Onderzoeks Voorstel

In: Business and Management

Submitted By Esma
Words 6196
Pages 25
Inhoudsopgave

1.0 Inleiding 3

1.1 Introductie 3

1.2 Aanleiding 3

1.3 Doelstellingen en de onderzoeksvraag 4

1.4 Opbouw 4

2.0 Theoretisch kader 5

2.1 Kennisdeling 5

2.2 Het secretariaat van IBED 9

2.3 Proposities 10

3.0 Onderzoeksopzet 14

3.1 Onderzoeksstrategie 14

3.2 Type case studie 14

3.3 Kwaliteitscriteria 15

3.4 Methodologie 16

4.0 Onderzoeksprotocol 17

4.1 Het eerste pilot interview 17

4.2 Het tweede pilot interview 18

4.3 De vragen 19

4.4 Onderzoekers 21

4.5 Tijdsplanning 21

4.6 Data analyse 22

5.0 Conclusie 23

Referenties 24

1.0 Inleiding

1 Introductie

Kennisdeling krijgt steeds vaker de belangstelling; in de kranten is steeds meer te lezen over het belang van kennisdeling en de mate waarin deze wordt uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan zijn er verschillende onderzoeken verricht naar het fenomeen kennisdeling. Ook op de secretariële afdeling van Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED), onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, is kennisdeling van groot belang. Wat in dit stuk onder kennisdeling verstaat wordt, is: de kennisdeling die voornamelijk intreedt bij plotselinge afwezigheid van één of meerdere collega’s. Het gaat om collega’s binnen dezelfde afdeling.

2 Aanleiding

Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van de situatie van het secretariaat van IBED. De situatie van deze secretariaat is momenteel uniek. Het secretariaat is momenteel onderbezet. Een aantal secretaresses werken er niet meer of kunnen er niet meer werken, waardoor kennisoverdracht erg belangrijk wordt. Verder is het een sterk gecentraliseerde secretariaat, waarin ieder zijn eigen taken heeft. Andere belangrijke punten zijn; de verhuizing in maart 2009 naar een nieuw gebouw, de komst van de nieuwe bedrijfsvoerder in oktober 2009 en de toekomende…...

Similar Documents

Paper

...Periode 3 ‘Oriëntatie op communicatiemanagement’ T.R.A. de Waal- de Boer Rotterdam, februari 2013 Studiejaar 2012-2013 Voorwoord Zo, je bent al in periode 3 beland! De een met, de ander zonder veel moeite. Hoe dan ook, je hebt al veel geleerd, vaak veel meer dan je bewust van bent. Dat heb je maar mooi binnen. Je heb in de afgelopen periode kennis gemaakt met creativiteit, grafische technieken, professioneel schrijven en recht. Je hebt geoefend in het schrijven voor het web. JDoor het maken van je Free- Publicityplan heb je al echt contact gelegd met ‘buitenwereld’. Outside in, Inside Out, dat is waar de HR naar streeft. Met Studieloopbaanbegeleiding werk je gestaag aan je eigen persoonlijke effectiviteit, onderzoek je wat je leuk vindt aan het vak en kijk je naar je eigen competenties. Waar liggen jouw kwaliteiten en ambities? De inhoud van SLB heb je grotendeels zelf in de hand. Zie het als een kans en doe er je voordeel mee. Je krijgt steeds beter zicht op het communicatieberoep. We nemen je nu mee en zetten weer een stap vooruit. We gaan met elkaar kijken hoe communicatie ingezet wordt als een instrument om beleidsdoelen te bereiken. ‘Communicatiemanagement’ is het thema van deze periode. We hopen en verwachten dat jij je ook deze periode weer open stelt voor alle nieuwe leerervaringen. Leren is niet af te dwingen. Jij moet het willen. Jij bent de manager van je eigen studiesucces. Laten we het volgende afspreken: als jij nu die......

Words: 15085 - Pages: 61

Intern Communicatie Onderzoek

...Why does almost no one cycle in Birmingham? Executive Summary A basic summary of the content of the report. (Inleiding) Contents page In correct format with clear subdivisions and corresponding page numbers (inhoudsopgave) Executive Summary 2 Contents page 2 The overall purpose of the research 3 The specific aim of the research 4 The research questions 5 Key sources for secondary research, the literature review 6 The overall primary research approach / strategy 8 Primary Data Collection Methods to be used 10 Sampling / choice of subject 10 How the data will be analysed once it is collected 10 Research Considerations 10 Summary 10 References & Bibliography 10 The overall purpose of the research Nowadays there are various ways of daily transport. You can walk, cycle, take a bus or a train, drive your car of even get on a skateboard or a step. Urban transport is different in every city, therefore moving from one city to another can be a huge transformation. In Birmingham, cycling is getting more and more in the picture because of health and environmental issues. The government tries to motivate the citizen’s to cycle and increase the safety and cycling paths. Still there are not many people who use the bike as transport. The question is why? Why does almost no one cycle in Birmingham? What the research intends to find out is what the infrastructure in Birmingham looks like and if the city is cycle friendly and above all if it is...

Words: 2332 - Pages: 10

Starbucks

...personeelskandidaten tot zich in beschikking krijgt, die er voor moeten zorgen dat het nieuwe filiaal aan de Coolsingel laat lopen. Voordat wij het onderzoek mochten starten, moesten wij eerst plan van aanpak schrijven en goed laten keuren door onze project begeleider Dhr. M.L. Duijndam. Dit hebben wij verwerven en de opdracht is van start gegaan. Bij dezen willen wij de Randstad en Starbucks bedankt voor medewerking aan het onderzoek. Verder willen wij ook Dhr. M.L. Duijndam bedanken voor de begeleiding en advies die hij ons gedurende het onderzoek heeft gegeven. Rotterdam, 20 maart 2012 Projectgroep 3 Wanissa Phromson Toan dinh Samenvatting Dit rapport is gemaakt door projectgroep 3 (Wanissa Phromson en Toan Dinh) van het detacheringbedrijf Randstand en wordt aangeboden aan de nieuwe Starbucks filiaal aan de Coolsingel te Rotterdam en heeft als uitgangspunt een personeelsbeleid adviesrapport, dit om de probleemstelling op te lossen. De probleemstelling luidt als volg: “Hoe kan de projectgroep van de Randstad uitzendbureau, er voor zorgen dat de Starbucks ongeveer 25 geschikte/passende personeelskandidaten tot zich in beschikking krijgt, die er voor moeten zorgen dat het nieuwe filiaal aan de Coolsingel laat lopen?” Voor dit rapport is er field- en deskresearch (kwalitatief en kwantitatief onderzoek) uitgevoerd. Als field onderzoek is er een enquête opgesteld en deze afgenomen bij mensen in de omgeving Rotterdam. Verder zijn er interviews gehouden met de......

Words: 21398 - Pages: 86

Onderzoek Naar Koopbereidheid

...factoren een rol speelden in de (koop)bereidheid om deel te nemen aan de weekend-workshops. Gedacht werd dat het aan de promotie en aan het product lag. Hierdoor is er in dit onderzoek een groot accent gelegd op deze twee marketingaspecten. Deze scriptie heeft de doelstelling om inzicht te verkrijgen of er werkelijk interesse is en welke factoren een rol spelen om deel te nemen aan de weekend-workshops, om aanbevelingen te geven voor een passende marketingmix. De bereidheid wordt grotendeels bepaald door marketingcommunicatie (Kotler, 2006). De andere marketingelementen spelen hierbij ook een rol. Naast marketing speelt de concurrentie een rol en moet een consument eerst een beweegreden hebben om ergens aan deel te nemen. Aan de hand van deze kernbegrippen is er in de inhoudelijke verkenning uitgebreid ingegaan op deze verschillende begrippen, om een theoretisch draagvlak te creëren voor het onderzoek. Op basis hiervan zijn modellen van experts, zoals het BSR model, AIDA en de hiërarchie van responsfasen belicht om een theoretisch kader te scheppen waarmee er gedegen onderzoek kon plaatsvinden. Op basis van de theorie en de doelstelling is er een centrale vraagstelling geformuleerd waarvan het antwoord de inzichten moet geven die eerder in de doelstelling geformuleerd staan. De centrale vraagstelling voor dit onderzoek luidt: wat is de (koop)bereidheid van de beoogde doelgroep om deel te nemen aan de weekend-workshops? Deze vraagstelling is opgedeeld in vijf deelvragen die......

Words: 43363 - Pages: 174

Samenvatting

...INHOUDTABEL A. 1) B. 1. a. b. c. d. 2) 3) 4) C. 1) 2) 3) 4) D. Inleiding ..................................................................................................................................... 4 Wat is kwalitatief onderzoek? ................................................................................................ 4 Het formuleren van een probleemstelling in kwalitatief onderzoek ........................................... 6 Filosofische paradigma’s ........................................................................................................ 6 Positivisme.......................................................................................................................... 7 Post-positivistisch of het subtiel realisme ........................................................................... 7 Constructivisme ................................................................................................................. 8 De kritische theorie ........................................................................................................... 10 Het onderzoeksdoel .............................................................................................................. 15 Literatuur .............................................................................................................................. 15 Evaluatie ...................................................................................................................

Words: 43527 - Pages: 175

Walmart

...A.: Algemene gegevens over de organisatie en haar omgeving A 1: Gegevens m.b.t. de externe omgeving van de organisatie: a) Gegevens m.b.t. de concurrentieomgeving van de organisatie Wal-Mart is de werelds grootste detailhandelsconcern. Dit maakt Wal-Mart sterker staat dan haar concurrenten. De concurrenten van Wal-mart Stores, Inc. (Wal-Mart) zijn primair warenhuizen, supermarkten, zoals Target, Kmart, Circuit City and Bed, Bath, and Beyond. Volgens een onderzoek is Wal-Mart het meest gewild bij een groot deel van de comsumenten. Dit komt door hun lage prijzen, ruime assortiment en goed kwaliteit. Ook ziet Wal-Mart erop toe dat zij continu inspelen op de vraag van haar klanten. b) Gegevens m.b.t. de economische conjunctuur De economische conjuctuur heeft te maken met de elementen die op een gegeven ogenblik de economische situatie uitmaken van een sector, een bedrijfstak, een streek of een land. De verkopen van Wal-Mart zijn gestegen, dankzij de goede conjunctuur. c) Gegevens m.b.t. politieke factoren, vakbondsinvloeden en relevante wetgeving Het is voor elk bedrijf belangrijk om op de hoogte te zijn over de politieke factoren en wet-en regelgeving. Voor Wal-Mart is dit dus ook belangrijk en vooral hoe Wal-Mart internationaal opereert. Dit maakt dat Wal-Mart op de hoogte moet zijn van de in die land geldende wet- en regelgeving. A 2: Gegevens m.b.t. de interne omgeving van de organisatie: a) Gegevens m.b.t. de doelen van de organisatie......

Words: 1375 - Pages: 6

Onderzoek Han 2012

...Onderzoek Inhoudsopgaven Samenvatting…………………………………………………………………3 Aanleiding……………………………………………………………………..4 Uitwerking sub-vraag 1…………………………………………………5 Uitwerking sub-vraag 2…………………………………………………6 Uitwerking sub-vraag 3…………………………………………………7 Uitwerking sub-vraag 4…………………………………………………8 Eindconclusie en aanbevelingen……………………………………9 Bronvermelding…………………………………………………………….10 Bijlagen………………………………………………………………………….12 Samenvatting: Onze methode van onderzoek is het gebruik van deskresearch. De Aanleiding voor dit onderzoek is dat Marjan met ons contact heeft opgenomen. Zei raakt geïnspireerd om zelf binnen haar bedrijf ook maatschappelijk ondernemen mogelijk te maken. Het doel dat gesteld is voor het bedrijf van Marjan (Hoezen &zo) is als volgt; De Efficiëntie en duurzaamheid van het vervoer van de producten verbeteren binnen nu en 3 jaar. Om dit onderzoek goed te voorbrengen is er ook een hoofdvraag geformuleerd; Op welke manier kan hoezen en Zo transport van haar producten zo duurzaam mogelijk inrichten. Om dit te onderzoeken is deze hoofdvraag onderverdeeld in 4 verschillende sub vragen. Doormiddel van het uitwerken van deze deelvragen zijn wij tot een aantal conclusies gekomen. bijvoorbeeld is het zo dat het vervoer van Hoezen en Zo op veel verschillende aspecten verbeterd kan worden. We praten hier over: vervoerniveau, verpakkingsniveau, zending niveau en productniveau. Dit wordt allemaal nog beschreven in de komende pagina’s. Aanleiding: De aanleiding voor......

Words: 3085 - Pages: 13

Haalbaarheids Onderzoek

...gevolgd door het fieldresearch met daarin enkele conclusies en de daarbij behorende aanbevelingen. Het rapport is in eerste plaats bestemd voor de directie van Rens Joosen Confectionery, maar ook zal Avans Hogeschool gebruik maken van het rapport voor de algehele beoordeling van het eerder genoemde lesblok. Wij hopen dat u veel baat zult hebben bij het lezen van het onderzoek. ’s Hertogenbosch, 24 maart 2011 Xavier Brinkman Jeroen Doeleman Sylvana Haarman Sabine Otten Sjef Kanters Inhoud Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 6 Probleemanalyse 7 Relevantie 7 Doelstelling 7 Probleemstelling 7 Vraagstelling 7 Rens Joosen Confectionary 9 Producten en diensten van Rens Joosen. 9 Huidige positionering 10 Sterke eigenschappen en verbeterpunten van het bedrijf 10 Concurrenten 11 Wie zijn de concurrenten van Rens Joosen confectionery? 11 Belangrijke concurrenten 11 Welke marktgegevens zijn bekend omtrent de concurrentie? 12 De Engelse markt 13 Marktsegmentatie 13 Distributie 13 Verwachtingen 13 Culturele verschillen 14 Juridische aspecten 14 Kansen en bedreigingen 14 Onderzoeks opzet 15 Field Research 17 CONCLUSIES 17 Aanbevelingen 21 Product 21 Plaats (distributiekanalen) 22 Prijs 23 Bijlagen 24 Samenvatting Rens Joosen is sinds 1978 actief op de Nederlandse suikerwaren markt. De onderneming verkoopt zuurstokken, kaneelstokken, wijnballen, lolly’s en nougatblokken aan onder andere Lekkerland, Hema, V&D en kermisexploitanten. Een......

Words: 8431 - Pages: 34

Onderzok

...H1 Paragraaf 1 Onderzoek doen is veel meer dan een vaardigheid. Onderzoek leer je door te doen. Je moet de opgedane kennis en vaardigheden kunnen combineren en een soort helikopterview ontwikkelen. Onderzoekers hebben een drietal kenmerken/eigenschappen waarop zij zich van niet onderzoekers onderscheiden: * Houding: De houding moet onafhankelijk zijn. Je persoonlijke voorkeuren moeten dus geen rol spelen in het onderzoek. Verder moet je een wetenschappelijk houding hebben. Dat betekend open voor commentaar van je collega’s, verantwoording afleggen over je resultaten. * Kennis: Je moet kennis hebben van de methode van onderzoek, maar ook over het onderwerp waar het over gaat. Kennis over een onderwerp is veranderlijk, elke keer inlezen enz. Kennis over de methoden is constant. Je moet altijd weten welke methoden er zijn, welke criteria deze hebben en wat de voor en nadelen zijn van het toepassen. * Vaardigheid: die krijg je door er actief mee bezig te zijn. Je leert stap voor stap alle aspecten van onderzoek en vervolgens leer je ze toepassen. Soms is het van belang bij onderzoek dat je trucs leert. Voorbeelden zijn het selecteren van een onderzoeksgroep, invoeren gegevens in een computerprogramma, aanmaken van een toets enz. Paragraaf 2 Onderzoek doe je niet zomaar, er is een bepaalde basis: * Maak een onderzoeksplan * Formuleer een probleemstelling * Hebben andere mensen al eerder onderzoek gedaan naar jouw probleem en wat was hun conclusie...

Words: 9836 - Pages: 40

Sv Boeije

...qualitative research", Boeije, H.R. MTS-3: Data-analyse (Universiteit Utrecht) Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door Wailon Tai (wailon_tai@hotmail.com) Hoofdstuk 1 - Introductie Kwalitatief versus kwantitatief onderzoek In kwantitatief onderzoek worden hypothesen afgeleid uit de vooraf geselecteerde theorie en literatuur. Deze hypothesen worden getoetst door middel van onderzoek. De verschillende bouwblokken waaruit een hypothese bestaat en de relatie tussen hen, worden omschreven als ‘variabelen’. Observaties worden gemaakt aan de hand van een groot aantal casussen, voornamelijk door middel van gestandaardiseerde maatregelen. Er wordt gewerkt aan de hand van getallen waarbij statistische criteria worden gebruikt om te berekenen of de resultaten de hypothese bevestigen of juist verwerpen. Daarna probeer je de uitkomsten te verklaren door de resultaten terug te koppelen naar de theorie. In kwalitatief onderzoek wordt de literatuur vooral gebruikt om te begrijpen wat er zich afspeelt binnen het veld en om theoretische perspectieven te ontdekken om een bepaald sociaal fenomeen te bekijken. Data collectie gebeurt d.m.v. semi gestructureerde meet instrumenten die de onderzoeker zelf ontwikkelt en die zich ontwikkelen naarmate het onderzoek vordert. De resultaten bestaan uit een beschrijving van het veld door gebruik te maken van verschillende relevante theoretische concepten, die nodig zijn om de deelnemers kijk op hun sociale wereld en hun......

Words: 21658 - Pages: 87

Wetenschappelijk Onderzoek & Publicaties

...2.3 Paper over kenmerken van wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke publicaties Inleiding 1) In dit paper wordt de vraag “Wat zijn de kenmerken van een wetenschappelijk onderzoeksproces en hoe komen die in wetenschappelijke teksten tot uitdrukking?” beantwoord en dat is tevens het onderwerp. Aan de hand van de kennis die ik de afgelopen weken geleerd heb bij de vakken Academische Vaardigheden, Onderzoek- en interventiemethodologie en Inleiding in de Bedrijfskunde ga ik deze vraag proberen te beantwoorden. Ook gebruik ik informatie uit wetenschappelijke teksten over stress uit de literatuurbundel die we al eerder behandelden. In het paper behandel ik eerst het wetenschappelijk onderzoeksproces en vertel ik vervolgens hoe dit verwerkt wordt in een wetenschappelijke tekst, door de kenmerken hiervan te noemen. In de laatste alinea sluit ik af met de conclusie. Het wetenschappelijke onderzoeksproces 2) In een wetenschappelijke publicatie worden nieuwe, vaak verbeterde, theorieen gepresenteerd. Aan de hand van empirisch onderzoek en de daaruit voortkomende bevindingen en bewijzen worden de fouten van voorgaande theorie blootgelegd en verbeterd. In een wetenschappelijke publicatie wordt verteld waarom de nieuwe theorie beter is en hoe dit bevonden werd. Het doel is altijd kennisverwerving. Door onderzoek te doen ontstaat er nieuwe kennis over een bepaald onderwerp of verschijnsel, waardoor we hierin betere inzichten krijgen. Deze nieuwe kennis kan ook praktisch......

Words: 1177 - Pages: 5

Onderzoek Buitenspeelruim

...Nick Werring 2011 2 Samenvatting Er is onderzoek gedaan naar de verschillende functies van buitenspeelruimten. Door middel van observatie is de functie gezondheid geanalyseerd. De geobserveerde buitenspeelruimten bevinden zich in wijken van de gemeente Den Haag en van de gemeente Delft. Om de resultaten vast te leggen tijdens de observatie is er gebruik gemaakt van een observatielijst. De observatielijst bestaat uit waarneembare eigenschappen die tot stand zijn gekomen door het operationaliseren van de begrippen uit de theorie. Door het gebruik van deskresearch zijn de demografische kenmerken van de wijken waarin de buitenspeelruimten zich bevinden vastgesteld. Daarnaast is er door middel van deskresearch onderzoek gedaan naar het beleid dat de gemeenten Delf en Den Haag voeren omtrent buitenspeelruimten. De conclusie is dat buitenspeelruimten een vaste rol hebben gekregen tijdens het oproeien van kinderen. Buitenspeelruimten hebben verschillende functies. Uit onderzoek blijkt dat buitenspeelruimten maar in lichte vorm bijdragen aan de fysieke gezondheid van kinderen. Buitenspeelruimten Nick Werring 2011 3 Verklarende woordenlijst Operationaliseren Bepalen welke vragen je daadwerkelijk gaat stellen om de begrippen daadwerkelijk te meten. De stap van onderzoeksvragen naar waarnemingsvragen (Verhoeven, 2010). Alle “eenheden” (personen, zaken, organisaties et cetera) waarover je in je onderzoek uitspraken wilt doen (Verhoeven, 2010). Iedere......

Words: 10258 - Pages: 42

Student of Commerce

...Met daarin handige mechanismen om klanten over te halen tot aankoop over te gaan. Voor veel marketeers zullen de verkoopcijfers van het boek waarschijnlijk alleen al reden zijn om over te gaan tot de aanschaf ervan. En daarmee wordt gelijk één van Cialdinis basisprincipes van overtuiging blootgelegd: het principe van sociale bevestiging. Cialdini is weliswaar een echte wetenschapper, maar zijn bevindingen zijn gebaseerd op onderzoek in de praktijk. ‘Ik heb in de praktijk gekeken wat marketeers en salesmanagers doen om klanten te overtuigen en in een gewenste richting te bewegen’, zegt Cialdini, die voor een klantbijeenkomst van bureau Altuïtion was overgekomen uit de Verenigde Staten. ‘Ik zag dat hun strategieën telkens teruggebracht konden worden tot zes basisprincipes. Het maakt niet uit of het nu gaat om marketingmanagers, salesmanagers, fondsenwervers, politieke lobbyisten, of headhunters. Ze gebruiken allemaal strategieën die tot zes overtuigingsprincipes zijn terug te voeren. Daarmee overtuigen zij mensen om “ja” te zeggen tegen een verzoek of een voorstel.’ De zes basisprincipes op een rijtje: Sociale bevestiging Klanten kijken om zich heen naar wat anderen kopen. Als je als marketeer aangeeft dat veel andere mensen reeds besloten hebben iets te doen, zullen klanten eerder geneigd zijn om daarin mee te gaan. Zij weten dan namelijk dat ze altijd goed zitten met hun keuze, want iedereen kiest ervoor. Een voorbeeld? Een restauranteigenaar die op zijn menukaart een bepaald......

Words: 1682 - Pages: 7

Onderzoek

...1. Culturele hoofdstad van Europa is een groot cultureel evenement. Dit evenement vind elk jaar in 2 andere steden plaatsvindt. In 2018 mogen Nederland en Malta een stad voordragen voor de titel: European Capital of Culture (ECoC). (1) 2. In Nederland zijn er meerdere steden die strijden voor de titel. Dit zijn Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht en natuurlijk Utrecht. Utrecht wilt zich onderscheiden met twee verschillende verhalen. Hieronder is te lezen welke. Internationale ambitie Utrecht is de stad die het hardst groeit in Nederland. Op fysiek gebied, maar ook sociaal en economisch. Inmiddels heeft Utrecht zich ontwikkelt tot middelgrote Europese universiteitsstad. Men vraagt zich wel af hoe Utrecht moet worden overgedragen aan de volgende generaties. Deze uitdaging wordt gedeeld met meerdere vergelijkbare steden in het buitenland. Utrecht kan als Culturele Hoofdstad van Europa helpen creatieve oplossingen te vinden voor de toekomst en een voorbeeld zijn voor anderen. Kennis & cultuur Over twintig jaar heeft Utrecht het aantal inwoners verdubbelt sinds 1990 naar ongeveer 400.000. Utrecht heeft de jongste bevolking van Nederland en er wordt verwacht dat meer dan de helft van de inwoners jonger is dan dertig jaar in 2018. Ook ligt het opleidingsniveau nergens zo hoog en zijn de onderwijsvoorzieningen nergens zo geconcentreerd. Iets minder dan de helft van de inwoners is betrokken bij scholing en onderwijs. Ook willen veel bedrijven zich vestigen in deze......

Words: 480 - Pages: 2

Intern Onderzoek

...Intern communicatie onderzoek ‘Apple’ Apple heeft een eigen identiteit. Deze identiteit proberen ze door middel van kernwaarden, onderscheiden vermogen en continuïteit te uiten. Apple heeft een aantal kernwaarden. Deze kernwaarden zijn volgens Apple: Simplicity, Mastery, Choice, Excellence. Apple maakt haar producten waar simpelheid voorop staat. Gebruiksvriendelijkheid staat voorop, het liefst hebben ze dat de consument de gebruikershandleiding helemaal niet nodig heeft zodra ze iets van Apple kopen. Ze zijn ook niet net als andere bedrijven met veel producten tegelijkertijd bezig. Ze hebben een aantal producten waar ze alle aandacht aan willen besteden om in hun ogen de beste producten te hebben. Ze willen iets te bieden hebben, dus ze zijn actief op markten waar ze voor henzelf een rol zien. Iets wat Apple ook belangrijks vindt, is de milieuvriendelijkheid. Apple heeft onderzoek gedaan naar de broeikasgassen die ontstonden als gevolg van productie van hun producten. Vervolgens toen de uitkomst ervan duidelijk was, is Apple begonnen met oplossingen. Oplossingen in dit geval volgens Apple zijn: kleinere verpakkingen gebruiken, geen giftige stoffen gebruiken, ze maken gebruik van milieuvriendelijke materialen en ze produceren verantwoord. Onderscheidend vermogen: Apple is anders dan de rest, dat is hetgeen wat ze succesvol maakt. Te beginnen met de besturingssystemen die ze gebruiken voor hun producten. Voor hun computers gebruiken ze OSX, voor de rest van hun......

Words: 507 - Pages: 3

Анатолий Руденко | Go, Diego, Go! | تحميل