Samenvatting

In: Business and Management

Submitted By dorien4
Words 2493
Pages 10
samenvatting_introduction_to_international_business.pdf Samenvatting Introduction to International Business

Rijksuniversiteit Groningen | International Business | Introduction to International Business

Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Dorien De Vries | ID: 118424

INTRO TO IB KEY WORDS AND CONCEPTS

Conceptual Foundations of International Business Strategy 1. Internationally transferable FSAs . Tacit knowledge = personal knowledge MNE’s heritage=key routines developed by the firm since its inception. 4 archetypes of administrative heritage: • Centralized exporter=only exporting the standardized product, no activity in host country. • International projector=FSAs from home country copied, no development of new ones. • International coordinator=different parts of the production process in different countries. • Multi-centered MNE=does everything(produce, sell, etc.) in the host country. 2. Non-transferable or location bound FSAs. 4 types of non-transferable FSAs: • Stand-alone resources=linked to location advantages. Such as certain immobile markets. • Other resources=such as local marketing knowledge, don’t have same value abroad. • Local best practices=routines which are highly effective at home, not the same abroad. • Recombination capabilities=taking FSAs/products from home and adapt it to host country. 3. Location advantages. !Strengths of a location, useable for all the firm’s operations in that location. !The reason why an MNE should go there. Foreign direct investment(FDI)=the allocation of resource bundles by an MNE in a host country with the purpose of performing business activities over which MNE contains strategic control. 4 motivations to perform activities abroad: • Natural resource seeking. • Market seeking. • Strategic resource seeking. • Efficiency seeking. 4. Value creation through recombination. Recombination=being able to…...

Similar Documents

Qm 1.4 Vrije Universiteit

...Q.M  SAMENVATTING:     Chapter  2:     Observation:  A  single  member  of  a  collection  of  items  that  we  want  to  study  such   as  person,  firm  or  a  region.   Variable:  A  characteristic  of  the  subject  or  individual,  such  as  an  eployee’s  income   or  an  invoice  amount.   Data  set:  Consists  all  the  values  of  all  of  the  variables  for  all  the  observations  we   have  chosen  to  observe.   Univariate  data  set:  one  variable.   Bivariate  data  set:  two  variables.   Multivariate  data  set:  More  than  two  variables.     Data  Types:     Categorical  Data:  Have  values  that  are  describes  by  words  rather  than  numbers.       Verbal  Label:  Example  –  Vechile  Type  (Car,  Truck,  SUV).       Coded(Binary):  Example  –  Vechile  type  (1,  2,  3).     Numerical  Data:  Arise  from  counting,  measuring  something,  or  some  kind  of   mathematical  operation.       Discrete:  Example  –  Broken  eggs  in  a  carton  (1,2,3,4…N).       Continuous:  Example  –  Patient ......

Words: 382 - Pages: 2

Samenvattingen

...vraag hiernaar. Samenvatting Een Dochteronderneming van BAM genaamd ‘Immobiliendienstleistungen’ heeft voor driekwart deel het bedrijf MR Facility Services overgenomen. Door deze overname verbreed BAM de hoeveelheid Facility-Management diensten. Meeste bedrijven zijn tevreden met huidige leverancier Ruim twee derde van de bedrijven is tevreden met zijn huidige leverancier. Dit blijkt uit onderzoek van Mercuri International onder 700 directieleden, managers en inkoopprofessionals in 14 landen. Het doel was beter inzicht te krijgen in de houding van de respondenten ten opzichte van de eigen inkooptrajecten en de mening over salesafdelingen. Hierbij liet 70% weten `niet geïnteresseerd` te zijn in het binnenhalen van nieuwe leveranciers. Inkopers vinden het vooral heel belangrijk dat salesmensen betrouwbaar, vriendelijk en hulpvaardig zijn. Deze eigenschappen worden door 81% van de ondervraagden genoemd. Andere belangrijke eigenschappen zijn kennis van de specifieke behoeftes van het bedrijf (79%), kennis van eigen producten en interne procedures (76%) en oplossingen kunnen vinden voor uitdagingen van de klant (75%). De belangrijkste fouten die salesmanagers volgens inkoopprofessionals maken, zijn te veel praten, te veel vragen en via de business `binnen` proberen te komen, dus niet bij de afdeling inkoop langskomen. Volgens Mercuri International lopen salesmensen anno nu het risico om ofwel te weinig te luisteren, of te veel te vragen. Samenvatting Uit onderzoek van...

Words: 1395 - Pages: 6

Business Intelligence

...Beoordelingsformulier Opdracht Schrijfvaardigheid Media en Omgeving Groep: MMOH1 | Studenten: Tim Stoppels | Titel rapport: Adviesrapport NedNets University | Tutor: Henk Postma | Pre condities * Omslag * Titelblad * Voorwoord * Managementsamenvatting * Inhoudsopgave * Inleiding * Kern * Conclusie * Bronnenlijst * Bijlagen (beoordelingsformulier) * Paginanummering Beoordeling: ja/nee. Onderdeel 1: Inhoudelijk Managementsamenvatting 1 = slecht | 4 = matig | 5.5 = voldoende | 10 = uitstekend | Dit onderdeel ontbreekt. | De samenvatting bevat nieuwe informatie en is moeilijk te begrijpen. Niet alle hoofdstukken zijn beschreven. | De samenvatting bevat geen nieuwe informatie en is begrijpelijk. De verschillende hoofdstukken (inclusief de inleiding) zijn voldoende beschreven. | De samenvatting bevat geen nieuwe informatie. De lezer wordt actief in het verhaal meegenomen. De verschillende hoofdstukken (inclusief de inleiding) zijn met diepgang beschreven. | Inleiding 1 = slecht | 4 = matig | 5.5 = voldoende | 10 = uitstekend | Dit onderdeel ontbreekt. | De volgende onderdelen zijn niet of nauwelijks beschreven:- introductie van het onderwerp- korte probleemschets- doelstelling- vraagstelling- deelvragen - methodiek- opbouw van het rapport | De volgende onderdelen zijn benoemd en voldoende beschreven:- introductie van het onderwerp- korte probleemschets- doelstelling- vraagstelling- deelvragen- methodiek-......

Words: 857 - Pages: 4

Samenvatting Macro-Economics - Mankiw

...Samenvatting Macro-economics - Mankiw Hoofdstuk 1: Tien principes van de economie het woord economie(oikonomos(grieks)) betekent degene iemand die het huishouden beheert. Zodra de samenleving mensen verschillende banen heeft toegewezen, verder moeten ze ook de goederen en diensten exporten die ze produceren. het beheer van de samenlevingsproducten is belangrijk omdat sommige middelen schaars zijn. Scarcity(schaarste) betekent dat de maatschappij beperkte middelen(producten) heeft(het beperkte karakter van de samenleving) en daardoor kunnen ze niet alle producten produceren die de mensen nodig wensen te hebben. De samenleving kan niet iedereen een hoge levensstandaard geven. Economics(economie) is de studie van hoe de maatschappij haar schaarste middelen beheert. Economen studeren hoe mensen beslissen nemen: hoeveel ze werken/uitgeven en sparen en waar dat sparen in wordt geïnvesteerd. Verder ook de prijs waarvoor ze goederen kopen en de hoeveelheid goederen die ze kopen. Ze kijken ook naar de mensen die geen werk hebben en naar de snelheid waarmee de prijzen stijgen. We kunnenhet over de EU of een land of dorp hebben met de economie. Economie is gewoon een groep mensen die op elkaar inwerken als het om het leven gaat. Principe 1: mensen worden geconfronteerd om afwegingen te maken (mensen moeten keuzes maken) Om iets te krijgen, zullen we iets anders op moeten geven. Bijv ik kan zaterdag gaan werken of voetballen. Meisje moet economie en Duits leren.......

Words: 14733 - Pages: 59

Samenvatting Rechten

...Samenvatting Vermogensrecht Hoofdstuk 1 Rechtsregels: Regels die als zodanig worden erkend en door rechters en andere autoriteiten worden toegepast en afgedwongen. Bijv. Rechts houden op de openbare weg. Publiekrecht: Dit regelt de verhouding tussen overheid en burger en de organisatie van de verschillende overheidsorganen. Hieronder vallen het staatsrecht, het bestuursrecht, het belastingrecht en het strafrecht. De regels van dit publiekrecht zijn altijd dwingend. Privaatrecht: regels wat betreft de onderlinge verhouding van mensen. Het burgerlijk wetboek en het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn wetten die onder het privaatrecht valt. Onder het privaatrecht vallen personen- en familierecht, vermogensrecht, ondernemingsrecht. Bijv. wie iets koopt moet daarvoor een koopprijs betalen. Dwingend recht: Men mag niet van de rechtsregel afwijken. Aanvullend recht: Van toepassing wanneer partijen zelf geen regeling hebben getroffen. Materieel Recht: Beschrijft de inhoud van de rechtsregel. Objectief Recht: Het geheel van geldende rechtsregels. Het omschrijft de bevoegdheden waarop personen recht hebben. (Law) Subjectief Recht: Bevoegdheid die een rechtssubject aan het objectieve recht ontleent. Zoals mijn recht op loon of mijn recht op koopsom. (Rights) Wet in Formele zin: Alles waar het woord ‘’wet’’ in voorkomt. Wet die tot stand is gekomen in samenwerking tussen regering en Staten-Generaal. Wet in materiële zin: Wet die iedereen moet nakomen.......

Words: 6321 - Pages: 26

Samenvatting

...de sociale werkelijkheid. Shamina Van der Vurst 104 Inleiding Kwalitatief onderzoek De kwalitatieve analyses van verhalen focussen zich op     Inhoud: ‘Wat is er gezegd?’ Stijl: ‘Hoe wordt het gezegd?’ Doelstellingen: ‘Waarom wordt het gezegd’ Context: ‘Wanneer wordt het gezegd?’ Verhalen zijn heel interessant omdat ze: (subjectief) bewijs geven van een bepaalde fenomeen. Chronologisch. Persoonlijk. Laat ons toe om de presentatiestijl te analyseren. Geeft mensen een stem. 1) We kunnen verhalen die mensen vertellen analyseren volgens: a. Structuur (narratieve elementen van Labov) De structuur laat toe verhalen te analyseren. Dit komt niet altijd terug, want vaak zijn er verschillende verhalen in een i. Abstract: samenvatting waarover het verhaal zal gaan, introductie ii. Oriëntatie: ‘scene setting’, situering van plaats, tijd, situatie, personen. Er wordt uitgelegd over wat het verhaal zal gaan. iii. Complicatie: sequentie van gebeurtenissen, een chain of events. Waar doen zich de problemen voor in het verhaal? Eigenlijk is dit onderdeel de kern van het verhaal. iv. Actie: wat gebeurt er? Staat centraal in het verhaal. v. Evaluatie: geeft betekenis aan de actie of geeft de houding van de verteller weer. Je kaart de achterliggende motivatie van de persoon aan. Wat is de bedoeling van het verhaal? “Ik had dit niet verwacht”. vi. Resolutie: gevolgen van de gebeurtenissen en mogelijke oplossingen. Wat er uiteindelijk gebeurd is. vii. Coda: optioneel stuk......

Words: 43527 - Pages: 175

Blokboek

...| Tutorgroep 16 | locatie bespreking | | Klaslokaal OF02 | telefoon | | n.v.t. | | | | | | | | | | aan | | klas 1CV, tutorgroepnummer 64 Jurjen (voorzitter) Anies Bram(notulist)PaulMax | | | | Agenda eerste vergadering ONDERWERP DOEL 1. Welkom en mededelingen Als eerste vragen hoe het ging afgelopen week? 2. Gezamenlijke opdrachten afgelopen week Heeft iedereen het af?/hoe ging het? 3. Adviesgesprek dinsdag 4. Gezamenlijke opdrachten bekijken 5. Verdelen van de weekopdrachten 6. Planning en deadlines opstellen voor week 2 7. Let op de individuele leerlijn deze week!! 8. Samenvatting van de afspraken 9. Wat verder ter tafel komt Alvast bekijken naar de informatie voor week 3 10. Afsluiting Individuele terugblik week 1: De eerste nieuwe week zit er alweer op! Ik ben benieuwd wat er met dit groepje zal ontstaan. We willen d’r in ieder geval allemaal 100% voor inzetten. De gezamenlijke opdrachten en de individuele opdrachten van afgelopen week zijn goed verlopen. Ik kijk uit naar een leuke samenwerking met als eind een goed beroepsproduct Individuele terugblik week 2: Ook na de tweede week hard gewerkt te hebben heb ik vertrouwen in de aankomende weken. Er waren hier en daar wel wat lichte irritaties, maar die hebben we gelukkig samen opgelost. Ik ben voor als nog......

Words: 251 - Pages: 2

Dont Got a Papar

...------------------------------------------------- VRAGEN: ------------------------------------------------- Welke drie vragen had je voorafgaand aan het college? Zijn deze vragen beantwoord? Welke antwoorden kreeg je? ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 1. ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 2. ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 3. ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ALGEMENE......

Words: 955 - Pages: 4

Portfolio Newsndls

...consumptie van sterkedrank die normaal pas mag worden verkocht aan 18-plussers. 10 procent van de 17-jarigen gebruikt zelfs wekelijks sterkedrank. De verbetering is volgens de verenging te danken aan de aandacht die men de laatste jaren schenkt aan alcohol en jongeren."Meer en meer aanvaard men dat alcohol een slechte invloed heeft op de hersen- en algemene ontwikkeling van jongeren", zegt Geirnaert op Radio 1. Vocabulaire teksten 1: 1. Vereniging = association 2. daalde = diminué 3. wettelijk pas = est légal 4. toegestaan = autorisée 5. verenging = mise au point 6. aanvaard = accépté/ admis 7. slechte invloed = effet nefaste 8. hersen = le cerveau 9. en algemene ontwikkeling = le développement global Samenvatting tekst & video: * In deze tekst wordt er aan de hand van cijfers van de (VAB) een onderzoek gedaan op het drinken van alcohol door jongeren. * Men zegt dat de jongeren minder alcohol drinkt dan vroeger, maar veel jongeren drinken helaas nog steeds te veel. * Men heeft ondervonden dat tien jaar geleden 80 procent van de jongeren onder de 16 jaar oud al alcohol heeft gedronken. * Nu is dat ongeveer de helft. De cijfers zijn nu beter! Mijn mening: * Ik drink persoonlijk geen alcohol. Het is een bewuste keuze, omdat er enkel negatieve gevolgen verbonden zijn aan het drinken van alcohol. bijvoorbeeld: slecht voor de gezondheid enz… * Het lichaam van een jongere is nog niet volgroeid en daardoor extra gevoelig......

Words: 1435 - Pages: 6

Samenvatting Netwerken 2014-2015

...Chapter 1: Lan Design Elements of a Converged Network A converged network solution for a small-to-medium-sized business supports:  Call control-Telephone call processing, caller ID, call transfer, hold, and conference  Voice messaging  Mobility  Automated attendant Borderless Switched Networks Borderless switched network design principles:  Hierarchical  Modular  Resiliency  Flexibility Benefits of a Hierarchical network    Networkdiameter o How many Switches between2 end points in the network NOT IMPORTANT in hierarchical design (distribution layer separates broadcast domains) Bandwidthaggregation(= etherchannel) o Dual physical links become1 logical link between switches to increase bandwidth on a link !! Redundant links (not at access layer because of cost) o Several links between the different layer switches Role of Switched Networks Switched networks incorporate the following features:  Layer 3 functionality  Quality of service  IP telephony  Security  Wireless networking  Mobility Elements Of A Converged Network     Collaboration is a requirement To support collaboration, networks employ converged solutions Data services such as voice systems, IP phones, voice gateways, video support,and video conferencing Call control, voice messaging, mobility and automated attendant are also common features Switch specifications       1U (rack units): form factors PoE: power over Ethernet...

Words: 315 - Pages: 2

Plan Van Aanpak

...1. Onderzoek hoe een plan van aanpak het beste op gesteld kan worden (welke onderdelen er minimaal in thuishoren) en doe dit ook voor een adviesrapport. Plan van aanpak Voor een plan van aanpak kan je werken met verschillende stappen. Deze moeten tot een geheel verwerkt worden zodat er een goed overzicht gecreëerd wordt. De stappen die gevolgd moeten worden zijn als volgt: 1. De aanleiding 2. De doelstelling 3. De opdracht 4. Betrokken personen 5. Activiteitenlijst en verdeling 6. Afspraken en regels tussen betrokkenen 7. Eventuele samenvatting en/of evaluatie 1. De aanleiding Hierbij moet worden beschreven waarom een opdracht wordt opgegeven. Hier kan je hier kwijt wat de situatie is waarin de opdracht gemaakt wordt. En kan je hier weergeven wat de opdracht inhoud samen met een beperkte uitleg. 2. De doelstelling Hier wordt uitgelegd wat er met een project bereikt moet worden. Je kan hier doorgaan met een verdieping op de uitleg van de opdracht. Zo kan je uitleggen welke deelopdrachten gemaakt moeten worden en wat de eindopdracht in moet houden. Belangrijk hierbij is het duidelijk stellen van een doel voor de gehele groep. 3. De opdracht Maak een kort en bondige verwoording van de opdracht. Je kan hierbij alle deelopdrachten in een overzicht zetten bij naam en korte uitleg. Hierbij moet rekening gehouden worden met de eisen die gesteld worden aan de opdracht. 4. Betrokken personen Hierbij is het handig een lijst......

Words: 415 - Pages: 2

Onderzoeksvaardigheden

...eensgezindheid. Volgens een woordvoerder moet de maatregel wel deel uitmaken van een bredere Green Deal, waarin onder meer ook de productie van groen gas wordt versneld. Samson (PvdA): 'Eindelijk af van het zwabberbeleid' Bron 2: Monitor schoon en zuinig. Opgesteld door het ECN in opdracht van ‘Schoon en zuinig’ een project van de overheid. Opgesteld April 2010. We hebben een samenvatting gemaakt van hoofdstuk: 4.3.4: Energie: Ontwikkelingen duurzame energie. Site: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/04/29/monitor-s-z.html Samenvatting bron: Het gebruik van duurzame energie is de laatste jaren gestegen, 6% in 2007, 7% in 2008 en 9% in 2009. Terwijl het doel voor 2010 9% was is dat al in 2009 gehaald. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan windenergie en biomassa. Bron 3: Energie rapport 2011. Opgesteld door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Site: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/10/energierapport-2011/energie.pdf Samenvatting bron: De overheid heeft als doelstelling om in 2020 het aandeel duurzame energie uit te breiden naar 14%. Dit is door Europese wetgeving opgelegd. De overheid wil dit voorla bereiken door: de stimuleringsmaatregel SDE+, een bijmengverplichting voor biobrandstof in de transport sector, biomassa stoken in kolencentrales en de import van duurzame energie. 4.1. Uitbouwen......

Words: 1926 - Pages: 8

Public Speaking

...Articulatie Vragen Enthousiasme Doelstelling Presentatie Effectief Presenteren Wat moet u van tevoren weten: 1. Waarom spreekt u? Wat is het doel van uw presentatie? Waarom gaat u de presentatie houden? Voor wie spreekt u? Wat weet u over uw gehoor? Hoe moet u spreken? 2. 3. Het Publiek Wie zijn je toehoorders? Wat weten zij van je onderwerp? Wat vinden zij (vermoedelijk) van je boodschap Wat verwachten ze van je presentatie Wat voor vragen zouden ze je eventueel kunnen stellen? Understand Audience Memory + Amount of Speech Remembered - Time + Structuur presenatie Kop Romp Staart (samenvatting) KOP Groeten Naam Aanleiding voor de presentatie Doelstelling Motiverende doelstelling voor uw toehoorders ROMP 90% van de presentatie Belangrijke boodschap gelijk eruit Samenhangende beargumentatie Samenvatting De rode draad nog eens in beeld brengen -heel kort hoofdzaken memoreren. Terug naar je doel !!!!! Fouten: afdwalen tweede presentatie aanvullende zaken die ineens te binnen schieten letterlijk herhalen geef geen afsluitingssignalen 'Wie wil er nog iets weten?' Staart De echte afsluiting Conclusie in de vorm van een boodschap, “De moraal van het verhaaal” Om actie verzoeken Hulpmiddelen Boodschap moet centraal blijven Ruimte Geluid Verlichting Handout Flip-over Overhead projector White board Beamer Powerpoint Maximaal 7 regels per sheet Lettergrootte tenminste 28 (een lettertype) Duidelijke opsomming......

Words: 484 - Pages: 2

Nederlands Laagland Literatuur Module 1 Samenvatting

...Laagland samenvatting module 4. Vertelperspectieven: -ik vertelsituatie: je ziet de gebeurtenissen door de ogen van 1 persoon (meestal de hoofdpersoon), je komt de gedachten en de gevoelens te weten. - alwetende vertelsituatie: is de verteller, iemand die alles weet van alle personen. - personale vertelsituatie: zie je de gebeurtenissen door de ogen van één personage. Het verhaal is niet in de ikvorm, maar in de hij- of zijvorm. - meervoudig perspectief: zie je de gebeurtenissen afwisselend door de ogen van verschuilende personages. Thematiek: -Verschillende interpretaties: interpreteren betekend uitleggen of verklaren, Je leidt dan uit allerlei verhaalgegevens af wat de betekenis is. Niet iedere lezer vindt hetzelfde belangrijk, dus vandaar de verschillende verklaringen. -Verhaal- en betekenislaag: verhalen hebben verschillende lagen; de gebeurtenissen, de structuur, de personages bevinden zich in de verhaallaag. Daaronder zit een betekenislaag/thematische laag; de betekenislaag vertelt je wat er eigenlijk met het verhaal bedoeld wordt. Open plekken en spanning: -Open plekken: alles is niet direct duidelijk, er zijn plekken in het verhaal die vragen oproepen, dat zijn open plekken; het nog niet ingevulde stukjes van het verhaal, en als lezer wil je daar antwoorden op. -spanning: als een verhaal een open plek bevat, ontstaat bij de lezer een vraag, die hij graag beantwoord wil hebben, maar al hij niet gelijk een antwoord krijgt, dan is het gevolg spanning,......

Words: 478 - Pages: 2

Samenvatting Be

...Hoofdstuk 1: Bedrijfseconomie: houdt zich bezig met het economisch handelen binnen bedrijven. Efficiency: de doelmatigheid van het productieproces. (kostprijs) Effectiviteit: de doelgerichtheid van het productieproces, ofwel de mate waarin het eindproduct geschikt is om te voldoen aan de eisen van de afnemers. (verkoopopbrengst) De winst is het doel, de activiteiten het middel. Mission statement: het doel dat een bedrijf voor zichzelf stelt. Overheidssector, non-profitorganisatie: het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen. Marktmechanisme: de consument kiest ervoor om iets te kopen of te gebruiken Budgetmechanisme: de overheid heft gedwongen bijdragen en stelt een budget beschikbaar waarmee de productie van de collectieve goederen kan worden gefinancierd. Privatisering: activiteiten die los van de overheid worden gemaakt en op de markt hun bestaan bewijzen. Non-profitorganisatie: * Heeft als doel om bepaalde voorzieningen tot stand te brengen. * Zijn economisch niet zelfstandig. * De beoordeling van effectiviteit is anders dan bij profit organisaties. De omzetbelasting is voor de onderneming geen kostenpost, de belasting wordt doorberekend naar de afnemer. * Laag tarief= 6%, bijv. op voedingsmiddelen. * Hoog tarief=19% * Bij export heb je het nultarief, de buitenlandse klant hoeft geen belasting te betalen. Integratie: overnemer en overgenomene opereren in opvolgende schakels van dezelfde bedrijfskolom. ...

Words: 1946 - Pages: 8

ES Global | Pazifikgeschwader 214 | Acessórios para laptop