Siswaniaga

In: Business and Management

Submitted By EiqaHarith
Words 1540
Pages 7
Sebagai seorang Ekekutif Sumber Manusia, saya diberi tanggungjawab untuk menyediakan satu pelan tindakan khusus bagi menyemarakan semula semangat motivasi dikalangan semua peringkat agar dapat mengatasi masalah motivasi dikalangan pekerja syarikat yang sedang merundum. Beberapa perkara perlu dilalukan untuk meningkatkan motivasi pekerja, antaranya ialah pastikan sistem dan prosedur kerja berkesan dan senang difahami. Contoh, semua pekerja termasuk pekerja baru perlu diberitahu sejelas-jelasnya mengenai tugas-tugas yang harus dibuat dan prosedur untuk melakukannya. Sistem insentif perlu dihubungkaitkan dengan prestasi pekerja. Pastikan keberkesanan saluran komunikasi (perhubungan). Setiap pengurus dan penyelia perlu dilatih menggunakan cara efektif dalam perhubungan dengan pekerja bawahan agar dapat membantu mewujudkan suasana harmoni di dalam pekerjaan. Buat perancangan program latihan dan pembangunan pekerja yang tepat, mencukupi dan secara menyeluruh. Kenalpasti objektif-objektif latihan dan pembangunan yang perlu dicapai. Pekerja yang mahir dalam menjalankan tugasnya akan menjadi lebih bermotivasi. Pastikan gaya dan cara kepimpinan di dalam organisasi dan budaya korporat dapat membantu meningkatkan motivasi pekerja. Tangani masalah peribadi pekerja mengikut cara yang telah diterima sebagai efektif. Walau bagaimanapun, latar belakang pekerja, keperibadian, falsafah hidupnya dan sebagainya boleh menghalang pekerja berkenaan untuk memperbaiki prestasinya.
Terdapat teori bahawa pekerja (manusia) sebenarnya tidak minat untuk bekerja dan cuba mengelakkan menjalankan tugas jika keadaan mengizinkan. Pekerja ini harus diberi arahan setiap kali dan diselia dengan ketat. Terdapat juga teori di mana pekerja dipercayai sebagai bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Pekerja ini tidak perlu diarah atau dipaksa membuat tugasnya. Adalah dipercayai bahawa pekerja di…...

Similar Documents

Stars Over The Lake by stephanierufus | BrotherSoft Drivers | Nerds, Bebidas e Curtição (Good Kids) 2016