Words: 388 - Pages: 2

Criza Mexicului - Decembrie 1994

...Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Cluj Napoca CRIZA MEXICULUI. DECEMBRIE 1994 Masterand, Sârb Alexandra – Corina Afaceri internaţionale, An II La începutul anilor '90 economia Mexicului părea stabilă, fiind chiar în creştere după aşa-numitul “deceniu pierdut” – anii '80; în anul 1982 a avut loc “criza datoriilor”, care a impactat profund Mexicul, iar în 1986 prăbuşirea preţului la petrol a destabilizat din nou economia acestei ţări, precum şi a multor altora. Mai mult decât atât, inflaţia s-a redus substanţial, iar investitorii străini au început să investească mai mult decât în trecut în Mexic, după cum vom putea observa în prezenta lucrare. Economia mexicană a avut posibilitatea să crească pe fondul condiţiilor în care cursul valutar era ţinut strict sub control, dezechilibrele economice fiind de asemeanea iminente[1]. Criza economiei mexicane a fost cauzată, în mare parte, de raţiuni de natură politică sau, mai simplu zis, de măsuri adoptate de preşedintele Mexicului în vederea “mituirii” populaţiei, pentru a putea câştiga şi următorul mandat. Astfel, înainte de 1994, pe fondul unei perioade de înflorire şi în condiţiile menţinerii unui control strict asupra cursului valutar, economia Mexicului a început să simtă o serie de dezechilibre, unele fiind provocate, după cum am menţionat, de raţiuni politice. Preşedintele Mexicului de la momentul respectiv, Carlos Salinas de......

Words: 1717 - Pages: 7

American Beauty | Wooden Antique Style Church WINDOW Frame Primitive Wood Gothic 30 1/2 Shabby$24.99 7d left | Jorja Smith - BBC Radio 1 Big Weekend 2018 [Video Album] 18 минут