Sino Si Haring Mangkut

In: Novels

Submitted By kristine0001
Words 547
Pages 3
RIDDLES
“Three eyes have I, all in a row; when the red one opens, all freeze.” The answer is traffic light.
“What animal walks on all fours in the morning, two in the afternoon and three in the evening?” The answer is man, since he crawls as a child then walks and uses a cane when he gets older.
What can run but never walks, has a mouth but never talks, has a head but never weeps, has a bed but never sleeps? A river.

I have a tail, and I have a head, but i have no body. I am NOT a snake. What am I? A coin.

What falls, but does not break, and what breaks but does not fall? Night falls and day breaks.

PROVERBS
"Absence makes the heart grow fonder” – (this means that when you separate from someone that you love by putting distance between you that you will inevitably love them more and yearn to see them.)

"All that glitters is not gold” – (this means that just because something looks good, does not necessarily mean that it is good.)

"A monkey in silk is a monkey no less” – (this means that just because someone dresses fancy does not necessarily mean that they are fancy or of good character.)

“The old horse in the stable still yearns to run” – (this means that those who are older still have things they would like to accomplish.)

“Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime” – (this means that teaching people is better in the long run because it gives them the skills to provide for themselves as opposed to you doing things for them.)

EPIGRAMS
A dwarfish whole;
Its body brevity, and wit its soul.
— Samuel Taylor Coleridge

Little strokes
Fell great oaks.
— Benjamin Franklin

Here lies my wife: here let her lie!
Now she's at rest – and so am I.
— John Dryden

I am His Highness' dog at Kew;
Pray tell me, sir, whose dog are you?
— Alexander Pope

I'm tired of Love: I'm still…...

Similar Documents

Si Kateng

...ng Salita: Palihim, Malalim, ng Tatlong Taong Gulang na si Kateng ni Geraldette Lama Barut Ang pagkatuto ng salita ay hindi natural. Dumadaan ito sa mga proseso upang matutunan ito. May mga kaso na sa mundo kung saan ang mga bata ay hindi natututo ng kahit isang salita, dahil na rin sa walang nagtuturo sakanila o sa kinalakihang lugar. Halimbawa na lamang noong 1938 sa Pennsylvania, kung saan natuklasan ng isang social worker sa isang isolated na lugar na may batang nakakulong dito. Nawalan ang batang si Anna ng sosyalisasyon sa lipunan kung kaya't hindi siya natutong bumigkas ng kahit anumang salita. (Macionis) Gayunpaman, bibihira lamang ang kasong tulad nito dahil karamihan sa mga kabataan ngayon ay marunong magsalita. Tulad na lamang si Kateng, na tatlong taong gulang na ngayon. Ang Buhay ni Kateng Masayang namumuhay ang mag-asawang sina Obeng at Katerina. Kahit mag-asawa na sila, kapansin-pansin pa rin ang pagiging malambing nila sa isa't-isa. Hanggang sa biniyayaan nga sila ng isang malusog na bata, at pinangalanan nila itong "Kateng". Si Kateng ang nagsilbing palamuti sa kanilang bahay, at nagbibigay saya sa mag-asawa maging sa kanilang mga kapitbahay. Ilang buwan pa lamang ang lumipas ay kinakitaan na ng kasiglahan at katalinuhan ang bata. Madali siyang makakilala ng mga tao. Hindi rin siya katulad ng ibang bata na ayaw sumama sa iba bukod sa kaniyang ina. Sa madaling salita, si Kateng ay masayahin at kaibigan ng lahat. Natuto na......

Words: 1101 - Pages: 5

Second Sino-Japanese War

...3. .The Second Sino-Japanese War The Second Sino-Japanese War (July 7, 1937 – September 2, 1945) was a military conflict fought primarily between the Republic of China and the Empire of Japan. From 1937 to 1941, China fought Japan with some economic help from Germany, the Soviet Union and the United States. After the Japanese attack on Pearl Harbor (1941), the war merged into the greater conflict of World War II as a major front of what is broadly known as the Pacific War. The Second Sino-Japanese War was the largest Asian war in the 20th century. Although the two countries had fought intermittently since 1931, total war started in earnest in 1937 and ended only with the surrender of Japan in 1945. The war was the result of a decades-long Japanese imperialist policy aiming to dominate China politically and militarily and to secure its vast raw material reserves and other economic resources. Before 1937, China and Japan fought in small, localized engagements, so-called "incidents". In 1931, the Japanese invasion of Manchuria by Japan's Kwantung Army followed the Mukden Incident. The last of these incidents was the Marco Polo Bridge Incident of 1937, marking the beginning of total war between the two countries. On the 7th of December 1941 the Japanese attacked Pearl Harbor, and the following day the United States declared war on Japan. Japan surrendered on September 2, 1945. The Second Sino-Japanese War has a great pain on all Chinese people, Millions of people were......

Words: 339 - Pages: 2

Si de Acuerdo

...Análisis del libro SI ¡de acuerdo! Cómo negociar sin ceder "La negociación es un medio básico para lograr lo que queremos de otros. Es una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo cuando usted y otra persona comparten algunos intereses en común, pero que también tienen algunos intereses opuestos" Es una realidad que se encuentra presente en nuestras vidas, a diario la utilizamos aún si quiera sin darnos cuenta por ello es importante poner en práctica todos los consejos que este libro nos enseña para poder alcanzar una negociación exitosa en cualquier ámbito que nos desenvolvamos. I EL PROBLEMA “Lo común es que las personas negocien con base en las posiciones. Cada lado asume una posición, argumenta en su favor, y hace concesiones para llegar a un compromiso” HIJA | PADRE | Papá ¿puedo salir esta noche? | Está bien pero debes regresar a la 1 de la mañana | Pero papá es muy poco tiempo déjame hasta las 2:30 por favor | No, es muy peligroso si quieres salir lo haces pero hasta la hora que yo te dije | No es justo, a mis amigos siempre les dejan más tiempo | Yo no soy el papá de tus amigos tu eres mi hija y estas son mis reglas | ¿Tú nunca fuiste joven papá? | | En una sencilla negociación entre padre e hija podemos ver cómo olvidan sus intereses y anteponen sus posiciones quedando los dos insatisfechos con el resultado, por una parte la hija no obtiene el permiso para llegar a la hora que ella desea y por otro lado su padre impone sus reglas pero......

Words: 3180 - Pages: 13

Si Sibol at Si Gunaw

...1M3 7th of September, 2012 “Si Sibol at si Gunaw” In line with the different and diverse environmental advocacies, campaigns and programs, Ballet Manila, one of the most prestigious and outstanding performers, became one with the environment as they showcase their pure talents and skills in the play entitled “Si Sibol at si Gunaw”. Obviously, the show portrays environmental theme and awareness. For me, environment connotes being one with nature meaning caring and nurturing it but biologically speaking, environment is a set of ecosystems which is comprised of biotic (living) abiotic (non-living) macro organisms (large) microorganisms (small) interacting together for survival’s purpose. Starting from the Industrial Revolution up to the 20th century and right now, we cannot deny the fact that man has reached the apex of the world, that man innovates and is still innovating through the use and aid of technology to catalyze efficiency, effectiveness, and accuracy. But upon reaching the pinnacle, we hardly forgot what is sacrificed? Nature is sacrificed, our world is at risk and we also are at risk.There is a song that says “Di naman masama ang umunlad basta’t alagaan lang natin ang ating kapaligiran” the message is something like that. That’s when environmental advocacies began to sprout. And one of these campaigns is the Ballet Manila’s: Si Sibol at si Gunaw”. The show from the start until the end keeps on reminding us that......

Words: 1228 - Pages: 5

Bakla Ba Si Rizal

...Bakla ba si Rizal? Isagani Cruz Kapag naitatanong ko sa kapwa ko iskolar kung may posibilidad na bakla ba si Jose Rizal ay agad sa aking isinasagot na may asawa daw siya’t anak.  Alam kasi ng madla na naging kabiyak niya si Josephine Bracken at nagkaroon sila ng anak, iyun nga lamang ay nakunan itong si Josephine. Hindi ko naman masabi sa mga kaibigan ko na walang kinalaman ang pagkakaroon ng asawa sa pagiging bakla.  May mga kaibigan kasi akong iskolar na may asawa nga at kung minsa’y may anak pa na alam ko namang may mga boyfriend kung wala sila sa bahay.  Marami rin naman tayong kilalang malalaking tao sa lipunan na may asawa nga’t may anak na kilalang kilalang bakla. Pero nang mabasa ko na sinabi raw ng historyador na si Ambeth Ocampo kamakailan na maaaring hindi anak ni Rizal ang batang nakunan kay Josephine ay bumalik ang aking unang hinala tungkol kay Rizal.  Ang sabi raw ni Ocampo, ayon sa kolum ni Barbara Gonzalez,  ay inako lamang ni Rizal ang anak ni Josephine, dahil buntis na ito nang magpunta ito sa Dapitan.  Ang sabi ni Ocampo ay ni minsan pala ay hindi nabanggit ni Rizal sa kanyang mga sulat na buntis itong asawa niya, isang bagay na sigurado nga namang mababanggit nito dahil malaking bagay iyon para sa isang lalaking may asawa at mahilig sa bata. Ang hinala pa nga ni Ocampo ay hindi raw sumiping kailanman si Rizal kay Josephine.  Hindi naman nabanggit ni Gonzalez kung bakit naisip ito ni Ocampo, dahil iba naman ang pagbubuntis sa pakikipagtalik......

Words: 1343 - Pages: 6

Spanish Si Clauses

...'Si' Clauses First Conditional: Possible or Likely Situations 1. Si + present + present The si + present tense, present tense construction is used for things that happen (regularly) when a condition is met. e.g. Si llueve, no trabajamos - If it rains, we don't work. Miro la televisión si no quiero leer - I watch TV if I don't want to read. 2. Si + present + future The si + present tense, future tense construction is used for events that will occur (in the future) if the condition is met (in the present). e.g. Yo lo haré si tengo tiempo - I will do it if I have time. Si estudias, serás inteligente - If you study, you will be smart. Second Conditional: Unlikely or Currently Contrary Situations 3. Si + imperfect subjunctive + conditional This type of 'si' clause is "currently contrary" because the situation described is not currently true. But if the situation changed, the result clause would be able to occur. e.g. Si tuviera dinero, iría contigo - If I had money, I would go with you. (I don't have any money so I can't go, but if I did [currently contrary], I would be able to.) Podrías ver a tu hermano si fueras con nosotros. - You could see your brother if you went with us. (You say you don't want to go with us, so you won't see your brother, but if you did go with us [currently contrary], you would see him.) Third Conditional: Impossible Situations 4. Si + pluperfect subjunctive + conditional perfect This construction is used when referring to......

Words: 352 - Pages: 2

Sino Soviet Relations

...To what extent was the deterioration in Sino-Soviet relations in the years 1958–69 due to personal rivalries? The deterioration in Sino-Soviet relations between 1958-1969 is due to a number of different factorssome historians argue that conflicting personal rivalries between Mao and Khrushchev contributed to the split until 1964, however other historians argue that other factors influenced the deterioration. For example both sides were ideologically different, this can be seen as they were both pursuing different methods of achieving communism, and during many occasions they disagreed with each other. However the most significant factor causing the split was their conflicting national interests, as although without the existing personal rivalries and ideological disputes the split would not have happened, they emphasised the sheer differences between both sides. Due to these interests, there was a deterioration in Sino-Soviet relations and from then on they could never be allies. Some historians argue that the deterioration in Sino-Soviet relations between 1958-1969 was due to personal rivalries. This is because before 1953, Mao (after taking over China following the revolution in 1949) saw Stalin as the leader of the World communist movement, and promised to follow the decisions of the Soviet Union in a letter to Stalin. However when Khrushchev took over the Soviet Union in 1954, Mao believed himself to be above Khrushchev and this caused initial tension, and upon......

Words: 1029 - Pages: 5

Sino-Soviet Relations

...It can be argued that the Sino-Soviet split of the 1960s was a result of ideological differences, with Khrushchev’s de-Stalinisation and Mao’s ‘Cultural Revolution’ leading the other to denounce the opponent’s mode of communism. Whilst the national interests between the two caused tensions and led to the realistic prospect of nuclear conflict, it was the ideological differences of the Sino-Soviet relationship that caused the events. Similarly, the personalities and rivalries of China and the USSR can be explained in the same way and whilst they certainly exacerbated the Sino-Soviet situation, the argument fails to take into account what caused the argument to exist in the first place – ideological differences. Khrushchev’s Secret Speech (1956) attacked Stalinism and the “Cult of Personality” as well as outlining Khrushchev’s aim for peaceful coexistence with the West. China, being based along Stalinist lines since the Sino-Soviet Pact (1950), interpreted the speech as an attack on them, with Mao labelling Khrushchev as a “revisionist” and accusing him of “ideological heresy”. It was, then, the Secret Speech that made the ideological differences in the relationship first visible – not only this, but the speech also generated an ideological competition over who was the true Marxist-Leninist state. In the long term, Mao’s accusations, as well as being hypocritical, gave Khrushchev an incentive to attack the Chinese form of communism directly and increasing tension not only in...

Words: 1216 - Pages: 5

Sino -Japanese War

...Mark R. Peattie, Edward J. Drea, Hans J. van de Ven, eds. The Battle for China: Essays on the Military History of the Sino-Japanese War of 1937-1945. Stanford: Stanford University Press, 2010. Illustrations, maps. 664 pp. $65.00 (cloth), ISBN 978-0-8047-6206-9. Reviewed by Roger H. Brown (Saitama University) Published on H-War (December, 2012) Commissioned by Margaret Sankey The Sino-Japanese War of 1937-45 was immense both in its scale and consequences. Nevertheless, Western military histories of World War II have focused overwhelmingly on the campaigns of the European and Pacific theaters, and those specialized studies of the conflict that do exist deal primarily with such matters as diplomacy; politics; mass mobilization; and, in more recent years, Japanese atrocities and public memory. Indeed, as the editors of the volume under review attest, “a general history of the military operations during the war based on Japanese, Chinese, and Western sources does not exist in English” (p. xix). In 2004, Japanese, Chinese, and Western scholars gathered to remedy this situation and in the belief that such a close study of the operations and strategy of the Sino-Japanese War would “illustrate that, in this period, warfare drove much of what happened in the political, economic, social, and cultural spheres in China and Japan.” They further recognized that because “much of the best scholarship on WWII in East Asia is naturally produced in China and Japan,” there was a need to......

Words: 3443 - Pages: 14

Sino Si Wisely

...*PAALALA: ang sulating ito ay hindi ginawa para mambatikos kundi para hamunin ang mga bagong lider ng pamantasan na gawin ang nararapat at naaayon sa kanilang mga platapormang inilatag. Para sa mga mag-aaral, sa mga kapwa ko PLMarian hangad ko ang inyong pakikiisa at pagkaakroon ng pakialam. sabi nga nila lamang ang may alam. be in touch with us, be with us in Cpaips Plmar Sino si Wisely? Niño Mel Hayno Trinidad Kilala mo ba si wisely? Buti ka pa! Sabi nga nila kung minsan daw straight ang palayaw niya. Pero alam mo ba, kahit pa hindi lantaran ang kanyang personalidad, laging matunog ang kanyang pangalan lalo na nitong mga nagdaang araw. Sa hindi alam na dahilan ng nakararami ngayon kasi ang pinaka-iintay na araw ng iilang naghahangad na magkaroon ng upuan. Sa panahong ito magaganap ang paghatol sa kung sino ang bibigyan ng kapangyarihan na nasa kamay ng mga botanteng mag-aaral. Natapos na ang mga oras ng pangangampanya at pagpapakilala ng mga kandidato. Gayonpaman, maraming mag-aaral ang nagsasabing hindi nila nakaharap ang mga tumatakbo. Pero nakanino nga ba ang problema? Sa mga ELECOM na ginawa ang lahat upang maging maganda ang kalabasan ng CSG Election? Sa mga kandidato na halos namili ng oras sa pangangampanya? O mismong sa mga estudyante na walang pakialam sa mga kaganapan sa pamantasan? Anopaman ang kasagutan sa inyo na ito magmumula at respeto lang ang kailangan. Balikan natin ang araw ng eleksyon. Maraming natuwa sapagkat ito ay makabago. Pero bago pa......

Words: 563 - Pages: 3

Nagtipid Si Chelo

...NAGTIPID SI CHELO Nakabahala kay Chelo ang panawagan ng kanilang Barangay Chairman tungkol sa patuloy na krisis sa gasolina at langis. Gayon din ang nababasa niya sa mga peryodiko, naririnig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Kanina, sa pulong ng kanilang barangay, hiningi ang kanilang pakikiisa sa kampanya sa pagtitipid sa paggamit ng panggatong. Siya ang tagapangulo ng komite sa malnutrisyon, at kanina ay galing na sila sa dako ng mga iskuwater sa tabi ng riles ng tren, sa gilid ng mabahong estero at tambakan ng basura. Nakalunos sa kanya ang nasaksihan: mga batang halos buto’t balat, malaki ang tiyan at madidilaw ang balat. At ngayon, heto pa ang isang problema: gasolina at langis. “Mapapabayaan ng ating pamahalaan ang ibang malulubhang problema, kabilang ang malnutrisyon, kung dahil sa sobrang paggamit ng gasolina at langis ay limitahan at gawing rasyon lamang ang pagbibigay nito,” paliwanag pa ng kanilang Barangay Chairman. “Pag inirasyon ang pagbibigay nito, liliit ang produksiyon ng lahat ng gamit natin at lalong tataas ang mga bilihin. Lalong hirap ang aabutin natin, karamay pati ang mga batang hindi mapakain ng masustansiyang pagkain.” Bago sila naghiwa-hiwalay, ipinamigay ng Barangay Chairman sa bawat may kotse, kabilang si Chelo, ang isang kupon sa gasolina, kaugnay sa isang timpalak para sa energy conservation. Kasama pati ang konsumo ng koryente sa bahay. Ang tuntunin: kung sino ang makagamit ng pinakamatipid na gasolina at koryente sa isang buwan, ay......

Words: 1906 - Pages: 8

Misiunea Si Obiectivele Firmei

...Misiunea si obectivele firmei | | Compania GARANTA ASIGURARI S.A. este o societate comerciala pe actiuni infiintata in anul 1997. Membra a celui mai puternic grup financiar din Balcani – Grupul Banca Nationala a Greciei – GARANTA este o companie dinamica pe piata asigurarilor din Romania, care are in centrul preocuparilor sale grija fata de client. Dinamismul sau a fost recunoscut la Gala Premiilor Pietei Asigurarilor, prin acordarea“Premiului special pentru cea mai semnificativa crestere in 2004”. Principalul actionar -THE ETHNIKI - este liderul pietei de asigurari din Grecia, care ofera un sprijin permanent companiei noastre prin experienta sa de peste 100 de ani in domeniu. Angajamentul companiei GARANTA fata de clientii sai este unul pe termen lung, iar eforturile acesteia se concentreaza in oferirea unor produse moderne si a unor servicii de calitate, care sa satisfaca nevoile cele mai variate de asigurare. Inovatia si profesionalismul sunt componente esentiale ale eforturilor echipei GARANTA, de a raspunde in conditii optime cerintelor clientilor, de a se detasa de competitori si de a creste profitabilitatea companiei. Acestea constau pe de o parte, in recunoasterea si promovarea spiritului de initiativa, a sansei libertatii de actiune, iar pe de alta parte, in orientarea spre satisfacerea clientilor prin calitate si valoare. GARANTA este unul dintre membrii activi ai Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare (U.N.S.A.R.), ai Asociatiei......

Words: 424 - Pages: 2

Sino-Soviet Relations

...What were the causes of the Sino-Soviet Split? P118-123 1. What was the relationship like between Stalin and Mao? * Feb 1950 Treaty of Friendship that seemed to confirm US perceptions that China was ready to do Stalin’s bidding in struggle against forces of capitalism and imperialism * Reality was to show much more complex relationship between 2 com powers * Treaty heavily favorable to USSR, reflection of relationship between 2 countries at time * USSR treated China as a junior partner in com alliance * 1 way China could improve standing in relationship was by proving loyalty to cause of world com. In this context it was to take active role in attempting to advance world com * Not easy relationship between S/M * S always cautious in providing help to CCP during civil war. To him Guomindang seemed to offer better bulwark against Jap expansion in China that occurred during 30s and WW2. As a result gave them aid * Only after CCP had taken over in Oct 49 that Stalin was prepared to place relations with M on firmer footing * Alliance with USSR was to be cornerstone of M fp. believed it was only though assistance of USSR that com CH could receive protection it needed against attack from USA and anti-com forces in CH. Also wanted help of Sov experts to ensure socialist society was developed within CH. * USSR agreed to help and Liu Shaoqi (2nd in command) visited Moscow summer 49 to start negotiations * Report to S, sov com......

Words: 875 - Pages: 4

Si Units

...—————————————————————————— Bureau International des Poids et Mesures The International System of Units (SI) 8th edition 2006 —————————————————— Organisation Intergouvernementale de la Convention du Mètre 94 Note on the use of the English text To make its work more widely accessible, the International Committee for Weights and Measures has decided to publish an English version of its reports. Readers should note that the official record is always that of the French text. This must be used when an authoritative reference is required or when there is doubt about the interpretation of the text. Translations, complete or partial, of this brochure (or of its earlier editions) have been published in various languages, notably in Bulgarian, Chinese, Czech, English, German, Japanese, Korean, Portuguese, Romanian, and Spanish. The ISO and numerous countries have also published standards and guides to the use of SI units. 95 The BIPM and the Metre Convention The International Bureau of Weights and Measures (BIPM) was set up by the Metre Convention signed in Paris on 20 May 1875 by seventeen States during the final session of the diplomatic Conference of the Metre. This Convention was amended in 1921. The BIPM has its headquarters near Paris, in the grounds (43 520 m2) of the Pavillon de Breteuil (Parc de Saint-Cloud) placed at its disposal by the French Government; its upkeep is financed jointly by the Member States of the Metre Convention. The task......

Words: 36954 - Pages: 148

Sino Soviet

...How important to the united states management of its cold war diplomacy were relations between the USSR and china in the years 1962-76?- why did sino-soviet relations begin? To what extent was the deterioration in sino-soviet relations in the years 1958-69 due to personal rivalries? (Why the split happened) * Ideological differences * Both sides disagreed over how best to pursue the notion of a communist revolution. * The Soviets had Cominform and China had her own version of communism based on a rural society. * When Khrushchev came to power he reassessed the Soviet interpretation of communism, taking it back to a purer Leninist view point, this intensified ideological differences further. * Khrushchev’s belief that Capitalism was doomed to fail and so expansionism and aggression were unnecessary (peaceful coexistence) was juxtaposed with Mao’s adherence creating a communist revolution and military involvement to protest communist comrades e.g. Korean War. * Mao also wanted to continue with Stalin’s Five Year Plans and devised his own version The Great Leap Forward campaign launched in 1958 to increase industrial and agricultural progress. The campaign involved building dams, reservoirs, roads and establishing communes and setting up small-scale steel and iron furnaces in country areas.- This policy was a disaster resulting in at least 17 million deaths and prompted, due to frustration, Soviet withdrawal of economic aid in......

Words: 1374 - Pages: 6

مسلسل روز باريس | Série Animée VF | Watch movie